Quellen und Materialien

Aus RDK Labor
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Werkverträge und Rechnungen

Vorbemerkung

Hier finden Sie Zitate von bereits publizierten Werkverträgen und Rechnungen für Bildwerke und Objekte des Kunsthandwerks in der Transkription und mit den Anmerkungen des jeweiligen Editors sowie Regesten.

In Zukunft sollen auch unveröffentlichte Dokumente hier erscheinen, die nach den „Richtlinien für die Edition landesgeschichtlicher Quellen“ von Walter Heinemeyer (2. Aufl. Marburg u. a. 2000) ediert sind.

Ergänzungen und Kommentare sind willkommen!


Aalst

1509, 23. April

Vertrag über die Bemalung einer Altartafel in der St. Martins-Kirche in Aalst zwischen dem Maler Adriaan Schollaert und den Vertretern der Kirchengemeinde

Alse van alzulcker autaertafle als Adriaen Scollaert, schildere, ghemaect ende ghelevert heeft int stofferen van zinen ambachte den deken ende ghezwoornen van minen heere Ste Eloye, in de prochiekercke tAelst, ende daeraf dat voorwaerde was de leveringhe ende stofferinghe te doene van finen goude, naer den heesch vanden warcke, so es up den dach van heden commen voor scheepen vander stede van Aelst de voorn. Adriaen Scollaert ende heeft belooft den voorn. deken ende proviseurs, dat indien naermaels bevonden worde dat tstoffeersel vander voors. taffele van goude niet fijn goudt bevonden en worde, oft dat daer eenich ghebrec ware naer duutwijsen vander voorwaerde, dat hij dat emenderen ende betren zal ter ordonnantie van warclieden vanden zelven ambachte, ende mids desen so kennen hem de voorn. deken ende ghezwoorne vander voorn. Adriane Scollaert vander leveringhe vander voors. autaertaffle voldaen ende vernoucht zijnde ende scheiden hem daeraf quyte nu ende tallen daghen. Actum XXIII Aprilis XVe IX.

Aalst, Stadtarchiv: Schepenboek van 1509, f° 81 v°. Erstveröffentlichung: F. de Potter en J. Broeckhaert, Geschiedenis der stad Aalst, 3, Gent, 1875, p. 205. Nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, S. 204.

Alkmaar

1538, 25. September

1. Vertrag der Kirchenvorsteher der Sint-Laurentiuskerk zu Alkmaar mit Maerten van Heemskerck

In der manieren hiernaer volgende ende verclaert soe zijn bij tuyschen spreecken van meester Jheronimus Jansz., priester ende Bertelmeus Thomasz. scepen der stede van Alcmaer met malcanderen geaccordeert ende vereenicht, meester Maerten Heemskerck ter eenre, ende Jordaen van Foreest, Yff Symonsz., meester Ysbrant Pietersz., ende Dierick van Teylingen tegenwoirdige kerckmeesteren der parochiekercke tot Alcmaer ter andere, noopende ’t scilderiewerck in ’t hooge altaer staende up ’t koer binnen derselver kercke. Te weeten soe sal die vors. meester Maerten al tot zijne coste ende laste binnen den tijt van twee jaeren, incluz beghinnende van de vasten naestcommende (19/20 februari 1539), upmaecken eerst dat groote middelste paneel van ’t vors. groote altaer daerinne hangende Ons Heere an ’t cruys mette twee moerdenaeren ende andere personaigen ende goede materie daerinne dienende nae eysch van ’t werck. Mitsgaeders mettet beneden paneel daer die pilaren in staen, daer hij een parck off maecken sal indien ’t die kerckmeesteren belieft, daer men alsdan in mach setten de historie daer den Heere ’t cruys draecht met Veronica, ende anders nae den eysch van ’t werck. Ende sal noch daer toe maecken ende scilderen de twee bovenste ronden in elcx een profeet ofte anders datter in dient. Waervoeren ende mits dat die vors. meester Maerten ’t vors. werck eerlicken met goede verwen ende anders tottet werck behoerende upmaecken ende volbrengen sal binnen den stede van Alcmaer alsoe ’t daer staet, hij hebben ende ontfangen sal eens die somme van drie hondert vijff ende twintich rinsgulden ’t stuck tot twintich stuvers gerekent. Te weeten als hij ’t vors. werck antast, ’t welck sal wesen in de vasten naestcommende [19/29 februari 1539], sal hij hebben ende ontfangen an gereeder gelde hondert der selver rinsgulden. Noch sal hij hebben gelijcke hondert rinsgulden als hij ’t binnenste grootste paneel volmaect sal hebben, ende die reste van hondert vijff ende twintich rinsguldens sal men hem te vollen betalen soe wanneer hij al ’t vors. werck volbrocht sal hebben. Ende alsoe die vors. meester Maerten hem beclaecht dat die vors. somme te weynich is omme ’t vors. werck soe eerlicken te volbrengen al up zijne cost, alhier binnen der stede van Alcmaer dat hem tot groote coste ende moeyte vallen sal ende verclaert nyet min hem te behoiren te bieden dan vierdalffhondert rinsgulden ten prijse vors., soe zijn die andere vijff ende twintich rinsgulden gebleven staen tot seggen ende uuytspreecken van Jan Jansz. bailliu van der Nijenburch ende an meester Jheronimus Jansz. priester, die dear van alsdan nae eysch van ’t werck een uuytspraeck doen sullen, ’t welck men alsdan die vors. meester Maerten mede betalen sullen. Alle ding sonder arch ende fraude. Ende waert saecke dat die vors. meester Maerten offlivich worde binnen middele van tijde eer hij ’t voors. werck upgebrocht sal hebben, soe sal men ’t selve beten tot seggen van goede meesters hem dies verstaende ’t gundt hij daeran verdient ende gewrocht sal hebben, nae den eysch van ’t werck. Hiervan zijn gemaect twee cedullen alleens luydende van woorde tot woorde, beyde ondergeteyckent bij den voirnoemde kerckmeesteren, meester Maerten ende segsluyden, daer van elcx een nae hem genommen heeft. Actum binnen der stede van Alcmaer ten huyse van meester Jheronimus Jansz. priester vors., op ten 25ste septembris anno XVc acht ende dertich, Martynus Heemskerick, Teylingen,Yf Symonsz, Hioronimus Jansz priester, Jorden van Foreest, IJsbrant Pieterss

Alkmaar, Regionaal Archief, Oud Archief, regestnummers 216, 230 en 232, nr. 11; A. van der Willigen, Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la Gilde de St. Luc, Haarlem und Den Haag 1870, S. 158 f. (in französischer Übersetzung); B. Cnattingius und A. L. Romdahl, Maerten Heemskercks Laurentiusaltare i Linköpings Domkyrka, Stockholm 1953, S. 38 f. und S. 44–46; R. Grosshans, Maerten van Heemskerck. Die Gemälde, Berlin 1980, S. 144 f. (Anmerkung 3). Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 420 f.

1539, 18. November

2. Vertrag der Kirchenvorsteher der Sint-Laurentiuskerk zu Alkmaar mit Maerten van Heemskerck

Aenbestedinge van den binnen dueren [am Rand]. In der manieren hiernaer volgende soe heeft meester Maerten Heemskerck angenommen ende neempt an mits desen bij tuyschen sprecken van meester Jheronimus Jansz., priester ende Symon Auwelsz., glaesemaecker, eerlick te schilderen als dat behoort de vier binnendueren van dat groote hooge altaer staende up ’t koer binnen der parochiekercke van Alcmaer. Waervan hij in de groote noorder binnenduer maecken sal ECCE HOMO met zijn toebehoren, daer inne hij conterfeyten ende maecken sal den bischop van Uutrecht knyelende ende siende nae de naecte Godt als een bischop nae zijne digniteyt ende eerwaerdicheyt. Ende sal eerst daervan een patroon maecken ende ’t selve den bischop van Uutrecht laeten besien, ende al ’t selve nae zijn sinlickheyt ende goetdunken te maecken. Ende in de groote zuyder duer sal gemaect worden de verrisenisse Ons Heren met zijn toebehoren, daerinne de vors. meester Maerten mede gehouden sal wesen mijnen Heere de prelaet ende abt van Egmont inne te conterfeyten nae zijn digniteyt als een abt, in soe verre hij anders daerinne begeert te staen, indien nyet sal hij yemant anders daerinne gehouden wesen te conterfeyten, ’t sij Pieter Claesz. Palinck, off een ander die daer toe de behulpelicke handt reycken sal. Ende angaende de twee cleynste binnendueren sal hij mede in elcx een artykel van de passie Ons Heren maecken met zijn toebehoren, waerinne hij in d’eene meester Jheronimus Jansz. priester conterfeyten sal, ende in d’ander Dierick van Teylingen rentmeester. Omme al ’t welck bij den vors. Maerten eerlick volbrocht ende upgemaect te worden hij hebben ende ontfangen sal voir eens de somme van vierhondert karolus guldens ’t stuck gerekent tot twintich stuvers, ende als hij ’t werck beghint sal men hem up te handt geven hondert der selver karolus guldens, noch sal hij hondert gelycke karolus guldens ontfangen als hij d’eene zijde van den binnen dueren upgemaect ende gelevert sal hebben, ende ’t rest van de tweehondert karolus guldens sal hij ontfangen als al ’t werck volbrocht ende te vollen upgelevert sal wesen, ende men sal hem alle die dueren buyten zijne cost tot Haerlem leveren, ende al sulcx als die gemaect sullen wesen buyten zijne cost weder t’Alcmaer doen brengen. Ende ingevalle meester Maerten voirnoemt eenich gelt up te handt ontfangen hadde ende de Here hem haelde sulcx dattet werck nyet upgelevert en ware, soe sal men ’t gundt hij daeran gemaect sal hebben hem betalen tot discretie van meesters hem dies verstaende. Ende indien dat soe veele nyet en beliep als hij ontfangen hadde, soe sullen zijne erffgenaemen ’t rest weder sculdich wesen te restitueren, Ende sal dit werck ten langsten gehouden wesen up te leveren binnen drie jaren. Ende want dit aldus gesciet is, soe heeft die voirnoemde meester Maerten metten segsluyden dit ondergeteykent up ten 18de novembris anno XVe negen ende dertich.Martynus Heemkeric, Sijmon Auweluss, Hieronimus Janz, priester.

Alkmaar, Regionaal Archief, Oud Archief, regestnummers 216, 230 en 232, nr. 11; A. van der Willigen, Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la Gilde de St. Luc, Haarlem und Den Haag 1870, S. 160 f. (in französischer Übersetzung); B. Cnattingius und A. L. Romdahl, Maerten Heemskercks Laurentiusaltare i Linköpings Domkyrka, Stockholm 1953, S. 38 f. und S. 44–46; R. Grosshans, Maerten van Heemskerck. Die Gemälde, Berlin 1980, S. 145 (Anmerkung 6). Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 421 f.

1541, 12. März

3. Vertrag der Kirchenvorsteher der Sint-Laurentiuskerk zu Alkmaar mit Maerten van Heemskerck

Bestedinge van de buytendueren ende zijden van ’t hooge altaer [am Rand]. Up huyden den 12de marty XVc een ende veertich nae ’t gemeen scriven, soe zijn vergadert geweest ten woonhuyse van Dierick van Teylingen, rentmeester, die kercmeesteren de parochiekercke van Alcmaer ter eenre, ende meester Maerten Heemskerck, scilder tot Haerlem ter andere, die welcke bij ’t seggen ende vutspreecken van meester Jeronimus Jansz., priester ende meester Cornelis Buys, schilder, eendrachtelicke met malcanderen geaccordeert ende overcommen zijn, up ’t annemen van den vier buytenzijden van der groote ende cleyne dueren van ’t hooge altaer t’Alcmaer mede te schilderen in manieren hier naer volgende. Eerst soe sal die vors. meester Marten wel ende eerlicken gehouden wesen de vors. vier buytenzijden van der groote ende cleyne dueren an ’t hooge altaer t’Alcmaer te schilderen met goede verwen ende anders als dat behoirt, sonder hem selffs daer inne te soucken, soe goet als ’t in ’t principael binnen werck mach wesen. Daerinne hij up d’eene groote buytendeure setten sal de historie van Sinte Laurens, ons patroon, daer hij den armen ’t scat deelt, ende up d’ander daer hij up ten rooster leyt, met elcx zijn toebehoiren ende dat daer best bijvougen ende behoiren sal. Ende up die beneden buyten deure, up d’eene het avontmael Ons Heren ende up d’ander het hooffgen. Waervoren ende van alle ’t selve wel ende eerlicken up te maecken ende volbrengen al behoort, de vors. kerckmeesteren hem gehouden sullen wesen al ’t selve uegemaert ende gelevert wesende, daer voeren eens te betalen de somme van twee hondert karolus guld. ’t stuck tot 20 stuvers, off ingevalle zijluyden deselve penningen nyet wisten up te brengen, soe sullen die vors. kerckmeesteren ofte huer nacommelingen, den selven meester Maerten jairlicx betaelen de somme van vier ende twintich der zelver karolus guld. ’t stuck tot 20 stuvers jairlicxs lijffrenten, zijn leven lang geduerende ende nyet langer, ende hem daervan goede vaste brieven te doen hebben ende passende up te selve kerck tot zijnder verseeckerheyt. Ende sal die vors. meester Maerten dat eerste jaer der zelver renten ontfangen als hij de groote dueren uplevert an beyden zijden, ende indien hij dan langer dan een jaer vertoeffde met dye cleyne dueren up te leveren an beyden zijden, soe en sal hem gheen jaerrente eer verschenen wesen, voir ende alleer hij de zelve mede te vollen upgelevert sal hebben. Ende dan soe voirts vervolgende van jaer tot jaer zijn leven lang geduerende, ende nyet langer. Van welcke twee saecken, ’t sij de lijffrenten te betalen, off die vors. twee hondert karolus guld. an gelde up te leggen, die vors. kerckmeesteren ofte huer nacommelingen dan henluyder optie ende kuer off hebben sullen, wat van twee zijluyden dan sullen willen doen. Alle ding sonder arch ende fraude des t’oirconde soe zijn hier van gemaict twee cedullen alleens luydende van woorde tot woorde ende beyde ondergeteyckent bij den voirnoemde kerckmeesteren, meester Maerten ende segsluyden vors., daer van elcx een nae hem genommen heeft. Actum ten daege ende jaere als boven. Hieronimus Jansz priester, J. de Foreest, Teylingen, Bertelmees Thomasz, Cornelys Buysz, Symon Jansz

Alkmaar, Regionaal Archief, Oud Archief, regestnummers 216, 230 en 232, nr. 11; A. van der Willigen, Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la Gilde de St. Luc, Haarlem und Den Haag 1870, S. 162 f. und S. 167 (in französischer Übersetzung); B. Cnattingius und A. L. Romdahl, Maerten Heemskercks Laurentiusaltare i Linköpings Domkyrka, Stockholm 1953, S. 41–43; R. Grosshans, Maerten van Heemskerck. Die Gemälde, Berlin 1980, S. 145 f. (Anmerkungen 10 und 12). Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 422 f.

1542, 30. Juni

Die Kirchenvorsteher von Sint-Laurentius zu Alkmaar erklären, dass sie Maerten van Heemskerck den letzten Teil seines Lohnes in Form einer Leibrente bezahlen wollen

Copie Up huyden den 30sten juny XVc twee ende veertich soe zijn weder van nyeus eendrachtelicken geaccordeert die kerckmeesteren der parochiekercke van Alcmaer ondergescreven, bij advys van Andries Pietersz. Zel, Symon Janss. Brouwer ende meester Ysbrant Pietersz., burgermeesteren der selver stede ter eenre, ende meester Maerten schilder van Haerlem ter andere, ende dat in manieren naervolgende. Te weten, soe sullen die vors. kerckmeesteren in de blaetse van de twee hondert karolus guld., die zij den zelven meester Maerten sculdich souden wesen achtervolgende contract daer van met malcanderen gemaect, als hij de vier buyten zijden an ’t hooge altaer te vollen upleverde, nu an gereeden gelde betalen in ’t upleveren van de groote dueren an beyden zijden, een jaer lijffrente van vier ende twintich Karolus gulden ’t stuck tot 20 stuvers ’t sjaers. Ende sal noch gelijcke jaerrente mede ontfangen, een jaer naedat hij de twee benedenste dueren van ’t selve altaer an beyden zijden opgelevert sal hebben, ende soe voirts van jaer tot jaer vervolgende geduerende soe lange de voors. Maerten in levendige lijve wesen sal ende nyet langer. Ende in ’t leveren van de selve dueren sal men hem gehouden wesen goede vaste lijffrente brieven daervan te leveren tot zijnder verzeeckerheyt, ende daer hij mede bewaert sal wesen daer beyder partien mede tevreden verclaertden te wesen. Des t’oirconde soe hebben die voors. kerckmeesteren ende meester Maerten voirnoemd dit ontergeteyckent up ten dach ende jaere als boven. Aldus ondergeteyckent Philips Roncxz., Jan Jansz. Buys, Bertelmeus Thomasz., D. Teylingen. Gecollacionneert tegens zyn principael rustende onder meester Maerten ende accordeert by mij. Teylingen

Kopie der Akte in Alkmaar, Regionaal Archief, Oud Archief, regestnummer 216, 230 en 232, nr. 11; A. van der Willigen, Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la Gilde de St. Luc, Haarlem und Den Haag 1870, S. 167 (in französischer Übersetzung); B. Cnattingius und A. L. Romdahl, Maerten Heemskercks Laurentiusaltare i Linköpings Domkyrka, Stockholm 1953, S. 42 f.; R. Grosshans, Maerten van Heemskerck. Die Gemälde, Berlin 1980, S. 146 (Anmerkung 12). Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 423 f.

Ampass

1527–1530

Der Innsbrucker Maler Bartlme Häberle erhielt für den Altar in der Veitskirche in Ampass 1527 bis 1530 als Teilzahlung in Naturalien 10 Star Roggen, Weizen und Gerste

Nach: Erich Egg, Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 40.

Amsterdam

1537, November

Vertrag der Kirchenvorsteher der Sint-Nicolaaskerk zu Amsterdam mit Maerten van Heemskerck

In novembri anno XVc XXXVIJ hebben Peter Cantert, Symon Martszoon ende Florys Floryszoon, kerckmeesteren van Sinter Niclaes prochiekercke binnen der stede van Aemstelredamme bestaedt, ende meester Martyn Jacobsz., schilder van Heemskerck heeft anghenoomen, te schilden die vier zijden van de twee binnenste deuren van ’t hooghe altair in de voirsz. kercke, voir de somme van twee hondert ende t’zeventich gouden karolus guldenen. The betalen dertich der zelver guldenen ghereet ende de rest binnen twee jaren mitter tijt ende zoo vrouch ’t werck gelevert zal wesen. Welverstaende dat de voirsz. meester Martyn gehouden zal wesen de twee binnenste zijden te maken voir Kersmisse [25 december] anno XXXVIIJ . Ende zullen de voorsz. kerckmeesteren heur keurre hebben, off zij de twee buyten zijden mede gemaict willen hebben oft nyet, ende dat zullen zij gehouden wesen den voornoemde meester Martyn Jacobszoon te zegghen, zoo vrouch hij de twee binnenste zijden kenlycken ende werckelycken beghost zal hebben te maken. Ende indien de kerckmeesteren de twee buyten zijden mede begheeren gemaict te hebben, zoo zal meester Martyn gehouden wesen die mede te maken ende te leveren voir Kersmisse [25 december] anno XVc XXXIX. Ende indien zij die nyet en begheren, zullen zij voir de twee binnenste zyden nyet meer betalen dan de helfte van de voorsz. tweehondert 70 gulden beloopende hondert vijf ende dertich gouden karolus guldenen. Item, de kerckmeesteren indertijt wesende, zullen mede (zoo wanneer de voorsz. vier zijden gemaict zijn) hoore keure hebben off zij de twee binnen zijden van de buytenste deurren mede gemaict willen hebben, ende indien hen dat belieft, zal meester Martyn gehouden wesen die mede te maken ende te leveren binnen anderhalf jaren na Kersmisse anno XXXIX [eind juni 1541] ende dat om hondert vijf ende dertich karolus guldenen te betalen binnen de tijt van ’t maken ende oick zoo vrouch als die gelevert zullen wesen. Sonder arch ende list. Hier zijn bij an ende over geweest als zegxluyden eerszamen ende wijsen meester Claes Boelen, provisor, Claes Gheryt Matheuszoon, Gelys Janszoon ende Burchman Wouterszoon. T’oorconde van dien deser cedullen twee alleens luydende vuyt malcander ghesneeden per ABC DEF. Martyen Jacopz. Hemskerick. A B C D E F

Utrecht, Het Utrechts Archief, Archief van de familie Huydecoper, inventarisnummer 293 (afb. 56) B. Bijtelaar, Het hoge koor van de Oude kerk te Amsterdam (1), in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 55 (1963), S. 20–56, hier: 35. Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 418.

1537 (?)

1537 besteed het schilderen van de binnendeuren met de binnenzijde van de buitendeuren in ’t koor aan M. v. Heemskerck voor de somma f 405.– op de buitenzijde […] schilder geschildert wit en zwart voor f 33,– 4 groote beelden, en verdere stoffering aen Roelof de schilder f 13,–

Utrecht, Het Utrechts Archief, Archief van de familie Huydecoper, inventarisnummer 293. B. Bijtelaar, Het hoge koor van de Oude kerk te Amsterdam (1), in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 55 (1963), S. 20–56, hier: 37. Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 419.

Antoing

1446, 12. Februar

Vertrag über die Bemalung und Vergoldung eines Altarretabels in der St. Peter-Kirche in Antoing zwischen dem Maler Nicaise Barat aus Tournai und den Vertretern dieser Kirche

Memore que le XIIe jour de fevrier en lan [1446] fu marchandet par nicaise olivier et Jehan cailliet le fil, comme glisseus de le glise saint pierre dantoing, a nicaise barat de morant de vant saint piat en tournay, de poindre dorer et estoffet une taulle dautel quy doit siervir a le ditte eglise par les de visses quy chy a pryes sensievront:

Premies, tout le bos chou quon en verra dexr de fin or brunit, roctet et clocquetet, bien et richement. Item toutes les y mages dorees de fin or brunit, varlies et keviaulx et tout le mit a pryes le wif, toutes les terres verdes et toutes les armures des tirans de fin argent et garnies dor. Item toute le macheneryee, tout les gros menbres de fin or bruny et toute le menuee taille faire tout de fin or mat. Item les wossures faire de bei assur dalemagne et semet destoilette de tainte. Item toute le machenerye de la riere en plir de vies assur. Item lentauvlement de de sous faire en maniere de pavement. Item lorbe woyee de de sous le plait faire dor bruty et le taille dor mat et en plir da sur. Item les VI wis faire bordure et canpagne tout dor bruty et le canpagne pinconner, au premier faire de platte painture le caine, au se cont le pryer dou gardinet, au tier le jour de la sension, au IIHe le jour dou coquamme, as es deus pettis la nonsasion, et tout ehe faire a boine coulleur allole et bien vernir. Item pas de hors faire tout de fin vermellon et bien vernir et estin cheler de fin argent et faire VI y magez de platte pointure au los dou consel et les da daure de fin or. Et tout ehe faire bien et layaument par dit douvri a ehe counissans as despens de partyees. Si le doit le dit nicaise barat livrer antoing as despens de leglise en la ditte eglise assises et bin painte. Che fu fait presens les dessus dis glissus cailliet, macquet, henry de sirault, miquiel bauchin et Jehan de Rasse. Sen fu prestet de carytet par les dis glisseurs LXXVIIJ sols dont le dit nicaise en payee le ij pars et les glisseurs le tiercht.

Bergen, Rijksarchief: Eglises et pauvres, Antoing. Originalchirograph. Erstveröffentlichung: A. Louant, Un retable en polychromie et plate peinture de Nicaise Barat, in Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, 9, 1939, p. 19. Nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, S. 201.

Asper

1460, 28. April

Vertrag über die Bemalung einer Altartafel und eines Triumphkreuzes auf dem Lettner in der Pfarrkirche zu Asper mit dem Maler Cleerbaut van Wettevelde und den Vorstehern der Gemeinde

Kenlic zij dat cleerbaut van witevelde vry schildere binnen den stede van ghent commenes voor scepenen etc. kende en lijdde dat hij tieghen her janne ser leuuoets prochiepape van aspere bij singhem endevbrecht de temmerman zinnen stedehoudere janne heusen Willems zone gillis vanden walle andries zone als kerc meesters vander kercke vorseyt van aspere vorseyt ghenomen heeft te stoffeerne ende te werckene wel ende duechdelic van schilders ambachte de percheelene ende kerckelicke beeide, juweelen hier naer verclaerst, Aluooren de hautaer tafle slutende met tween dueren ende ziere drie backen te wetene de ystorie vanden seluen drie backen binnen metter lijsten al datter toebehoort met goeden finen duechdelicke ghebruneerde goude ghesleghen vp den prijs van IIIJ schellinghen grooten thondert also goet loyalic gaud als dbeste vp de maniere dat de aller rijkelickxsten aultaer tafle nu staende binnen ghent ghestoffeert es binnen den dueren, Jtem de lijste buten vp de dueren van zulker verwen als de lijsten vanden aultaer tafle staende te haudenaerde jnden coer daermen de hoofmesse vooren doet ghestoffeert es Jtem de tabernacle van onser vrauwen staende bouen den haltaer tafle, dbeelde van onser vrauwen de IIIJ jnghelen die anden aultaer staen vp IIIJ pilaren de IIIJ barischen bouen, daer de jnghelen vp staen ende de IIIJ middelen cnoppen vanden pilare altemale van finen ghebruneerde gaude ghelijc de principale aultaer tafle vute gheweert tghuent dat men van lijfverwen stofferen moet ende tauerechte vanden beeiden dwelcke ziin moet van goeden louelicken hasuere also goet als eenighe tafle binnen ghent van asuere ghestoffeert es de IIIJ pilaren daer de jnghelen vp staen tusschen de cnoppen ende de maesschen ghestoffeert van groenen maerbere heerlich ghejaspereert. Item zo zal hij de IIIJ baersschen van desen pilaren onder anden vloer stofferen met colueren van tenevelle also daertoe behoort. Jtem tcrusefix staende bouen den doxzale de lijsten de loeueren ende de IJ beeiden daer onder staende zal de vornomde cleerbaut Jnt ghelijke stofferen al van finen ghebrunerden goude vut ghedaen tghene dat van lyfvaerwen ghestoffeert zijn zal moet goeden assuere [behauden dien dat tprincipael cruuse ghestoffeert zijn zal, van gelen groenen verwen ghemerbereert] Jtem zal de vornomde cleerbaut de dueren vanden aultaer taflen stofferen van goeden holevaerwen met XIJ beeiden elk staende jn zijn paerc zulke als den voorseyden persoonen ghelieuen zal daerjnne gheschildert te hebben alte male duechdelic ende ghetrauwelic ghewrocht wesende zonder eenighe fraude ofte malicie ... actum XXVIIJ apprillis a° (XIIIJc) LX°.

Gent, Stadtarchiv: Jaarregister 1458–60, f° 101 v°. Erstveröffentlichung: A. van Werveke, Over het beschilderen van standbeeiden, in Bulletin voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent, 5, 1897, p. 219–220. Nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, S. 203.

Augsburg

1485

Vertrag über die Bestellung einer Tafel für den Altar der Dionyskapelle von St. Ulrich und Afra bei Michel Erhart

Ze wissen, das der ersam und weise Ulrich Fugker burger zu Augspurg an den erbern maister Michel Erhart bildhauer von Ulm ain röche geschnittne taffel von holtzwerk zemachen gedingt nach inhalt ainer visierung ime darumb geantwurt uff sant Dionisius altar in sant Ulrich zu Augspurg ze machen und her in die statt onn des benanten Fugkers cost und schaden ze antwurten uff ostern nechstkunftig nach gebung dieser geschrift, und so ers also geantwurt hatt, solle dann Hector Müllich und Jörg Sold goldschmid burger zu Augspurg gewalt haben zwischen viertzigk und sechtzigk guldin rh. zesprechen,das dem genanten maister Michel für sollich taffei werden solle, darin in dehaintail ganz nichts reden soll. Darauf und vorein er also zehen guldin von dem vorgenannten Fugker eingenommen und empfangen hat. Des zu ainer gedächtnuss so sind diser Sachen zwen gleich lauttend zedtel ainer als der annder gemacht geschrieben us ainander geschnitten, yedweder tail ain genommen. Geben uff donrstag nach sant Ulrich des heiligen bischofs tage von der gepurt Christi 1485.

Bestellurkunde vom 7. 7. 1485 Original (Spaltzettel aus weißem Papier). Max Jansen, Die Anfänge der Fugger, Leipzig 1907, S. 67, 181 f. Nach: Norbert Lieb, Die Fugger und die Kunst, München 1952, S. 334.

1486

Zweiter Vertrag zur Bestellung einer Altartafel für die Dionyskapelle von St. Ulrich und Afra bei Michel Erhart

Zewissen, Das der Ersam vnd weise Vlrich fugker Burger zu Augspurg ain täfel zeschneiden und zumachen vff Sant Dionisius altar In der kirchen Sant Vlrich vnd Sant Afra zu Augspurg an den erbaren maister Michael Erhart zu Vlme gedingt hat Inhalt der visierung darüber dem genanten Maister Michael geantwurt worden ist vnd sollich taiffel solle In iars frist dem nächsten nach gebung diser geschrift gemacht vnd her gen Augspurg geantwurt werden zu den genannten fugkers handen vnd gewalts vnd so die allso gemacht vnd her geantwurt worden ist, Solle dann Virich fugker dem genanten Maister Michael zu rechtem angedingtem lone gebenn vnd bezallen was dann die Ersam vnd erber hector Müllich der elter vnd Jörg Seeld goldschmid Burger zu Augspurg sprechen. Doch das sy über hundert guldin nichtz sprechen seyen. Daruff vnd daran Michael yeezo von dem genanten fugker dreysigkg guldin allso berait empfangen vnd eingenomen hat vnd des zu ainer gedächtnuß so sind diser Sachen zwen geleich lutend zedtel ainer als der ander gemacht geschriben vßainander geschnidten vnd yedwedter tail ain genomen. Geben vff mitwochen nach Sant felicien der hailigen frawen tage nach christi geburt tusend vierhundert vnd Indem sechs vnd achtzigosten Jaren.[1]

Spaltzettel, ein Original FA 79, 1 vom 8. 3. 1486: Kopie in FA 5, 1, 2; Bl. 1 r. Vertrag vom 24. 8. 1490 erhalten in zwei originalen, nicht buchstabengetreu übereinstimmenden Spaltzetteln in FA 79, 1. Kopie in FA 6, 1, 3; Bl. 196 r. Max Jansen, Die Anfänge der Fugger, Leipzig 1907, S. 66, 185 f. Nach: Norbert Lieb, Die Fugger und die Kunst, München 1952, S. 335.

 1. "Zu beachten ist die zwischen beiden Verträgen vollzogene Erhöhung des Preises von 40 bis 60 auf 100 Gulden. Damit muß man die Kosten für die vorhergehenden Baustiftungen vergleichen. Erwähnungen des Fuggerschen Altarauftrags an Michel Erhart: Stauber, S. 196. J. Baum, Ulmer Plastik, S. 74, 157 f. M. Hartig, Augsburgs Kunst, S. 32. Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen, 64, Berlin 1943, S. 17, 24, 30 (Gertrud Otto). G. Otto, Gregor Erhart, 1943, S. 20, 33. — über Jörg Seid, der seit 1490 sein Haus in der Nähe des Fugger-Stammhauses (Maximilianstraße 15) hatte: Thieme-Becker, 30, 1936. A. Haemmerle, Vierteljahreshefte zur Kunst und Geschichte Augsburgs, I, München 1936, S. 8. N. Lieb, Jörg Seid, Goldschmied und Bürger von Augsburg, München 1947. Vollendung des Schnitzwerks durch Michel Erhart 1487: Steichele, Archiv für die Geschichte des Bisthums Augsburg, 3, Augsburg 1860, S. 342 (Wilhelm Witwer: ,,facta est")"(Norbert Lieb, Die Fugger und die Kunst, München 1952, S. 335).

1490

Vertrag mit Gumpold Gültlinger über die Altartafel für die Dionyskapelle von St. Ulrich und Afra mit Michel Erhart

Zewissen Das der ersam Ulrich Fugker burger zu Augspurg mitsampt seinen geprudern ain taffei uff sant Dyonisiusaltar zu Sant Ulrich hie zu Augspurg angedingt haben zemalen dem erbern Gumpold Gültlinger maller burger zu Augspurg dermassen, was inerhalb des sarchs und corbis ist mitsampt den fliglen mit praunierten feingold vassen und mallen wercklichen nach dem besten und außerhalb des corbis und dem auszug mit mattfeingold, was sich von claidung aischet, zu vergülden und was sich von färben am besten darzu fügt des geleichen auch die pild im usszug. Der genant Gumpold Gültlinger sol das treulich und ungevarlich ussberaiten und machen nach dem besten inerhalb anderthalb jarn den nächsten ungevärde. Darumbe so gend im die genanten Fugker zu rechtem angedingtem Ione anderthalb hundert guldin guter reinischer, und so wan solich obbestimpt tafel ganz gerecht und ussberait ist, vermaint dann der obgenannt Gumpold, er möge sollichs obbestimpten Ions nit zukomen, so sol yedweder tail zwen piderman dartzu geben, die dan sollich arbait erkennen, Was dan die vier von den anderthalb bis in zwayhundert guldin reinisch sprechen und machen, das solen die egenanten Fugker dem egenanten Gumpold raichen und antwurten onn einträg, und was also der vilgenant Gumpold Gültlinger an sollicher obberurter arbait ainnympt, das sol uf die gegenwirtigen kerbzedel geschriben werden onn vertziehen alles getreulich und ungeverlich. By sollichem obgemelten geding sind gewesen die ersamen erbern und weysen Lucas Rem, Jacob Ambaismaister, maister Burckhart, maister Adolf tauher und Jörg Sold alle burgere zu Augspurg. Und des zu ainer gedächtnuss so sind diser Sachen zwen geleich luttend zedtel von wordt zu wordten gemacht geschriben usainander geschnitten, yedweder tail ain genomen; geben an sant Bartholomes des hailigen zwelfpoten tage nach Gristi geburt in dem 1490 jare.[1]

Vertrag vom 24. 8. 1490 erhalten in zwei originalen, nicht buchstabengetreu übereinstimmenden Spaltzetteln in FA 79, 1. Kopie in FA 6, 1, 3; Bl. 196 r. Jansen, Anfänge, S. 66, 185 f. Nach: Norbert Lieb, Die Fugger und die Kunst, München 1952, S. 335.

 1. Von den hier als Sachverständigen Genannten sind uns Meister Adolf Daucher d. Ä. und der Goldschmied Jörg Seid bereits bekannt, „maister Burckhart" ist Burkhard Engelberg, der Werkmeister des Münsterbaus von St. Ulrich. Jacob Ambaismaister (Amboßmaister) stammte aus Nördlingen; 1455—71 ist er als „Büchsenmeister" in Eßlingen erwähnt; seinen Namen mit der Jahrzahl 1483 trägt die vom einstigen Frauentorturm in Augsburg erhaltene kleine Glocke (Maximilianmuseum Augsburg: Inv. Nr. 1461); vielleicht schuf er auch die laut Bezeichnung 1467 von „maicter iacob" gegossene Schlagglocke der Kirche in Roßwälden (Württemberg, Donaukreis, OA Kirchheim). Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert: II. Alt-Schwaben und die Reichsstädte, 1934, S. 269. Kunst- und Altertums-Denkm. Württemberg, Donaukreis, II, 1924, S. 162, 170, 326, 335. Steichele-Schröder, Bistum Augsburg, 2, S. 103. — Gumpold Gültlinger d. Ä.: Thieme-Beckers Künstlerlexikon, 14, 1921, S. 53 f (Grete Ring). Mitglied einer verzweigten und bis in das spätere 16. Jahrhundert dauernden Malerfamilie; von 1481 an in Augsburg nachweisbar, besonders als Lehrmeister bedeutend; gestorben 1522. Da ihm seit dem 19. Jahrhundert zahlreiche und verschiedenartige Werke zugeteilt worden sind, deren Zuschreibung sich als falsch und irrig erwies oder mindestens ungesichert blieb, ist Gumpold Gültlinger d. Ä. bis heute keine festumrissene Persönlichkeit. Erst neuerdings gibt der Nachweis seiner Tätigkeit an Glasmalereien der Pfarrkirche von Schwaz in Tirol 1506 und 1509 Anhalt zu einer konkreten Vorstellung seiner Kunst (Erich Egg; Tiroler Heimatblätter, 25, 1950. S. 38 ff). Für St. Ulrich war Gumpold Gültlinger mehrfach tätig; u. a. malte er 1493 das Altarbild der von der Familie Stammler gestifteten Marienkapelle, ferner führte er Malereien zu dem von Adolf Daucher d. Ä. geschaffenen Simpertusaltar aus. Die Flüge] des an einem Pfeiler in St. Ulrich aufgestellten Altärchens setzt man herkömmlich gleich mit einem 1496 von Gumpold Gültlinger für die Abtskapelle von St. Ulrich gemalten Altar (so schon P.L. Braun, St. Ulrich, S. 37). Doch stammen die Malereien wie das ganze Altärchen aus dem späten 16. Jahrhundert. Ob der Maler Gumpold Gültlinger mit dem 1482–96 amtierenden Abt Johannes von Giltlingen des Stifts St. Ulrich Herkunftsbeziehungen hatte? Der Abt stammte aus Gültlingen im württembergischen Schwarzwald, Oberamt Nagold (Steichele, Archiv, 3, S. 314). Literaturergänzungen: Augsburger Rundschau, 1, 1918/19, S. 133. M. Hartig, Augsburgs Kunst, 1922, S. 35. M. Hartig, St. Ulrich, S. 39, 45, 107 (ebenda S. 90 Gültlinger vermutungsweise als Meister der „Ulrichslegende" von etwa 1455 genannt!). Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 1923. Buchner-Feuchtmayr, Augsburger Kunst der Spätgotik und Renaissance, S. 324. I. P. v. Stetten, Kunst- usw. Geschichte . . . Augsburg, 1, 1779, S. 275. — Im Haus Maximilianstraße 19 war Gültlingers Vorgänger der bis 1493 nachweisbare Buchdrucker Anton Sorg (A. Werner, Häusergeschichte, S. 112 f). — Für den Maler Ulrich Apt, 1494: Jansen, Anfänge, S. 109. — Zahlungsvermerke an Gültlinger für die Arbeit an dem Altar: Text bei Jansen, Anfänge, S. 186. Der erste Vermerk auf dem zweiten, von Jansen nicht genannten Exemplar des Spaltzettels lautet: „Item an dem denstag nach sant bartholmes hab ich in genomen zwanczig gülden reynisch 1490" (Kopie FA 5, 1, 2: Bl. I). Das Kopialbuch FA 5, 1, 1: Bl. 125 v erwähnt „vier ausgeschnittene Zettel, die mit einem Bildhauer (d. i. Michel Erhart) und Maler (d. i. Gültlinger) von wegen Machung Altartafeln aufgerichtet worden". — 1493 Malarbeit vollendet („depicta"): Steichele, Archiv, 3, S. 342 (Witwer). Weihe in der Karwoche 1493: ebenda, S. 363. P.L. Braun, St. Ulrich, S. 21. Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg, 1, Augsburg 1874, S. 119. — In einer zu Ende des 16. Jahrhunderts gemachten Fuggerschen Aufzeichnung (FA 5, 2, 7; Nachtrag zu Rechnungszusammenstellung von Ausgaben für St. Moritz 1568—75) heißt es über eine „gemalte Tafel im Pfarraltar" von St. Moritz: „Es wollen etliche dafür halten, selbige Tafel sei von den alten Herrn Fuggein anfangs in St. Ulrichs Kirche verordnet, hernach erst zu diesem Altar transferiert worden". 1630 wurde dieser Altar abgebrochen und versetzt, 1652 verkauft. Seitdem ist das Werk verschollen. Da es sich offenbar um einen Bildaltar handelte, kann er mit dem von Gültlinger gefaßten Erhartschen Schnitzaltar von St. Ulrich nicht identisch sein." (Norbert Lieb, Die Fugger und die Kunst, München 1952, S. 335).

Bamberg

1499, 19. August

Geschenk von 7 Gulden an Riemenschneider beim Vertragsabschluss

Johann Senffs cammermeisters rechnung von sontag nach Laurencii biß uff sontag nativitatis Marie anno etc XCIX.[1]

Pro diversis.

Item VII gulden geben meine[m] hern thumdechant[2], die er furter einem pilhawer von Wirteburg zu erung geben hat, mit dem gehandelt worden ist der serch halben sant keyser Heinrichs und Kunegund[ens]. Zalt uff montag nach assumtionis Marie.

Bamberg, Staatsarchiv. Bamberger Hofkammerzahlamtsrechnung („Johann Senffs cammermeisters rechnung von allem einemen und außgeben an gelt meinem gnedigen hern von Bamberg in seiner gnaden cammern gehörig und zusteen“) 1499, 1500, fol. 59 r. und 62 v. Die Rechnungsbände umfassen jeweils ein Rechnungsjahr „von Walburgis“ (1. Mai) „biß wider auf Walburgis“. Sie sind in sich in vierwöchentliche Rechnungshefte mit eigenem Rubrum aufgeteilt (Justus Bier, Tilman Riemenschneider. Die späten Werke in Stein, Wien 1973, S. 166f.).

 1. 11. August bis 8. September 1499.
 2. Weber a. a. O. liest „meins gnäd. Herrn Dechant“ mit willkürlicher Zufügung des „gnäd.“ und ebenso willkürlicher Auslassung der Vorsilbe „thum“. Er liest „meins“, da das letzte „m“ durch ein Kürzungszeichen, das einem „z“ ähnlich sieht, ausgedrückt ist. Domdechant war Karl von Seckendorf, Georg Stiber, erwähnt in Anh. 120 als Dechant, wurde am 30. Juni 1505 erwählt. Vgl. Bamberg, Staatsarchiv, Rep. B 86 Nr. 2, f. 2b.

1500, 4. November

Zahlung von 100 Gulden an Riemenschneider

Dyl Rimenschneider, bildschnytzer, burger zu Wurtzpurg, bekent mit seiner hantschrift fur sich und alle sein erben, das ime Claus Burckhart, pfragner von Bamberg, von wegen meines gnedigen herrn von Bambergs, tumprobsts, dechants und eins ganzen capitels daselbst uberantwort und bezalt hat hundert gulden reinischer werung, uf das geding und arbeyt, sant keyser Heinrichs und sant Kungunden grabe zu machen. Umb sollich empfangen hundert gulden quittirt er sie alle, doch mit der unterscheid, ob got uber ine gepöte, das es in craft und nach ausweisung der ausgeschnyten zettel gehalten werde, der yde partey eine hat.[1] Dat[irt] unter seinem eigen signet auf mitwochen nach aller heiligen tag im funfzehenhundertstem jare.

Bamberg, Staatsarchiv, Bamberger Kanzlei- und Kopialbücher (Rep. B 21) Nr. 103 („Auszuck bischove Heinrichs Grosen quittanczen bei Zeiten seiner f[ürstlichen] g[naden] regirung gegeben“), fol. 141. Bischof Heinrich Groß von Trockau bestieg den Bischofsthron am 1. II. 1487 und starb am 30. III. 1501. (Vgl. Looshorn a. a. O. S. 388 und 430.) Der 1494 angelegte Band enthält nicht die Originalquittungen, sondern einen alphabetisch geordneten „auszuck“ aus ihnen. Die Originalquittung Riemenschneiders, ebenso wie der in der Quittung erwähnte in zwei Ausfertigungen vorhandene Vertrag sind verloren (Justus Bier, Tilman Riemenschneider. Die späten Werke in Stein, Wien 1973, S. 167).

 1. Gemäß spätmittelalterlicher Gepflogenheit war der Vertrag in Duplikat auf einem Blatt ausgefertigt und die Duplikate mit einem S-förmigen Schnitt zertrennt worden, um die Unterschiebung einer Fälschung zu verhüten. Vgl. H. Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, Augsburg 1923, S. 25 f. und Anm. 39.

1500, 9. November

Eintrag dieser Zahlung von 100 Gulden

Johann Senffs cammermeisters rechnung von sontag Luce ewangeliste biß uff sontag nach Martini anno etc. XVC.[1]

Distributa an meins gnedigen herrn von Bambergs und des stifts schulden. Item I C guldein geben meyster Dielen Rymenschneyder bildschnytzer uff sein erbeit des sarchs[2] halben im thum zu machen. Recepit Claws Burckhardt zwyschen brücken[3] et habetur quitancia. Zalt montag nach Leonhardi[4].

Bamberg, Staatsarchiv, Hofkammerzahlamtsrechnung 1500/01, fol. 185r. und v. Nach: Justus Bier, Tilman Riemenschneider. Die späten Werke in Stein, Wien 1973, S. 167.

 1. 18. Oktober bis 15. November 1500.
 2. Nicht „der Särchs“ (Tönnies a. a. O.).
 3. Der erste Buchstabe des Wortes „brücken“ vom Schreiber aus „zn“ in „b“ korrigiert. Offenbar wollte der Schreiber versehentlich nochmals „zwyschen“ schreiben. Das „zwyschen brücken“ gibt die Wohnung des Pfragners Burckhardt an, der als Geldbote den Betrag in Empfang genommen und der Kammer die Quittung Riemenschneiders überbracht hatte.
 4. 9. November. Obwohl die vorausgehende Quittung Riemenschneiders nicht an diesem Tag, sondern schon am 4. November ausgestellt ist, handelt es sich um die gleiche Zahlung, nachdem in beiden Urkunden Claus Burckhardt als Überbringer genannt wird. Das Datum vom 9. November bezeichnet sonach nicht den Tag, an dem der Betrag an Burckhardt übergeben wurde, sondern den Tag, an dem mit dem Empfang der Riemenschneiderschen Quittung die Zahlung endgültig erledigt war.

1501, 5. Juni

Zahlung von 200 Gulden an Riemenschneider

Johann Senffs cammermeisters rechnung von sontag penthecoste biß uff sontag nach Johannis baptiste anno etc. primo.[1]

Distributa an meins gnedigen hern von Bambergs und des stiefts schulden.

Item I C guldein geben meinen hern vom capitel auß bevelhe meines gnedigen hern, nemlichen zweyhundert guldein des ampts Schelmbergs halben, und zweyhundert guldein zum sarg im thum. Zalt sambstag Bonifacii[2] et habetur quitancia.

Bamberg, Staatsarchiv. Hofkammerzahlamtsrechnung 1501/02, fol. 40 r. Riemenschneiders Quittung ist verloren. Auch fehlt der fragliche Quitanzenband, der ihren Inhalt auszugsweise wie bei der vorangehenden Zahlung mitteilen würde. Ob weitere Zahlungen erfolgt sind, lässt sich schon deswegen nicht mit Gewissheit feststellen, weil die Hofkammerzahlamtsrechnungen 1503–1505 verloren sind. Die obige Notiz ist unter dem irrigen Datum 15. Mai 1501[3] bei Chr. Haeutle a. a. O. und ihm folgend bei Streit a. a. O., Tönnies a. a. O. und Weber a. a. O. erwähnt (Justus Bier, Tilman Riemenschneider. Die späten Werke in Stein, Wien 1973, S. 167).

 1. 30. Mai bis 27. Juni 1501.
 2. 5. Juni 1501.
 3. Es gibt zwei Bonifatiustage, Bonifacii m. am 14. Mai, der in Basel und Konstanz begangen wird, auch als „im meien“ besonders bezeichnet wird, und Bonifacii ep. et soc. m. am 5. Juni. Es kann nur der zweite gemeint sein, da die Notiz sich ja in der Vierwochenrechnung vom 30. Mai bis 27. Juni findet und zudem der erstgenannte Bonifatiustag ja 1501 auf einen Freitag fiel, der folgende Samstag daher als „Sambstag nach Bonifacii“ hätte bezeichnet werden müssen. Vgl. H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit, 1898, unter „Bonifacii“.

1513, 6. September

Geschenk an Riemenschneiders Gehilfen anlässlich der Aufrichtung des Grabmals

Hannsen Braunn camermeysters rechnung von sontag nach assumpcionis Marie bis auf sontag nach crucis exaltacionis anno etc. tredecimo.[1]

Pro diversis.

Item 1 gulden geben meistern Dilgs von Wirtzburgs gsellen zu erung, so sant keiser Heinrichs neue grab im thum aufgericht haben, als mein gnediger herr solch grab erstlich hat sehen aufrichten. Zalt ut supra (dinstag nach Egidii).

Bamberg, Staatsarchiv. Hofkammerzahlamtsrechnung 1513/14, fol. 184 r. und 194 r. Nach: Justus Bier, Tilman Riemenschneider. Die späten Werke in Stein, Wien 1973, S. 168.

 1. 28. August bis 18. September 1513.

1513, 9. September

Zeitgenössische Berichte über die Einweihung des neuen Grabmals

a) Anno domini 1513 indictione prima[1] die veneris[2] secunda septembris aperti fuerunt[3] antiqui sarcophagi sanctorum Henrici et Kunegundis[4], in corpore ecclesiae Babenbergensis[5] retro altare sanctae Kunegundis, per reverendissimum in Christo patrem ac dominum dominum Georgium de baronibus de Limburg episcopum Babenbergensem[6] propter novam sepulturam praefatis sanctis[7] ex marmore constructam et[8] sculptam; in quibus sarcophagis reperta sunt[9], in sarcophago sancti Henrici[10] antiqua capsa[11], in qua fuere[12] pulveres de corpore sancti Henrici, una petia de spatula[13] eiusdem cum quibusdam petiis[14] de serico et corio[15], quibus involutum fuit co[r]pus sancti Henrici; in sarcophago sanctae Kunegundis inventa est capsella aenea, in qua inclusae fuerunt reliquiae de corpore sanctae Kunegundis, duae costae et aliae particulae de corpore[16] eiusdem; in utroque vero[17] sacrophago collecti sunt pulveres de corporibus amborum, quae reliquiae cum honore et reverentia cum[18] suis capsis ad magnam sacristiam cum processione et devotione solenniter locatae sunt[19], per praefatum dominum Georgium episcopum, et[20] dominum Casparum eius suffraganeum[21], ac[22] dominum Joannem abbatem[23] Sancti Michaelis Montis monachorum. Postea hae[24] reliquiae in quattuor novis capsis[25] divisae et repositae reverenter ac decenter[26] die nona mensis septembris anno praefato[27], in quo solenniter celebratur dies translationis sanctae Kunegundis[28] in novo sarcophago, per praefatum[29] dominum Georgium episcopum Babenbergensem[30], et reverendum[31] dominum Casparum episcopum naturensem[32] suffraganeum translatae fuerunt; praesentibus ibidem reverendis patribus venerabilibus egregiis et praestantibus viris dominis, Joanne Sancti Michaelis Montis prope Bambergam, et Joanne in Lankheimb, ambo Babenbergensis dioecesis[33], domino Joanne in[34] Bantz, Herbipolensis dioecesis monasteriorum abbatibus[35], Georgio Stiber decano[36], Wilhelmo de baronibus[37] de Limburg cantore, Leonhardo de Egloffstein doctore scholastico, Sebastiano de Künsberg[38] cellerario, et aliis canonicis capitularibus praedictae[39] ecclesiae Babenbergensis astante[40] omni[41] clero et populo[42], et denique eodem die et actione[43] altare sanctae Kunegundis, quod undique[44] demolitum et confractum fuit et iterum de novo restauratum et aedificatum[45] per suffraganeum saepe dictum[46] consecratum fuit et cum summa solemnitate devotione et reverentia[47].

In deutscher Übersetzung:[48]

Im Jahre 1513, in der ersten Indiction, Freitag den 2. September wurden die alten Grabmale der heiligen Heinrich und Kunegund in dem Schiffe der Kirche zu Bamberg (der Domkirche) unter dem Altare der heiligen Kunegund durch den Bischof Georg aus dem Geschlechte der Reichsfreien von Limburg wegen des neuen Begräbnisses von Marmor und Bildhauerei geöffnet. Man fand in dem Grabmale des heiligen Heinrichs die alte Kapsel, welche Staub von seinem Körper enthielt, ein Stück von seinem Schulterbein und einige Stücke von dem Seidenzeuge und dem Leder, in welchem sein Körper eingewickelt war. In dem Grabmale der heiligen Kunegund traf man die äherne Kapsel, in welcher zwei Rippen und andere Theilchen von dem Körper derselben verschlossen waren. Man sammelte den Staub der zwei Körper in den beiden Grabmalen, welche Überbleibsel, nebst ihren Kapseln, ehrfurchtsvoll mit einer Prozession von dem Bischöfe [Georg], seinem Weihbischofe Kaspar und dem Abte Johann des Klosters Michaelsberg, in die grosse Sakristei gebracht wurden. Darauf wurden die Überbleibsel in 4 neue Kapseln vertheilt und den 9. September vorbesagten Jahres in das neue Grabmal versetzt. Gegenwärtig waren der Bischof, der Weihbischof, der benennte Abt vom Michaelsberg, der Abt Johann von Langheim, der Abt Johann von Banz, [die Äbte der Klöster der Würzburger Diözese,] der Domdechant Georg Stiber, der Domkantor Wilhelm von Limburg, der Doktor und Scholastikus Leonhard von Eglofstein, der Domkellner Sebastian von Künsberg, andere Domherrn und die ganze Klerisei, nebst dem Volke. An dem nemlichen Tage wurde das Altar der heiligen Kunegund, welches vorhin ganz zertrümmert, aber damals wieder hergestellt war, von dem Weihbischofe mit aller Feierlichkeit eingeweiht[49].

b) Anno 1513 am freytag nach s. Aegydien tag[50] hat man s. Cunegunden altar abgebrochen und nachmittag die kirchen gesperrt, und die gräber s. kayser Heinrichs und s. Cunegunden aufgethan, und das heiligthum mit groser solennität herausgethan, und mit einer procession in die sacristey getragen; und darnach am tag s. Cunegunden in mertz[51] hat man mit groser solennität das heiligthum in 4 neue trühelein[52] gelegt, und mit einer schönen procession durch die praelaten herab getragen, nemlich mein gnädiger herr von Bamberg, den weybischof, den praelaten auf den Mönchsberg, den praelaten von Langheim, den praelaten von Banz, alle in ihren ornat gegangen, und die trühelein[53] getragen zu s. Cunegunden altair, in die neue sarg[54] gethan, und darnach dem[55] altar geweyhet, und die alten sarg, darinnen das heilgthum gewesen, in das erdreich unter die neue sarg versenket[56].

München, Bayerisches Nationalmuseum, Handschrift Msc. 442. Enthalten in „Bambergische Historie und was sonsten anderswo merckwürdiges vorgefallen“. Diese offenbar in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts verfaßten Bamberger Annalen, die mit dem Jahre 1547 abschließen, füllen in Abschrift des 18. Jahrhunderts die mit „I“ und „II“ bezeichneten Bogen der Handschrift. Den obigen Bericht hat zuerst auszugsweise Alexander Frhr. v. Reitzenstein, Das Grabmal Kaiser Heinrichs II. im Bamberger Dom (in: Zeitschrift für Kunstgeschichte III, 1934, S. 360/64, Anm. 21) veröffentlicht. Nach: Justus Bier, Tilman Riemenschneider. Die späten Werke in Stein, Wien 1973, S. 168–170.

 1. Mit dem Jahre 1512 war der hundertste, in Zeiträumen von 15 Jahren seit der Geburt Christi gezählte Indictionszyklus beendet. 1513 war somit das erste Jahr eines neuen Zyklus dieser pontifikalen Jahresbezeichnung. Vgl. H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit I, Hannover 1891, S. 92 ff; vgl. auch die Bezeichnung des Jahres 1554 als „der Zwolfften Rhömer Zinszal, Indictio vff Latein genant“ in Loy Herings Testament, abgedruckt bei F. Mader, Loy Hering, München 1905, S. 115.
 2. „veneris“ fehlt bei Sollerius a. a. O. (Sollerius folgends in S. abgekürzt).
 3. Statt „fuerunt“ bei S. „sunt“.
 4. S. fügt hier ein „fundatorum“.
 5. „Babenbergensis“ fehlt bei S.
 6. Statt „in Christo patrem ac dominum dominum Georgium de baronibus de Limburg episcopum Babenbergensem“ bei S. „nostrum Dominum praenominatum de Lymburg“.
 7. S. fügt ein „patronis“.
 8. „constructam et“ fehlt bei S.
 9. Statt „in quibus sarcophagis reperta sunt“ bei S. „in quo sarcophago antiquo reperta fuit“.
 10. „in sarcophago sancti Henrici“ fehlt bei S.
 11. Statt „antiqua capsa“ bei S. „vetusta capsa unica“.
 12. Statt „fuere“ bei S. „erant“.
 13. Statt „una petia de spatula“ bei S. „pars una de scapula seu spatula“.
 14. „petiis“ fehlt bei S.
 15. S. fügt hier „in“ ein.
 16. Statt „et aliae particulae de corpore“ bei S. „cum quibusdam aliis reliquiis“.
 17. „vero“fehlt bei S.
 18. Statt „cum“ bei S. „in“.
 19. Statt „cum processione et devotione solenniter locatae sunt” bei S. nur „sunt deportatae“.
 20. „et“ fehlt bei S.
 21. Statt „eius suffraganeum“ bei S. „suffraganeum eiusdem“.
 22. Statt „ac“ bei S. „et“.
 23. S. fügt hier „coenobii“ ein.
 24. Statt „Postea hae“ bei S. „Ex post praedictae“.
 25. Statt „novis capsis“ bei S. „novas capsas sun“.
 26. Statt „et repositae reverenter ac decenter…in novo sacrophago…translate fuerunt“ bei S. „ad novum sunt sarcophagum deportatae atque revererebter impositae et inclusae“.
 27. „anno praefato“ fehlt bei S.
 28. Statt „in quo solenniter celebratur dies translationis sanctae Kunegundis“ bei S. „die videlicet translationis S. Cunegundis, non sine dispositione divina“.
 29. „praefatum“ fehlt bei S.
 30. „Babenbergensem“ fehlt bei S.
 31. „reverendum“ fehlt bei S.
 32. „episcopum naturensem“ fehlt bei S.
 33. „reverendis patribus venerabilibus, egregiis et praestantibus viris dominis, Joanne sancti Michaelis Montis prope Bambergam, et Joanne in Lankheimb, ambo Babenbergensis dioecesis“ fehlt bei S.
 34. Statt „in“ bei S. „abbate de“.
 35. „Herbipolensis dioecesis monasteriorum abbatibus“ fehlt bei S. Auch den folgenden Namen ist bei S. jeweils „domino“ vorgesetzt.
 36. S. fügt hier ein: „eccl. Cath.“
 37. Statt „de baronibus“ bei S. „Schengk Barone de“.
 38. S.: „Kungsperg“.
 39. Statt „praedictae“ bei S. „dietae“.
 40. S.: „adstante“.
 41. „omni“ fehlt bei S.
 42. S. fügt hier ein: „quantum basilica cathedralis caper, poterat“.
 43. Statt „et denique eodem die et actione“ bei S. „die eodem post reliquiarum impositionem“.
 44. Statt „undique“ bei S. „nudius“.
 45. Statt „fuit et iterum de novo restauratum et aedificatum“ bei S. „est, innovatum et erectum fuit, et“.
 46. Statt „saepe dictum“ bei S. „Casparum“.
 47. Statt „et cum summa solemnitate devotione et reverentia“ bei S. „praesentibus adhuc omnibus, jam supra nominatis“.
 48. Bamberg, Staatsarchiv. Rep. 36, Hist. Kat. Nr. 323: M. S. aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, betitelt: „Das Grabmal des Kaiserpaares Heinrich und Kunegund in der Domkirche zu Bamberg „von ungenanntem Verfasser (Oesterreicher?) mit Abschriften von Aktenstücken. Aus diesen teilen wir die Abschrift einer lateinischen Urkunde von 1513 und deren Übersetzung mit. Oesterreicher a. a, O. S. 344 gibt nur die deutsche Übersetzung in stilistisch etwas veränderter Form. Das Original der Urkunde ist verschollen. Auch Sollerius teilt sie a. a. O. S, 7 Abs. 29 und 30, „ex schedis nostri P. Joannis Gamansii“, mit. Seine Abweichungen von der oben wiedergegebenen Abschrift sind in Fußnoten angemerkt. Die Edition von Sollerius, bzw. Gamansius ist offenbar weniger genau und weitgehender redigiert wie die oben wiedergegebene. Bei Erwähnung der alten Sarkophage verändert Sollerius „in quibus sarcophagis“ in „quo sarcophago antiquo“ und streicht bei der nachfolgenden gesonderten Erwähnung der beiden Grabmäler „in sarcophago sancti Henrici“, um nur „in sarcophago sanctae Kunegundis“ stehenzulassen, damit seine irrtümliche Annahme, daß auch vor 1513 nur ein gemeinsames Grabmal für Heinrich und Kunigunde bestanden habe, Recht behält. Sollerius fügt zwischen dem Bericht über die Überführung der Reliquien in das neue Grabmal und dem Bericht über die Einweihung des Kunigundenaltars ein: „Scriptura haec in pergamenea schedula reposita est ad plumbeam capsulam. In isto sarcophago lapideo, cum sua tectura lapidea olim supra terram elevato, fuit reconditum quondam corpus S. Cunegundis virginis et imperatricis, ante translationem eius. Nunc propter structuram et erectionem novi sarcophagi, ut hodie cernitur; fuit hie sarcophagus sub terra reconditus S. Henrici confessoris et imperatoris, ac huius ecclesiae fundatoris.” Auch dieser gleichfalls aus Gamansius übernommene Text geht von der irrigen Annahme eines gemeinsamen Steinsarkophags als Vorläufer des Riemenschneiderschen Grabmals aus. Der Inhalt stellt sich durch den unten unter b) mitgeteilten Text richtig, der offenbar die Grundlage für die Darstellung des Pater Gamans gebildet hat.
 49. Vgl. die Notizen in der Hofkammerzahlamtsrechnung 1513/14 des Bamberger Staatsarchivs fol. 185 r., 372 v. und 382 v., in denen von „der neue gestiften pfründ sant Kungunden altars“ gesprochen wird.
 50. 2. September 1513.
 51. „in mertz“: offenbar selbständige Zutat des Chronisten, da die Anh. 120a mitgeteilte Urkunde in beiden bekannten Fassungen übereinstimmend als Tag der Wiederbeisetzung den 9. September angibt, an welchem Tage man Kunegundis translatio feiert. Im März wird Kunegundis obitus (3. März) und canonisatio (9. März) begangen.
 52. Nicht „trühlein“ (Reitzenstein a. a. O.)
 53. S. Anm. 14.
 54. Plural, da das Riemenschneidersche Grabmal im Innern zwei getrennte Särge enthielt.
 55. Nicht „den“ (Reitzenstein a. a. O.), was sinngemäß und wohl dem Text des Originals entspricht.
 56. Offenbar sind mit diesen „alten sarg“ die alten Reliquienbehältnisse, nicht die Sarkophage gemeint, da diese oben als „die gräber s. kayser Heinrichs und s. Cunegunden“ bezeichnet werden.

1649–1663

Zahlungen für Arbeiten anlässlich der Neuaufstellung[1]

 1. Die folgenden Notizen sind auszugsweise bereits bei Oesterreicher, a. a. O., S. 346 (A, B), bei Haeutle im 38. Bericht des Historischen Vereins zu Bamberg, Bamberg 1876, S. 129 (Ga), bei A. Haupt, Extrakte aus den Baurechnungen des Bamberger Doms, Bamberg 1886, S. 19–21 (A–D), Ea), bei M. Pfister, Geschichte der Restauration der Domkirche zu Bamberg, Bamberg 1896, S. 26–28 (A–C), ders., Der Dom zu Bamberg, Bamberg 1896, S. 43 Anm. 2 (D), ders., Auszug aus den Rechnungen des Domkapitelschen Werkamts, Bamberg 1896, S. 7f. (Gb), bei v. Reitzenstein a. a. O. S. 364 und Anm. 25f. (C, Eb und c, H) veröffentlicht. Bisher unveröffentlicht ist Notiz F. Sämtliche Notizen, bis auf die Notiz Ga, sind nach den Originalen neu ediert (Justus Bier, Tilman Riemenschneider. Die späten Werke in Stein, Wien 1973, S. 170)

1649, 4. September

A) Versetzung der Tumba auf den Georgenchor.[1]

Außgab an geld. Von st. kayßer Heinrich und Kunigundta grab im domb abzubrechen und uff st. Georgen chor zue transferirn.

4 reichsthaler 38 kreutzer für mauer- und hand[2] lohn, laut scheins zalt den 4. Septembris[3] 1649. Nro. 147[4].

 1. Bamberg, Staatsarchiv. Repertorium A 30 a/IV Nr. 25, Dombaurechnung 1648/53 („pawrechnung, waß der hochwürdige fürst und herr, herr Melchior Otto bischoff zu Bamberg, von 4. Decembris 1648 usque 5 julii 1653 noch bey deßen lebzeiten in daß hohe dombstift verpauen und zum end deßen die fürstl[ichen] und h[ohen] herrn testamentarier mit wenigen beschlißen, und durch mich Hannß Philip Oehlern, derzeit rentmeister, ber[e]chnen laßen“), fol. 31. Anschließend folgen Ausgaben anläßlich der Weihung des neuen Kunigundenaltars.
 2. Hier ist mit roter Tinte hereinkorrigiert „tag-“.
 3. Nicht „5. Sept.“ (Pfister a. a. O.) und nicht „im Dez.“ (Haupt a. a. O.).
 4. Mit roter Tinte. Die Nummer bezieht sich auf den „schein“, i. e. der Rechnungsbeleg. Die gesondert aufbewahrten Rechnungsbelege sind sämtlich verloren.

1649, 1. Dezember

B) Abbruch und Wiederaufrichtung der Umgitterung.[1]

Außgab an gelt schlossern.

66 ⅔ reichsthaler, wiewohln achtzig reichsthaler beharrt werden wollen, zalt Chriestoph Schmiedt hofschlossern alhier von dem mitten im hohen dombstift umb ss. kayßer Heinrich und Kunigunda grab gestandenen, abbrochenen und wiederum uffgerichten eÿßern gitter wiederumb zu verbeß[ern] und zu endern, nebens dem beim stift ohne Zahlung darzugebenen eÿßen; underschiedlich bezahlt worden, leztens den 1. decembris 1649, besag scheins. Nro. 34[2]

 1. Ebenda, Dombaurechnung 1648/53, fol. 15. Eine bei M. Pfister a. a. O. S. 27 erwähnte Zahlung „für Aufrichten und Fertigung des Geländers am Kaisergrabe“ bezieht sich nicht auf dieses, sondern auf ein am 1. XII. 1649 bezahltes „gelender umb st, kayßer Heinrich und Kunigundta altar“. Vgl. Dombaurechnung 1648/53, fol. 7 v.
 2. Mit roter Tinte. Dies gilt für alle folgenden dieser Nummern.

1649/50

C) Anfertigung der Schriftplatten am Kopfende der Tumba.[1]

 1. Ebenda, Dombaurechnung 1648/53, fol. 17 und fol. 11. Die Inschriften siehe Anh. 122a.

1649, 24. Dezember

a) Zahlung für den Guß.

Außgab an gelt stuckhgießern.

50 reichsthaler Sebalt Koppen, stuckh- und glockhengießern zu Vorcheimb[1], von zweyen von messing gegossenen epitaphien zu[2] st. kaÿßer Heinrich grab, uff deßen costen zu fertigen, uf 2 cent[ner] 22 [lb.] im gereicht [?] von iedem pfundt 4½ pazen, deßen arbeit 55½ reichsthaler betroffen und uff obiges moderirt worden, besag scheins, den 24. Decembris[3] 1649. Nro. 45.

 1. Über Sebald Kopp, Stück- und Glockengießer zu Forchheim, vgl. K, Sitzmann in Bayerischer Heimatschutz XV (1917) 94, 96/99, und Thieme-Beckers Künstlerlexikon XXI (1927).
 2. Nicht „zur“ (Reitzenstein a. a. O.).
 3. Nicht „26. November“ (Pfister a. a. O.) und nicht „im Sept.“ (Haupt a. a. O.).

1650

b) Zahlung für das Modell. 1. Februar 1650

Außgab an geld zue pawcosten bildhauern.

50 reichsthaler aber ime Sewerten[1] von einem modeil zur überschrieft und einem zur untern schrift[2] am s. s. kayßer Heinrich und Kunigunda grab, dann deßen arbeit am altar vor der marmolsteiner saulen, außer der zween Engel, so Herr Justus Gleßckher[3] fertigen soll, vermög dingzettels zalt den 1. februarii 1650. Nro. 16

D) Anfertigung des Zinnsarges. [4]

Ausgab an gelt kandel- oder ziehngießern.

21 reichsthaler 40 kreutzer Jacob Gibnern[5], kandelgießern alhier, für einen zienen sarg 97 pfund schwer, von jedem 4 pazen, zu st. kaÿßer Heinrich und Kunigundta grab laut der bescheinung. Nro. 61.

 1. Auf fol. 10 mit vollem Namen „Hannß Mathes Sewert, bildhauer alhier“. Vgl. über diesen Sitzmann in Thieme-Beckers Künstlerlexikon XXX (1936) sub „Sebert“.
 2. Nicht „Unterschrift“, wie Haupt, Pfister und v. Reitzenstein schreiben.
 3. Über Gleßkhers Anteil an der Domrestaurierung von 1648 vgl. G. Lill in Kunstchronik N. F. XXXI (1919/20), 411 f.
 4. Ebenda, Dombaurechnung 1648/53, fol. 19 v. Der Zinnsarg war als Reliquienbehältnis für das Innere der Riemenschneiderschen Tumba bestimmt. Vgl. Anh. 122b mit Wiedergabe seiner Inschrift.
 5. Nicht „Griebner“ (Pfister a. a. O.).

1658–1659

E) Restaurierungsarbeiten. 1658[1]

a) Säuberung der Schriftplatten am Kopfende der Tumba.

Außgab an geld den handwerkhsleüthen.

9 taler Florentin Schuldt uhrmachern von zweyen leüchtern, und zweÿen messingen güssen am grab des heiligen kayser Heinrichs auszuseübern geben, vermög zettuls mit nro. 18.

b) Ausbesserung der Vergoldungen.

Außgab an geld in gemein.

4 taler für 2 b[uch] geschlagen gold, so zum grab des heiligen kaysers Heinrichs verbraucht worden.

25 ₰ von solchen herüber zu tragen[2] zahlt.

11 taler herrn Georg Schmidt mahlern von verschiedner in domb sonderlich an grab s. Heinrici verfertigter arbeit[3] zahlt, laut zettuls mit nro.[4]

c) Ausbesserung der Bildhauerarbeit.

Außgab an geld in gemein.

13 taler 1 [lb.] 20 ₰ Mathes Sebern bildhauern von verschiedner arbeit an grab s. Heinrici zahlt, laut zettuls mit nro.[5]

F) Schließung der Tumba. 10. September 1658[6]

Außgab an geld in gemein.

1 taler den gesambten handwerkhsleuthen, dern 16 gewesen, so das hl. kayßer Heinrichs grab wider zugemacht[7], auß g[nädigem] befelch geben, den 10. Septembris.

3 [lb.] 10 ₰ den gesambten kirchnern, so in der translation[8] sehr bemühet gewesen, für ein trunkh zah[l]t, eodem die.

G) Anfertigung einer neuen Umgitterung.[9]

a) Beschluß des Domkapitels. 16. Dezember 1658.

Ein eißernes gietter umb den marmolsteinen sarg hl. Heinrici et Cunegundis machen zu lassen beschloßen, worzu Ihr Fürstliche Gnaden das eißen bewilligt.

b) Zahlung für die neue Umgitterung. 1658/59.[10]

Außgab an geld den handwerkhsleuthen.

Dem schlosher.

15 taler wider[11] gemelten capittulsschlosser von einem neüen gitter unden umbs grab sancti Heinrici, zu machen zahlt laut zettuls mit nro.[12]

H) Anstrich des Grabmals. 1662/63.[13]

Ausgab an gelde den handwerkhsleuthen.

Tünnicher.

1 taler 1 [lb.] 3 ₰ obigen dünnicher[14] von grab s. Heinrici mit oelfarb anzustreichen, inhalt zettels sub nro. 40.

Nach: Justus Bier, Tilman Riemenschneider. Die späten Werke in Stein, Wien 1973, S. 171f.

 1. Ebenda, Rep. A 30 a/IV Nr. 147, Werkamtsrechnung 1658/59 („Werkhambts-Rechnung von Walburgis [= 1. Mai] anno 1658 bieß wieder dahin anno 1659 durch Sigismundum Sengern verführt“), fol. 35 r.
 2. Nämlich „von Nürnberg“. Vgl. fol. 38 v.
 3. Schon die Notiz über den Goldkauf macht wahrscheinlich, dass Schmidts Arbeit im wesentlichen im Ausbessern der Vergoldungen bestanden hat. Zur Gewissheit wird dies durch folgenden fol. 40 v. mitgeteilten Rechnungseintrag: „2 taler 1 [lb.] 3 ₰ dem mahler, so die epitaphien im domb mit geschlagenen gold außgebessert“.
 4. Die Nummern der Belege sind vielfach nicht eingetragen.
 5. S. Anm. 8.
 6. Ebenda, Werkamtsrechnung 1658/59, fol. 29 v., 34 v., 36 v. und 37 v.
 7. Zur Schließung der Tumba musste die schwere Deckplatte aufgelegt werden, was die große Zahl der Mitwirkenden erklärt.
 8. Diese hatte am 9. September stattgefunden, nicht, wie Haupt a. a. O. S. 25 schreibt, am 1. September.
 9. Ebenda, Rep. B 86, Domkapitelsches Rezessbuch 1658.
 10. Ebenda, Werkamtsrechnung 1658/59, fol. 31.
 11. Es gehen zwei weitere Zahlungen für andere Arbeit voraus.
 12. Die Belegnummer ist nicht eingetragen. Bemerkt sei noch, daß Pfister a. a. O. S. 25 f. berichtet: 1724/25 wurden beim hl. Kunegundengrab 2 Gitter versetzt und Thüren daraus gemacht.
 13. Ebenda, Werkamtsrechnung 1662/63, fol. 33 v.
 14. Der Tüncher Heinrich Stierner.

Basel

1494

Vertrag mit Ulrich Bruder[1] von Konstanz für ein Chorgestühl in St. Peter

Ze wißen und kunt sye mengklichem, den diß nachgeschriben sach berürt, dz in dem jar, als man zalt von Cristi unsers herren geburt tusent vierhundert und vierundnüntzig uff montag vor sant Erasmus tag, durch mittel und zutun der furnemen wisen fromen und vesten hern Heinrichen Riehers des eltern, obersten zunftmeisters und junckern Thoman Surlins, des rats, zwuschen den erwirdigen hochgelerten herren, dem dechan und gemeinem capittel der wirdigen stift zu Sant Peter zu Basel an einem und dem erbern meister Ulrichen Bruder, dem tischmacher von Gostentz andersteils, ein fruntlich abred und überkomnus bescheen und von beden yetzbestimpten teilen angenomen worden.

Ist die meinung, nemlich dz der bestimpt meister Ulrich Bruder in dem chor des vermelten stifts zu sant Peter ein gestül, dar in die thumbherren und cappelanen da selbs zu ziten der götlichen diensten stan werden, ungevarlich mit sechs und funftzig stulen uff bede siten, und nemlich ob yegklichem gestul mit windpergen, violen und capitalen, deßglichen by den zweyen ingengen derselben stulen uff den tabernackeln etwas bildung und boßen, darzu under yeglichem blatt eins yegklichen stuls, so man uff und nider laßt, ouch ein bildung oder blumen, deßglichen vier pulpretten uff yegklicher siten zweyen, zum allertruwlichisten und besten er kan und insunters nach anzoigung einer visierung solichs gestüls, so er den obbestimpten, minen herren vom capittel gezoigt hat, und beßer denn dieselb visierung ist, mit gutem tapfern und gerogenem werck nach sinen eren und des stifts zu sant Peter nutz und fromen machen sol und wil, mit solichen gedingklichen furworten, dz min herrn vom capittel zu sanct Peter im zu solichem werck alles holtz, es sye eichen und sust, desglichen ysen, so darzu verwerckt werden, in irem costen geben, in solich werck in irem capittel huß volbringen, und in der undern kuchy neben der stuben kochen laßen sollen, und im, meister Ulrichen, alles holtz und (von) spen und anderm abholtz volgen und werden solle, ußgescheiden das holtz, so ungewerckt vorhanden bliben und an ander end ze bruchen gut und nutzlich ist.

Und von solichem werck sollen min herren vom capittel zu sant Peter meister Ulrichen als für sinen lidlon ußrichten und geben zweyhundert pfund Basler pfenningen in diß nachvolgend wiße ze bezalen, mit namen: In anfang der arbeit zweintzig pfund und dannenthin für und für, bis die stul in dem chor all gesetzt werden, so vil untz dz im funfzig pfunt an der vermelt sumen werden; und wenn solich werck gantz und gar uß gemacht und nach ußwisung des verdings, als vorstat, durch meister Ulrichen volbracht wirt, darnach über ein jar aber funfzechen pfund vermelter werung und also nach und nach all jar funfzechen pfunt, bis die uberigen anderhalb hundert pfunt ußgericht und bezalt werden, alles erberlich, getruwlich und ungevarlich.

Und daz dise überkomnus und verding durch zutun der vermelten miner herren, der underteedinger zwuschen beden davor bestimpten teilen, also zugangen, durch sy angenomen ist und dem also, was sy, die ye einen teil gegen dem andern bindet, getruwlich nachzekomen globt und einander zu gesagt haben, des zu warem vesten urkunde sind dirre geschriften, zwen glichlutend briefe, ußeinander geschnitten gemacht und yetwederm der vorgenanten teilen einer geben, in dem jar und uff den tag davor geschriben.

Basel, Bauakten, I. I. 35 (1390–1833), z. 2. Juni 1494. Vgl. auch Z. G. O. 2VI (1891), 308 f. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 119 f.

 1. Zünftig: „Ulrich Bruder, der tischmacher.“ (Basel, Archiv der Spinnwetternzunft, nr. 5 (Handbuch), fol. 86, z. 1495); Ulrich Bruder von Konstanz wird 1494–1518 alljährlich im Heizgeldrodel der Spinnwetternzunft verzeichnet (Basel, Archiv der Spinnwetternzunft, nr. 29, fol. 88 f.). Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 120.

1498

Teilzahlung an Ulrich Bruder von Konstanz für das Chorgestül in St. Peter

Item aber geben meister Ulrichen, unserm stulmacher, V lb uff sambstag nechst vor dem sontag judica in der vasten 98°.

Basel, St. Peter, C. C. C, nr. 2 a (Rechnungen), fol. 46, z. 1498. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 120.

Michael Glaser d. J. wird für seine Arbeit in St. Peter entlohnt

Item geben dem moler Michel Glaser II½ lb in die Quirini 980.

Basel, St. Peter, C. C. C. (Rechn.), nr. 2a, fol. 46, z. 1498; Thieme XIV (1921), 329. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 52.

1499

Teilzahlung an Ulrich Bruder von Konstanz für das Chorgestül in St. Peter

Geben meister Ulrichen, dem tischmacher am vischmerckt V lb, uff fritag vor dem achtenden dag 99.

Basel, St. Peter, C. C. C, nr. 2 a (Rechnungen), fol. 61, z. 1499. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 120.

Michael Glaser d. J. wird für seine Arbeit in St. Peter entlohnt

Geben dem moler Michael Glaser VI ß pro supplemento septem florenorum…in oetava omn. sanetor. 99.

Basel, St. Peter, C. C. C. (Rechn.), nr. 2a, fol. 46, z. 1499. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 52.

1500

Teilzahlung an Ulrich Bruder von Konstanz für das Chorgestül in St. Peter

Geben meister Ulrichen Bruder, dem stulmacher, XXIIII lb uff unser frowen tag visitationis anno quingentesimo.

Basel, St. Peter, C. C. C, nr. 2 a (Rechnungen), fol. 62, z. 1500. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 120.

Vertrag zwischen Burekart Tzapfengißer und Jos Langweg (oder Langfelder)[1] für die Erneuerung der Fassung zweier Figuren in St. Liehnhart

In dem jar, als man zalt von Christi unsers herrn gepurt XVC uff zinstag noch sant Laurentius tag hett der erwirdig meister Burekart Tzapfengißer, burger zu Basel, dem erwern meister Jos, dem moler, seßhaft in der cleynen statt Basel, verdinget die cappeln Sant Diebalds zu Sant Lienhart zu wißgen und molen, in der moße und gestalt, wie harnach geschriben statt, sunders das derselb meister Jos soll die zwey bilde Sant Diebolds und Sant Katherinen mit iren tabernackeln und fußsteinen vernuern und mit frischer oly farbe faßen; doch das gold, so an den yetzgenanten bildern und steinen ist, soll er weschen, bruniren und in einer schinbarer farbe bringen und nit von nuwem uflegen, es sige dann sache, das es an ettlichen orten bletzes bedörfe…Item die sloßstein mit iren bogen und bede fenster in steinfarbe molen und by beden sloßsteinen gewechs mit blumen und echstlen molen. Dargegen soll der obgenant meister Burekart dem gedachten meister Josen ußrichten und bezalen für sinen kosten und arbeyt vier pfundt minder funf schilling, mit namen, so er das werck anfanget, zwey pfundt und noch vollendung des verdingten wercks funf und drißig schilling.

Basel, Bauakten, I. I. 29 (Leonhardskirche 1496–1883), z. 11. Aug. 1500; vgl. Z. G. O. 2VI (1891), 306 f. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 51 f.

Albrecht von Sundern aus Dresden verkauft sein Haus in Basel

Da ist uff anrufen Anthoni Loubs, des bappirmachers, Albrechten von Sunde[r]n, dem moler zu Dresden und frow Agnesen Schalerin, siner elichen gemahel zum dritten kouf verkunt irs hus zum Helfant in der statt Basel gelegen.

Basel, Gerichtsarchiv, A. 42 (Urt. B. 1498–99), fol. 68, 80 u. 206, z. 1500. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 53.

Adam Zeller erhält von dem Maler Rudolf Herry zwei Gulden

Rudolf Herry, der maler, vergicht Adam Zeller, dem maler, II gulden.

Basel, Gerichtsarchiv, C. 16 (Vergichtb. 1496–1501), fol. 191, z. 1500. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 45.

 1. 1496 wird Jos Langweg (oder Langfelder) in die Himmelzunft aufgenommen ("Item es het entpfangen die zunft meister Jost Langweger, der moler…, und han ich entpfangen 1 lb III ß."; Basel, Archiv der Himmelzunft, nr. 3 [Rotes Buch]), fol. 37, z. 1496. Im Mitgliederverzeichnis der Himmelzunft (seit 1450) ist eingetragen „Jost Langweg, der moler“; Basel, Archiv der Himmelzunft, nr. 4 [Hdb. I, 1450 bis 1629]. Brun II, 227 [„Langfelder“] u. Thieme XXII, 1928, 341. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 51) und erneut 1505/06 im Archiv der Himmelzunft erwähnt (Basel, Archiv der Himmelzunft, nr. 11 [Rechn. B. I], fol. 38f., z. 1505 u. 1506. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 52).

1501

Michael Glaser d. J. wird für seine Arbeit in St. Peter entlohnt

Item exposui Michael Glaser, pictori, 1 lb V ß seeunda post reminiscere 1501; et sic est totaliter solutus ratione fabrice.

Basel, St. Peter, C. C. C. (Rechn.), nr. 2a, fol. 46, z. 1501. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 52.

1502

Teilzahlungen an Ulrich Bruder von Konstanz für das Chorgestühl in St. Peter

Item exposui Ulrico Bruder, scriniatori, in diversis terminis XV lb.

Basel, St. Peter, C. C. C, nr. 2 a (Rechnungen), fol. 78, z. 1502. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 120.

Item feria quarta post Nicolai 1502 solvi Ulrico Bruder, scriniatori, pro sedibus chori XV lb, et sic habet LX lb.

Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 120.

Zahlung von Hans Herbst an den Maler Hemmerly und umgekehrt

Item Hans Herbst, der moler [1], (bessert) 1 friden gegen Hemmerly, dem moler kriecht, dut X ß.

Item Hemmerly, der moler knecht II friden gegen Hans Herbst, dem moler, und ist sin burg meister Caspar Koch; dat 1 lb.

Basel, Ratsbuch, N. 11 (Ratsstrafen u. Vogtsbesserung, 1489–1519), fol. 79, z. 1502. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 49.

Nachweis über die Arbeit Michael Glasers d. J. in St. Peter

Item ich Egidius Richolf hab gerechnet mit meister Michel Glaser, dem moler, von wegen des buws zu sant Peter uf mentag noch reminiscere im XVc zwey jor.

Basel, St. Peter, C. C. C. (Rechn.), nr. 2a, fol. 46, z. 1502. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 52 f.

Die Meister Michael Glaser d. J.[2], Jacob Gutzmutz und Adam Zeller[3] ziehen nach Locarno

Item diss nochgeschribenen sind ußzogen gon Lucaris 1502 jor umb fassnacht..., meister Michel Glaser, der moler…, meister Jocob Gutzmutz, der glaser, meister Adam Zeller, der moler.

Basel, Archiv der Himmelzunft, nr. 3 (Rotes Buch), fol. 211, z. 1502. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 53.

 1. 1492 wurde Hans Herbst in die Himmelzunft aufgenommen: "Item es het entpfangen die zunft meister Hans Herbst, der moler, uf unsers heren uffart dag; und hat der meister entpfangen 1 lb III ß und ein fiertel win." (Basel, Archiv der Himmelzunft, nr. 3 (Rotes Buch), fol. 35, z. 1492; Brun II, 43 f.; Thieme XVI (1923), 450 f. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 49).
 2. Michael Glaser d. J. verkauft sein Haus „genant Solothurn … an der cremergaß.“ (Basel, Gerichtsarchiv, G. 19 (Vergichtb. 1505–08), fol. 85, z. 1506. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 53.
 3. Adam Zeller wird bereits 1501 in Basel erwähnt: Basel, Ratsbuch, N. 11 (Ratsstrafen 1489–1519), z. 1501; Brun III, 556. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 53.

1505

Hans Herbst bemalt einen Grabstein für Frantz Ber

Frantz Ber seigt und redt uff andingen Hansen Herbsten, wie sich vergangner jaren begeben, das Hans Herbst im ein grabstein gemalt.

Basel, Gerichtsarchiv, D. 19 (Kundschaften 1504–06), fol. 59, z. 1505. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 49.

1507

Martin Hofmann von Stollberg wird in die Spinnwetternzunft[1]aufgenommen

Es hat empfangen unser zunft … anno septimo Marti Hofeman von Stulberg, der bildschnider umb VI gulden 1 Ib.

Basel, Archiv der Spinnwetternzunft, nr. 5 (Handbuch), fol. 101, z. 1507; ferner Brun II, 69, IV, 222; Thieme XVII (1924), 276; Die Kunstdenkmäler d. K. Basel-Stadt I (1932), 569 f. u. a. O. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 102 f.

Martin Hofmann von Stollberg erwirbt das Basler Bürgerrecht

Item do hat burckrecht kouft Martin Hofman, der bildhouwer von Stolberg, uf samstag vor sant Mathis tag anno 1507 jor …, und ist guld und burg meister Paulin Fesch, der steinmetz.

Basel, Ratsbuch, P. 1 (1486–1520), fol. 43, z. 1507. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 103.

Zu burger empfangen Martin Hoffeman, der bildhower von Stolberg.

Öffnungsbuch 7 (1490–1530), fol. 120, z. 1507. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 103.

 1. "Im Jahre 1248 vereinigten sich mit der Gunst Fürstbischofs Lütold von Röteln die Handwerker der Maurer, Gipser, Zimmerleute, Fassbinder und Wagner zu einer Zunft "zu Ehren und zum Nutzen unserer Stadt, so das jeder in seinem Handwerk arbeiten und tätig sein soll". In einem zweiten, 1271 erweiterten Stiftungsbrief durch Bischof Heinrich von Neuenburg, wurden der Bauleutezunft auch noch die Wannenmacher und Drechsler angegliedert. 113 Jahre nach ihrer Gründung erwarb die Zunft ein eigenes Haus an der Eisengasse, an der Ecke zum Rheinsprung. Im so genannten "Spichwarters Hus", das schliesslich der Zunft über verschiedene Wortwandlungen ihren Namen gab, legten die Angehörigen des Baugewerbes das Fundament zu einer unverbrüchlichen Gemeinschaft, die sowohl auf berufliche wie auf gesellschaftliche Bedürfnisse und Interessen ausgerichtet war. Die Entwicklung und fortschreitende Spezialisierung der Handwerke führten der Spinnwetternzunft seit dem 14. Jahrhundert allmählich mehr als drei Dutzend Berufsarten zu, in erster Linie die dem Bauwesen dienenden Handwerke der Steinmetzen, Schindler, Dachdecker, Ziegler und Pflästerer, Baumeister und Poliere, dann die für die inwendige Ausstattung der Bauten zuständigen Hafner, Bildhauer, Tischmacher (Schreiner). Bearbeitung und Vertrieb des Baumaterials liessen auch die Baumfäller, Säger, Weidlingmacher, Flösser und Holzhändler zu Spinnwettern zünftig werden, ebenso die im Umgang mit Holz vertrauten Küfer, Kübler, Bolzenmacher, Holzschuhmacher, Pflegler (Dreschflegelmacher), Rahmenmacher, Siebmacher, Armbruster oder Orgelbauer. Neben den obrigkeitlich zugeordneten Kaminfegern und Bierbrauern gehörten weiter zur Zunft - als logische Konsequenz der sich durchsetzenden Technisierung - Architekten und Ingenieure, Techniker, Zeichner und Baubeamte." Eugen E. Meier in: Basler Banner Nr. 15; ders., 750 Jahre E.E. Zunft zu Spinnwettern, Geschichte und Gegenwart der traditionsreichen Innung der Basler Bauleute

1507–1530

Martin Hofmann von Stollberg wird während dieser Jahre im Heizgeldrodel[1] verzeichnet.

Marti Hofeman

Basel, Archiv der Spinnwetternzunft, nr. 29, fol. 270 f. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 103.

 1. In diesem Buch ist hinter dem Namen jedes Zunftbruders vermerkt, für welche Jahrgänge er das sog. Heizgeld bezahlt hat.

1513

Vetrag mit Friedrich Nussdorf, Steinmetz, für einen neuen Taufstein für St. Peter

In dem jor als man zalt 1513 am zinstag noch pfinsten hand mine herren von Sant Peter zu Basel verdingt dem erberen meister Friderich Nußdorf, dem Steinmetzen, den nuwen toufstein zu machen und mit allen den wercken, so dorüber gon wurt, als dem hernoch stot. Namlich so sol er den stein machen, als dan die visierung anzeugt, doch so vill witter mit acht patronen, so im fuß uff recht ston werden, uff acht katellen, deren fier sollen sin von moßwerck und die anderen fiern katellen von loubwerck. Und sind diß nochgeschriben die acht patronen und helgen: Namlich Salvator, Johannes der teufer, ein engel, sant Peter, sant Paulus, der engelsch gruß und sant Andreas. Item er sol ouch die füllung, so oben am corpus würt, beßeren, noch dem und es am aller lieplichesten stot. Sol ouch die obere hol kelen mit loubwerck verlouben, und sol ouch, was von stein witter darzu gehört oder presten würt, in sin costen dar geben, des glichen ouch die tritt, kalch, sandt oder murwerck, ußgenomen allein, ob flicht das fundament preschaftig wer, dan das selbig sollen mine herren von sant Peter beßeren.

Witter ouch sol der obgemelt meister Friderich disen stein also uff die karwuchen nechst kunftig im 1514 jar gantz und gar, wie vor mit siner zugehör bestümpt ist, in sein kosten uff richten und setzen. Und ist diß verding zu gangen und beschechen umb LVI gl, für yeden gl 1 lb V ß, die dem obgemelten meister Friderichen von minen herren von sant Peter also ußgericht und bezalt sollen werden, als hernoch stot: Namlich so er anhept, uff sanct Johans tag nechst kunftig X gl, darnoch uff des heiligen crutz tag zu herpst 10 gl, darnoch Martini X gl, zu winachten VI gl, zu vastnacht X gl, item zu ußgang des wercks X gl.

Und diser obgeschribener dingen zu worem urkundt, so haben mine herren von Sant Peter II ußgeschnitten zedel gemacht, deren sy ein behalten handt, den anderen hat meister Friderich. Und ist by disem verding gewesen doctor Hans Gewiller, doctor Hans Wentz, Juncker Lorentz Sürli, Andreas Bischof, meister Karli, der müntzmeister, m. Jerg, miner herren werckmeister von Basel, m. Jacob Klüster, m. Hans Müller als Steinmetzen.

Basel, Bauakten, I. I. 34 (1482–1880), z. 1513.[1]Ferner Bauakten Peterskirche, Urk. z. 17. Mai 1513; vgl. auch Brun II, 483, u. IV, 339. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 103 f.

 1. Auf der Rückseite die von Friedrich Nußdorf quittierten Teilzahlungen.

1514

Martin Hofmann von Stollberg quittiert den Lohn für eine Tafel für den Altar der Kirche St. Maria Magdalena

Ich Mertin Hoffeman, byldehouer unde borger cuz Basel am vißmargk, ich bekeynne [mit] miner eyennen hantgeschrift, daß min erwirdigen unde gestelligen frouwen an den steynen haben mich gansch unde gar bezalt von der tafel halben, dy ich en gemacht habe uff sant Marien Madalena altar; unde ist daz gesceghen uff sant Tomas taght vor winacht im XIIII jar Mertin Hoffeman byldehouer am vißmargk.

Basel, St. Maria Magdalena (Kloster), MM, nr. 8, z. 1514. Originalquittung des Bildhauers mit Petschaft. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 103.


1515

Michael Glaser d. J. steht in den Diensten des Malers Hans Francken

Meister Michel Glaser, der maler zu Brunnentrut und Hans Snyder, der maler gesel, so by Hans Francken, dem maler dient.

Basel, Gerichtsarchiv, G. 22 (Vergichtbuch 1515–18), fol. 18, z. 1515. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 53.

Michael Glaser d. J. erteilt seinem Bruder, dem Maler Anthengy Glaser, die Vollmacht seine Schulden einzubringen

Michel Glaser, burger zu Bruntrut gyt gwalt Anthengy Glaser, dem moler, sinem bruder, alle sine schulden…inzebringen.

Basel, Gerichtsarchiv, A. 52 (Urt. B. 1515–17), z. 1515. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 53.

1516 und 1520

Sebastian Lebzelter ist als Sohn des Bildhauers Martin Lebzelter nachweisbar

Basel, Gerichtsarchiv, z. Mittwoch nach Michael 1516, u. D. 23, z. 1520; Brun IV, 278. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 104.

1518

Hans Herbst[1] erhält den Auftrag für die Fassung einer Altartafel in der Kirche St. Maria Magdalena an den Steinen

Anno dni XVc achtzehen jor uf fritag noch sant Annen tag, der großmutter Cristi hand wir priorin, suppriorin und schaffnerin zu sant Marien Magdalenen an den Steinen, prediger ordens, verdingt ze faßen die tafel uff sant Marien Magdalenen altar in unser kilchen, dem bescheidenen meister Hans Herbst, in moßen hie noch stodt, dem ist also: Item des ersten sol meister Hans Herpst dz werck uff das best und köstlichest faßen, namlich den tabernackel gantz vergulden, brunieren und von dem besten gold, und söllent die holkölen bluw sin, des glichen die bild im tabernackel mit ir kleidung alle verguldet, och die pfiler, und söllent die holkelen bluw sin.

Item in der tafel, wz von kleidung ist, sol alles vergult sin, und sant Marien Magdalenen tuch mit bruniertem gold, dz libfarw sin sol, mit libfarw, dz ander verguldet.

Item die gespreng alle verguldet und bruniert, item die landschaft in der tafel verguldet oder versilbret und glasiert, dornoch es sich erhoischet.

Item die nebensiten inwendig der tafel und der bogen inwendig verguldet und [die] listen alle verguldet.

Item die sechs stuck, flach geschnitten, sol alle husung vergult und versilbert sin und die feldung versilbret und bruniert, wie man dz wil haben. Item wz hor ist, matt, mit dem besten gold, item die listen an den flüglen gulden und die kelen blow, item dz paviment versilbret mit farwen rot, blow oder grün.

Item uff die zwen flügel ußwendig söllent dise fier stuck, nemlich als Maria Magdalena gon Marsilien gefaren und in die wüsti gangen ist, die andren zwey stuck fyguren der mirackel, als die, so by dem verding gewesen sind, angeben werden, uff das aller cöstlichest und artlichest gemolt werden, des glichen zwen helgen uff die zwen blindflügel und die selb feldnus mit hymel und landschaft und die listen uß wendig der tafel ab verguldet.

Item an dem bret, so unden für den fuß wirt gestoßen, unsers lieben herren begrebtnis, mit unser lieben frowen Sant Marien Magdalenen und anderen patronen dorzu gehörent, artlich und uff dz hüpschest gemalt werden.

Item dis werck ist verdingt worden um nüntzig gulden, nemlich fur jeden gulden ein pfund funf schilling, und sol man dem meister ein erlich trinckgelt geben; doch dz sölich trinckgelt funf gulden nit übertreffen syg.

Item der meister sol och kein gelt empfochen, bis die tafel halber gemolt ist; dann sol man im geben achtzechen oder zwentzig gulden, und dornoch je ein gulden, zwen, dry oder fier, noch dem man haben mag, bis dz werck bezalt wird. Och ist beret, dz der gedocht meister uns, priorin obgemelt, mit der bezalung nit überylen sol; und diß alles ist beret und uffgeschriben worden in der besten form, in bywesen der erwirdigen geistlichen hern vater Bernhardus Rentz, lesmeister der helgen geschrift, unser Heber getruwer bichtvater, her Gasper und her Jheronimus Brulinger, gebrüder, bede caplan der hochen stift Basel, unser lieben hern und gut gönner. Des alles zu worem urkund sind diser zedlen zwen, glich an den worten und mit disem ziechen abgerißen und jedem teil einer geben, uff tag und jor wie vorstodt.

Basel, St. Maria Magdalena (Kloster), M. M., nr. 8 (1510–1681), z. 1518. Vgl. auch Brun, 1. c, 44.[2] Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 49 f.

Erwähnung Jos Langwegs (oder Langfelders)[3]

Basel, Militär, P. 1 (Reisrödel XV.–1546), z. 1518. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 52.

Erwähnung Michael Glasers d. J.

Anno XVIII ipsa Vincency [ist] beschriben Michel Glasers, des malers von Bruntrut gut.

Basel, Gerichtsarchiv, K. 6 (1517–19), z. 1518. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 53.

 1. 1511 wird Hans Herbsts, "der moler, burger zu Basel", als Besitzer eines Hauses dort erwähnt (Basel, Gerichtsarchiv, B. 18, Fert. B. 1508–11, fol. 141, z. 1511. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 49.
 2. Beide Exemplare sind erhalten, auf der Rückseite die (Donnerstag vor St. Leonhart 1518) eigenhändig quittierten Abschlagszahlungen an den Meister. Dabei von seiner Hand die Bemerkung: „Item die tafel ufgesetzt uff sant Marie Magdalenen obent; darnach am samstag hab ich empfangen fünf gulden" (= 1519).
 3. „Jost Langfelder“.

1519

Die Witwe Ulrich Bruders von Konstanz erhält 12 ½ Pfund für das Chorgestül in St. Peter

Item Petry et Pauli 1519 hab ich meister Ulrich Bruder, des tischmachers seligen verloßenen witwen[1]bezalt für das mannen gestül XII½ lb.[2]

Basel, St. Peter, C. C. C, nr. 2 a (Rechnungen), fol. 16, z. 1519. Basel, Himmelzunft, nr. 5, fol. 116, z. 1519. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 120.

Hans Herbst quittiert die Altartafel für St. Maria Magdalena an den Steinen

Ich Hans Herbst, maler, burger zu Basel bekenn mich mit diser miner eygen hantgeschrift, das mich die erwirdigen frowen zu Sant Marien Magdalenen an den Steinen ußgericht und gar bezalt handt der LXXXXV guldin, so sy mir schuldig sind gesin, von Sant Marien Magdalenen taflen zu vaßen und malen. Harum sag ich die wirdigen geistlichen frowen quit, ledig und los für die obgenant sum der LXXXXV gulden, fur mich und min erben. Des zu worem urkund hab ich Hans Herbst min bittschet zeichen getruckt zu end diser geschrift, die geben ist uff mentag vor sant Otmarus tag im XVc und XIX jor.

Basel, St. Maria Magdalena (Kloster), M. M., nr. 8 (1510–1681), z. 1519. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 50 f.

 1. Marg. Meyer.
 2. Er lebte 1518 noch.

1521

Martin Hofmann von Stollberg wird für fünf Tafeln und zwei Propheten entlohnt

Item VIII lb geben meister Marty, dem bildheuwer fur die vier schilt und zween propheten im sal und dem schilt im heflin zu schniden.

Basel, Finanz, G. 14 (W. Ausg. B.), fol. 11, z. Samstag vor Sixt 1521. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 103.

1522

Erwähnung Jos Langwegs (oder Langfelders)[1]

Basel, Gerichtsarchiv, C. 23, fol. 255, z. 1522; Brun II, 227, u. IV, 275 (Maler u. Bildhauer durcheinander geworfen). Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 52.

 1. „Jos Langfeld, der maler.

1523

Hans Herbst wird für eine Arbeit am „Haus zum Falken“ entlohnt

Item IX lb X ß Hans Herbsten, dem moler, vom hus zum Falcken hinden und vor zu molen.

Basel, Finanz, G. 14 (W. Ausgabe B.), z. 1523. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 51.

1526

Hans Herbst wird für eine Arbeit am Turm von St. Blesin entlohnt

Item LII lb geben Hans Herpsten, dem moler, von dem turn by sant Blesin ze molen.

Basel, Finanz, G. 14 (W. Ausgabe B.), fol. 703, z. 1526. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 51.

1530

Hans Herbst schwört Urfehde „etlicher schmachworten halber, das heilig sacrament belangent“.

Basel, Ratsbuch, 0. 4 (Urfehdebuch IV), fol. 128f., z. 1530. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 51.

Martin Hofmann von Stollberg wird für eine Figur am Brunnenstock entlohnt

Item XXV lb meister Martin, dem bildhower, von dem man uff dem brunnstock ze howen.

Basel, Finanz, G. 15 (W. Ausgabe B.), fol. 61, z. 1530.[1]Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 103.

 1. Sein Name fehlt 1531 in der Zunft zu Spinnwettern. Basel, Finanz, nr. 30 (Rechn. B. II), z. 1531.

1534

Hans Herbst wird für diverse Arbeiten entlohnt

Item II lb VI ß geben meister Hansen Herpster von II schiben ze malen den buchsenschützen und sunst umb allerhand, so er minen hern gemacht hat.[1]

Basel, Finanz, G. 15 (W. Ausgabe B.), fol. 581, z. 1534. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 51.

 1. Ebenso 1535.

1535

Hans Herbst wird für die Fassung und Vergoldung von Hörnern in der neuen Ratstube entlohnt

Item XIII lb geben Hans Herpster, dem moler, von den hörner zu faßen und vergulden, so in der nuwen rotstuben hangen.

Basel, Finanz, G. 15 (W. Ausgabe B.), fol. 701, z. 1535. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 51.

1537

Über Mitglieder der Himmelzunft

Ao. 1537 jor uff suntag noch dem nuwen jor sindt dise hernach geschriben zum fenlin und zu dem baner ußgleyt, erstlich himel VII mann … Peter Schmidt, der maler … Zum paner XIII man … Hans Holbein, der maler …, Hans Herbst, der maler, Anthonius, der glaser…, Cunrat Schnitt, altmeyster …, Matheus Han, der maler.

Basel, Archiv der Himmelzunft, nr. 3 (Rotes Buch 1426–1794), fol. 214b, z. 1537. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 51.

1546

Hans Herbst wird im Archiv der Himmelzunft erwähnt[1]

Basel, Archiv der Himmelzunft, nr. 3 (Rotes Buch), fol. 215, z. 1546f. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 51.

 1. „Johans Herbst, der moler“. Ebenso bei den Auszügen der Jahre 1548 und 1552.

Berg (Oberfranken)

1501

Abschlägige Antwort von Meister Sebold [Sebald] Bopp[1] auf die Frage nach dem Transport der Altartafel nach Berg auf dessen Kosten

Lieber her. Ewer schreyben auf mein schrift, so ich Juncker Hansen von Wittstat nechst getan hab, mir jetzo zukomen, berurend die tafel, so Sebold Bopp, der maier alhie, ausberait und gemacht hat, hab ich verlesen und sollichs an benanten maier langen lassen. Der begegnet mir in antwurt, das in seinem vermugen nicht sey, ain karren, gesehweigen ain wagen mit roßen dartzu gehörig zu wegen zu pringen, noch zu versolden, die gemelt dafel darauf hinweck zu pringen. Nun hapt ir, als ich zu Onoltzbach gewest pin, in ewern reden, so ix egemelter tafel halben in gegenwärtigkait des benanten von Wittstat in der kirchen mit mir gehapt hand, under anderm gemeldet, so die tafel ausberait würde, sollt ich euch das wißen laßen, so wöllent ir alsdann die für herschicken und die tafel hinweck fertigen laßen. Auf dasselbig han ich euch des wißent gemacht. Aber lieber her, das mag ich euch mit warheit schreyben, das in seinem vermögen nicht ist, die tafel auf aigener für hinweck zu schicken noch zu vertigen. Und wa etlich der rät alhie, so ainstails umb färben und anders zu egemelter tafel geherig, für in vertröst haben und gut worden sein, auch mein furdrung und stäts manen nicht gewest wären, so möchte die tafel seiner armut halben bis auf disen hewtigen tag nicht ausberait worden sein. Darumb bitt ich euch, ir wollet die für alher verordnen, auch im das überig gelt, so man im noch darbey hinderstellig beleibt, herschicken, zweyfelt mir nicht, ir und ander verstendig werdt ab dem gemäld und arbait sonder gefallen haben und empfahen und euch hierinn, so es doch an das komen und am end ist, gunstig ertzaigen und ferrer dhain ungnad noch Unwillen entsteen laßen, wie ich euch dann sonders wol vertraw. Das will ich mit sonderm willen umb euch verdienen.

Mißivb. 1501, fol. 134. Ulrich Strauß, Alt-Bürgerm. in Nördlingen, an Wenzel Summer, Chor-und Schulherr zu Ansbach, z. 16. Sept. 1501. — Wenzel Summer hatte den Bürgermeister unterm 14. Sept. gebeten, den Maler Bopp zur alsbaldigen Überführung des Altars zu veranlassen, da er gehört, „das dye tafel, in mein pfarr beim Perge gehörig, gemacht und ausberayt sei". Ib., Mißive (lose), z. 14. Sept. 1501. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 171.

Als ich uff dornstag nach Michaelis nechst verschinen bey euch zu Onoltspach gewest bin und mit euch des maiers und der tafel hab red gehapt, also haun ich mich der ding halb in meiner widerkunft sovil erfaren, das der maier diser zeit ainich für mit statten nicht zu wegen bringen noch seiner armut halben selbs damit auskörnen kan noch mag. Aber so man sich versieht, das die waidgest von Leipzg mit waid und für immer täglichs heraus faren sollen, so mochte die tafel so sie wider 1er hinein farn wurden, umb ersparung unnotturftigs costens, uff solchen wägen gen Nüremberg und fürter mit aim ringen gelt von dannen gen Onoltspach gefurt werden. Und umb das destmynder vergebenlich gearbeit wurd, so ist des maiers beger, ettwa ain erbern mann oder gesellen, so sich uff das malwerck verstund, vormals alher zu schicken, der die tafel besichtigt und erkennet hett, ob ainich pruch oder mangel daran were, das dasselbig in seiner werekstatt alhie gewendt wurd. Des geltz halben wöllent damit stillsteen und das nyemandfc heraus geben, bis auf mein weitern beschaid, das ich euch nicht verhalten wolt, darnach haben zu richten, nachdem ich je gern tat, was euch annem, dinstlich und gefällig were.

Mißivb. 1501, fol. 144. Alt-Bürgerm. Ulrich Strauß in Nördlingen an Wenzel Summer in Ansbach, z. 4. Okt. 1501. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 172.

Auf ewer schreiben, mir nechst zukommen, bey anderm die tafel berürend, hab ich mit meister Sebolden, maier, davon allerlay red gehapt. Der hat verwilligt, sich in aigner person hienüber gen Onspach zu fügen und mit ewerm rat und hilf bey hern Wentzlaw weg zu suchen, dardurch solich tafel hinüber gefürt wurd, wie ir von im mündlich vernemen werdt, mit bitt, im deßhalben gegen euch f urderlich zu sein. Uff das und so bemelter maier vil kind hat und ser arm und in seinem vermugen nit ist, die tafel auf sein costen hinüber füren zu laßen, bitt ich euch, ir wolt bey hern Wentzlaw fürdern und vleiß haben, auch also für euch selbs daran sein, dardurch die gemelt tafel fugklich hinüber gefürdt werd. Doch nach dem er das gelt, so im noch daran zu bezalen gepurt, den jenen, so im zu ausberaitung und volfurung gemelts wereks darauf anlehen getan haben, wol halb und joch mer schuldig bleibt, so wolt furnemlich bestellen und verhüten, das im dhain gelt jetzmals gegeben werd, bis auf ains erbern rats alhie oder mein ferrer schriftlich underrichtung, und eweh hierinn gunstig erzaigen, wie ich vertrawen hab.

Ib., fol. 170. Ulrich Beringer, Bürgerm. von Nördlingen, an Dr. Heimbrand Strauß, bzw. in dessen Abwesenheit an den Chorherrn Wenzel Summer in Ansbach, z. 27. Nov. 1501. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 172. Berurend die tafel, ist sovil gehandelt, das gemelt tafel bis gen Nurmberg zu furn auf gedingt ist; und werden der maier und auch der furman damit auf morn, montags ausfaren und uff mitwoch nechstkunftig zu Nurmberg in des cantzlers haws am Vischbach sein.

Mißivb. 1502, fol. 117. Nördlingen an die markgr. Brandenb. Räte zu Ansbach, z. 21. August 1502. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 173.

Bopp, maler, ist gesagt und befohlen uff sein pflicht, so er komm, das er sich wider für rat fug und nit abging, denn mit ains rats wißen.

Ratsprot. 1501—04, z. 22. Aug. 1502. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 173.

Die Räte des Markgrafen Friedrich von Brandenburg zu Ansbach schreiben an die Stadt Nördlingen. Bopp soll die Tafel nach Berg bringen und dort aufsetzen. Den Tag der Ankunft in Nürnberg möge er Wentzel Sommer mitteilen, damit dieser auch nach Berg fahren kann.

Betreffent ewern burger Sewolten Bopen, den maler, ainer tafel halber, der er sich zu der pfar zum Berg bey Bairreut zu vertigen underfangen und doch damit etwolang Verzug getan hat.

Mißive (lose), z. 23. August 1502. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 173.

Wegen der Ernte kann der Maler Sebald Bopp für den Transport der Altartafel keine Fuhre auftreiben.

So bald aber solch erend für sein, das sich nun mer nit lang verziehen werd, woll er zu uberkomung ainer für dhain vleiß sparen, sich auch denn zumal selbs zum werg fugen, die tafel uffrichten helfen und der jüngsten abred leben und nachkomen, wie sich gepürn werd . . . Wir haben auch unserm gnedigen hern marggraf Friderichen zu untertenigem, auch ewer zu gefallen mit unserm lieben burgermaister Gabrieln Eringer yetzo verschaft, nach verscheinung angezaigter unmuß darob und daran zu sein, damit sollichs vollendt und lenger nit verzogen werd. So es auch an das kumpt, wollen wir E. w. uff wöllichen tag also die tafel und der maler zu Nurmberg sein werden, vorhin bei unserm aigen boten verschribens wißen laßen, E. w. mit hern Wentzlaw darnach haben zu richten.

Mißivb 1502, fol. 114. Nördlingen an die markgr. Brandenb. Räte in Ansbach, 24. August 1502. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 173.

So mugt ir wißen haben, wie und wellichermaß Sebolt Bopp, der maler, mit der tafel, hern Wentzlaw Sumer chorherrn gehörig, vor guter zeit ausgefarn ist, der mainung, solche tafel an ir gehörig end zu setzen, das dann, darfur ichs hab, beschehen ist. Werd ich bericht, das der maler zu Bamberg kranck ligen soll; deßelben maiers eeliche hawsfr. ist alhie ains kindlins gelegen und ligt noch in der kindtpett, in sollicher armut und notturftigkait, das es etwas zu erparmen ist. So kan ir der man, als ich verstee, seiner kranckhait und armut halben kain handtraichin noch hilf tun. Nun wirdet der benant her Wentzlaw, wie ir zu mermalen verneinen habt, noch ettwovil geltz zu uffrichtung der tafel zu bezalen schuldig, davon dann die, so dem maler uff die arbait vertrawt und im gold, färben und anders dargegeben und gelt gelihen haben, auch für in bürg worden sein, entlieht werden sollen; bitt ich E. w, gar vleißig, ir wollt bey herrn Wentzlaw oder wa not sein würdet, vleiß ankern und furdern, damit solch hinderstellig gelt fürderlich und one verziehen alher geantwurt, davon der frawen in irer not hilf bescheh und die jenen, den das ir egerurter weiß ausligt, bezalt werden mugen. Das will ich zusampt dem Ion gotz, den ir der armen frawen halben on zweivenlich davon erholend, mit sonderm willen umb E. w. verdienen.

Mißivb. 1502, fol. 141. Gabriel Eringer, Bürgerm., in Nördlingen, an Dr. Heimbrand Strauß in Ansbach, z. 6. Nov. 1502. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 174.

 1. AKL XII, 1996, 652

Bern

1497

Aufforderung an den Probst von Inderlapen Mattern Rastetter[1] zu entlohnen

An probst von Inderlapen, Matern, maler, des so er bim Gutenbrunnen verdient hat, ußrichtung ze tund.

Ratsman. 96, fol. 10, z. 5. Oktober 1497. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 238.

 1. Mattern Rastetter wird 1496/97 als Stubengeselle der „koflut geselschaft“ erwähnt(Stubengesellen-Rodel, fol. 32, z. 1496/97. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 238); Mattern Rastetter erhält das Basler Bürgerrecht 1498: "Do hott burekrecht kouft Mattern Rastetter, der moler, uf sant Jocop oben im 98 jor." (Basel, Ratsbuch, P. 1 (1486–1520), fol. 8, z. 1598. Im Mitgliederverzeichnis (Himmelzunft, nr. 4, fol. 2) steht „Mattern, der moler“. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 52.

1498

Aufforderung an die Kirchengenossen aus Turuden Mattern Rastetter zu entlohnen

An gemeine kilchgnossen zu Turuden, meister Mattern, dem maler, umb sin schuld mit sambt den costen, so er in bezuchung des gelts hätt, ußrichtung ze tund.

Ratsman. 98, fol. 122, z. 4. Juni 1498. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 238.

1501

Vertrag mit Mattern Rastetter und Thürung Maisenhofer für eine Tafel in der Kapelle

Zu wußen sye, als dann meister Mattern, der maler, mit der pfrund in der sundersiechen huß hie zu Bern von minen herren Schultheißen und raten daselbs verechen und er ouch in sölich hus genomen und empfangen ist worden, also das er die tafel in der nuw gemachten capellen by den sundersiechen malen und zurústen und im dagegen ouch erschießen solle, allsdann darumb mit im verkomen mochte werden, als ist uff solichs in der sach durch den edlen vesten herrn Rudolfen von Erlach, Schultheißen zu Bern, ouch den furnemen Casparn Wyler, venner daselbs und vogt der berürten sundersiechen, mit dem genannten meistern Mattern, ouch siner husfrowen, in bywesen meister Thúrings[1], des malers von Baden, mit allerteil gunst, wüßen und willen ein abredung, verkomnus und beschluß beschächen, in wyß und form, wie harnach volget:

Und namlichen, so sol der vermelt meister Mattern das corpus der selben taffelen inwendig und in dem grund geschnitten, ouch die flügel, desglichen inwendig die veldung und bildung wol vergulden, alles mit gutem duggaten gold; darzu so sol er die bild in dem corpus und im ußzug, ouch die mentel brunieren und vergulden und die röcklin mit kamkat guldin stuck anlegen, desgelichen den ußzug mit loubwerck, wimpberg, violvarben, wie sich geburt, vergulden, alles mit gutem gold, und was damit vergult wirt, das sol er mit guten farwen, es sye blauw glasur ubersilbren oder andrem der maß malen, damit es so hoch als gold zu schetzen sye. Und zulest so sol das corpus ußwendig mit dem engelschen gruß und unden der fuß mit guten ölen farwen und die blintflügel mit linfarwen gemalet und sust das corpus hinden und neben verfaßet und zugerust werden, als die notturft ervordert und es der kilchen nutzlich und im erlich sye, und das alles in den nechsten anderthalben jaren beschechen und vollendet werden.

Dagegen und von solichem werck sol aber dem genannten meister Mattern für sin belonung und arbeit, ouch damit er gold, farwen und anders, dar zu nutz und notturftig, koufen mog, gelangen sechtzig gulden und im an der selben summ abgezogen werden drißig guldin für sin pfrund, so er damit bi den obgemelten sundersiechen erkouft hat. Darzu so sol er in dem obgemelten siechenhus mit einem sundren gemache, zusampt für und liecht versechen werden, damit er dem werck gewarten und sölichs mit ruwen und fugen mog vollenden.

Und dwyl der vilgemelt meister Mattern des flachmalens nicht bericht ist, hat sich der obgemelt meyster Thüring erboten und begeben, sölich flachmalen ze tund, und sovil wyter, ob sich begebe, das dem genanten meystern Mattern in sölicher zit etwas zufallen, damit er ungeschickt oder im nit möglich wurde, sollich werck zu volbringen, alsdann an sin statt ze stan und die selb tafel zu volstrecken und ußzumachen, in worten und gestalten, wie vor statt, alles an witter schatzung und besoldung der birurten sundersiechen. Dann ob dem selben meister Thuring utzit wurde zustan, darumb sol im von dem genambten meister Mattern oder siner husfrowen ußrichtung beschechen, alles in guten und mit kraft diser beyelgeschrift.

T. Spruchbuch P. (1500–1502), fol. 680, z. 29. Juli 1501. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 238 f.

Thürung Maisenhofer soll eine Tafel für Lombach malen

Ward geraten, meister Thüring, dem maler, Lombachs tafelen zu malen und faßen zu ze laßen, und mir bevolchen, im das zu ze schriben.

Ratsman. 112, fol. 17, z. 28. September 1501. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 239.

 1. = Maisenhofer.

1503

Thürung Maisenhofer erhält eine Geldschenkung

Gedenck zu fordern die VI guldin, so ich uß minem gelt meister Thuring, dem maler, geben und die im min herren an sin fürung von Raden har geschenckt hand.

Bern, Stadtschreiber-Rödel, nr. 3 (1492–1513), fol. 149, z. 1503. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 239.

Bozen

1421, Ende

Vertrag des Kirchpropstes in Bozen mit Meister Hans Maler von Judenburg für die Anfertigung eines Altarretabels für die Kirche Unserer Lieben Frau in Bozen

Es ist zu wissen daz Jch Maister Hans Maler von Judenbürg ain geding und taiding gemacht han, mitt Hainrich dem Schidmann als einem Kirchpräbst der pfarrchirchen unser lieben Frawen, zu Boczen, von der Tauel wegen auf den Frau Altar unser lieben Frawn. In dem Chor der pfarrchirchen zu Boczen werchperleichen aufzumachen und volfüren, als die Meister Hansen Maler von Hall, verdingt was worden, dieselbig Jch also Jm verdingt han als hernach geschribn stet. Am ersten so soll ich ain kostper werchperleich Tauel machen auf dem obgenanten Altar mit schönen werchperleichn tabernakeln und Aufzügen, die nach Monstranzischer gesichtung und formirung sein sulle, mit der pildung und figurn die mir aufbezeichnet und fürgeben sind nach Jnhaltung des Briefes, denn er hatt von Maister Hansen Maler von Hall, darymb, und sull auch die Tauel alle mitt der pildung darinne gesniten mit veinen golde veynen Lasuren und varben versorgen als mir die verguldung auch aufbezeichnet und fürgeben ist, nach Jnhaltung des obgenanten briefs, die Tauel hie zu Boczen gemacht, und Jn der stat gearbeitet, verfürt und in den nächsten zwei Jarn beraitet und aufgesetzt sull werden an verziehn und wann das ist daz ich mit meine gesellen, die Tauel hie anslahelge [?] machen, und zu arbaiten, so soll mich der benannt Kirchpräbst versorgen Jn main Haws darinne ich die Tauel mache, oder wo ich hie zu poczen mein Zerung und Niderlegung haben will, mit korn mit wein mitt speise, nach unsern Notturfften, und sull uns das alles abraitn, oder igleichs besunder wie es danne zu sellichen zeittn sein Lauff auf dem plaze umb das korn und speise und umb den wein gemainiglichen zuzuerkhauffn, hat, daz sull mir alles an meinen lon und an der tauel herab gen. Mit dem er mir an der benanten Chirchenstat, geben und aufrichten soll, von Zeit zu zeit, hucz daz die tauel gancz berait wirtt, daz es mitt der obgenanten speise wein körn pringe auf hundert Marcht perner meraner münze, vnd nicht mer, vnd wenn die tauel ganz an sein stat berait und aufgesetzt wirtt, was denn die erber weis leut und werchleut denn zu sollichen sachen wissentleichen und kuntleichen wären und die wir zu paiden seitten darzue nemen, sprechen er kanten und erfunden, i daz man mir zu den obgenannten hundert Markht perner aufrichten und bezalen sollt von wegen daz Jch mer verdient, und die Tauel kostperleich gemacht hiet, da sollte es pei leiben und sollt mich des der obgenannte Chirchpräst an der benannten Chirchen stat aufrichten und bezalen auf zeit und auf zil, nach erber leut erfindnissen. Auch soll er mir alles das Holz und Eysenwerchk, daz zu der Tauel gehörtt, aufrichtn darzu geben und bestellen; zu ainer gedächtnus und bestätigung aller abgeschriben tayding gib ich Jm diese zedlen verpetschafft mit meinem aygnen aufgedruckten petschaft die Tayding ist beschechen nach Christi gepurd Tawsent vierhundert darnach Jn dem ain und zwainzigsten Jar an Sand Stefanus Tag Jn Weihnachtsveirtagen ec.[1]

J. Ladurner, Mitteilungen für christliche Kunst, Heft 6, Innsbruck 1866, S. 29–30; Ders., Chronik von Bozen 1844, Neuausgabe von B. Klammer, Bozen 1982, S. 379–380; nach: Egg, Erich: Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 35.

 1. Hans von Judenburg tritt in den von Meister Hans von Hall zurückgelegten Vertrag ein und verpflichtet sich, den Altar mit seinen Gesellen in Bozen auszuführen, und zwar nach dem Entwurf, der mit Meister Hans von Hall ausgemacht worden war. Der Altar ist in zwei Jahren zu vollenden, also bis Ende 1423. Alles Holz und Eisen und den Unterhalt von Meister und Gesellen an Speisen und Wein stellt der Kirchpropst; diese Unkosten dürfen aber den Betrag von 100 Mark Perner nicht überschreiten. Nach Vollendung des Altares haben von beiden Teilen bestellte fachundige Männer zu urteilen, wieviel der Meister über die 100 Mark hinaus noch zu erhalten habe. An diesen Spruch ist der Kirchpropst gebunden. (Egg, Erich: Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 35 f.)

1507

Vertrag zwischen dem Bozner Maler Silvester Miller und der Baderbruderschaft in der Pfarrkirche Bozen

Der Pader Bruderschaft tafl Spanczedl.

Ist ain abrede ains gedings ainer tafl zwischen der ersamen Bruederschaft der Pader und Maister Siluester Mülner, maler, besehenen hernach uolgendermassen:

Am ersten: Im Corpus di himelfart unseres herrn alsambt geschnitten die pild der xij pottn und xlxxij jungern mit jren klaidungen, das gerecht alles vergult mit feyn gold, der wymperg vnd gesprenng vergult, wie voranezaigt mit zweyen fliegenden Engeln, auch vergult, den perg und das gewülck mit seiner varb zemalen.

Die Flügel an das Corpus jnwenndig: Sannd Cosmas und Damianus flach geschnitten mit gesprenngen oben in den Flügeln, die gewannt an den pilden zuuerguldten mit feyn gold, hinter den pilden ain verguldten debich und die Rugkwanndt auch verguld und in grundt geschnitten, und der [d]äbich überall mit gut plab angestrychen. Auswendig an den Flügen gemalte pilder mit namen: Sannd Sewastian und sannd Rochus, nach dem pesten mit jren varben zemalen.

Den sarch zeschneiden unsern herrn in der behausung Simon leprosij, als er Maria Magdalena jr sund vergeben hat; die klaidung derselben pild, wymperg, lawberg und was sich daran fuegt, zuuergulden und die Ebich plab, prawn grün und wie sie taugen in der ganzen tafl anzestreichen, und die Flügl für den sarch jnwenndig flache pild ze schneiden, zwen Evangelisten, die Rugkwanddt zu uergulden, massen wie jm Corpus und jm sarch, und auswendig zemalen auch zwen Ewangelisten: und neben dem Corpus: Sannd Cristof und sand Jörg, gannz zeschneiden und mit jren claidungen, die luminieren und gar zu uergulden, und den harnach zu uersilbern und mit seiner luminier zu uergulden. In dem ausezug zu obrist ein barmherezigkait, darunder ain Mariapild mit dem kindlin auf dem arm, sannd Kattherina und sand Barbara neben unser frawen [anstat der Englen], gannz ze schneyden, die har Cron und luminier zu uergolden, und unser frawen pild ain gulden Rogk und den mantl plab, und das annder alles mit varben, wie sich gepurt, anzestreichen. Vnd die gannz tafl, lawberch, lawpossen vasstab alles zu uergulden, die kein plab anzestreichen. An den wympergen der gannzn tafl und die tafl märblstain varb, schäft und tachung, wie sich gepurt, auf das pest anzestreichen; und die est in dem lawberch zu uersilbern und auszemaehen. Alles jnnhalt und ausweysung der visierung; was vergult solt werden, alles mit veyngold zu uergulden, ausgenomen die harr, dieselben mit zwischgold ze machen. Vnd vmb solhe arbait der tafl sol die bemelt Brüderschaft dem bemelten maister Siluester geben und beczalen ijhundert R., und im anefang zu ainer arr zegeben xij Mr. Br. und mitler zeyt, wo jm gelt not beschehen wurde, alwegen souil zegeben, als er an der arbait volbracht hat und ain merers. Und so solhe taf fl volbracht und auf geseezt ist, sol die bemelte Bruederschaft und maister Siluester yedertail zwen oder drey so das verstanndt haben, darzu nemen, das werch besichten, und was die erkennen, die tafl pesser sein, dann zway hundert gulden R., so sol dieselb pesserung undter xx gulden R. sein und darob nicht. Wo sy aber erkennten das die nitt souil werdt wäre, so sol dasselb bey dem bemelten zwayen oder dreyen erpeiten erkentnis steen und an den ij hundert gulden R. abgeezogen werden; und die tafl aufezeseezen von nechst künftigen sand Gilgentag über ain jar.

C. Fischnaler, Einige Nachrichten über Maler, Bildschnitzer und Baumeister des 16. Jahrhunderts in Bozen, in: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. 43. Heft, 1899, S. 292–294; danach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 124 f. Hier zitiert nach: Erich Egg, Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 40.

Brüssel

1513, 28. April

Jan Borreman wird verpflichtet, mit unterschiedlichen Gesellen zusammenzuarbeiten

Meesteren Janne Borreman, beeldesnydere, woenende in deser Stadt van Bruessel .... den selven betaut voer zynegesellen, te drincgelde, zoe men van gelyken alsulcken wercluden doet opdat zy zouden hulpen berusten ende haesten dat die patroonen gemaect worden, aengezien oick dat hy veel ander zwaer werck hadde, ende dat hy die beste meester beeldsnyder es by appointement van der cameren van der date van XXVIII aprilis anno XIII, hier over gegeven, de somme van X stuivers.

Nach: Cor Engelen, Jan Mertens en de laatgotiek, Leuven 1993, S. 262.

Colmar

1462

Vertrag mit dem Maler Caspar Isenmann aus Colmar über die Errichtung einer Altartafel für St. Martin in Colmar.

Zewüssen das die Würdigen Ersamen Her Hannseman Grosse, Priester, Cappelon der Styfft zů Sant Martin zu Colmer, und Peter Blotzhin, bürger zů Colmer, als wüssenthaffte pfleger Sant Martins buwe inn dem egemelten münster, yetz recht und redelichen, sunder mit ratte, gunste, wüssen und gehelle der erwürdigen herren probst, techant und Cappitels der gemelten Styfft und der fürsichtigen wysen Meistere und Ratte der Statt Colmer, verdingt habent dem erbern Caspar Isenman dem moler, bürger zů Colmer, die tofel uff dem frone altar zůmolen und usszebereytten inn die wise und forme als harnoch stott. Ist nemlichen also, das er die yetzgemelte tofel innewendig undenan vom fůsse an vntz obenan uss als die gesnyttenen bilde stont, sunder alle gesnytten bilde, tabernackeln, zyborgen, wintberge, holkelen, gesprenge und was dessglichen zůr gesicht ist, es syge veldunge oder anders, item das mittel als das flache werde ouch mit sinen gesprengen und aller veldunge uff das aller beste und mit dem vinesten und gantzem golde verguldin solle; item die bilder und vyguren, wie man ime die bescheiden oder benennen würt, uff das lieplichste und mit der aller besten oleyvarwe uff das flache werck molen. Doch so sol alwegent die veldunge noch aller notdurfft uff das beste wol verguldet sin, dessglichen die bilde, soverre des not ist, ouch. Item so sol die tofel, so die gantz zůgetan ist, ussewendig allenthalben untz an die oberen gesprenge und gesnytten werck, so dann, wie vorstat, verguldet würt, beyde hindenan und vornan, aber mit der besten oley varwe und uff das lieplichste, beyde mit veldunge und matteryen, wie man die ouch benennen würt, molen und also allenthalben ussbereyt werden, inmossen das meister Caspar sine ere und sant Martins buwe nutz haben möge. Es ist auch beredt, das der yetzgenante meister Caspar das egeschriben werck und tofel inn disen nechstkünfftigen zweyen jaren noch datum des brieffs, inn vorgerürter meynunge gantz vssbereytt und noch aller notdurfft usgemacht weren; ouch dem noch für sich und sine erben nü und harnoch werschafft für allen gebresten, so dann molens oder verguldins halb mit allem anhange daran erfunden oder gebrüett werden möchte, tůn und tragen söllent, und besunder mit sollichem underscheide, obe an dem gemelten wereke und tofeln nů oder harnoch, es were an den bilden, an dem flachen oder erhabenen wereke ussen oder innen, des verguldens, molens oder eynicher arbeit halb, so dann der gemelte meister Caspar noch vorgerürtem underscheide daran machen oder gemacht haben solte, denselben gebrust söllent er und sine erben zů einer yeglichen zytt schuldig sin dem gemelten sant Martins buwe zebekern und zehewandelen, sunder allen gebresten, costen und schaden, so daruss mit widermachen und sust erwachsen möchte, gentzlichen und gar zebezalen und abzetragen one geverde. Und uff sollichs so sollent die obgemelten buwmeister sant Martins buwe dem vorgenanten meister Caspar von der obgemelten tofeln zů molen und vsszebereytten für alle anvorderunge und allen costen nüdt vsgenommen, wie man daz alles genennen möchte, geben und usswisen fünff hundert rinscher guldin zu den zielen und inn die wise als harnoch stott: nemlichen yetz, anefangs, als in uffrüstunge wyse, hundert guldin, item von date dis brieffs über ein jare aber hundert guldin, item und dem noch über ein jare, als das werde ussbereit ist, aber hundirt guldin, und demnoch alle jar funffzigk guldin, solange untz die übrigen zweyhundert guldin ouch abgeslyssent und vergolten werdent, alles ohne geverde. Und diser dinge aller zů warem Urkunde so habent wir die vorgenanten buwmeistere mit ernste gebetten die obgedachten meistere und ratte der statt Colmer, unsere lieben herren, ire stette secrett ingesigel von unsern und des obgedachten buwes wegen zehenclcen an disen brieff. Des ouch wir der Schultheis, der meister und der ratte zů Colmer uns bekennent umb ire flyssigen bette willen getan haben. So habe ich Caspar moler obgenant mit ernste gebetten den vesten jungkhern Bartholome von Wunnenberg, sin eygen ingesigel, mich und mine erben aller obgeschribnen dinge domite vestklich zebesagende, zehencken an disen brieff, deren zwene von worte zů worte glich sint, und yeglichs teil einen hatt. Des ouch ich der yetzgenant Bartholome von Wunnenberg mich bekenne umb siner flyssigen bette willen getan haben, doch mir und minen erben unschedlich. Der geben ist uff mentag vor sant Johanns tag ze sungechten noch der geburt Cristi viertzehnhundert sechtzigk und zwei jare.

Orig.-Urk. im Stadt. Archiv zu Colmar SDLS Nr. 5, aus: Repertorium für Kunstwissenschaft 2, 1879, S. 153–155. Nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 112 f.

Culemborg

1457, 4. Mai

1. Vertrag mit Jan Deys in Erfüllung des Testamentes der Elisabeth van Culemborg

In vorwairden ende manieren hier nae bescreven, heeft Jan Deys Geritz. aengenomen van den executoren hieronder gescreven van de testament onzere genadige vrouwe, vrouwe Elizabet zeligher memorien, vrouwe van Culemborch etc., te schilderen, te stofferen ende te vercieren de tafell in ’t niewe chor, staende op ten outaer dearinne dat weerdighe ende heylighe sacrement op settende iss, ende dat mit schilderie hiernae bescreven. Te weten in ’t principael middelste velt deser tafelen dat avontmael dat Onss Heer Got at mit zijn apostelen, aen die rechter sijde daer dat paesslam ghegheten werdt van die kynderen van Ysrahel, ter lusterzijde die maeltijt van koninck Assuozus, buten op beyde die dueren van de selve taffel, daer die kijnder van Israhel dat manna ofte dat hemelss broot vergaderen, ende beneden aen die cleyn duerkens van der voirs. tafelen, buyten aen die een zijde den enghel die Heliam slapende onder enen boom weckten ende dede hem eten ende drincken broot ende dranck die daer stont aen sijn hooft, op d’ander sijde sal staen Aaron ende Moyses mit die roede die wt den steen water sloech daer die kynder van Ysrahel ende haer beesten aff droncken. Ende binnen op die duerkens aen d’een sijde daer Sint Gregorius celebreert ende in der missen Ons Heer God op buerdde iss, aen d’ander zijde onze genadige rouwe zelyger gedachten, geassocieert mit een joffrouwe off twe, daer bij noch weeskynderen, so knechtgens so meechdekens in heur habijt, ende voortss den voet van die tafelen ende twe beeldekens dairinne mette overloop binnen ende buyten te stofferen op sijn behuer. Ende voir dit voirs. werck sal Jan voirs. hebben van den voirs. executoren twaleff – halve pont groot vlaemsch. Voirt sal Jan voirs. dese voirs. tafel opleveren en maken voir Kersdach naestcomende [25 december]. Ende gelooft voordt dat voirgenoemde werck op eere ende trouwe te maken, so dat die testamentoors voirs. dess een goet benucghen hebben sullen. Alle ’t voirs. sonder arch ofte list oirkonde der hantscrifte hieronder geset op ten vierden dach meij, anno dusent vijfhondert seven ende vijftich. Johan Schoenhoven, Jan Deijs Geritz.

Arnhem, Rijksarchief, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 0370, inventarisnummer 252; O. J. de Jong, Der Reformatie van Culemborg, Assen 1957, S. 47 f. (Zusammenfassung). Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 428

1459, 4. September

2. Vertrag mit Jan Deys in Erfüllung des Testamentes der Elisabeth van Culemborg

Overcomen met Jan Deys schildere, dat hij dese tafele totten outaer van de capelle in ’t weeshuys totter welvinge toe maken ende schilderen, ende ’t wageschot eersten daertoe sal laten sagen tot zijnen schoensten dattet wel droogen mach eer zij gelijmt ende ineen gevuegt worde, der maten dattet niet meer en repe om voor te zijn hant daerop te gebruycken. Te setten boven de heilige drievuldicheit, daeronder de 9 chooren van den ingelen, aen beyden zijden de santen ende santinnen, onder de chooren van den ingelen eenen gesterden hemel, de dueren binnen aen beyden zijden becleedt met personnagien, wapenen ende scriften als dat hier boven geteyckent staat. Wel ende loeflicken gestoffeert met golde ende andere verwen naer den heysch van den wercke volmaect te leveren om in de voirsz. capelle te setten tusschen dit ende sint Jansmisse naestcomende [24 juni]. Daer hem dan voor betaelt sal worden de somme van ses ende vyftich rinsguldenen te 20 stuvers den gulden. Nu te daerbij noch te leveren de representatie van een Jesue om mede op ten aultaer voor ’t midden van de tafelen geset te werden, gestoffeert naer zijnen eysch. Gedaen te Culemborg den 4den dach septembris anno XVc negen ende vijftich. De gront van den tafelen behalven de personnaegen met gout beleit ende den gront van de dueren daer op sluytende uut lantscapen ende boomen. ’t Yserwerck ende ’t maken van der tafelen buyten bescheyden. Melchior, Herdinck

Arnhem, Rijksarchief, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 0370, inventarisnummer 252; J. de Jong, Der Reformatie van Culemborg, Assen 1957, S. 55–57 (Zusammenfassung). Ausstellungskatalog "Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen", Utrecht 1999, cat. nr. 102, S. 257 f. (Zusammenfassung und Abbildung des Vertrags). Bemerkungen von L. M. Helmus: "Op een dubbel foliovel, in drie verticale banen verdeeld, is de plaats aangeduid van de voorstellingen, met daaronder over de gehele breedte de contracten van 4 september 1559 over de binnenkant, en van 22 januari 1561 over de buitendeuren van het altaarstuk (zie afb. 89 en p. 430)". Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 428 f.

1561, 22. Januar

3. Vertrag mit Jan Deys in Erfüllung des Testamentes der Elisabeth van Culemborg

Naderhant is men noch overcomen ende verdragen met den voirnoemde Jan Deys, als dat hij schilderen ende stofferen solde de twee opgaende dueren van den voirs. tafele buyten, te weten de eenen aen der rechter zijde met een crucifix met dat beeldt van Onsen Heere God daer aen hangende ende Sinte Marie Magdalena daer onder, ende de andere aen der slincker zijde met Onse Lieve Vrouwe ende Sint Johan, soe hij gedaen heeft voer de somme van twaelf guldenen, die Jan van Cyck als gecommitteert te houden de rekeninge van de executie van den testamente van wijlen onse genadige vrouwe hoochloflicke memorien, hier bij bevelen werden te betalen, gelijck als de ses ende vijftich gulden van de andere schilderye van den voirs. tafele. Mits overbrengende dese ende quitantie daertoe dienende, sal hem ’t selve in vuytgeven van zijnen rekeninge gepasseert werden. Actum 22ste January anno LXJ. Melchior

Bildthemen, die im Entwurf des Retabels eingetragen sind:

de heilige drievuldicheit. Benedicta sit Sancta Trinitas

negen choren der inghelen

aen beyden zijden de

vergaderinge van santen ende santinnen

een representatie van eenen Jhesue voor de tafel

eenen gesternden hemel

In nomine Jhesu omne genu flectatur

de representatie van mijn vrouwe op huere knyen

achter huer de 12 vrouwen

achter de vrouwen de 24 meyskens, oic mit lavender grau gecleet mit de E opte mouwe

Culemborch huere wapenen dubbelt ruytz gewijsen Lalang mitten hoet d’andere opte rechterzijde

respicere dignare super hanc familiam tuam

de representatien van mijnen heeren van Ville ende van Hoochstraten, mit huere wapenrocken ende mit

dat colier van den oerden, beyde knielende

twee priestere achter hem

de 24 knechtkens daerachter mit lavender grau gecleet ende mit een E opte mouwe

Luxembroch Lalang huer dabey der wapenen hieronder mitten oerden ende de eenen metten hoet te weten

de ruyten Luxemborch opte rechte zijde

sub umbra alarum tuarum protege nos.

Arnhem, Rijksarchief, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 0370, inventarisnummer 252; J. de Jong, Der Reformatie van Culemborg, Assen 1957, S. 55–57 (Zusammenfassung). Ausstellungskatalog "Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen", Utrecht 1999, cat. nr. 102, pp. 257–258 (Zusammenfassung und Abbildung des Vertrags); Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 429 f.

1569, 18. Mai bis 1570, 31. Oktober

Nachrichten, die sich auf das Vorhaben der Vollstrecker des Testaments der Elizabeth von Culemborg bziehen, ein neues Altarbild zu bestellen, da das alte durch den Bildersturm vernichtet wurde

Alsoe eertijts van wegen des voirs. testamente bij de executoiren geordonneert ende gesticht is geweest in Sinte Barbaren kercke tot Culemborg een choorken ofte cappelle van den hoochweerdigen heyligen sacramente met alle ornamenten, outaercleederen, gordijnen, outaercasse ende taferelen, welcke outaercasse met de taferelen in den verleden beelde smijtinge verkracht, gedestrueert ende verbrant zijn, doch alle ornamenten ende cyraeten met goede bewaerisse behouden, ende soe als men de voirs. cappelle ter ordonnantie van mijnen heeren den lest overleden executoir Melchior van Culemborch corts voir zijnen sterfdach eens deels begonnen heeft te repareren, soe met affsluytinge ende anders, ende soe daer nootlick gebreck is een outaercasse mit twee beelden daerin ende een tafereel daerboven, gelijck die eertijts gemaect ende geweest zijn, versuecken oitmoedelick dat men de selve casse, beelden ende tafereel tot coste van den testamente maken ende den rentmeester van den voirs. testamente Jan van Cuyck Henricxsz. geordonneert werde de selve te betalen opdat hem zulcx in vuytgeven van zijnen rekeninge gepasseert mach werden.

Am Rand

de voirs. executeuren ordonneren voir ’t eerste dat de voirnoemde Jan van Cuyck deur eenen goeden schrijnwercker sal doen coopen goet schoon drooch wageschot om de casse te laten maken mit de deuren daertoe dienende, na de proportie van den altaer, ende dat in dachhuyren tot des voirs. testaments coste op dattet goet sterck ende duyrachtich werck zijn mach, doch plat ende slecht, sonder gesneden werck, soe als ’t gesneden werck altijts stoff is ladende. Ende de voirs. casse gemaect zijnde oft midler tijt, sullen de voirs. executoiren ordonneren mit wat schilderije men de selve sal doen stofferen. Actum tot Culemborch den 18den may anno LXIX t’oirconde de hantscriften hier onder gestelt. Anthonis van Abcan genaempt Van Merthen, Pieter Cool, Librecht Meerhouts

Soe Jan van Cuyck Henricxz., als gecommitteert te houden de rekeninge van der executie van den testamente van wijlen loflicker memorien onse genadige vrouwe, diens ziele God almachtich genedich, zijn wil ons executoiren van de voirs. testamente te kennen gegeven heeft dat hij tot onser scriftelicker ordonnantien doen maken heeft een groote hooge altaercasse van wageschot op ten altare in de nyeuwe sacraments capelle aen de noorde zijde van Sinte Barbaren kercke, ende dattet nu tijt soude zijn de selve tafel te doen schilderen ende te stofferen, soe als de voirs. ordonnantien mogelic mede brengen mach, daer van men doch ’t rechte bescheyt niet en kan geweten, overmitz de voirs. Jan van Cuyck claecht de selve ordonnantien vermist, verleyt oft verlooren te hebben, versueckende de voirs. Jan van Cuyck dat men hem op ’t maken van de selve tafel ende ’t schilderen van dier een nyeuwe ordonnantie soude willen verlenen om oft de voirs. ordonnantie niet weder gevonden en worde sich daer mede te mogen behelpen. Soe is ’t dat wij executoiren voirscreven recorderende de voirs. ordonnantie van de voirs. altaertafel te laten maken, gegeven te hebben, doen wij hem ’t selve noch gestant soe voele des noot zij bij desen, ende sullen hem de stoffen ende den arbeyt van dier in rekening passeren, mits overbrengende daer van ’t selve bewijs hij ons daer van nu gethoont heeft, beloopende bij een boucxken oft qouyerken, na den calculatie daervan gedaen ter sommen van vijf ende veertich gulden sesthien stuvers eenen halven braspenning tot 20 stuvers den gulden. Daer doch mede inne begrepen zijn de reparatien van ’t selve choorken van binnen, ende belangende ’t schilderen ende ’t stofferen van de voirs. tafel. Bedunct ons daer op geordonneert te hebben bij de voirs. ordonnantie die de voirs. Cuyck verclaert vermist te hebben ende ordonneren niettemin noch bij desen tot verchieringe van de voirs. cappelle ende augmentatie van den dienst Gods derhalven te spreken met Jan Deys schilder, soe verre hij sich tractabel wil laten vinden, de selve tafel van buyten ende van binnen te schilderen ende te maken van den historien die in de eerste tafel (die in den verleden troublen verdestrueert is) gestaen hebben, beter ende bequamer soe wel mogelic, om den luyden tot devotien ende tot den dienst Gods des te meer te mogen verwecken. Mits daervan eerst te doen maken een goet patroon, ende ’t selve gesien ende gecorrigeert nae gelegenheyt als dan een goede vast conventie daer op te maken mit den voirnoemde Jan Deys oft ander die ’t selve werck op ’t bequamelicxte soude connen maken. Ende mits overbrengende dese ende de voirs. conventie mit quitantie daertoe dienende, sal men den voirs. Jan van Cuyck alle’t in rekening passeren daer ende alsoe dat behoiren sal houdende de vermiste voergaende ordonnantie overmits dese voer gecasseert ende van gheenre weerden. Actum te Culemborch den lesten octobris anno XVc tsoeventich. Anthonis van Abcan genaempt Van Merthen, Peter Cool Librecht Meerhouts

Arnhem, Rijksarchief, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 0370, inventarisnummer 252. Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 431 f.

1570, 13. Dezember

5. Vertrag der Vollstrecker des Testaments der Elisabeth van Culemborg mit Jan Deys

In vorwaerden ende manieren hiernae bescreven heeft Jan Deys Gerijtsz. aengenomen van mijn heeren de geassumeerde executoiren van den testamente van wijlen loflicker memorien onse genadige vrouwe vrouwe Elyzabeth, in hueren levenen gravinne van Hoochstraten ende van Culemborch aen diens ziele God almachtich genedich zij, te schilderen, te stofferen ende te vercieren mit schilderije die nyeuwe tafel op ten altaer in ’t nyeuwe sacraments choorken beneffens Onser Liever Vrouwen choor in de noorde zijde van Sinte Barbaren kercke, daer men gewoenlicken is ’t hoochweerdige heilige sacrament op te setten ten allen sonnendagen. Welcke altaertafel mijnen voers. heeren executoiren nu wederom nyeuw hebben laten maken, soe de andere tafel die tot cost van den voers. testamente eertijts daer gemaect stonde, in den verleden troublen aen stucken geslagen was. Ende dat mit alsulcke historien ende figuren als hierna volgen sullen. Te weten in ’t principael middelste velt der voers. tafelen dat avontmael dat Onse Heere God gehouden heeft mit zijnen apostelen aen die rechter sijde op de duere van binnen, die figure soe het paesslam gegeten werdt van die kynderen van Ysrahel, ter lusterzyden op d’andere duere van binnen die maeltyt van conick Assuerus oft een andere figure die men hem noemen sal binnen die naeste twee maenden. Buten op beyde die dueren van der selver taffel, de figure dat de kinderen van Israhel dat manna ofte dat hemelss broot vergaderen, oft oic wat anders tot optie der voers. executoiren. Ende beneden aen die cleyn duerkens van der voors. tafelen binnen ende buyten sulcke figuren, beelden ende schilderien als de voers. heeren executoiren gelieven sal, ende de beelden die daer inne gestelt sullen werden te stofferen nae den eysch ende believen van den voers. executoiren, alle ’t cunstich, cierlick ende mit goede vaste colueren ende verwen durachtich wesende, alsoe dat men daer eer af hebben mach, ende insunderheyt de boerden oft lijsten wel mit goudt gestoffeert ende beleyt, na den eysch tot meesters pryse hem sulcx verstaende. Daervoer de voers. executoiren den voirnoemde Jan Deys betalen sullen de somme van vijf ende tachtentich gulden tot twintich stuvers brabants elcken gulden gerekent, des sal ’t patroon ’t welcke Jan Deys gemaect heeft binnen gaen, als te weten gereets geltz op te hant vijf ende twintich gulden ende twee maenden nae de opleveringe van de voers. tafel (welcke opleveringe wesen sal in de maent van augusto naestcomende anno een ende tsoeventich) de reste als tsestich gulden. Ordonnerende de voers. heeren executoiren bij desen Jan van Cuyck Henricxz. als gecommitteert te houden de rekeninge van de executie van den voers. testamente, de voers. betalinge op ten voirs tijde ende termijnen te doen, de selve sal hem mits overbrengende dese ende gutane in rekeninge gepasseert werden. Actum tot Culemborch den 13den decembris anno XVc tsoeventich. T’oirconde hebben de voers. heeren executoiren ende oic mede Jan Deys elcx hueren naem hier onder gescreven. Peter Cool, Librecht Meerhouts, Anthonis van Abcan genaempt van Merthen, Jan Deys Geritz. Hier op is te wincop verteert 24 stuvers, de twee deel tot last van den testamente ende het derdedeel tot last van Jan Deys, welcke derdendeel bedragende acht stuvers de voirs. Jan Deys betaelt heeft. Comt tot last van het testament boven de 85 gulden tot den wincoop ... 16 st.

Arnhem, Rijksarchief, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 0370, inventarisnummer 252; J. de Jong, Der Reformatie van Culemborg, Assen 1957, S. 170 f. (Zuammenfassung). Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 432 f.

1571, 31. Mai

Erklärung der Vollstrecker des Testaments der Elisabeth van Culemborg über die Änderung der Predella des Altarretabels

De altaercasse in ’t nyeuwe sacraments capelleken. Item ’t hermaken van eenen nyeuwen voet [Rand]. Syndert hebben enige devote persoonen raetsaem ende goet gevonden den voet onder de voirs. altaercasse oft tafele anders te laten maken, te weten mit drie open veldekens om te midswegen ’t hoochweerdige heylige sacrament daer inne te mogen setten mit zijn pavillon, ende in de andere twee velden te setten die beelden van Sint Anthonis ende van Sinte Elisabets, als patroon ende patronesse van wijlen hoochloflicker memorien onsen genadige heeren ende vrouwen graven ende gravinne van Hoochstraten ende heer ende vrouwe van Culemborch in hueren leven geweest hebbende, diens zielen God almachtich genedig zyn wil. Tot welcke vermaken van den voirs. voet de voirs. devote persoonen willich waren een somme van penningen onder hunluyden te vinden ende te contribueren. Doch nadenmael de voirs. geheele tafel gemaect is geweest tot coste van den voirs. testamente van wijlen onse voirs. genadige vrouwe, heeft ons ondergescreven voer goet gedocht den voirs. voet van de altaercasse oick te doen hermaken tot cost van den selven testamente, opdat de voirs. devote persoonen huere vergaderde somme van penningen solden emploien tot andere ciraet van den voirs. altare oft cappelle. Ende soe den voirs. nyeuwen voet gecost heeft te maken in maniere als voeren de somme van thien gulden, ordonneren wij ondergescreven geassumeerde executoiren Jan van Cuyck Henricxsz. de voirs. somme van thien gulden oick te betalen aen handen van Jaspar Andriesz., diese voir de voirs. somme aengenomen hadde te maken ende te leveren van zijnen houte, soe hij de selve oick gemaect ende gelevert heeft, ende mits ons overbrengende dese ende quitantie van den voirgenoemde Jaspar, sal men de voirs. somme van 10 gulden passeren in ’t vuytgeven van des testaments rekeninge daer ende alsoe dat behoiren sal. Actum te Culemborch penultima may anno XVc een ende tsoeventich. Peter Cool, Librecht Meerhouts

Arnhem, Rijksarchief, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 0370, inventarisnummer 252. Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 433 f.

1573, 5. August

Garantieerklärung von Jan Deys zu dem von ihm gelieferten Altarretabel

Ick Jan Deys voirnoemd kenne noch mit voerweten van mijnen heeren die geassumeerde ,executoiren van den voirs. testamente mits desen ontfangen te hebben van Jan van Cuijck Henricxsz., de somme van elf gulden ten prijse alsboven, tot volle betalinge van de geheele somme van vijf ende tachtentich gulden mij der halven der goeder betalinge bedanckende. Doch mit sulcker conditien oft mijn heeren d’executoiren in toecomenden tijden te rade vonden de voirs. tafel te doen visiteren bij meesters hun sulcx verstaende, oft de selve oic cunstich, chierlic ende mit goede vaste coleuren en verwen duijrachtich wesende gemaect is vermoegens de vorwaerde, dat ingeval dan bij den voirs. meesters daer enich gebreck oft faulten inne bevonden worden, gelove ick voer mij ende mijnen erven de selve tot mijnen cost te beteren of ’t te doen corrigeren ende beteren naer behoiren, of ’t te betaelen ’t gene ’t selve costen solde te doen corrigeren, daer onder verbindende mijnen persoon ende goederen. In oirconde mijnen naem hier onder gestelt den 5de dach augusti anno XVc drie ende tsoeventich. Jan Deys Geritz.

Arnhem, Rijksarchief, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 0370, inventarisnummer 252. Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 434.

Danzig

1511

Vertrag des Malers Michael Schwarz aus Danzig mit den Kirchpflegern der Marienkirche in Danzig, betreffs Errichtung einer Altartafel.

Ihs maria anna

Item jnt jar xj vme trent ostere woerde wy kerckenüedere eyns asse mit namê Jacob vâ werdê mercks sailte hilbrant holthusen gerllich kemener asse mit meister michel dem maier oüer eyn gekamê tho malre ey nyge taffeile up dat hoge altaer in vns leüen frawê kercke van brede vnde hogede mit eyner nügen trumenvndmit den vtdtoghen vn alle snyczwerk vnde tho voergulden vnde mit malewercke mit dubbelden floegeln vp dat schönste tho malrê szo asse wy vp dat paesz mit meister michel oüer e. quemê Daer wy em sole vor geue in al fiffvndetwytichhundert mark des heüet he gelaüet dar tho to doende golt vnde alle tho behoringe behalüen alle yserwerck sole wy em dar tho doen wes de tafeile esschet vnd em hant reken Item des heft meister michel entfangen vp de bauegescreue xxve marck asse IIIelxxxvj m[ark] vj schot Item des heft sodane baüengescreven vordinget an gestände het jnt jar xij vmetrent domini ck vnde meister michel heuet vp der taffelle gearbeidet vnde arbeide laten szo asse vp dat pasz vor ogen was vnde sick meister kegen vns do beclage nicht künde by bliüen ane syne mercklichen schaden Jtem des sint wy baüengescreüe kerchenf eder alle iiij samentlick mit meister michel vp dat nüge ouer eyn gekamen vmetrent dê dominick alszo dat erste vordingent doet ysz unde machtloesz unde wes he dar vp entfangen heft szo baüengescreue ysz sal he scholden Jtem des hebbe wy em dar tho glaüet dredüsent marck geringes geldes Item vp sodane laste vordingent heuet vns meister michel gelaüet sodane tafele tho boreiden mit aller tho behoringe vp dat aller schoneste tho maken to malen vnd tho vorgulden vn de vtdthoge voer vn achter vorgulden unde mit dem bildewercke vn by disseme latesten vordinge tho blyüen vn rede tho maken vp dat aller schönste nichtesnicht mit alle vtdgenommen behalüen vaet de taf el kästet va yserwercke sole wy em dar tho doen Item szo de taf eile in al boreide ysz mit aller thobehoringhe szo sal meister de taffelle setten vp dat hoge altaer mit aller tho bohorynghe vngeschanff eret vp syne egene käst vor de baüengescreven dredüsent marck.

Original: Archiv der Marienkirche, Danzig, Nr. 9 Bl. 24/27. Zwei Ausfertigungen als Kerbzettel, Kerbschnitt im Zickzack, Reste von „A. B. C. D." Expl. des Auftraggebers,Rückseite Vermerke über Auszahlungen; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 126 f.

Delft

1550

Vertrag der Kirchenvorsteher der Nieuwe Kerk zu Delft mit Jan van Scorel

Na desen tijdt en vinde ick aengaende de Autaeren niet als op den Jare 1550. seker Contract tusschen de Heeren Kerck-Meesteren met den vermaerden Meester Johan van Schorel, Canonick tot S. Marien t’ Utrecht, om een nieuwe hoogh Autaer-stuck, ’t welck in magnificentie soude overtreffen, het hoogh Autaer-stuck van den Aerdts-Bisschoppelijcken Dom tot Utrecht, waer van hy de mate met een toutje ende recht bescheyt in een Brief over-sendende, als noch onder de Bullen in het Comptoir van de Heeren Kerck-Meesteren over-ghebleven zynde, te kennen gevende, dat het paneel aldaer was breedt acht voeten min twee duym, ende hoogh negen voeten min anderhalf duym en die Figueren groot ses voeten; doch dit stuck alhier ten Nieuwe Kercke van Delft, soude wesen ter breete van tien voeten ruym, en ter lanckte eens wageschots ofte 12. voeten in de hooghte, welck stuck [Am Rand: ‘Des selfs hoedanigheyt en inhoudt.’] soude wesen met dubbelde ofte vier opslaende deuren, waer van hij een model ofte patroontje van papier gheplackt den Kerck-Meesteren hadt in handen gegeven, daer in ’t principael groote paneel geschreven staende: Dominus in cruce pendens cum latronibus, te verstaen-gevende, dat daer in geschildert soude werden de Cruysinge Christi; op de binnenste deuren, op-gheslaghen zynde, staet voor eerst aen de rechter zyde ingrediens Dominus in sanctam civitatem Hierosolimorum, dat is de Palm-Sondagh, daer Christus binnen Jerusalem komt; aen de slincker zyde, Dominus e monumento resurgens, dat is de Verrijsenisse; dese deuren gesloten zynde stont daer achter tegen aen, Joannes Baptisans Christum in Jordane, dat is de Historie daer Christus van Joannes in de Jordane werdt ghedoopt, dit wederom van de twee buyten-deuren bewaert ende besloten werdende, staet in de rechter aen de binnen-zyde, Joannis Predicans in deserto, daer Joannes in de Woestyne Predickt, in de slincker Decollatio Joannis propter Herodiadem, de onthalsinge Joannis; [Am Rand: ‘Leght nevens Brief ende anders in de Laade C.’] doch by aldien de Heeren noch tot eenige andere Historien voor de buytenste deuren geliefden te resolveren, hy soude des op de bequaemste maniere ordonneren: sulcks dit als een dubbelt Autaer-stuck tot tweemaal kost gheopent werden, yder reys drie verscheyde Historien vertoonende, boven op het Tafereel soude noch komen een vierkant paneel, daer inne gheschildert soude wesen, die Offerhanden van Abraham en Isaac, na d’ ordinantie van ’t vidimus daer van ghelevert, ’t welck nu niet meer te vinden is; van achteren op de rugge van de Tafel, die Historie van de elf duysent Maeghden, met Water-Verwen; belangende de groote van de Beelden in ’t generael, schrijft hy in syn Brief ’t selfde alsoo te sullen wercken, dat men staende onder die groote Orgel achter in die Kerck, [Am Rand: ‘Mitsgaders belooninge daer voor.’] goede kennisse sal mogen hebben van alle die Figuren, etc. Voor welck werck den voorsz. Meester Schorel over arbeydts-loon was eysschende vijftigh Caroli guldens jaerlycks, gedurende den tijdt van vijf en twintigh Jaren lanck, welcken eysch hy wilde keeren ter discretie van den eersame Heere mijn Heere den Proost van Namen, Pastoor van d’ Oude Kerck alhier, mitsgaders den eersamen Heere die Pater van ’t S. Agathen Clooster, daer by-voeghende noch een anderen eysch op Lijf-Renten, namentlijck op syn ses kinderen met namen in ’t Contract ghespecificeert, waer van de oudste twintigh en de jonghste ses jaren hadde geleeft, op yders lijve twee ponden Vlaems [Am Rand: ‘Aengaende ’t Lijst werk en andere behoeften, daer toe dienende’] jaerlijcks, welcke laetste conditie gevonden wierdt tot negen gulden jaerlijcks voor yder persoon haer leven langh: welck stuck dan volbracht zynde naer alle apparentie met treffelijck Lijst-werck, pilaren, en andersints seer heerlijck is toe-gestelt ende op-gerecht geweest.

Das Original ist verloren; D. E. van Bleyswijck, Beschrijvinge der Stadt Delft vooraf met een korte beschrijving van Delftland, Delft 1667, S. 258 f.; D. E. van Bleyswijck und H. F. van Heussen u.a., Beschryving der stadt Delft, [..] Delft 1729, S. 258; G. J. Hoogewerff, Jan van Scorel. Peintre de la Renaissance hollandaise 1923, S. 124–126; M. Faries, Jan van Scorel, his style and its historical context, Diss. Bryn Mawr College 1972, S. 270–272 (mit einer Übersetzung ins Englische). Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 426 f.

Vertrag der Kirchenvorsteher van de Nieuwe Kerk zu Delft mit einem Schreiner

[…]dees aengaande vinde noch een Contract van den selfden Jare, tus- [Am Rand: ‘hoeften, daer toe dienende’] schen de Heeren Kerk-Meesteren van de Nieuwe Kerk, ende seker Meester Schryen-wercker, waer by de selfde aen-neemt te leveren een back van een hoogh Autaer, met syn Lijsten, Paneelen, Voet, enz. alle te samen naer uytwijsen ’t patroon den Kerck-Meesteren voorsz. daer van gelevert: daer van het middelste paneel dicke wesen sal twee duymen, breedt thien voeten, ende hooch vijfthien voeten, ende sal aen elcke zijde hebben dobbelde deuren, daer van dat die paneelen dicke wesen sullen eenen duym, ende die voet sal hoogh wesen vier Roe-voeten, daer van dat hy ’t middelste panneel met de paneelen van de deuren gehoude blyft te leveren wel gelijmt ende gevoeght, alsoo dat uyt die sorge blyven moghen van scheuren, ende dit voor Kersmisse naest-komende, ende de reste te weten Lijsten, Voet, Cresten, ende die geheele Back van nu in een Jaer, enz. ende sal den geheelen Back in als hoog wesen sevenen-twintig Roe-voeten, ende breet opstaende met sijn deuren, dat die reycken sullen tot aen beyde de naeste Pilaren, enz. Sulcks dit groote werck de geheele breete van het Middel-choor beslagen heeft.’

Das Original ist verloren; D. E. van Bleyswijck, Beschrijvinge der Stadt Delft vooraf met een korte beschrijving van Delftland, Delft 1667,S. 259; D. E. van Bleyswijck und H. F. van Heussen u.a., Beschryving der stadt Delft, [..] Delft 1729,S. 259. Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 427.

Donaueschingen

1586

So habe dem maler, mayster Davidten[1], ich auch das crucifix und köpflin, wie sie in der ibersendten laden gwesen, iberantwurtet; der Aville solches auch aufs furderlichst zum schönsten illuminieren und ausstreichen mit den besten färben.

Donaueschingen, Fürstl. Fürstenbergisches Archiv, Personalakten, B. 24, Vol. VII, fase. 6 (1564f.). Friedrich Gabler an Graf Heinrich von Fürstenberg, Rottweil, 25. August 1586. — Weiteres im 1. Teil der „Quellen u. Forschungen“. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 321.

 1. David Röttlin aus Rottweil

1591

Uns hat Ludwig Knobloch, maler, undertenig furgebracht, das ime etliche stück in ewer kürchen zu malen verdinget worden, er selbige zum teil albereit gefertiget habe, imd ime an jetzo durch euch aufgelegt seie, ain weders solch werck gar ze fertigen oder aber die statt Engen ze raumen. Nun ist er gleichwol gemelt werck auszemachen bedacht gewesen, dieweil aber er ein arbeit alhie angefangen, die one sondern schaden unausgemacht nit verbleuben mag, und wier irie deswegen nit wol von hinen lassen kinden, so ist hierauf unser gds gesinnen an euch, ir wollen ime, malern, noch ein monat oder zwen oder aber nun bis nach pfingsten, uns zu sondern gefallen und nachbarschaft, erlaubnus geben, das er alhie angefangenes werck ausmachen und den schaden, so seiner abwesenheit wegen ervolgte, verhieten kinde. Daran erzeigen ir uns ein sonders wolgefallen.

Donaueschingen, Fürstl. Fürstenbergisches Archiv, Personalakten, B. 24, Vol. VII, fase. 6 (1564f.). Gräfin Amalie zu Fürstenberg an Graf Rudolf zu Sulz, Donaueschingen, 23. Juni 1691.Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 321.

Demnach der wolgeborn Heinrich, grave zu Fürstenberg, mein fl. lieber herr gemahel und ich, gott dem almechtigen zu ehren und unser beider seelen zu wolfart, unser lieben frauen capellen alhie von neuem auferbauen, aber nunmehr gern gar zu endt volfueren und durch einen maler zieren laßen wolten, dieweil dann wir durch uns bestellen maler bericht, es were kein beßerer, nützlicher und zu dem gemäl taugenlicherer grundt, als wann die capellen zuvor von gips überzogen wurde, haben wir den wenigen costen nit ansehen wollen und darauf gen Schaafhausen nach einem gipser geschickt, aber alda keinen bekumen kunnen, und doch sovil in erfarung gebracht, das E. L. einen haben sollen. Wann dann wir beede gemelte capeilen gern zu dem vorhabenden endt bringen, so ist hierauf mein freundt- und muterlichs ehrengebürendes ersuchen und pitten, E. L. wolten vorwolgemeltem meinem fl. lieben herrn gemahel und mir zu gefallen und freundtschaft, zuvorderst aber zu befürderung der ehren gottes und der h. junckfrauen Marie derselben gipsern, im fall dieselbe den nit sonders hoch vonnöten, die capellen machen, in allweg aber noch diese wochen zu uns alher komen laßen.

Donaueschingen, Fürstl. Fürstenbergisches Archiv, Kirchliches, Donaueschingen, Cist. A., fase. II. Graf Heinrich zu Fürstenberg an Jesaias Gruber, Bildhauer u. Bürger zu Lindau, Donaueschingen, 19. Oktober 1594. Thieme-Becker XV (1922), 126. Weiteres über ihn in „Quellen u. Forschungen. Bodenseegebiet“. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 321 f.

1594

Lieber besonderer. Du würdest zweifelsohn noch wol eingedenck sein, weichermaßen deren, noch zur altar tafel gehörigen angefrümbten arbeit halben abgeredt, versehen uns demnach gnedigclich, begerendt, du wellest an deinem fleiß und arbeit nichts erwinden laßen, damit bemelte arbeit desto furderlicher ausgemacht und alher geliefert werde, sollest hingegen mit der bezahlung gleichermaßen befördert werden.

Donaueschingen, Fürstl. Fürstenbergisches Archiv, Kirchliches, Donaueschingen, Cist. A., fasc. II. Graf Heinrich zu Pürstenberg an Jesaias Gruber, Bildhauer u. Bürger zu Lindau, Donaueschingen, 19. Oktober 1594. Thieme-Becker XV (1922), 126. Weiteres über ihn in „Quellen u. Forschungen. Bodenseegebiet“. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 322.

1595

Ewer schreiben an mich geton, ist mir bey zaigern ewers gesellen wol geantwurt, hab mich hierauf noch wol zu erinnern, was maßen und gestalt, euch ain suma an gemachter tafel ausstendig ist, doch mir anderst in wißen nit gewesen, dann euch solches gelt schon vor der zeit seye zue geschickt worden... Das aber ihr nit lenger aufgezogen, sonder ewers langen stillstandts ainmal mögen habhaft werden, so soll fürsehung beschehen, das solches gelt zuwegen gebracht und... euch ordenlicher weis solle zue geschickt werden.

Aber am 26. November 1596 muß Bürgermeister und Rat zu Lindau aufs neue für den Bildhauer Jesaias Gruber d. J. wegen dieser Schuld bei dem Nachfolger Heinrichs von Fürstenberg, dem Graf Joachim, fürbittend eintreten, unter Vorlage nachfolgenden Bittgesuchs Grubers an die Stadt Lindau:

Donaueschingen, Fürstl. Fürstenbergisches Archiv, Kirchliches, Donaueschingen, Cist. A., fasc. II., Hans Oswald, Obervogt zu Donaueschingen, an „Esaia Grubern, bürgern, stain- u. bildthavvern zu Lindaw, meinem lieben u. guten freundt“, 14. Dezember 1596. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 322.

1596

Nachdem der hoch und wolgeboren herr, herr Hainrich, graf zue Fürstenberg ... wolseliger gedechtnus verschiner zeit ain altar tafel selbs persöhnlich in die schloß capell zu Thoneschingen angedingt, welche ich nach inhalt der fisierung und dinclcs abred gemacht und aufgesetzt, dan ir gnaden mich damahlen umb selbigs werck hat laßen ußzahlen, weil aber ihr gnaden bedencken gewesen, in selbiger tafel das principal stuck im mitel der tafel zue malen ze laßen und mir nit weiter angedingt worden, so haben sich doch ihr gnaden anderst besunnen und seindt zu rat worden, das sy dasselbige principal stuck sambt ändern mehr notwendigen stucken von laubwerck noch weiters zu dem werck zueschneiden laßen, deshalben, weil ich damahlen nöch am hof gewesen, weiters mit mir gnedig gehandlet und ain news dinckwerck mit mir beschloßen, umb die ändern stück, das werck damit vollkomenlichen zue zieren, nämlichen umb 75 fl, welche arbait ich uff für der liehest gemacht und uff ir gnaden geton schreiben uberschickt und selbs mit komen. Wil aber ir gnaden selbs maler nit zue Thoneschingen, sonder an ändern orten kranck gelegen, deshalben ich nit furkomen mögen noch abgefertiget werden kinden, doch durch ir gnaden amptleut abgehandlet worden, das mir in kurtzem der ußstandt solle zu geschickt werden.[1]

Donaueschingen, Fürstl. Fürstenbergisches Archiv, Kirchliches, Donaueschingen, Cist. A., fasc. II., Bittgesuch des Bildhauers Jes. Gruber an die Stadt Lindau, vom 26. Nov. 1596. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 322.

 1. Trotzdem ist ein Rest dieses Guthabens ihm immer noch nicht ausbezahlt worden, und außerdem ist Graf Heinrich inzwischen gestorben. Er bittet die Stadt Lindau, bei dessen Nachfolger Joachim für ihn und seine Forderung einzutreten.

1599

Es hat der bildhawer von Gengenbach den durch ire gn. selbst umb 80 fl verdingten altar alhie in unser frawen capell albereit geliffert, davon fordert der maler ebenso viel zu malen. Hab uff Ire gn. genedige ratification, doch das er das capelle auch male, 60 fl bewilligt. Darauf haben Ihre gn. sich genedig zue resolviren, ob sie es marmolirt und das gespreng vergült oder aber sonst gemalt haben woll. Hieneben das visier. Ist sonst saubere arbait.

Donaueschingen, Fürstl. Fürstenbergisches Archiv, 2. Ib., Relationen u. Rescr., Amt Wolfach. Dr. Johner an Elias Finck, Haslach, 3. April 1599. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 322.

1600

Verzeichnis der Arbeiten des Malers Dirk de Quade von Ravenstein (1576—1612) für den Grafen von Fürstenberg

Verzaichnus, was ich dem wolgeboren herren, herrn grafen von Fürstenberg gearbydt hab: Erstlichen des herrn genaden herren vaette(r)s kunterfet. – Meer das friuvele Franchyske klaeyn kunterfet. Meer eyn klaeyn kunterfet uoysgebessert. Somma 18 daler.

[Rückseite:] Malers auszug pro 18 thaler. Nr. 28. — Ubersehen den 14 juny ao 1600, pro 21 fl. — Dytrich Raffenstein, Ihrer Mtt camermaler.

Donaueschingen, Fürstl. Fürstenbergisches Archiv, Rechn., Wolfach, Rentamt, z. 1600. Über ihn, den Hofmaler Rudolf II, vgl. A. v. Wurzbach, Niederl. Kstl. Lex. II (1910), 378. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 322. Ib.,

Dortmund

1521

Vertrag zum Altar in St. Petri in Dortmund

Up den twentigsten Tagk der Maent Februarii ist in Beiweesen der vorsichtigen und bescheden Mannen Claß Backer, Johan Peppersack und Mester Joreß Bereider und Adrian van Averbecke, Burgeren tho Antwerpen, und Broder Ruttger Schipman, Guardian Minnerbruder-Ordens binnen Dortmundt, gemacket und vollendet vor einer Taffeien up dem hogen Altar, welche Taffell die gemelte Meister Gelisz gepacket und wol bewartt up sein Kost lefferen soll up die Wagens, und dann fort up deß Guardians und Conventz Kosten to Dortmundt ubsetten sall mit einem offt mehr Knechten na sein Befallen. Oick ist außgescheiden, dieweill hie op der Reise ist, Wech und Weder soll hie up seine Unkosten behatt sein, mit denjenigen von des Meisters off seiner Knechte wegen und darfur soll Meister Gielesz beuren und upheven neigenhundertt Brabantz Gulden, off 646 Goldgulden binnen fier Jahren tho bezalen mitt Namen: op dit neestkommen-de Paschen daß Jahrs 1521 twehundert Goldgulden, up Paschen des Jahrs 22 einhundert und 46 und dann vort op die gemelte Tiitt, alle Jahre drey Jahr langh hundertt Gulden, und alle diese Termeinen sullen dem gemelten Meister tho Antwerpen werden gelevertt buten seinen Schaden. Ihn Uirkundt der Wahrheit hebben wir beide Partien boven geschreven gebeden de gemelte Manneß und Burger ihr Hanttecken hir under tho setten, und dieser Zettelen iß, thwe alleinß laudende von malkander geschnieden mit dem Namen Jesuß.

Nach: Wilfried Hansmann und Godehard Hoffmann,Spätgotik am Niederrhein. Rheinische und flämische Flügelaltäre im Licht neuer Forschung, Köln 1998, S. 282.

Ellmau

1436

Nachricht über die Neuerrichtung des Frauenaltars der Pfarrgemeinde

1436 erpaut die Kirchmenig[1] den Unser Frauenaltar in der Kirche Ellmau von neuem.

M. Mayer, Der Anteil des Erzbistums Salzburg, Band 10, Going 1948, S. 197; nach: Erich Egg, Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 35.

 1. = Pfarrgemeinde.

Elsau (Kanton Zürich)

1614

Jacob Ruffs Ansprüche gegenüber den Testamentsvollstreckern eines Pfarrers bezüglich der Bezahlung eines Auftrages

Unser hündersäß Johann Jacob Rucff, der bildschnützler, berichtet uns, waß maßen ime verwichener zeit von weylandt dem ehrwürdigen und geistlichen herrn N. N., gewesenen pfarrherrn zue Elsauen, etwelche bilder zu verfertigen angefrumbt und umb ain gewiße summa gelts verdingt worden.[1]

Mißive XXXV, fol. 65 f., Bürgerm. u. Rat an den Weihbischof zu Molsheim, 3. Mai 1614. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 149.

 1. Während die Bilder hergestellt wurden, starb aber der Pfarrer. Der Magistrat Freiburgs vertrat die Ansprüche des Bildhauers gegenüber den Testamentvollstreckern des verstorbenen Pfarrers.

Feldkirch

1515

Vertrag des Malers Wolf Huber zur Errichtung des Annen-Altars für die Nikolauskirche in Feldkirch.

Zue wissen vnndt khuent gethuen Aller menigclich, das die erwürdigen hochgelehrten füernemen, ersamen vnnd weisen Doctor Ludwig Rad Pfarherr, Heinrich Rad Stat Amman, Clas Haslach, Virich Zoller vnnd Georg Gasser des raths zu Veldkürch, von wegen sanct Anna Bruederschaft da selbst Maister Wolfgang Hueber von Veldkürch Jetz wonhaft zue Passaw auff sanct Anna Altar ihn der Pfarkürchen zue Veldkürch, ain Taflen zur schneiden vnnd zu vassen Lut seiner Visierung abgenomben Mers verdingt, Vnnd Damit Ihne Namblich abgeredt haben, das er Am Ersten Ein Corpus künde mit Einem sarckh machen lassen, Vnnd Ihn den sarckh König Jesse Mit ainem Aufwachsenden stamb, auff Beyd Seiten durch die holkelin vff vnd darin 14 König schneiden lassen soll. Zum 2 sol ihm Corpus sanct Anna Mit Ihren Mannen, Auch Ihren dochtern, Mit ihren Männern vnd Kindern, vnd drob im Corpus den H. Geist sol schneiden lassen. Vnnd Außen An Baiden Seiten Am Corpus sol Er Zwen Bild Von den Nachge-nandten Patronen, vnd darzu ob dem Corpus Ihm Vßzug drey Bild, Nemblich die zwen Auch von den Nachgenambten Patronen, vrid Mitten den Saluator schneiden lassen, vnd Besunders den vszug Laut der Visierung. Zum 3 sol Er die zwen fligel gantz, Doch mit listen vnnder Quardtiert lassen machen, Vnd darin von Flachgemel diße Materien, Nemblich wie Joachim sein Opffer Veracht, vnd über den Altar abgestoßen. Item wie Ihm Bey seinem veich halten von dem Engel seiner hauß frawen Empfenckhnus verkündt. Item wie Er vnd sein Hauß fraw vnnder der gulden port Ein Anderen vmbpfieng. Item vnnd wie von sanct Anna, Maria geboren wart. Zum 4 Vßen den fliglen dis vier Materien, Item den Weinnecht Tag, die Beschneidung Christi Am Neuwen Jars Tag, Item der Hailigen 3 König vnd den Liechtmes Tag.

Item Vnnd Vnnen Im sarckh An die zwey fligelin, Inwendig zwen Propheten mit Ihren Sprüchen darzu gehörent, vnnd vswendig den Engelischen grueß, vnnd solche bild alle sol Er von frischem gesundtnem Holtz vf das rainisch schneiden lassen vnd dan die selben Maisterlich vassen, Auch alle Uebich vnnd Anders was sich in solchem werckh gebürt vnnd Er haiß Von guotem feinem golds seuberlich Vergulden, Item Hinnen An der Taflen sol Er die Matery wie Jesus Im Tempel geprediget hat machen, Vnd zue letst die fligel vnd alles flachwerckh so wie obstath zu disem werckh gehört, sol er mit Eygner hand vnnd gueter Oel farben selbst mallen, Vnnd sol diß werckh Auff Ostern Nach Datum diß Zedels Vber Ain Jar Nechst khommendt Vngeferlich berait sein, Vnd er das in seinen Losten Bewarung, Huot, vnnd versorgnus gen Insprug Antworten, Darnach solches in der Bruoderschafft Losten her Auß gefürt, Aber doch durch Ihn vor schaden Verhüet, vnnd durch Ihn selbst oder seiner Diener Ainer In seinem Losten ganntz gerecht vnnd vnschadthaft Auch vezirrid Auf gesetzt werden. Vnnd vmb solches alles sol Im die Bruedschafft Zway huendert vnnd dreysig fl geben, vnnd hehrer so er das werckh Nit machen, Vnnd Im daran Jetzo par Fünf vnnd zweyziig gulden geben. Item vf Nechst Martini zu hall Ihm Marckht Auch Fünf vnnd zweynzig gulden, vnnd so das werckh Alß werschafft Auf gesetzt ist huendert gulden, vnd das übrig dar Nach In Einem halben Jar den Nechsten geben, vnnd Ausrichten, Ob aber der Werschafft vnnd Maisterschafft halb Ihrrung, vnd durch die Brüeder vermaint wurd, die Arbeit der Belohnung Nit werth, so sol Jeder Thail zwen Erbarn Mannen der Arbeit verstendig darzue vermögend vnd was die auf die besichtigung der Arbeit sprechen, dar Bey soll es verbleiben, vnnd dan der verlustig Thaill den spruch Leuten Ihren Losten Ab Tragen, ohn widerred, Vnnd das solchem Allem gelebt werden soll, hat Maister Wolf gang der Bruederschafft zu Tröstern geben die Ersamen weisen Hainrich Raden stat Ammann, vnnd Constantin Müller goldtschmid des Raths zu Veldkürch. Vnnd Patronen diß altars seint Joachim Anna vnnd darzue sanct Vrbann pabst, S Ludwig vnnd S Virich Bayd Bischof vnnd Marcella Jungfrauw beschehen zu Veldkürch Am Montag Nach dem sonntag Reminiscere In der fasten Nach Christi geburt füfzehen hundert vnnd Im fünfzehenden Jhar.

Abschrift des 17. Jh. im städtischen Archiv zu Feldkirch. Nach: Veröffentlichungen des Vereins für christliche Kunst und Wissenschaft in Vorarlberg. 7. Heft, 1918, S. 7 f.; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 132 f.

Fließ

1505

Marx Tannauer (Tonauer), Maler und Bürger in Innsbruck, quittiert den Kirchpröpsten von Fließ bei Landeck 182 Gulden für zwei Tafeln in Unser lieben Frauenkirche und in der Barbarakapelle und für einen Himmel und zwei Stangenkerzen.

Urkunde Pfarrarchiv Fließ, 7. März 1505; nach: Erich Egg, Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 41.

Freiburg im Breisgau

1606

Sebastian Singer, Lehrbrief

Sebastian Singern, dem schreiner und bildthower ist uff verlösen mannrecht und lehrbrief die zunft der gestalt bewilligt, das er das maisterstück fürderlichist fertige und in mittelst kein andere arbeit annemen solle, deßen er sich erboten und doruf anglobdt.

Aus: Ratsprot. 43 (1605/06), fol. 481, z. 6. Okt. 1606; nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. Oberrhein I., Stuttgart 1936, S. 146.

Jakob Ruff, Werkvertrag für den Fronaltar in St. Martin

Jacob Rueffen, dem büldschnitzler, ist die zunft auf sein anhalten und übergeben manrecht bewülliget, hat der religion halber angelobt, auch sein schweher Christof Bürge die bürgschaft versprochen, deme auf sein pütt zue seiner tochter hochzeit 16 tisch personen zue laden gegundt worden.

Ratsprot. 43 (1605/06), fol. 271, z. 9. Jan. 1606, nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. Oberrhein I., Stuttgart 1936, S. 146.

Hans Jacob Ruffen, des bildhawers testament wurdt verlösen, die zeugen dorüber befragt, aber noch der zeit bis es geendert, zu confirmieren eingestelt.

Ratsprot. 43 (1605/06), fol. 353, z. 24. April 1606, nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. Oberrhein I., Stuttgart 1936, S. 146 f.

Freiburg im Üchtland (Fribourg en Suisse)

1485

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für die Arbeit an einem Zeitglockenturm entlohnt

Meister Hansen, dem maler, die zytgloggen ze malen XL lb.

Sä. Rechn., z. 1485. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 281.

1486

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für Wappen an einem Zeitglockenturm entlohnt

Item Hansen, dem maler, die wappen an dem zytgloggen turn ze malen …, LX lb.

Sä. Rechn., z. 1486. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 281 f.

1487

Der Maler Hans (Fries oder Rott)

Hans, dem maler, uff gut rechnung II lb.

Sä. Rechn., z. 1487. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

1489

Der Maler Hans (Fries oder Rott) malt Fahnen für das „Haus zu Favernach“

Item Hans, dem maler, die venli uff das hus zu Favernach ze bezalen.

Sä. Rechn., z. 1489. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

1490

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für Malarbeiten auf Tuch entlohnt

Item Hans, dem maler, ettlich schilt ze machen uff tuch, als man uß wolt ziechen VI ß.

Sä. Rechn., z. 1490. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

1492

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für die Bemalung des Rathausofens entlohnt

Item Hans, dem maler, den ofen uff dem rathus rot ze machen 1 lb V ß.

Sä. Rechn., z. 1492. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

1493

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für die Arbeit an einem Zeitglockenturm entlohnt

Item Hansen, dem maler, der wachtern uffem turn zitgloggen zu malen, V ß VIII &.

Sä. Rechn., z. 1493. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für eine Tafel und eine Stange entlohnt

Item Hans, dem maler, die schilt uff die terschen, so gen Gryers kamendt, und ein venh stangen ze malen XVI ß.

Sä. Rechn., z. 1493. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

1495

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für zwei Fahnen entlohnt

Hansen, dem maler, II vänlin uff den muren zu malen, 1 lb.

Sä. Rechn., z. 1495. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

1499

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für eine Schützenfahne und vier Stangen entlohnt

Item meister Hansen, dem maler, ein nuws schützen vänli und IIII stangen zu malen III lb.

Sä. Rechn., z. 1499. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

1503

Der Maler Hans (Fries oder Rott) erhält eine Leihsumme

Denne meister Hansen, dem maler, uß minr hrn geheiß geliehen XX lb.

Sä. Rechn., z. 1503. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

1504

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für die Bemalung der Orgel und weitere Bilder entlohnt

Denne meister Hansen, dem maler, die orgel und bilder der uffart zu malen und vergulden …, LXXXIII lb II½ ß.

Kilchm. Rechn., z. 1504, fol. 332. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

1505

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für ein Schild entlohnt

Meister Hans, der maler, hat uff ein schilt, so man gen Zurzach gefürt hat, X ß.

B. uff g. R., fol. 127, z. 1505. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

1507

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für den Entwurf einer Glocke entlohnt

Denne meister Hansen umb ein visierung zur gloggen, tut 1 lb.

Sä. Rechn., z. 1507. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

1508

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für ein Schild im Gestül der Liebfrauenkirche entlohnt

Denne geben meister Hans, dem maler, umb den schilt, so man zu unser lieben Frowen gemacht hat in das gestül, 1 lb V ß.

Spit. Rechn., z. September 1508. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für die Vergoldung eines Schildes in der Liebfrauenkirche entlohnt

Denne meister Hans, dem maler, umb miner herren schilt zu unser Frouwen zu vergulden 1 lb V ß.

Sä. Rechn., z. 1508. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

1509

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für Arbeiten für das neue Rathaus entlohnt

Denne meister Hansen, dem maler, umb zwey fenlin uff dz nuw rathus zu malen 1 lb VI ß VIII &.

Sä. Rechn., z. 1509. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

Denne meister Hansen, dem maler, umb dz er an dem zug im nuwen rathus hat gemalt, XV ß.

Sä. Rechn., z. 1509. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für fünf Fahnen für die Liebfrauenkirche entlohnt

Denne meister Hansen, dem maler hinder unser frouwen, für V fenli zu malen II lb X ß.

Sä. Rechn., z. 1509. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 282.

Jacob von Kobolentz wird Geselle bei Hans Roditzer (oder von Roditz), genannt Schnitzer

Ich Jacob von Kobolentz tun kunt …, das ich mich tischmacher und sch[r]inerhandtwerck zu lernen vier jar zu dem wolberümbten meister Hansen Schnetzer genant Roditzer, seßhaft und burger zu Friburg, verdingt und verpflicht habe.[1]

Reg. not., nr. 131, fol. 137, z. 22. März 1509. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 305 f.

Der Vogt von Pont, Peter Weilliard, leiht Hans Roditzer (oder von Roditz), genannt Schnitzer, eine Geldsumme

Der ersam Peter Weilliard, burger zu Friburg, der zeit vogt zu Pont, hat geliehen uß fruntlicher liebe und besundern gunst, so er hat zu … Hans Rhodisser und Annen, siner eelichen husfrowen …, hundert und zwentzigk pfund pfennig.[2]

Reg. not., nr. 130, fol. 19, z. 13. März 1509. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 306.

 1. Es folgen die Bedingungen.
 2. Pfand deren Haus „am fischbanck zwuschen Glaudo Manet, winds- und oberthalb, und Els Schottinen huser bysen- und underthalb, stoßt hievor an die rychen gassen und hinden an graben.“

1510

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für eine Fahne am Brunnen in Montenach entlohnt

Denne meister Hans, dem maler, umb ein fenlin uff den brunnen gan Montenach zu malen, X ß.

Sä. Rechn., z. 1510. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 283.

Der Maler Alexander wird Malarbeiten entlohnt

Denne meister Alexander, dem maler, umb die tracken an dem nuwen boler zu malen, XVI ß VIII &.

Sä. Rechn., z. 1510. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 283.

Der Maler Alexander wird für Stangen und Fahnen entlohnt

Denne Alexander, umb die Stangen zu malen an den vänlin XIII ß IIII &."

Sä. Rechn., z. 1510. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 283.

1511

Der Maler Alexander wird für Malarbeiten entlohnt

Denne Alexander, dem maler, umb den tracken an der tarres büchsen zu malen XI ß VIII &.

Sä. Rechn., z. 1511. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 283.

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für sechs Fahnen entlohnt

Denne meister Hans, dem maler, umb VI vänlin zu malen III Ib.

Sä. Rechn., z. 1611 (noch weiteres daselbst). Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 283.

Vertrag mit Augustin Wisshack in Neuenburg für ein Triptychon in Gurmels

Der erber Augustin Wyßack, zu Nuwemburg geseßen, hat verdinget ein tawellen ze machen von den ersamen hern Petrum Salers, Glawi Helfers, Willi Müllers, der amman und Hansin Burgin, alle der kilchöre von Gurmels schworner, alls umb hundert gulden, funfzehen batzen fur ein gulden.

Und zum ersten soll er, der obgemeldt Augustin Wyßack, an die tawellen den bild sant Germans uff aller kostlichost machen, so die schworner im werden angen, ouch soll er inen machen sant Laurentzen, der soll stan an der rechten syten und dorzu uff der linken syten sant Pancraz, und soll inen crutzifix oben uff den bilden obgemeldt stan und dann unser lieben frowen bild nebend dem crucifix auf der rechten und sant Johans an der lincken syten; und dann oben den crucifix soll er inen ein ufferstendigkeit, wie dann unser erlöser von tod ufferstanden ist, und soll inen das, so obstat geschriben ist, uff allerbest kostlichost, so er kan und mag, mit vögel und blomen, wie es dann sin soll, und soll inen am anfang der tafellen die heilgen zwölf botten malen, übergilt und farben zum besten.

Und soll inen am rechten flögel sant Theodel inwendig malen und zum ander flögel sant Anthonien, ouch ußwendig uff der rechten flögel sant German und zum andern sant Niclaus, uberguld und malt mit ein caplan, der vor sant Niclaus bild werde stan und soll ein zedel in der hand haben, in wyß: Ora pro nobis sancte Germane. Des sind burg und gelter Wilhelm Riget von Murten, ratzher, für die obgemeld schworner und Nicco Willi, ouch von Murten, für den maler obgemeldt. Laudaverunt partes … Item söllent die obgemeldt schworner von Gurmels dem genanten Augustinen Wyßack, so er werck an der hand nimpt, namlich zwentzig rinsch gulden funfzechen batzen für ein gulden.

Reg. not., nr. 108, fol. 54, z. 13. September 1511. Über ihn Brun III, 513 (Neuchâtel, Grandson 1534). Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 283 f.

1512

Der Maler Alexander wird für ein Banner enlohnt

Denne Alexander, dem maler, uff gut rechnung, uff das paner wider zu malen, XV lb VI ß.

Sä. Rechn., z. 1512. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 283.

Der Maler Hans (Fries oder Rott) wird für diverse Fahnen, Stangen und ein Schild entlohnt

Denne meister Hans, dem maler, umb II fänlin an die Sänsen, item umb die stangen an das vänlin und im zughus schilt zu malen, II lb VIII ß IIII &.

Sä. Rechn., z. 1512. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 283.

1512/13

Maler Alexander wird für das Fassen von Leuchtern entlohnt

Denne Alexander, dem maler, die gehält zu den lüchtern zu bestrychen II lb.

Kilchm. Rechn., z. 1512/13, fol. 15. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 283.

1513

Der Maler Alexander wird für diverse Arbeiten entlohnt

Denne Alexander umb allerley maler werck … XIII lb XVIII ß II &.

Sä. Rechn., z. 1513. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 283.

Der Maler Alexander wird für ein Banner entlohnt

Denne meister Alexander, dem maler uff das paner, so er gemacht hat, VII lb.

Sä. Rechn., z. 1513; Brun I, 22, II, 113: hier irrtüml. Jacquemart (= Zackeimar) genannt. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 283.

1513/14

Der Maler Alexander wird für ein Banner entlohnt

Alexander, der maler, hat empfangen uff dz paner, so er gemacht hat uff Barnabe 1513 …, III½ lb.

B. uff g. R., E. (1513–1514), fol. 251, z. 1513. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 283.

1514

Alexander erhält einen Lohn für Malerarbeiten

Denne Alexander umb malerlon III lb.

Sä. Rechn., z. 1514. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 283.

Meister Jörg (vermutlich Jörg Lutz von Augsburg) wird für die Bemalung und Vergoldung einer Orgel entlohnt

Orglen: Denne meister Jörgen, dem maler, umb die orglen zu malen und vergulden, tut GLXXII Ib.

Sä. Rechn., z. 1514. Über Jörg Lutz († 1546) siehe auch unter Bern u. bei Thieme XXIII (1929), 485. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 284.

Vetrag mit Hans Roditzer (oder von Roditz), genannt Schnitzer, über zwei Tafeln

Es haben die erbern Hans Marmet, Peter Brun, Anthi Marmet und Peter Swendiner Hansen von Rodis zwo taffeln verdingt zu machen und malen: namlich in die tafel uff den fron altar sol er inen machen drú bild, mit namen sant Stefan, sant Johans und sant Lorentzen, und sol inen die bild und das werch vergúlden mit dem bestem gold; in die vächten der selben taffeln sol er inen malen uff der rechten siten sant Maria Magdalenen und uff der andern syten sant Gwer, und ußen an den vächten unsern herrn am ölberg, und oben uff die tafeln ein crueifix mit unser frowen und sant Johansen.

In die ander tafeln sol er inen machen ouch dru bild, in der mitte unser liebe frow, uff der rechten syten sant Jacob und uff der andern syten sant Grad, und an die vächten innen sant Barbaren und uff der andern syten sant Cathrinen und ußenzu den engelschen gruß, und oben uff die tafel unsern herrn mit dem fan, als er ufferstund, und in den fuß die Feronicken. Aber in die groß tafel in den fuß sol er malen die XII botten, das alles sol er inen truwlich und gut machen, als er inen versprochen hat. Hamm sollen si im gut werschaft tragen um das gelt, wie si ims verdingt hand.

Und das verding is geschechen, als Hans von Rodis hoischet, IIIc Ib. Aber wenn das werch usgemacht ist, sollen sie vier erber man nemen und das werch besechen; hat er dann semlichs verdient und si ims zukennen, söllen sie die geben; ob er aber mer uff erkantnus der vier erbern mannen verdient hat, das sölln si im ouch gutlich usrichten.

Als dann obgemeldt ist, das er inen in beiden tafeln inwändig die bild, so obgemeldt sindt, flach malen solt, und si aber sidhar rátig sind worden, das er inen die selben bild erhab und vergülden sol, aber an den gemeldten vier biderben manen stän, was er witter verdient davon hab. Des ist Hansen von Rodiss bürg worden her Hans Amman, des ratz zu Fryburg, und sol in Hans von Rodiss vor schaden húten. Datum vigilia Katherine anno etc. XIIII0.

Reg. not., nr. 104, fol. 62f., z. 24. November 1514. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 306 f.

Hans Roditzer (oder von Roditz), genannt Schnitzer, wird für eine Tafel in der Kirche von Mertenlachen entlohnt

Hans von Rhoditz bekennt empfangen zu haben von Peyrro Äbis von Muschel und von Hans Schödillis von Berwerschied, innamen und als Schaffner Sant Silvesters in der kilchöri von Mertenlachen, namlich vier und vierzigk pfundt, als von einr tafelen, die er doselbs macht, die umb hundert und zechen lb verdingt ist … Actum XV aprilis 1514.

Reg. not., nr. 113, fol. 152, z. 1514. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 307.

Vertrag mit Hans Roditzer (oder von Roditz) über die Anfertigung einer Tafel für die Kirche von Mertenlachen

Hans von Rhoditz, der tischmacher, hat verdinget mit Hansen Jorand, dem eltern, Marmet Baisinger, Hansen Klenwy und Ulli Courpastour als geschwornen der kilchöri von Mertenlachen, ein hüpsch tafel zu machen und zu vassen, als hernach stat, nach dem und ir altar ervordert. Des ersten soll er innen machen ein corpus und dorinn geschnitten ein Marienbild in mitten, zu der rechten syten sant Peter und sant Paulus zu lincken syten oben in dem uszug den salvator, als er uferstund. Und soll inen wärschaft, dorzu soll er dieselb tafel fassen, wie sich nach erhöuschender notturft ervordert, besunders soll er inen laßen malen in den f(l)üglen an jedem blatt inwendig zwey bild mit namen: uff der rechten syten sant Silvester und sant Mauritz, uff der andern syten sant Sebastian und sant Thiburtz, ußen an der rechten syten sant Peter, an der lincken syten sant Nicolaus, und an dem fuß die heilgen zwölfbotten. Und soll das alles in guten truwen machen, als umb zwey hundert und fünfzigk lb & Friburger werung. Und ist beredt, dz der Roditzer soll die tafel gantz uß gerüst weren bis ostern nächstkünftig, als dan sollen si im den halben teyl bezalt haben und den andern halben teyl von des über ein jar.

So aber beyd teil etwas irrig sind gewesen, als von der summ, also das Roditzer vermeint umb hundert gulden gemert und sich dem nach verköstiget haben und aber die geschwornen verneynen und nit wyter wellen faren, dann wie obstat, als umb II½c lb, so haben die obgemeldte geschwornen so vill sich laßen neygen, dz wann die tafel uß gemacht ist und die gantze parochien im, dem Roditzer, uff sin clag etwas geben will, laßen si es beschächen. Si wellen aber weder sich noch die parochien gantz noch gar nützit verbunden haben. Testes Ulli Seyler, des rats, Dietrich Waldi, Willi Waldi und Peter Waldis.[1]

Reg. not., nr. 113, fol. 184, z. 16. Dezember 1514. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 307.

 1. Nachträglich beigefügt die Abschlagszahlungen an Roditzer im Lauf des Jahres 1515.

1515

Niclaus Halter hat Schulden bei Hans Roditzer (oder von Roditz), genannt Schnitzer

Niclaus Halter, Cristan Hallters von Hassli sun, bekennt schuldig sin Hansen Rhoditzer, gesessen zu Fryburg, dry rinschen gulden alls von ein rogk, schwert und von ein hellebarten und anders ding wegen, so er im uffgen hat als einem trosser.

Reg. not., nr. 113, fol. 219, z. 1515. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 307.

1516

Der Maler Jörg (vermutlich Jörg Lutz von Augsburg) wird für diverse Arbeiten entlohnt

Denne meister Jörgen, dem maler, umb allerhand malwerck III Ib.

Sä. Rechn., z. 1516. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 284.

1517

Hans Boden ist an Arbeiten in der Stiftskirche von Payerne beteiligt

En 1517 le grand vitrail du chœur, puis une nouvelle table pour le maître autel, qu' un Python[1] de Fribourg confectionna.

M. Reymond, A travers les vieux comptes de Payerne 1911; Revue histoire Vaudoise XXI (1913), 25 f. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 284.

Niklaus Manuel Deutsch wird für die Fassung einer Tafel in Gransson entlohnt

Denne Emanuel, dem maler von Bern, umb die tafel von Gransson zu faßen …, 1cIII lb XVIII ß IIII &.

Sä. Rechn., z. 1517. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 284.

Der Maler Jörg (vermutlich Jörg Lutz von Augsburg) wird für sieben Fahnen entlohnt

Denne meister Jörgen, dem maler, umb VII fenli zu malen, III 1b V ß.

Sä. Rechn., z. 1517. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 284.

Der Maler Jörg (vermutlich Jörg Lutz von Augsburg) wird für den Entwurf einer Landschaft entlohnt

Denne geben meister Jörgen, dem maler, umb ein fisierung miner hern landtschaft 1 lb.

Sä. Rechn., z. 1517. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 284.

Hans Roditzer (oder von Roditz), genannt Schnitzer, erhält das Bürgerrecht[2]

Gr. B. B. II, fol. 114, z. 1517. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 307.

 1. Wohl identisch mit Boden oder „Pothen".
 2. „Hans Schnitzer, den man Rhoditzer [nempt], der tischmacher“.

1519

Der Maler Jörg (vermutlich Jörg Lutz von Augsburg) wird für diverse Malerarbeiten in Merge entlohnt

Denne meister Jörgen, dem maler, umb allerhand malens, so er in dem zug zu Merge getan hat, XXX ß.

Sä. Rechn., z. 1519; siehe auch Brun IV, 171. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 284.

Der Maler Jörg (vermutlich Jörg Lutz von Augsburg) wird für ein Banner und eine Schützenfahne entlohnt

Denne geben meister Jörg, maler, umb daz paner und schutzenvänli zu malen, XIV lb VI ß VIII &.

Sä. Rechn., z. 1519. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 284.

Hans Roditzer (oder von Roditz), genannt Schnitzer, wird für eine Arbeit im neuen Rathaus entlohnt

Der buw der stuben des nuwen rathus … Denne dem Rhoditzer umb XXIIII rosen … mit dem malwerck …, tund LXXI lb XIII ß IIII &.

Sä. Rechn., nr. 233, z. 1519. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 308.

1520

Hans Boden wird für Arbeiten im neuen Rathaus entlohnt

Denne Hans Boden, dem maler, die bild und krantz werck zu molen in der kleinen stuben, XVII lb VIII ß 8 &.

Sä. Rechn., z. 1520. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 284 f.

Buw der stuben im nuwen rathus. Des ersten geben Hansen Boden die krantzladen ze malen, im verdingt in der großen stuben XXVI lb.

Sä. Rechn., z. 1520. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 285.

Hans Roditzer (oder von Roditz), genannt Schnitzer, wird für diverse Arbeiten in einer Schule entlohnt

Denne Hansen von Rodiss geben umb allerhand wergk, so er in die schul gemacht hat, III lb XV ß.

Sä. Rechn., nr. 236, z. 1520. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 308.

1521

Hans Boden wird für eine Tafel im kleinen Gewölbe entlohnt

Denne Hans Boden, umb den schilt in dem kleinen gewelbli zu machen, 1 lb Vß.

Sä. Rechn. ., z. 1521. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 285.

Hans Roditzer (oder von Roditz), genannt Schnitzer, hat Schulden bei dem Maler Wolfgang Koch

Da git gwalt Wolfgang Koch, der maler, Martin Springinclee, dem sporer, die schuld, so im meister Hand Rodisser, der maler zu Fryburg in Uchtland zu tund ist …, gütlich oder rechtlich inzebringen.

Basel, Staatsarchiv, Gerichtsarchiv, A. 54 (Urt. B. 1519–1521), Donnerstag nach Cantate 1521. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 308.

1522

Hans Boden wird für die Fassung des Hl. Nikolaus unter einer Brücke entlohnt

Denne geben Hans Boden, den sant Niclausen under der brugg zu faßen IIII lb X ß.

Sä. Rechn., z. 1522. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 285.

Hans Boden wird für ein Werk in Chenaux entlohnt

Denne geben Hansen Boden umb malwerck, so gan Chinaulx[1] komen, V lb X ß.

Sä. Rechn., z. 1522. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 285.

Hans Boden wird für eine Arbeit an der Rathaustür entlohnt

Denne Hansen Boden, die ysin thür uffm rathus zu malen, VI lb X ß.

Sä. Rechn., z. 1522. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 285.

Der Illuminierer Georg erhält eine Geldschenkung für einen Kalender

Meister Georgen, dem illuminierer von Fryburg, haben min herrn für den kalender geschenckt III kronen.

Solothurn, Staatsarchiv, Ratsman., nr. 10 (1520–1523), fol. 223, z. 1522. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 285.

 1. = Chenaux.

1525

Hans Boden wird für diverse Arbeiten am St. Jörg-Brunnen entlohnt

Denne Hans Bodem von ettlichem malwerckt, so er an sant Jörgen brunnen gemacht hat, 1 lb X ß.

Sä. Rechn., z. 1525. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 285.

Hans Boden wird für ein Marienbild im Rathaus entlohnt

Denne Hans Bodem umb unser frouwen bild in dz rathus, kost V lb VII ß VI &.

Sä. Rechn., z. 1525. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 285.

1526

Verhandlungen bezüglich des Mordes Hans Bodens an Peter de Croz

Uff clag Peter Claußen frundschaft, so si uff Peter de Croz und Hans Boden ir lyb und gut clagt hand, ist abgeraten, dz man uff Hans Bodens guter fallen sol, und Peter de Croz, wo man uff der gassin findt, sol man in intun.

Ratsman., nr. 43, z. 19. März 1526. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 285.

Uff die clag Peter Claußen seligen frundschaft uff lyb und gut Peter de Croz, so ein anfenger und ursach ist, dz er erstochen ist, uff dz er inen geantwurt, dz er eines verdanckts beger oder inen dz recht furgeschlagen.

Ratsman., nr. 43, z. 23. März 1526. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 285.

Es hat abermals clagt Peter Claußen seligen frund[schaft], wie dan Peter de Croz, als Peter Clauß fryd von Hans Boden uffnam und fryd geben hat, über dz sig er zu im geloffen und in geschlagen, da durch ir frund von Hans Boden erstochen, des er ein ursach syg, begeren si ir kosten und schaden und ersatzung irs verloren frundts.

Hab er, reus, geantwurt: Der Hans Boden sig hecher und schuldig, dan der ander, hab in mit bessen und schmächworten [!], dan er hab im einen plaphart zwuren müßen bezalen und syg herab uff die gaßen gangen, wer er wol da oben beliben.

Ist daruff geraten, dz die frundt P. de Croz söllen trösten und ein versuch tun, ob si sich mögen vereinbaren oder aber dz recht bruchen.

Ratsman., nr. 43, z. 10. April 1526. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 285.

1527

Die Alterriffer begleichen die Schuld für eine Tafel bei Hans Roditzer (oder von Roditz), genannt Schnitzer

Zwuschen den Altenryffern und Roditzer kinder vogt von der tafel, hand min hern gesprochen, dz die Alterriffer sollen um die tafel geben 1cXXX kronen, umd alles, so er daruf empfangen, sol daran abgän.[1]

Freiburg, Staatsarchiv, Ratsman., nr. 44, z. 24. März 1527. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 308.

 1. Zusatz: „Nach allem abzug beliben die Alterriffer schuldig IIcXV lb X gl.“

Freising

1451, 8. September

Freisinger Domkustos Wigiläus von Rohrbach bezahlt Sigmund für das Malen des „Sarch zu Sand Lamprecht".[1]

Item ich hab Sigmund Maler geben, daz er den Sarch zu Sand Lamprecht gemalt hat sol. 17 den

Item die Kost 4 Tag

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 1526 und 1527. Nach: Hans Ramisch (Hg.), Die Freisinger Dom-Custos-Rechnungen von 1447–1500 (= Studien zur altbayerischen Kirchengeschichte 10), München 1998. – Hans Ramisch, Der Freisinger Dom und seine Nebenkirchen im 14. und 15. Jahrhundert, in: Ausst.-Kat. „Freising. 1250 Jahre Geistliche Stadt", Bd. 1, München 1989, 26–29.

 1. Diese Notiz kann sich sowohl auf Gemälde oder Fassmalerei an einem Reliquienschrein für den auf einem Altar in der Domkrypta verehrten lokalen Heiligen als auch auf solche an der Predella eines Retabels auf diesem Altar beziehen. Für beides wurde damals der Begriff "Sarch" verwendet. Die Gewährung von Verpflegungsgeld weist darauf hin, dass der Maler 1451 noch nicht in Freising ansässig war.

1457, zwischen dem 2. und 10. Juli

Domkustos Ulrich Kemnater (1456–1474) vergütet dem Maler Sigmund die Farbfassung eines Retabels für den Sigmundaltar auf der südlichen Lettern und verschiedene Glaserarbeiten.

Item dem Sigmund Maler von einer Taffei auf Sand Sigmund Altar ze vassen sol. 3

Item vmb fünf Schilling von vierundtzwaintzig Glass Schaiben in die sechs klainen Gleser in der Liberei sol. 15

Item ad Sanctam Mariam Magdalenam von ainem Glas den. 8

Item in der Turm Stuben von ainem Glas den. 15

Item in dem Kreutzganck von ainem Glas einzesetzen sol. 7

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 1914–1918. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 65.

1458, 15. Juni

Bezahlung von Glaser- und Malerarbeiten

Item Sigmund Maler hat in die Sagrar Stuben gemacht tzwelff Gleser die haben funfzechen Schilling Scheiben vnd sex Scheiben je tzwo vmb fünf den. Facit Ib. 4 sol 6 Item von tzwain Fanstangen ze malen den. 40 Item von der Veronica ob der Stubtür den. 30 Item vmb twaintzick Scheiben ad Sanctum Lampertum vnd in die nidern Sagrar den. 12 Item in dem Hoch Münster tzwey Gleser aus der Kirchen Gleser, ze Ion sol. 7 Item von den Glesern in der Schul den. 20 Item vber tzwai Gleser in den obern Sagrar sol. 3 Item vmb ain gesnitzten Engel Ib. 1[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 2504–2512. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 65 f.

ohne Datum

Item 14 Ib. Pictori Sigismunclo pro duabus tabulis videlicet ad ... [sc. Jacobum] minorem et ad Sanctam Mariam Magdalenam virginem. Item pro lasuris et pro Cinobrio I Ib dn.[2]

München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, KL Weihenstephan Nr. 85 fol 10 v. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 67.

 1. "Neben den zahlreichen Glaserarbeiten fallen die beiden Malerleistungen kaum auf. Der Lohn für die „Veronika ob der Stubtür" ist der erste Hinweis auf ein umfangreicheres Gemälde im Bogenfeld über der Tür in der Ostwand der unteren Domsakristei. Sie führte in eine beheizbare Stube, in der sich der Mesner und auch Priester im Winter aufhalten und wärmen konnten. Das in späterer Zeit übertünchte Wandbild der Veronika, in Kalkfarben auf Putz gemalt, wurde 1902 freigelegt und danach so stark übermalt (Abb. 1), dass heute vom Original nur mehr die Unterzeichnung eines Fußes des gekreuzigten Erlösers zu erkennen ist [..]. Es ist deshalb zurzeit auch keine stilkritische Diskussion hierüber möglich. Zweifel an der Identifizierung des Wandbildes mit dem Eintrag der Dom-Custos-Rechnung müssen wegen des Kontexts, der sich zusammen mit den vorhergehenden und den nachfolgenden Einträgen(Nr. 2504, 2506 und 2507) auf die Domsakristei bezieht, als gegenstandslos betrachtet werden. Das übermalte Original ist das früheste identifizierbare Werk von Sigmund Haring. Bei der zweiten hier genannten Malerarbeit dürfte es sich eher um die farbige Fassung eines geschnitzten Engels als um eine Schnitzarbeit des Malers handeln, was allerdings nicht auszuschließen ist, zeigt doch die Münchner Zunftordnung von 1473, das dort von diesem Zeitpunkt an Maler Schnitzergesellen und umgekehrt Schnitzer Malergesellen bei sich im Betrieb beschäftigen durften [Otto Hartig, Münchner Künstler und Kunstsachen, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst N.F. III., 1926, 51, Nr. 242.]. Da es für Freising keine Zunftregeln gab, kann wohl auch hier ein Maler geschnitzte Bildwerke hergestellt oder in Auftrag gegeben, gefasst oder geliefert haben." (Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 67.)"
 2. "Sigmund Haring erhält von der Benediktinerabtei Weihenstephan vor den Toren von Freising Zahlungen für zwei Altarretabel. Eine davon galt wohl für den Altar des Apostels Jakobus des Jüngeren, die andere für den der hl. Maria Magdalena. Von beiden Retabeln sind keine Bilder auf uns gekommen, von Letzterem wahrscheinlich jedoch zwei geschnitzte und ursprünglich gefasste Holzfiguren: Christus als Gärtner und eine kniende Maria Magdalena (Diözesanmuseum Freising Inv.-Nr. P 18 und 19), die dem später am Domlettner nachweislich mit Sigmund Haring zusammenarbeitenden Münchner Bildhauer Hans Haldner zugeschrieben werden können. Die Christusfigur ist vollrund geschnitzt und konnte so am Himmelfahrtstag durch das Gewölbeloch „auffahren"[Hans-Joachim Krause, „Imago ascensionis" und „Himmelloch". Zum „Bild"-Gebrauch in der spätmittelalterlichen Liturgie, in: Friedrich Möbius/Ernst Schubert (Hg.), Skulptur des Mittelalters. Funktion und Gestalt, Weimar 1987, 281–353.]. Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man Meister Sigmund auch die verlorenen Fassmalerarbeiten an den beiden Figuren zuweist." (Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 67.

1459

Sigmund Haring erhält von der Benediktinerabtei Weihenstephan vor den Toren von Freising Zahlungen für zwei Altarretabel.[1]

Item 14 Ib. Pictori Sigismunclo pro duabus tabulis videlicet ad ... [sc. Jacobum] minorem et ad Sanctam Mariam Magdalenam virginem. Item pro lasuris et pro Cinobrio I Ib dn.

München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, KL Weihenstephan Nr. 85 fol 10 v. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 67.

 1. "Eine davon galt wohl für den Altar des Apostels Jakobus des Jüngeren, die andere für den der hl. Maria Magdalena. Von beiden Retabeln sind keine Bilder auf uns gekommen, von Letzterem wahrscheinlich jedoch zwei geschnitzte und ursprünglich gefasste Holzfiguren: Christus als Gärtner und eine kniende Maria Magdalena (Diözesanmuseum Freising Inv.-Nr. P 18 und 19), die dem später am Domlettner nachweislich mit Sigmund Haring zusammenarbeitenden Münchner Bildhauer Hans Haldner zugeschrieben werden können. Die Christusfigur ist vollrund geschnitzt und konnte so am Himmelfahrtstag durch das Gewölbeloch „auffahren" (Hans-Joachim Krause, „Imago ascensionis" und „Himmelloch". Zum „Bild"-Gebrauch in der spätmittelalterlichen Liturgie, in: Friedrich Möbius/Ernst Schubert (Hg.), Skulptur des Mittelalters. Funktion und Gestalt, Weimar 1987, 281–353). Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man Meister Sigmund auch die verlorenen Fassmalerarbeiten an den beiden Figuren zuweist"; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 67.

1461, 25. Mai

Vergütungen für Arbeiten an zwei Flügelretabeln[1]

Item Sigmund Maler pro tabula ad S. Helenam Ib.9

Item circa reliquias S. Sigismundi pro pictura Ib. 4 den. 60

Item pro tabula ad S. Johannem circa castellam Ib. 4 den. 60

Item famulis pro bibalibus den. 30

Item vxori metretae den. 50

Item von sibentzech Schlostain ze vassen sol. 7

Item von der Kirchtür anzestreichen sol. 4

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 3142–3148. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 68

 1. "In diesen Einträgen begegnen Vergütungen für Arbeiten an zwei Flügelretabeln, eines auf dem Altar der hl. Kaiserin Helena und ein anderes auf dem Hochaltar der Johanneskirche, die zwischen Dom und Bischofsburg liegt. Es ist nicht auszumachen, ob die Zahlungen den ganzen Arbeitsumfang Sigmunds an den beiden Tafeln abdecken. Für den Helena-Altar, einen Seitenaltar im Dom, kann dies der Fall sein, weniger für das Hochaltarretabel der Stiftskirche St. Johann. Hier war wohl nicht der Dom, sondern das Ko11egiatsstift St. Johann Auftraggeber und die Gesamtvergütung für das Hochaltarretabel (Kistler, Schnitzer, Maler, evtl. Schlosser) von diesem zu leisten. Bei der durch den Dom gezahlten Summe dürfte es sich eher um einen freiwilligen Zuschuss gehandelt haben, war das Stift doch durch seinen Propst, der zugleich Mitglied des Freisinger Domkapitels war, mit dem Dom eng verbunden. Fraglich bleibt, ob die beiden damals üblichen Nebenvergütungen, das Trinkgeld für die Lehrlinge und der „Leihkauf' für die Ehefrau, sich auf die Arbeit am Helena-Altar oder auf die am Altar von St. Johann oder auf beide zusammen beziehen. Wichtig ist, dass hier erstmals Lehrlinge in der Werkstatt von Sigmund Häring genannt werden.[...]"; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 68.

1462, 12. Juli

Item Sigmund maler von den Pilden pey der Kram[1] etc. lb. 10

Item de reformatione legende S. Sigismundi et

Ymaginibus circo sepulchrum episcoporum in abside etc. sol. 10

Item famulis pro bibalibus den. 24

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 5853. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 79.

1462, 16. Oktober

Zahlungen für die Glaserarbeiten im Dom und seinen Nebenkirchen

Item vmb achthundert Glasscheiben im Hochmunster in yedem sechtzick vnd Hundert sol. 27, den. 10

Item von yeder Scheiben ein Pfennig zalen facit sol. 26, den. 20

Item von Glesem auf dem Kör ze pessern Ib. 1

Item in der Gruft den. 40

Item ad S. Stephanum et Petrum den. 75

Item ad S. Johannem circa Castelia den. 24

Item ad tres reges den. 12

Item in capella Weichs sol. 6

Item ad S. Benedictum et in nova structura lb. 1

Item vmb fünf Hundert Scheiben Ib. 2, den. 54

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 3441 f. (Nummer 3443–3445: Ausgaben für Lötzinn und Fassungsblei) und 3447–3453. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 78.

 1. "Die „Kram" war nach Mitterwieser ein neben dem Nordportal außen am Dom befindlicher Verkaufsladen. Er dient hier als Ortsbezeichnung für die Lage des Vorzeichens des Nordportals, das nach Mitterwieser von Meister Sigmund mit Malereien ausgestattet wurde, die 1918 noch vorhanden waren und von denen heute noch Farbspuren von Halbfiguren auf den Schlusssteinen des Rippengewölbes zu sollen sind. Da der alte Verputz offensichtlich im Inneren des Vorzeichens noch vorhanden ist, würde es sicher lohnen, bei nächster Gelegenheit an dieser Stelle genaue Befunduntersuchungen zu veranlassen und gegebenenfalls die Malereien Meister Sigmunds freizulegen.";Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 77.

1465, 24. Juni

Zahlungen für Anstricharbeiten

Item Sigmund Maler von den tzwain Sagrartür innen und aussen rodt an zestreichen lb. 1 Item von dem Zaiger vnd Plätt sol. 6

Item von Sand Corbinian Peren sol. 3

Item von Kreutzen in Vnser Fraun Capell den. 3

Item von der Schidung mit Öl Varb ze pesser pey Sand Corbinian Prüder sepultur sol. 6[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 4485–4489. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 78.

 1. "Anstreicharbeiten sind mit den beiden ersten Belegen bezahlt, das Grundieren mit roter Mennigefarbe, vielleicht auch eine abschließende Öllasur auf beiden Seiten de Sakristeitüren sowie an einem Uhrenzifferblatt und den zugehörigen Zeigern. Der Bär des hl. Korbinian kann von Sigmund ausgebessert, hinzugemalt oder auch gefass worden sein. Worum es sich bei den Kreuzen in Unser Frauen Kapelle handelte, wird nicht näher benannt. In Frage kommen auf die Wand gemalte Weihekreuze, abe auch die Fassung von Altarkreuzen. Ebenso rätselhaft bleibt der letzte Eintrag: „Schidung" wird meist für dn Darstellung des Apostelabschieds gebraucht, hier mag e auf die Darstellung einer Episode aus der Legende des hl. Korbinian bezogen sein."; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451-1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 78.

1467, 1. November

Item Sigmund Maler von Zaiger ze reformiren

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 5017. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 78.

1468, 9. April

Item für Sand Steffan Taffel den. 60

Item für tzwai Futral ad monstrantiam novam et Sancti Corbiniani brachium Ib. 1

Item Sigmund Maler von Sand Steffan Altar Taffel 2 rheinisch Gulden bibales den. 4

Item von Monstrantz Gehews sol. 3

Item von tzwain tzinnel Heusern ze vergolden sol. 5 den

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 5124, 5126, 5129–5131. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 79.

1470, 10. Juni

Item Sigmund Maler von Gemel ze reformiren[1] etc 3 rhein. Gulden

Item vom Crucifix in sepulchro den. 60

Item von zwain Fanstangen sol. 3

Item von der Sunnur den. 60

Item den Knechten bibales den. 8

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 5607 f. und 5610 f. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 79.

 1. "Hier fehlen zur Tätigkeit Sigmund Härings am „Reformieren" von Gemälden nähere Angaben, es bleibt auch offen, was er an dem Kruzifix für das Heilige Grab ausgeführt hat.Er fasst zwei Fahnenstangen und arbeitet an der Sonnenuhr. Seine „Knechte", d.h. hier wohl seine Gesellen, erhalten Trinkgeld."; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 79.

1471, 12. Dezember

Sigmund soll zwei Zeiger und die Sturmglocke bemalen

Item Sigmund Maler von den zwaien Zaigern vnd von der Sturmglocken ze malen sol. 15 den. 20[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 5853. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 79.

 1. "Sigmund bemalt zwei Zeiger und die Sturmglocke. Was Letzteres zu bedeuten hat, bleibt unklar, sind doch Malerarbeiten auf Glocken, und um solche muss es sich nach dem Wortlaut hier handeln, nicht nachgewiesen. Die Einträge Nr. 5712 vom 21. Juli 1471 (Item als man die Glocken hat inder lassen, Patgeld vnd Bibales den. 23) und vor allem die der Eintragung über die Malerarbeiten folgende Nr. 5854 mit ihrem ungewöhnlich hohen Zahlungsbetrag (Item Widenmacher von Glocken ze hengen 80 rheinisch Gulden) enthalten einen Hinweis darauf, dass größere Änderungen im Glockenbestand und in der Funktion der einzelnen Glocken durchgeführt wurden und dabei eine ältere Glocke ohne oder mit einer auf ihren alten Zweck bezogenen Inschrift zur Sturmglocke umgewidmet und dies durch eine aufgemalte Inschrift angezeigt worden sein kann."; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 79.

1472, 31. Mai

Item Sigmund Maler von Zeiger etc. sol. 10

Item vom Lampenhaus in nova structure den. 24 Nr.

Item aber von dem ändern Monstrantzen Haus und Futral sol. 3 den.[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 6172–6174. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 79.

 1. "dazu gehört Beleg Nr. 5827 vom 24. April 1472: Item Hegmair Kistler von dem Monstranz Gehews den. 70, sowie Nr. 5858 und 5862: Item [...] Meister Hainrich [...] von dem newen Monstrantzhaws ze beschlachen den. 60. Sigmund fasst ein vom Schreiner gefertigtes und vom Schlosser mit Beschlägen versehenes Futteral für eine Monstranz. Derartige Futterale für Vasa Sacra, manchmal auch mit Leder bezogen, sind damals üblich und haben sich in einigen Beispielen auch erhalten (Johann Michael Fritz, Goldschmiedekunst der Gotik in Mitteleuropa, München 1982, 77)."; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 79

1475, 29. Oktober

Domkustos Tristan von Nussberg bezahlt Sigmund Haring für die Farbfassung des neuen Domlettners und seiner Bildwerke

Item Sigmund Maler die Slosstain am Letter ze fassen dedi sol. 6

Item Maister Sigmund[1] den Letter zemalen dedi florenos renanos 8 vnd den Gesellen Trinckgelt den. 60

Item Maister Sigmund hat die vier Pild am Letter gefast, da von hab ich im geben Ib. 8 vnd den Gesellen pro bibalibus den. 24.

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 6672–6674. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 81.

 1. Sigmund wird hier zum ersten Mal als „Meister" bezeichnet. Es mag dies eine „Übertragung" des Domkustos aus den gleichzeitigen Belegen sein, in denen er die Steinmetzarbeiten am Lettner mit Hans I laldner abrechnet, den er dabei immer als „Meister" bezeichnet (1470–VI–10, Nr. 5612 Meister Hanter, Stainmetz von München, weiter 1474, Nr. 6549, 6557, 6585, (6589, 6591 und 6596; 1475, Nr. 6602).

1475/76

Herzog Ludwig IX. von Niederbayern beauftragt Sigmund mit der Herstellung von Verglasungen in der Kirche des Kollegiatsstifts St. Kastulus in Moosburg.

It[em] Sigmund Maler von Freysing meine[m] g[nädigen]. H[er]rn. xviij venedische Scheiben versetzt zw Mospurg in dem Stift vnd iij Stuckh geprent, geben für alles xviiij lb d[1]

München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Fürstensachen Nr. 1340, fol. 28v. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 81.

 1. Sigmund Haring verwendete dazu "venedische Scheiben", eine zeitgenössische Bezeichnung für aus Murano importierte wasserhelle Butzenscheiben. Er lieferte dazu noch drei „Stuck geprent", d.h. mit eingebrannten Farben bemalte Bildfelder, vielleicht Stifterwappen.

1476, 3. August

Item Sigmund Maler von der Hör zefassen oder zemalen dedi duos flor. Ren., mer dem Sigmund Maler von zwayn Türn rot anzestreichen vnd von einer swartz anzestreichen sol. 3 den. 14[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 6677. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 81.

 1. "Mitterwieser interpretiert den ersten Eintrag so: Sigmund habe das Zifferblatt einer neuen (?) mechanischen Turmuhr gemalt. Allerdings muss man wohl eher an die Uhr im Inneren des Domes denken, die die Offiziumszeiten anzeigte. Vgl. dazu D–C–R Nr. 7041" (Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 81).

1478, 9. Oktober

Item magistro Sigismundo pictori solui de pictura tabule altaris S. Crucis ac librarie juxta dictam dominorum Weichser et Ridler Ib. 21[1]

Item noluit Stare contentus in illis, postea super addidi sol. Den. 12

Item eidem solui den 18. De pictura facta in panno ante tabulam Sancte Crucis tempore quadragesimali[2]

Item eidem solui sol. 3 pro reformatione asseris solis et lune horalogij in choro [3]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 7038–7041. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 81.

 1. "Das Bild, auf das sich der Rechnungseintrag bezieht, steht in Zusammenhang mit der Fertigstellung des Lettners, in dessen Mitte, gegen Westen zu, sich der Kreuzaltar befand. Wahrscheinlich hat sich das Mittelbild des Kreuzaltars von 1478 in der hochformatigen Kreuzigungsdarstellung (189 x 104 cm) erhalten, die sich heute im Museum von Detroit befindet" (Catalogue of the paintings in the permanent collection of The Detroit Institute of Arts oft he City of Detroit, Part 1: European, Detroit 1930, Nr. 138); Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 81
 2. "Bemerkenswert ist auch die Vergütung für ein bemaltes Hungertuch, mit dem in der Fastenzeit die Kreuzigungstafel verhüllt wurde." Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 81
 3. "Meister Sigmund hat 1478 auch in der Dombibliothek gearbeitet. Der letzte Eintrag bezieht sich auf die mechanische Uhr im Chor." Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 81.

1479, 8. Mai

Meister Sigmund quittiert die Anzahlung aus Mitteln des Hofkastenamts für seine Arbeiten

Maister Sigmund hat empfangen 8 Gulden an den Pilden, so er soI machen presente Schettenhover in octava dedicacionis vnd ist auf den Tag ganntz ann der Arbait betzalet, solutus est eciam de ymaginibus[1]

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Freising Hofkastenamts-Register HL 3 Rep. 53, Fasc. 52/17, S. 11 (145). Nach: Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 83.

 1. "Aus der Eintragung geht nicht hervor, was genau Sigmund Haring für diesen ganz ansehnlichen Betrag liefern sollte. Die Zahl von acht Gulden stellt allerdings eine mögliche Verbindung zu der Eintragung der Archivalie Nr. 29, D–C–R Nr. 7787 vom 28. Okt. 1481, her, in der eine Bezahlung der Marmorierung über den acht Bildwerken an den Pfeilern des Doms verzeichnet ist. Hier war die Aufstellung von Apostelfiguren geplant. Die ersten drei, zwei von Bischof Sixtus und eine vom Domherrn Aichelstain gestiftet, wurden (nach D–C–R Nr. 8292 vom 6. Okt.) 1482 an die Pfeiler gesetzt. Vermutlich hat Sigmund Haring sie farbig gefasst."; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 83.

1479, 15. August

Sigmund wird für das Fassen der neuen Kanzel entlohnt

Item [...] mer hab ich den Hanns Kistler bezalt für die Arbait vber den Predig Stul 10 flor. Ren,

Item dem Sigmund Maler, der die Arbeit gefasst hat hab ich zalt sol. 6

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 7198 f. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 83.

1480, 17. September

Item hab ich dem Kistler bezalt vmb zwen Kertznstab den. 80

Item dem Sigmund Maler von den Kertzstäben zefassen dedi sol. 3 den. 24[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 7348 f. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 83.

 1. Aus der höheren Summe, die hier der Maler erhält, muss man wohl darauf schließen, dass er nicht nur die zwei Kerzenstäbe bemalte, die der Kistler neu angefertigt hatte, sondern eine ganze Serie. Die Kerzenstäbe dienten zum Mittragen des Lichts bei den zahlreichen Prozessionen und wurden dabei abgenutzt.

1481, 28. Oktober

Nr. 7787 Item Sigmund Maler hat 8 Seilen ob den Pildsteten gefasst auf Merblein Gestalt von ainer den. 20 solui sol. 5 den 10 auch hab ich im von dem Gewülken, das er vmb das Loch im Gewelb hat gemacht zalt den 28 [1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 7787 f. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 83 f.

 1. "Die seit 1480 nach dem Entwurf des Münchner Dombaumeisters Jörg von Halspach durch den Polier Lukas Rottaler durchgeführte Einwölbung des Mittelschiffs des Freisinger Doms brachte auch Sigmund Haring neue Arbeit. Er malte um das große Gewölbeloch Gewölk (Mitterwieser 1918, 20 Anm. 4, 21). Dies deutet darauf hin, dass diese Öffnung auch dazu diente, am Himmelfahrtstag die Figur des Auferstandenen hinaufzuziehen. Die Marmorierung an acht Pfeilern hängt wohl mit dem Projekt der Anfertigung von steinernen Apostelfiguren für die Langhauspfeiler zusammen, das gleichzeitig bezeugt ist und von dem Fragmente in der Sammlung des Historischen Vereins im Stadtmuseum Freising erhalten sind (Hans Ramisch, Apostelfiguren aus St. Andreas, in: Ausstellungskatalog "Freising. 1250 Jahre Geistliche Stadt", Bd. 2, München 1994, S. 150.)"; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 83 f.

1481, 5. November

Sigmund streicht eine Schultafel an

Item dem Kistler hab ich bezalt hat ain Pret in die Schul gemacht zum Notiren, den. 25. Auch dem Sigmund Maler von dem Pret zefassen solui sol. den. 3

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 7840. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 84.

1482, 26. Oktober

Item hab ich Maister Sigmund Maler von der Slosstain ob dem Franaltar im Kor vnd von den zwaint Sailen zefassen auf merblein Gestalt. Auch von der Haw ben im Kor, Synagog vnd Sacrament Gehews vnd Hc zepessern bezalt lb. 12, doch sol er das Alexander Pild in Kor auch von Newem wider fassen, so sol ich im noc, der zu geben lb. 1[1]

Item der Pildsnitzer hat gemacht das Mariapild mit dem Kindlein auf den Slosstain ob dem Franalter in Kor solui sol. 3 den. 15

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 8095 f. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 84.

 1. "Den Schlussstein über dem Hochaltar mit dem Bild Mariens mit dem Kind, den Sigmund Haring bemalte, fertigte der „Pildsnitzer", d.h., es ist wahrscheinlich aus Holz geschnitzt (wie bei Nr. 3147) und mit einem Schwalbenschwanz-Falz in den Schlussstein geschoben worden Haring fasste ferner eine Figur des hl. Alexander neu."; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 84.

1482, 27. Oktober

Bezahlung von Faß- und Schreinerarbeiten (u.a. ein Altärchen für ein aus Koralle geschnitztes Kruzifix und ein Kästchen für zwei kristallene Messkännchen).

Item zu dem corallen Crucifix das zw Sannd Sigmund bei dem ändern Heyligtumb stet hab ich lassen machen ain Täfel, den Schreiner pro qua solui den. 25. Maister Sigmund Maler von der zefassen dedi den. 75

Item der Schreiner hat zu den zwain cristallin Opfercandel gmacht ein Ladlein solui de. 32

Item Slosser zeslachen den. 33 Nr.

Item Sigmund Maler von der zefassen den. 40

Item dem Sigmund Maler von dem PredigstL weiß an zestreichen vnd von dem Tabernacel plab zefas sen sol. 5

Item eidem von dem Alexander im Chor zemalen solui sol. 5 den. 14

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 7970–7973 und 7978 f. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 84.

1483, 23. Mai

Item Sigmund Maler solui von dem Gerne zepessern am Letter sol. 6

Item solui dem Sigmund Maler hat die zwo Thü die auf den Letter gennt vnd die zwo Hanthab rot gemalt vnd angestrichen lb. 1 Dann was ich Maister Sigmund geben hab von den zwain Tafeln S. Trinitatis et S. Katerine will ich do mit verrechnen, piß sy berait werden.[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 8687 f. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 84 f.

 1. Die beiden Altäre der Heiligsten Dreifaltigkeit und der hl. Katharina befanden sich in der Domvorhalle.

1484, 30. April

Item solui Maister Sigmund Maler von den zwain Pilden S. Antonii zemalen vnder dem newen Turn sol. 3 den. 14

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 8996. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 85.

1485, 10. Januar

Item solui Maister Sigmund Maler de symbolo apostolorum aureo in tabulis depicto ac de albatione tabule in nova structura florenos ren. 3 Reliquos decem florenos soluit dominus meus reverendissimus

Item solui magistro Sigismundo pictori hat ain Kreutz auf das swartz Tuch gemalt zu der Tafel auf dem newen Paw pro quadragesimali tempore den. 50 Nr.

Item mer hab ich zalt Maister Sigmund Maler von den zwain newen Tafeln in altaribus Sancte Trinitatis et S. Katerine gemalt lb. 72 Auch hab ich im zu einer Pesserung geben 4 rheinisch (kilden vnd der Frawen den. 60 facit lb. 75 sol. 6 An dieser Summa sol abgezogen werden lb. Den. 20 hat Doctor Ridler geben vnd ich hab mich verwilligt zegeben und dominus Johannes Vettinger dedit floren. Ren. 4 remanent adhuc lb. 42 den 60[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 9075–9077. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 85.

 1. "Die „nova structura" (Mitterwieser 1918, 10 f.) war der noch heute hinter der Orgel befindliche gewölbte Raum, der gegen das Mittelschiff des Doms zu offen stand. Er hatte wohl gegen Osten zu einen in der Mitte stehenden Altar mit einem Retabel (das Meister Sigmund zu reinigen hatte) und an den Wänden vergoldete Tafeln mit den Texten der zwölf Glaubensartikel. Für ein neues Altarretabel erhält im selben Jahr allerdings nicht Sigmund Haring, sondern ein neu und auch einmalig in der D-C-R aufgeführter Maler Heinrich Kurner eine Zahlung. Die beiden auf dieses Retabel bezüglichen Eintragungen der D-C-R vom 21. Sept. lauten: Nr. 9080 Item solui Maister Heinrich Kurner Maler für die drew new gefasst oder gemalt Pild gehorent auf die newe Tafel auf dem newen Paw floren. Ren. 4 so. 3. Nr. 9081 Item Magistro Bernhardo scrineatori ratione tabule per eum elaborate ad novam structuram solui flooren. Ren. 24.Nr. 9082 Item eidem ratione meliorationis salarij eiusdem superadidi ftor. Ren. quatuor. Zu Nr. 9077 vgl. die Erläuterung zu Archivalie Nr. 35, Nr. 8688"; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 85.

1485, 21. August

Item solui Sigmund Maler hat das Gewelb ob meins Herrn Stannd plab an gestrichen vnd die zwen Schilt gefasst Ib. 1[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 9028. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 85.

 1. "Nach Oesterhelt wurde der ältere, schon 1457 erwähnte Bischofsstuhl im Zuge der Errichtung des neuen Chorgestühls instandgesetzt und fasste Sigmund den Baldachin über der Kathedra an der Unterseite blau und fügte die Wappen von Bischof Sixtus von Tannberg (1474–1495) hinzu (Osterhelt 1966, 26. Vgl. D-C-R Nr. 2167)"; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 85.

1485, 22. September

Item solui Sigmund Maler hat die zwo Tür ad Sanctum Sigismundum et tres reges rot angestrichen lb. 1 den. 14

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 9074. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 85.

1486, 27. August

Item dem Sigmund Maler von den dreyen Horen zemalen dedi ihren. Ren. duos[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 9212. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 86.

 1. "Es handelt sich um die Zifferblätter und wohl auch um die Zeiger der Sonnenuhren auf dem Südturm und vor der Sakristei des Domes (vgl. Nr. 9211 und 9214)"; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 86.

1486, 8. November

Entlohnung für die Anfertigung und den Entwurf von Borten

solui der Nestlerin für die Leisten gen Sannd Sigmund gemacht florenos ren. 5 Item dem Sigmund Maler, das er die Leisten entworfen hat solui den. 60

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 9265. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 86.

1488, 30. April

Item solui dem Sigmund Maler hat Marie Magdalen Angesicht gepessert vnd das Türgericht ob der Stiegen des Leiters plab gestrichen sol. 3 den. 2

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 9591. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 86.

1488, 14. August

Item solui Sigmund Maler vmb die Tafq) gemacht auf Sand Justin Altar florenos renanos decem Auch zu einer Pesserung ausserhalb der Verschreibung hab ich im geben drej rheinisch Gulden von mir empfangen hat im dominus Doctor Ridler geben floren. Ren. 20 vnd Herr Andre Katzpeck florenos renanos duos facit totum florenos renanos 35 Darzw ist im auch die alt Tafel worden, die vormajß gestanden ist auf dem benanten Altar

Item solui dem Sigmund Maler vmb ain Leist gmacht ad summum altare tempore quadragesimali dt 60.[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 9589 f. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 86.

 1. "Der Altar des hl. Justinus stand im Westen des Doms an der Westseite des ersten nördlichen Pfeilers. Über ihm wohl gegen das Mittelschiff zu, befand sich ein Bildwe des Erlösers, ihm gegenüber an der Südseite des Doms ein Marienbild – also ein Bildpaar, das am Beginn ein Doppelreihe von je sechs Apostelbildern an den nächste Pfeilern stand. [...] Interessant ist auch der Eintrag, dass Sigmund Haring das alte Retabel des hl. Justin in Zahlung genommen hat und es an eine andere Kirche weiterverkaufen konnte."; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 85.

1490, 24. April

Item hat mein gnediger Herr von Freysing gantz zalt Maister Sigmund Malere für die Tafel die auf unser Frawen Altar dar auf man nach Metten das Ampt singt juxta conuentionem facit lb. den 32 darauf hab ich im zw Peßrung geben floren. Ren. 3 vnd der Frawen zu Leitkauf 1 Gulden[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 9862. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 90.

 1. Es handelt sich um die Stiftung eines Retabels auf den Marienaltar durch Bischof Sixtus von Tannberg (1474–1495). Von diesem Retabel stammt wohl eine beidseits mit der Verkündigung und der Geburt Christi bemalte Tafel, die aus der Pfarrkirche St. Georg in schwäbischen Privatbesitz und von dort in das Bayerische Nationalmuseum gekommen ist und sich heute als Leihgabe im Freisinger Diözesanmuseum befindet (Abb. 13 und 14).[...] Sie wurde schon von Sighart erwähnt und mit den anderen aus St. Johann nach St. Georg gekommenen Bildern in Zusammenhang gebracht. Hier wird sie nun als Spätwerk Sigmund Härings in die Diskussion eingeführt."; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 90

1490, 8. Juni

Item Sigmund Maler hat die zwen Zaiger von newem wider vergult dedi Ib. den 2 Auch hab ich im von den zwain Horen in frischem Tünch gemalt bezalt Ib. den. 2[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 9853. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 87.

 1. "Diese Nachricht ist in maltechnischer Hinsicht interessant, gibt sie doch an, dass die zwei Uhrenzifferblätter „in frischem Tünch", d.h. in Kalkfarben auf die noch frische, feuchte Tünchung gemalt wurden."; Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 90.

1490, 27. Juni

Item secundario Sigmund Maler von der Hör gegen Schloß gmacht nach dem grossen Windt solui 1 lb.[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 9859. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 90.

 1. "Kaum war die Kalkfarbe abgebunden, beschädigte ein Regensturm das an der Westseite des Turms angebrachte Zifferblatt und ein Geselle Meister Sigmunds musste es, wie der bezahlte Betrag in Höhe der Kosten der zerstörten Arbeit zeigt, neu malen.";Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 9.

1490, 1. Juli

Entlohnung für Anstreicharbeiten an Gittern und Aufmalen der Jahreszahl der Vollendung am Chorgestühl.

Item solui dem Sigmund hat die aussern Gäter rot angestrichen vnd die Jartzal an vier Ennden an die newen Stuel gemacht

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 10004. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 90.

1490, 11. Juli

Meister Sigmund wird für die Ausbesserung der Tafel von Jorg Waldeker in der Sigmundskapelle entlohnt

Item Sigmund Maler hat das Jorg Waldeker Täfel hangent zu S. Sigmund gepessert vnd vernewt dedi den. 56

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 9863. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 90.

Item dem Corbel Pewtler vmb 2 Stuck plaben Schäter zw dem Furhanng solui sol. 6. Den. 4 Nr. 9802 Item dem Sailer vmb 1 Rebsnur zu dem Furhnag solui den. 18

Item dem Windenmacher vmb die groß eysnei Stang der an der Furhang hangt vnd vmb ander klain Arbeit solui vnum floren. Ren.

Item Maister Sigmund Maler von wegen der guldein Monstrantz mit den zwain Engeln gemalt vor de Sacrament Gehewß hangent dedi lb. den. 9[1]

Freising, Diözesanarchiv, Dom-Custos-Rechnungen Nr. 9801–9803 und 9809. Nach: Hans Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 86 f.

 1. "Dieser Eintrag bezieht sich auf das von Erasmus Grasser 1489 angefertigte neue Sakramentshaus. [...] Er beschreibt ein Bildmotiv, für das es sonst kaum Belege gibt: das ein Monstranz mit anbetenden Engeln. Es war wohl als Tüchleinmalerei auf blauer Leinwand ausgeführt. Zum Aufhängen wurde eine große eiserne Stange und zum Bewegen eine Rebschnur angefertigt. Bei spätmittelalterlichen Sakramentshäusern stand nicht die Monstranz, die in der Sakristei aufbewahrt wurde, sondern das Ziborium mit den konsekrierten Hostien von außen sichtbar hinter einem Gitter. Das Allerheiligste selbst war anwesend, jedoch nicht unmittelbar anschaubar. Dies war allerdings dann der Fall, wenn es bei den im Bereich des Erzbistums Salzburg, zu dem Freising damals gehörte, beliebten Donnerstagsprozessionen in eine Monstranz eingesetzt wurde und während der Messe vor dem Sakramentshaus zur Anbetung ausgesetzt war. Die Messe konnte vom Priester mit dem sakramentalen Segen beschlossen werden, bei dem er mit der Monstranz die Anwesenden in gestischer Kreuzform segnete.[..] Nach dem Segen wurde das Allerheiligste aus der Monstranz genommen, in das Ziborium oder eine Pyxis gelegt und im Sakramentshaus verwahrt, die Monstranz wurde in die Sakristei zurückgetragen.[..] Um den Gläubigen das Bild des Allerheiligsten auch während der Zeit seiner verborgenen Anwesenheit im Sakramentshaus vor Augen zu stellen, wurde im Freisinger Dom vor diesem ein Vorhang mit dem Bild der Monstranz zwischen zwei Engeln aufgehängt.In einer stilistisch in das Ende des 15. Jahrhunderts datierbaren anonymen Handzeichnung im Berliner Kupferstichkabinett hat sich ein Reflex dieses Bildes erhalten. Dass sie mit dem Freisinger Dom zu tun hat, zeigt sich im Typus der Monstranz, der zum Formenschatz des Freisinger Goldschmieds Sixtus Schmuttermair gehört, von dem eine reichere, doch ähnliche Monstranz in Waidhofen an der Ybbs erhalten ist.[..] Meister Sixtus hatte 1468 auch für den Freisinger Dom eine neue Monstranz geschaffen (vgl. D-C-R Nr. 5132–5137), deren Futteral Sigmund Häring farbig fasste (D-C-R Nr. 5130). 1471 bekam diese Monstranz einen neuen, wohl prächtigeren Fuß (D-C-R Nr. 5831) und 1475 ein neues Abschlusskreuz (D-C-R Nr. 6685). Es kann hier nicht untersucht werden, ob die Berliner Zeichnung von Sigmund Haring stammt oder ob ein anderer Maler sich das Motiv im Freisinger Dom abgezeichnet hat, weil es ihm bemerkenswert erschien. In Berlin wird die Zeichnung als fraglich dem Werk von Jörg Breu d.Ä. zugewiesen.[...]"; Ramisch, Meister Sigmund Haring, Maler und Bürger in Freising, nachgewiesen 1451–1491. Archivalische Nachrichten und darin bezeugte Werke, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising 42, 2012, S. 86 f.

Frickenhausen

1514

Kauf eines Schreins vom Meister Paul zu Würzburg und Verdingung der Figuren des Frickenhauser Altars an Riemenschneider

Item IIII½ [lb.][1] haben verzert schulten, Hanns Örtter[2] und gemeyner knecht, als sy meyster Dylen dy bild in dy newen daffel angedingt haben.

Item I [lb.] II ₰ geben zu weinkauf, als man meyster Dilen obgeschribne[3] bild verdingt und meister Pawlsen, dem schreyner, das korpus abkauft.

Item I [lb.] VI ₰ geben dem Fergen, von dem schulten und gotzhawßmeister gen Wurtzburg zu furn in gemelder handlung.

Item VIII gulden geben meister Pawlßen, dem schreyner zu Wurtzburg, für das new korpus mitsampt dem außzug.

Item VI gulden geben meyster Dylen an den XVIII gulden, so ime verdingt ist umb dy bild in das korpus laut zweyer außgeschniden zettel.

Würzburg, Staatsarchiv, Rechnung Nr. 25213 (alt Nr. 5440), fol. 7 v. „Rechnung der gotzhawßmeister zu Frickennhawßen Hannßen örtters und Jeronimus Segnitzen“ 1514. Teilweise veröffentlicht in: Kunstdenkmäler des Königreiches Bayern III, 1 (1911). S. 2. Erwähnt bei Weber S. 114. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die späten Werke in Holz, Wien 1978, S. 126.

Abholung eines Ablassbriefs und des neuen Schreins von Würzburg[4]

Item I gulden I [lb.] VI ₰ geben dem Unstall, dy indult[5] des baws der kirchen zu lösen.

Item I [lb.] XI ₰ hath verzert der gotzhaußmeister, so er solch indult obgeschriben geholt hath.

Item I [lb.] XX ₰ geben dem Fergen, schulten, gotzhawßmeyster in obgeschribner handlung gen Wurtzburg zu furen, das corpus an den Mayn zu tragen zu trinkgelt, und gedacht corpus rawß zu furen, zusammen gerechnet.

Würzburg, Staatsarchiv, Rechnung 25213, fol 9 v. „Rechnung der gotzhawßmeister zu Frickennhawßen“ 1514. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die späten Werke in Holz, Wien 1978, S. 126.

 1. Nicht „5 [lb.]“ (Kunstdenkmäler).
 2. Nicht „schultes Hanns Ortter“ (Kunstdenkmäler). Hanns örtter war der Kirchenpfleger (Gotteshausmeister), der Name des Schultheißen wird auch im folgenden nicht genannt, er ist aber offenbar mit Hanns örtter nicht identisch.
 3. Nicht „obgeschriben“ (Kunstdenkmäler).
 4. Bezieht sich auf den Frickenhausener Altar.
 5. = Ablass

Gebweiler (Guebwiller)

1621

Nachrichten über die Anfertigung eines Altars für die Kapelle zu Unserer Lieben Frau bei Gebweiler durch Hans Ruff.

Wir werden erindert, daß ein zu Freyburg bestelt und nach unser lieben frawen capellen nechst unserer statt Gebweyler gehöriger altar nunmehr soweit gebracht, daß er mit ehestem abgeholt und der enden gelifert werden könnden solle.[1]

Auf das Schreiben des Erzherzogs an Bürgermeister Jakob Federer hat die Stadt Freiburg sich bei dem Meister erkundigt und erfahren, „daß es allein an dem einpacken und fuhr, so sich auf ein tag 3 oder 4 verweilen möchte, ermanglete. Also wöllen wùr auch zue undertenigster gehorsamb nit ermanglen laßen, damit selbiger[2] auf das lengst in 8 tagen bestermaßen gepakt und versorgt, durch gewiße fuhren an bestirntes ort ohnfelbar gelüfert werden, der meister auch zue mehrerer sicherheit, da er seiner noch wehrenden krankheit nit verhindert, beiwohnen solle.[3]

Uns hat unser hindersäß Johann Jacob Ruoff, der bildhawer, gehorsamblich zu erkennen geben laßen, daz auf befelch Ir hochfürstl. Dl., ertzhertzogen Leopolden zue Österreich …, er ein altar in unser lieben frawen capel zue Gebweyler undertenigst vor abgefloßener zeit verfertiget.[4]

Nach: Rott, Hans: Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 149.

 1. Akten, Vorderöstr. Wesen, Erzherzog Leopold von Österr. an Bürgerm. Joh. Federer in Freiburg, Rufach, 6. März 1621.
 2. = Altar.
 3. Mißive 35, fol. 636/37, Bürgerm. u. Rat an Erzherzog Leopold zu Österreich, z. 13. März 1621.
 4. Der Altar wurde geliefert, aber der Rest von 53 Gulden war dem Künstler noch nicht ausbezahlt worden. „Also ist hiemit unser an euch freundtliches ersuechen, ime, bildhawern, obangedeute 53 fl pillich und mäßig widerfahren zuo laßen. Ib., fol. 722 f., z. 2. Okt. 1621. Bürgerm. u. Rat Freiburgs verwenden sich für den Bildhauer Ruff bei Serafin Hennot, dem Obervogt von Gebweiler, und heben hervor, daß der Bildhauer „sein silber geschür der zeit in unserm stadtwechsel versetzt“.

Gembloux

1454, 30. Juli

Die Leiter der Bauhütte der Kirche Unserer Lieben Frau in Gembloux und der Leuvener Maler Roelof van Velpe schließen einen Vertrag über die Bemalung eines Christus im Grab mit 10 weiteren Figuren

Cond zij allen lieden dat Roelof van Velpe, woenende te Loeven in de Steenstrate, in d'een zijde en Arnoul D'Opprebais en Janne du Chaisne als kerckmeesters en momboirs der fabriken van onser liever Vrouwen prochie kercken te Gemblours inden name der selver kercken in d'ander sijn overcomen en vereenight tghene des hier volght. Inden yersten, heeft verdingt de voirscreven Roelof te stofferen van goeden cusbaere verwen en fijnen goude personagen en santen met den boghe en loeveren ende alle tghene dat dienden tot den sepulcre dat men inder voirscreven kercken maict, tusschen dit en onser liever vrouwen dach nativitas naestcomende en alle in der manieren hier na volgende te weten ierst de drie Marien d'eene van lasure buyten en binnen van anderen verwen also best dienen sal en de lisiere gearkett van fijnen goude en de busse gebruneert van fijnen goude. Item d'ander zwert buyten de lyssere van fijnen goude gearkett en de busse gebruneert van fijnen goude. Item de derde Marie wit gebruneert van witten en gearkett van fijnen goude buyten en beide bynnen van andere verwen gelyc daertoe beste sal dienen en de drie tabbarts vanden selven drie Marien seien syn van lakenen van damast met gulden wercke en d'een dat d'ander niet en es en de gespen van gebruneerden goude en d'averechts vanden mantels van verwen wel en reynlic gedaen d'ien dat d'ander niet en es. Item de twee yngelen van fijnen goude en thaer van matten goude en de vlogelen van gebruneerden goude. Item de drie ridders te weten d'een eenen snoer verwapent van zwerte leere daeraf de bande seien zijn van goude ende nagele van fijnen silveren gebruneert aan de beene en arme en de nagele en bande die op de borst staen seien van fijnen goude gebruneert ende plumeteringen van silvere gebruneert en de nagelen van fijnen gouden gebruneert. Item de middelste ridder sal zijn van plaet hernasche gebruneert van fijnen silvere geleseert van fijnen goude en de mouwen van gulden lakene en bynnen van scoenre verwen. Item de derde de borst gebruneert van fijnen silvere en d'arme en beene van silvere en de canten al van fijnen goude, daer dat dienen sal en de mouwen van damaste en de canten van fijnen goude en de ketene van den snoere van fijnen goude en d'mes van gouden beslagen ende mouwen van den snoere laken van damast en de hacken van fijnen silvere en de cante van fijnen goude. Item die arketten die omden boge gaan, de loveren van fijnen goude en de creuse van lasure ende boetseelkens vanden capiteele van fijnen goude en de d'averechts van vermelloene ende columme van marbre en de cnoepe van fijnen goude. Item Nychodemus en Joseph de lettere van gebruneerde goude en de tabbarts van laken van damast onderscheide verwe en daer inne desgelyx bloemen van fijnen en de baerden beide van fijnen goude en de mantels van verwen gelyc daertoe dienen sal buyten en van bynnen, soe en omme de somme sesthien Peters, der munten rng. te XVIII stuivers tstucke gerekent en XII stuvers van welke somme de voirscr. Roelof gekint heeft ontfangen hebbende vier Peters inder werden voirscr. en dan de XII Peters en XII stuvers heben gelooft de voirscr. Kerckmeesters den selven Roelove te betalen ter stont also tvoirscr. werck voldaen en volmaict zal wesen. Item es vorwerde dat als tvoirscr. werck volmaict wesen sal de voirscr. Kerckmeesters den voirscr. Roelove doen seien tsynre manisse wagen en perden op horen cost te Loeven, om tvoirscr. werck te Gemblours te vuren daer de voirscr. Roelof selve mede gaen sal of yemand daermede belasten en tselve werck dan op sijnen last en zorge als van synen wercke daer also bringen en setten alsoe dat behoirt. Ende dese vorwerden en geloften boven genoempt hebben gelaest de voirscr. partien malcanderen vast en gestentich te houden en te voldoen sonder argelist, En hier voere es borge svoirscr. Roelofs, Gielys Pynnock naturilii et pro dictis matriculariis Johannes Willcorne Crassator Commorans Lovanii Velde, Pryke, juli penaltima 1454

Leuven, Stadtarchiv: nr. 7748, P 31–31 v°. Erstveröffentlichung: J. Crab, Het Brabants beeldsnijcentrum Leuven, Leuven, 1977, p. 321–322, bijlage 19. Nach: Vandamme, Erik: De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, p. 201 f.

Gent

1434, 14. Oktober

Vertrag über Bemalung der Flügel des Altarretabels in der Franziskanerkirche zu Gent mit den Malern Saladijn de Stoevere und Willem de Busoen

Kenlic zij allen lieden dat Saladin de Stoevere commen es voer scepenen vander kuere, bekende ghenomen ende ghevoerwaerdt jeghen Willem de Busoen zijnen autaer tafele, metten dueren diere toe behoeren, ende metten tween dueren vanden almorre onder de westveinstere in zijn cappelle ten frere minnueren, metten beeide van sente Willeme dat boven der vorseider tafele staen sal.

Item, int eerste den God and cruse, met goeder lyfverwen, ghelijc eenen doeden, ende den douc ende de deodeme vergaudt, ende tcruse ghelijc den haute, ende de rolle scoen wit met guldinen lettren.

Item, alle de beeide, ons Vrauwe, Sente Jan, sente Jacop ende sente Kateline, alle de mantels vergaudt van finen gaude ende daer up listeren ghemaect van scoender verwen, ghelijc perlen ende ghesteente.

Item, alle beede de inghelen, die de wapenen hauden, ghelijc eenen witten guldinen lakine, ende de vlercken vergaudt ende thaer van fijnen gaude ende afgesedt van verwen alsoet behoert.

Item, den roc van onser Vrauwen een guldin lakin, huutghevult van finen aijsuere ende thaverecht gheglatsiert van sinopere.

Item, den roc van sente Katelinen van guldin lakin huutghevult van finen aijsuere, de croene ende thaer van finen gaude, ende de fermalgen, tsweert ende dwiel ende de conijnc die onder haer voete licht ghestoffeert ende vergaudt alsoet behoert.

Item, de joncvrauwe diere knielt, scoen roet ghemaect ghelijc eenen lakin van damast; die mauwen ende thaverecht van sente Katelinen mantel ghevoedert ghelijc bonten, den hoet, den dusijnt, den rijeme vergaudt, ende die onder mauwen van finen aijsuere, ghelijc lakin van damast.

Item, den roc van sente Janne een wit guldin lakin of roet alsoet best voughen sal, sijn haer vergaudt, thaverecht scoen groen.

Item, den man diere knielt den keerel van finen aijsuere ende ghevoedert ghelijc marters, die onder mauwen ghelijc roeden lakin van damast ende den rijeme verselvert ende de devise ghemaect alsoet behoert.

Item, den roc van sente Jacoppe ghelijc eenen roeden guldinen lakine, den psalter ghelijc den haute, sijn hoefdekin graeu.

Item, tkint datter knielt, scoen groen, ghevoedert ghelijc vissen.

Item, den temmer van beede den wapenen ghestoffeert alsoet behoert.

Item, de sonne ende de mane, boven den cruse, vergaudt; de wolken verselvert, afghesedt van finen aijsuere ende van sinopere, alsoet behoert.

Item, alle de veldinghe ghelijc eenen zwarten guldine lakine, met eender devisen van twee lettren derin.

Item, alle de botscelen ende filetten, ende de roesen die in cruesen staen, vergaudt van finen gaude, ende alle de cruesen scoen blaeu.

Item, ben boort vander tafele ghelijc vremden steene.

Item, alle de letteren onder vergaudt van finen gaude ende de veldinghe scoen zwart, ende al dese vorseide guldin lakene moeten verheven sijn.

Item, in die een duere van der vorseider tafele de Gheborte van onser vrauwen, ende in dandre den Sterfdach, al van goeden fijnder olijverwen, ende date van blaeuwen sijn sal, van fijnen aijsuere.

Item, de veldinghe ende bootsclene van frjnen ghebruneerden gaude ende wel ende reinlic ghepointsonnert.

Item, up dese dueren buten vier beeiden, sulc als Willem noumen zal, wel ende reinlic ghedaen van witten ende van zwarten, elc in zijn metselrie.

Item, tbeelde van sente Willem, dat boven der autaer tafele staen sal, de cucuele scoen zwart, ende zijn wapenen verselvert, ende de boerden vergaudt van fijnen gaude, ende al van goeden olijverwen, alsdoet behoert.

Item, de dueren van den almare onder de west-veinstere binnen van fijnen ghebrunneerden gaude ende wel ende reinlic ghepointsonnert, ende in deen van de vier paerken Onsen heere int hovekin, ende in dander paerc Onsen heere an de kalomme, ende int derde paerc Daer men van den cruse doet, ende int vierde paerc Daer hij verrijst, ende al tit van goeder olijvaerwen, ghelijc den anderen duerren vorseit, ende buten up deze vorseide dueren een bootscepe van onser vrauwen, wel ende reinlic ghedaen van witten ende van zwarten, ende voert so moet Saladijn vorseit dese vornoemde tafele leveren ende al ghestoffeert binnen der maent van maert nu eerstcommende, up de paine van xx lib. parisijne, ende al dander werc, te wetene : de vier duerren, binnen der maent van aprille, metten beeide, bij alsoe dat hem Willem levere te tijde ende wanneer dat dit vorseit werc vuldoen sal sijn, so saelt Willem moghen doen visenteren met werclieden, ende waert bij alsoe dat Saladijn van al desen vornoemden pointen in eenighen ghebreke ware, dat ware oec up de peine voeren ghenoemt, ende voert ter ordinancijen van den werclieden ; dies sal de voorseide Willem Saladine besoorghen ende betalen de somme van ix. lib. groten vlaemscher munten, ende alden tijt dat de vorseide Saladin an de tafel wercken sal, ende de ghone die hem helpen sullen, moet hem Willem de montcoste ghegheven te sinen huus te dien, ende dat Saladin gheen ander werc doen en sal te Willems laste, ende dies es hem Saladijn sculdich te makene een rame van lijnwade ghedeckt ende een crucifix der up met vier beeiden van goeder olijvaerwen, ende up al dit vorseide werc so kent Saladijn dat hij ontfaen heeft van Willemme de somme van twee pont groten ; die moet Saladijn al dit vorseide were leveren ende maken als hij beloeft heeft. Verzekert up hem ende up al tsijne. Actum xiiija die octobris anno xxxiiij.

Gent, Stadtarchiv: Schepenregisters 1434–1435, f° 22 v°. Erstveröffentlichung: E. de Busscher, Recherches sur les peintres Gantois du XIVe et XVe siècles, Gent, 1859, p. 28–30. Nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, p. 199 f.

Gries bei Bozen

1471

Vertrag des Malers Michael Pacher über die Errichtung eines Altars in Gries bei Bozen.

Wir die hernachgeschribn mit namen Ludwig Gandl, AfistZaslarer, Symon mesner, Symon Abracham, Staffier am Rawt, Jeronimus Puchler, Lorenz am Haimgarten die alle sesshafft zu Gries in gegenwärtigkchait der fürsichtigen und weisen Chunradten Lerhueber dieczeit burgermaister ze Boczen und Maister Thoman Hafner Burger daselbs Hab wir ain abred vnd tading getroffen Mit dem Erberen und weisen Maister Michln Pacher Maler von Brawnegk von wegen aines werchs einer Tavel In vnser liebn frawen pharrkirchen ze Gries die da gemacht soll werden Nuczperlich werperlich vnd gancz vervankchlich Im verdingt vmb ain Sum gelts vierthalb Hundert March perner guter Meraner muncz, Jtem wann das werch vollbracht vnd an die stat gemacht wirdt, als oben bestimbt ist vnd ob sach war vnd es sich begab das die obgenannten von Gries und Maister Michl ettwas strittig wurden vnd des mit einander vber ains nicht machten werden, so sol jettweder tail zwen piderman Nemen die sich dann auf solch arbeit versten vnd des fünften vber ain werden, vnd die selben versuchen sullen, wes sy sthrittig waren Sy des mit gutigkchait entscheiden vnd was dann dieselben erkennen dabey es hinfür an alle weitre waigerung besten vnd beleiben sol. Jtem Mer ist beredt worden, das der Maister das Werch in vier Jaren machen beraiten und aufsetzen sol ungeuarlich. Jtem Mer ist beredt wann der Maister das werch auf seczt vnd vergalt sullen Im die von Griess die speiss tuen als einem solchen man zugehort, Mer ist beredt vnd betadingt worden das die Kirchprubst von Griess Maister Micheln geben sullen Auf nachstkunftig Mittevasten funfczig markch vnd darnach alle Jar auf Mittevasten Zway vnd dreyssig markch biss auf volle werung der obgenannten Sum yedeszyl zu bezallen als geschieden vnd gesprochen gelt an allen schade. Jtem von Erst undten Im Sarch vier geschnitten Prustpild sannd Blasy Sannd Lienhart Sannd Johannes gotstauffer vnd Sannd Vigily vnd an die flugl des Sarchs Inwendig geschniten pild Sannd Wolfgang vnd Sannd Jorg vnd ausn an der flug Sannd Barbara vnd Sannd Katherina Item oben In der Tavel vnnser lieben Frawen Krönung In aller der massen als In vnnser lieben frawen pharkirchen In der Tafel zu Boczen stet vnd an die Seiten Sannd Michl vnd sannd Erasm. Item Inwendig In die flug geschniten pild als unser lieben frawen geburdt als zu weinachten vnd die Heilig drei Kunigen. In die ander flug vnnser frawen gruss vnd vnsser frawen schidung. Item Ausen an di ain flug den olperg vnd die gaislung vnnsers lieben Heren vnd an die ander seiten das Crucifix vnd die Vrstend vnnsers Heren gemalt. Item Inwendig der Tavel die Ruckwendt hinten pannyr golt Item die Ruckwendt In flugenn mit plaber färb Item an orten der Tavel an ainer saitn sannd Sewastian vnd sannd Florian Item oben Im Tabernackl ain Crucifix mit vnnser frawen vnd Sannd Johanns vnd ze obrist In dem Tabernackl ob dem Crucifix ain Maria pild mit dem Kind. Item was von Eysenwerch der maister bedarff zu dem werch sullen die Kirchprupst bezalen. An solchem werch so Im verdingt ist zu machen ist Im zur Aarr gegeben zechen Reinisch gulden vnd zu einer Merern Sicherheit So hab ich benanter Michl Pacher maier fleissigklichen gebeten den fursichtigen vnd weisen Conrad Lerhueber dieczeit Burgermaister ze Boczen das der sein aign petschafft hiefür gedruckcht hat doch Im vnd sein Erben an schaden. Beschechen ze Boczen am Montag nach Vrbani anno domini MCCCCLXXI.[1]

Orig.-Urk. ehem. Bozen, Stadtarchiv. Transkriptionen: J. Ladurner, Mitteilungen für christliche Kunst, Innsbruck 1866, Heft 6, S. 31f.; W. Mannowsky, Die Gemälde des Michael Pacher, 1910, S. 98–100; nach Mannowsky abgedruckt bei Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 113 f.; nach Ladurner abgedruckt bei N. Rasmo, Michael Pacher, München 1969, S. 243; danach: Erich Egg, Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 36f.

 1. Vertreter der Pfarrgemeinde des Dorfes Gries bei Bozen schließen diesen Vertrag in Anwesenheit des Bürgermeisters der Nachbarstadt Bozen und eines Bozner Bürgers, der zweite Bozner Bürgermeister bekräftigt ihn durch sein Siegel. Die Anordnung der Figuren und Gemälde ist genau festgelegt. Damit wird die Wichtigkeit dieses Vertrages unterstrichen. Das zur Aufstellung notwendige Eisenzeug bezahlt die Gemeinde. Der Preis beträgt 700 Gulden, die Anzahlung (Aarr) 10 Gulden, der Rest wird in Raten gezahlt. Der Termin für die Vollendung ist vier Jahre. Zur Bewertung im Streitfall kann jede Partei zwei „Biedermänner“ bestimmen, die sich auf die Arbeit verstehen, ihr Urteil ist endgültig (Erich Egg, Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 37).

Haaren

1516, 7. August

Die Vorsteher der Pfarrkirche von Haaren erteilen Michiel van Chemert (aus s'Hertogenbosch) den Auftrag zu Anfertigung einer Monstranz nach dem Vorbild der Monstranz in Sprang

Wij Cristiaen coene[n] en gher[art] vand[en] zantvoert scepen[en] in sh[er]togenbosch doen kont dat heden op datu[m] dess brieffs voir ons gestaen zijn geweest Lambrecht appels Lodewijck de lepper kerckmeesters der kercken van hare[n] met e[n]nigen aengebue[re]n dess selve kerspelss van haaren ter eenre en[de] michiel van hemert goutsmit ter anderjen] zijde. Dair die voirs[chreven] kerckmeesters besteet heb[ben] te maken aenden selven michiel een monstrancie vand[en] heylige[n] sacramente van onss[en] selve stoff en[de] zilver dwelc zij den voirs[chreven] Michiel lever[en] sulle[n] also dat hy v[oir]s[chreven] egheen gebreck aen heb[ben] en sal In allen formen en[de] manieren gelyck der monstrancien der kercken van spranghe Wegen[de] zeven off acht mark luttel min off meer onbegrepen. Dair aff die voirs[chreven] michiel heb[ben] sal voir[e] zynen arbeyt en[de] meestereyen van elken marck vijff rijnsgul[den] cuerent elken guld[en] tot xx stuvers gerekent. Welke monstrancie de voirs[chreven] michiel volmaken en[de] lever[en] sal den voirs[chreven] kercmeesters bynnen eenen Jai re en[de] zes weken naestcomende aengaen[de] opten dach van gelyc, die voirs[chreven] michiel en[de] met hem claess van Bochov[en], gher[art] vande zantvort Henre Donck Jacopss[oon] en[de] michiel van ghemart Everartss[oon] elc voir[e] een vierde gedeelte sup[er] om[nia] en[de] hab[enda] die voirs[chreven] kerckmeesters heb[be]n geloefft en[de] metten werck te volbrengen. Alle Dinck sond[er] arglist Orkonde d[er] Waerh[eit] etc. den vij augusti. Dictus michiel de ghemert promisit sup[er] om[nia] et h[abe]nd[a] dictos suos conprommitent[es] et... de dic[to] promissione indempnes relevar[e] T[estes] D[atum] S[upra].

’s-Hertogenbosch, Stadtarchiv, Bosch Protocol R 1286, folio 582v–583r. Nach: Liesbeth M. Helmus, Drie contracten met zilversmeden, in: In Buscoducis. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch, Bd. 2, hg. von A. M. Koldeweij, Maarssen etc. 1990, S. 481.

Haarlem

1485, 29. Dezember

1. Vertrag der Kirchenvorsteher der Sint-Bavo-Kirche zu Haarlem mit Mouwerijn en Claes Simonsz van Waterlant

Opten XXIXsten dach in Decembry anno LXXXV soe hebben wi kercmesteren alghemeen der prochie kercke van Hairlem besteet te maken totter kercken behouff Mourijn Symonsz. ende Claes Symonsz. een pand ant zuyd eynd ende een pand an die noort zijde int grote outaer dat nu an malcander sal comen, mits dat nouwe werck dat ghemaect es int middel ende noch dair toe die halve taeffeltges an beyden zijden boven den back alzoe groot alst boven begrepen heeft tot byneden toe vanden taeffel met die vanghen niet dair of uuytgesondert. Noch zijnt voorwaerden dat Mouryn ende zijn broeder voerscr. zullen dit werck bet maken, het ’t zij in vergulde gulden lakenen te legghen; ende anders dat werckluyden zullen kennen dattet bet ghemaect es dan’t Jacop Willem zoen dat middelpant ghemaect heeft of beter; of dat werckluden vanden ambocht kennen zullen dattet alzoe goet es. Voert zijnt voerwaerden dat dese twee broeders voirscr. zullen dit werck uuyt den back nemen ende weder in setten ende goet gout (selver te crigen) mede te vergulden. Ende oeck alle datter an te doen es zullen die kercmesteren voirscr. ongehouden zijn. Mar moghen die kercmesteren voirscr. hem luyden yet te baten comen van enighen dinghen buten den kercken cost, dair zullen die kercmesteren voirscr. hem gheryffelyck in wesen alle dat zij konnen ende moghen. Ende dit werck al aldus gedaen hebbende Mourijn ende zijn broeder voirscr., zoe zullen zij dit werck voirscr. goetstijts leveren ende wel ghemaect voer Pinxter anno LXXXVI. Voert zoe zullen Mourijn ende zijn broeder voirscr. hebben, als dit werck aldus ghemaect sal wesen, voer hoeren arbeit als voorwaerden zijn die boven verclaerren, die somme van XXII lb. gr. Vlaems. Daerof dat die voirscr. broers hebben ontfanghen als dat zij dit werck annaemen een lb. gr. rede. Ende dit ander sal men betaellen op driën termijnen, te weten: Vrouwe Lychtmisse anno LXXXV VII lb. gr. die betaelt zijn; die anderde dach tot Paesken anno LXXXVI, ende die derden dach opt oflaets dach dair naest an volghende. Ende om dese voerwaerden voirss. wel ende deuchtelijck te houden, zoe hebben die kercmesteren voirscr. an die een zijde begheert, ende Mourijn, zijn broeder voirscr., an die ander zijde, dat men dit aldus teykenen sal in de kerckenboeck, aldus gheschiet ende besteet in’t jaer ons Heeren dusent vierhondert ende LXXXV, stilum cursum Hollandie.

Haarlem, Noord-Hollands Archief, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 44 verso–45; Van der Willigen 1866, pp. 48–49; Graaf 1876, p. 17 (noot 5), Allan 1874–1888, deel 2 (1883), p. 205, Bangs 1999, pp. 134–135. Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 411

1487, 31. August

2. Vertrag der Kirchenvorsteher der Sint-Bavo-Kirche zu Haarlem mit Mouwerijn und Claes Simonsz van Waterlant

Opten den laesten dach van Augusto anno LXXXVII soe hebben wy kerckmesters hier nae ghescreven, te weten Steffen Heynrickz., Aernt Janz. Kenninck, Aernt Willemz., Dirck de Weent, te samen eendrachtelijck besteet Mourijn Zymonz. ende Claes Zymonz., ghebroederen, twee panden inder selver tafel dair zij twee panden inne ghemaect hebben vore in ghelike mate ende opter selver condiciën van beter gout te legghen dan Jacop Willem ghedaen heeft ende werck luden dat kennen zullen datte bet ghemaect es of alzoe goet als wel verclaert staet voer vanden voerwaerden voirscr. Dit aldus gheschiet vanden lesten tafel. Voert zoe hebben wy kerckmesteren voirscr. noch besteet der selver broeders die ander tafel te maken. Dats te verstaen, alzoe dat dit werck een ander const eyscht ende elcke pandt bij sonderlinghe aensichten daer in te maken, soe hebben dese broeders voiscr. gheloeft, ende gheloven als goeden mannen van trouwen, dat sijt alzoe maken zullen met alsoe goeden mester die zij te hulpe nemen zullen als in Hollant es, die dit werck contrifeiten sel met aensichten ende anders, alsoe alst werck eyscht dat zij daer eer of hebben zullen dat zijt dat werck ghemaect hebben. Ende waert bij alsoe dat hier inne enyghe ghebreken ghevielen, als wij hopen dattet nyet en sal, zoe sullen die ghebroederen voirscr. dat alzoe beteren bij den kercmesteren ende werckluden die dair verstant op zullen hebben dat Sinte Baef dair eer of sal hebben. En isser enyghe van dese panden die die voirscr. kerckmesteren aldus of alsoe ghemaect wil hebben, dat hemluden dunct dattet anders hoert ghemaect te wesen, dairinne hebben die broeders hem over ghegheven. Ende dat zullen zij doen als alle voerwaerden aldus gheschiet zijn ende wel ghemaect ende ghepresen. Zoe hebben Mourijn ende zijn broeder voirscr. dit werck volmaect met alle zijn condiciën te leveren van Sinte Baven dach anno voirs. tot Sinte Bavendach anno LXXXVIII al gheheel ende al volmaect op dat outaer, sonder enyghe dissimulacie dair in te wesen, met alle zijn toebehoerren. Ende dan dit alst aldus wel volmaect ghedaen es soe zullen die kercmesteren ghehouden wesen Mourijn ende sijn broeder voirscr. te betaellen op drie oflaten, te weten: tjaer van LXXXVIII, XV lb. gr. Vlaems; ’t jaer van LXXXIXXV lb. van anderde termijn; ende dat derde jaer, ’t jaer van XC oeck XV lb. gr. Vlaems. Ende Aernt Janz. heeft verleit, om dat werck te bet voertgaen sal, dat laeste termijn (te weten tjaer van XC) XV lb. gr. Vlaems, ende Aernt voirscr. sal sair nae beiden ter tijt dat dat laeste jaer verschijnen sal eer dat hij zijn penninghen ontfangen sal. Dit aldus gheschiet tjaer voirscr. stilum cursum Holandie.

Haarlem, Noord-Hollands Archief, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 46–47; Van der Willigen 1866, pp. 49–50. Graaf 1876, p. 18 Allan 1874–1888, deel 2 (1883), pp. 206–208. Bangs 1999, pp. 135–136. Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 412.

1489, 1. März

3. Vertrag der Kirchenvorsteher von Sint-Bavokerk zu Haarlem mit Mouwerijn und Claes Simonsz van Waterlant

Opten eersten dach van maert anno LXXXIX soe hebben die kercmeesters besteet Mouwerijn Simonsoen ende Claes Simonz., ghebroederen, die tafel vanden hoechouter buten op beide die dueren te maken: die distrucxie van Jerusalem metten twe bovendueren. Ende hebben hemluden daer voer gheloeft te betalen uten ghelde vanden oflaet de somme van veertich Rijnsgulden tot XL gr. tstuck. Ende sullen ghemaect wesen ende gheset op ons Heren Hemelvaerts avont. Ende dat opten verbuernis vanden penninge die sijluden daer off bedinct hebben.

Haarlem, Noord-Hollands Archief, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 48; Van der Willigen 1866, p. 50, Graaf 1876, p. 18. Allan 1874–1888, deel 2 (1883), p. 206. Bangs 1999, pp. 136–137. Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 412 f.

1489, 20. Juli

4. Vertrag der Kirchenvorsteher der Sint-Bavo-Kirche zu Haarlem mit Mouwerijn und Claes Simonsz van Waterlant

Opten XXe dach in Julio anno LXXXIX soe hebben wij kerckmeester besteet die twee butenste dueren vanden hoechoutaer Mouwerijn Simonz. ende Claes Simonz., ghebroederen, ende sullense ghemaect leveren Kersmisse naestcomende en sullen daer voir hebben dertien lb. gr. Vlaems. Die ene helffte als sij twerck beghinnen ende die ander helffte opt oflaet naestcomende. Hierop hebben die kerckmeesters te wijncoep verleit IX sch. ende sullense hemluden corten ten lesten dagen.

Haarlem, Noord-Hollands Archief, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 47 verso; Van der Willigen 1866, p. 50; Graaf 1876, p. 18; Allan 1874–1888, deel 2 (1883), p. 206; Bangs 1999, p. 137. Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 413.

1490, 12. Juli

5. Vertrag der Kirchenvorsteher der Sint-Bavokerk zu Haarlem mit Mouwerijn und Claes Simonsz van Waterlant

Item, op den XIIste dach in Julio anno XIIII ende XC ghedr[ae]cht ende gheconposiert met Mourijn ende Claes, ghebruederen schilders, van alle dat werck dat sy die kerck ghemaeckt hebben, alsoe wel in dat groete outaer als elders tot den dach toe ende datum als boven. Ende dat by Gherrijt Vischer, burghemeester, ende Jacop Engbrechtsz., zieckemeester. Ende wy sullen hemluyden betalen XXI Rijnsse gulden paeyments na den laesten gheboeden ende valuacie, verhoudentlic dat die twe ghebroeders voers. noch sullen maecken in di twe leghe zwarte velden byneden in die groete tafel den stam van Yesse, zierlic ghemaect met menigherleye verwe ofgheset. Ende dit sal ghemaect wesen ende weder in gheset voier Onser Vrouendach Assumcio, na den datum voirs.

Haarlem, Noord-Hollands Archief, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde, Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 48. Van der Willigen 1866, pp. 50–51. Graaf 1876, p. 18. Allan 1874–1888, deel 2(1883), p. 206. Bangs 1999, pp. 136–137. Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 413 f.

1490 (?)

6. Vertrag der Kirchenvorsteher der Sint-Bavokerk te Haarlem mit einem unbekannten Meister

Om te maken die parcken na proporcy als dat behoeren sal dat is te weten: Dat eerste parck daer die engel die harderen die boetscap bracht dat moet wesen in een landscap ende, om die story te bet te vertaen soes al men daer bi maecken een rol, dat segghende syn die harderen transeamus uxque Tetlehem et videamus hoc verbum quod dictum est nobis, so als dat evalgely inhoudende es. Ende dat ander eparck daer onse Heer besneden wordt dat moet seten in een tempel ende dat suverlic nae synder eyssche. Ende dat derde parck daer onse Heer gheoffertwordt van die heylighe dry coninge dat moet ghemaket wesen in een huus tot Betlehem in een landscap. Ende dat vierde parck daer onse Heer geoffert wordt in den tempel daer sal men maken een manier als een tempel om die story te vervollen als dat behoert. Dat vyfde parck daer Herodes laet doeden die kinderen, dat sal men maken in een landscap. Ende daer Maria naer Egiptelant trock dat moet oock wesen in een landscap nae dat manier. Ende daer onse Heer sit in dat midden van doctoren dat moet wesen cierlic gemaket in een tempel. En daer Sint Johannes onsen Heer doept dat moet wesen in die lucht ende landscap als die manier es. Ende dese manier sal men vinden van husen en story in die sceepmakers tafel daer ons off cunkt dat beste te wesen.

Fragment; Haarlem, Noord-Hollands Archief (locatie Jansstraat), Archief Hervormde kerkvoogdij, inv. nr. 618; Weissman 1915, pp. 69–70. Bangs 1999, p. 137. Opmerkingen: Het afschrift is door Weissman 1915, pp. 69–70 overgenomen uit een handschrift van Hendrik van Zutphen, die van 1835 tot 1855 koster van de Grote Kerk van Haarlem was. Hij nam het op zijn beurt over uit ‘een boekje van 1490 op een los stuk papier’, dat nu ontbreekt (L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 414).

1546, 4. Januar

Vertrag der Drapeniersgilde an der Sint-Bavo-Kirche mit Maerten van Heemskerck

Op maenendach den vierden dach january in den jaere Ons Heeren duysent vijffhondert zes ende veertich hebben Cornelis Claess Ban, deken, Dirick Claess Wij, Jan Pieterss. Verwer, Willem Corneliss Gael ende Aelbrecht Claess Ban, vinders ende regenten van den drapenyerdersghilde binnen der stede van Haerlem, gecontracteert met meester Maerten van Heemskerck Jacobss., schilder, ende sijn met hem overcommen, als dat hij te zijne selffs eere ende tot eere ende chyrage van den drapenyerders outaer staende in ’t noorder cruyswerck binnen de prochykercke de voors. stede nae zijnen const ende gerechte weetenheyt schilderen ende volmaict opleveren zal de twee binnenste deuren van den voors. outaer. Ende dat mette figure van d’engelsche gruetenisse aen Onse Vrouwe, op beyde buyten zijden van de voors. deuren, ende sal ’t binnenste van de selve deuren figureren te weeten aen de noortzijde met de heylige kersnacht ende aen de ander zijde mette presentatie ende offer van de heylige drye coninghen. Sal oick te zijnen coste maicken oft doen maicken ende leveren de lijsten oft boorden verguldt ende gestoffeert om de voors. deuren. Ende op dese contracte ende overeenkompste sullen de voors. vinders ende Regenten der voornoemde meester Maerten Jacobss. aen ghelde leveren ende betaelen, te weeten van stonde aen gereet vijftich karolus guldens. Item vijftich k. guldens op te leveringhe van ’t voors. werck, ende gelijcke vijftich k. gul. vier maenden daernae. Al vrij zuyver gelt ende sonder voerder oncosten. Gereeckent de voors. k. gul. ’t stuck te veertich grooten vls. oft payement dier waerde. Acte ten huyse van Aelbrecht Claess, aldaer de voornoemde meester Maerten zijne woenstede ende residentie hyelde, die als gerequireert metten voornoemde deken, vinders ende meester Maerten dese ten oirconde onderteyckent hebben ten dage ende jaere als boven. Cornelys Ban, Dirck Claesz. Wij, Jan Janss. Verwer, W. Gael Cornelij filius, Martynus Heemskerck, Aelbert Claess Ban, A. Raet

Haarlem, Noord-Hollands Archief, Haarlem (locatie Jansstraat), Gildenarchief, inv. nr. 135 Van der Willigen 1866, pp. 126–127; Allan 1874–1888, deel 2 (1883), p. 230. Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 425.

Hagenau (Haguenau)

1461

Heinrich Beldeck, Maler zu Straßburg, erhält 13 Gulden für das Bemalen einer Fahne

Item XIII guldin gap ich meister Heinrich, dem moler zu Straßburg, uff donrstag nach santi Thiburcien tag, von dem fanen zu molen … Item 1 ß & sinen knechten zu trinckgelt.

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 253, z. 1460/61. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 161.

1477

Nachricht über die Bezahlung des Bildhauers Lux Kotter aus Straßburg[1]

Item XLII guldin gap ich meister Luxsen, dem bildehower, uff sin lon an dem siebenden obent.[2]

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 251, z. 1477 und G. G. 253. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 171.

 1. Lux Kotter erwirbt 1493 das Bürgerrecht der Stadt Molsheim: "Item Lux Kotter von Molsheim hat das burgrecht für volle kouft, uf zinstag noch sant Mauricyen tag und wil dienen zur steltzen." (Straßburg, Stadtarchiv, Bürgerbuch I, fol. 300, z. 1493). Nahe Verwandte des Bildhauers vermutlich die folg. Kotter in Molsheim: „Unser herren, meister u. rat, haben nach verhörunge etlicher gezugen sagen erkant, das Wendeling von Molsheim, Kotter Hans seligen sun, der schulde vogt, der statt Straßburg burger ist“, Straßburg, Bürgerbuch I, fol. 203a, z. 1476. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 265.
 2. Ib., G. G. 251, z. 1477 u. G. G. 253. Siehe über Lux Kotter Thieme XXI (1927), 355.

1477/78

Bezahlung des Bildhauers Lux Kotter für die Bemalung des Kruzifixes auf dem Kirchhof von St. Georg

Item LIIII guldin han ich meister Luxsen geben uff das crutzfix zu allen molen.

Letzte Zahlung an den Bildhauer Lux Kotter für das Kruzifix von St. Georg

Item XIIII gulden gab ich meister Luxsen uff zinstag noch des hailigen crutztag zu ostern, und ist domit der hunderl gulden der gedingede von des crutzfix wegen gantz bezalt.[1]

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 251 und 253, z. 1477/78. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 171.

 1. Dazu erhielt er noch 20 Gulden Trinkgeld, als das Kruzifix am 13. Oktober 1478 auf dem Kirchhof von St. Georg aufgerichtet und von dem Schlosser Hans von Geisenheim mit einem Gitter versehen worden. Ib., G. G. 251 u. 253, z. 1477/78.

1478, 10. Juli und 13. August

Das Kruzifix, das der Bildhauer Clemens von Baden[1] angefertigt hat, wird abgeholt und bezahlt

Item II ß & gap ich Jorgen, dem boten, an fritag nach sant Ulrichs tag, als er gon Baden zu meister Clementzen, dem moler, lief, das crutzfix zu molen.

Item XLIII gulden gap ich meister Clementzen an donrstag noch sante Laurencientag, von dem crutzfix, dem licht und anderm zu molen und zu vergulden.

Item VIII ß & schante ich sinen knechten zu dringgelt.

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 253, z. 10. Juli u. 13. August 1478. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 161.

 1. Clemens erhält 1478 eine Hofstatt in Baden-Baden: "Meister Clemens, malers, gadem. Wir Cristoph etc. bekennen mit disem briefe, das wir von vlyßiger beete und mergklichen notturft willen unsers werckmans Clemens, malers, ime gegönt haben und bewilligen in kraft dis briefs für uns und den hochgebornen fürsten hern Albrechten, marggr. zu Baden, unsern lieben bruder und unser beyder erben, das er die hofstatt hinden an unserer lieben frauwen chörlin an der stift krichen zu Baden, zwuschen des swertfegers und der furkeuferin zweyen gademen gelegen, gleich denselben und andern gademen buwen und furter zu seiner notturft bruchen soll und möge". Jährlicher Zins davon: 1 Gulden 1 Ort (25. April). Er wird unterm 4. Mai auch hiervon befreit: „So haben wir doch von sines willigen dienst wegen, die er uns bisheer getan hat und furbaßer tun sol und mag, für uns selbs und den vorgenanten unsern bruder und unser beyder erben ime diese sundere gnade getan.“ Copialb. 58, fol. 66, z. 25. April, u. fol. 67, z. 4. Mai 1478.

1485

Lux Kotter hilft beim Erwerb einer St. Georgs-Figur in Straßburg

Item V ß II & verzertent Ulrich Brestenror, der bote und ich die zwene tage der selben sach halp; des hat meister Lux, der bildehower, ein mol und ein slofdrincken by uns gehabt[1], als er mir half, ein Jergen koufen.

Item IV½ guldin gap ich uff den vorgen. fritag[2] meister Heinrich Lützelman, dem moler zu Straßburg, umb den ritter sante Jergen mit dem pferde; doby was meister Lux, der lonher und ander.

Item VI & schante ich des molers frowen zu dringgelt. Item III ß gap ich Ulrich Brestenror …, von dem egen, sant Jergen von Straßburg gon Hagenowe zu tragen.

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 253, z. 1485. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 171.

 1. In Straßburg.
 2. Vor St. Barbara.

1485, 16. Juni

Meister Clementz wird für die Bemalung des alten und neuen Hungertuchs entlohnt

Item XXII gulden gap ich meister Clementzen, dem moler von Baden, uff dornstag noch sant Vitus tag, von dem hungerduch, die alte und nuwe ee zu molen, als ime das also verdinget wart … Item III ß & ime ouch umb die lade, darinne er das duch goix Hagenowe gefürt hat. Item V ß & sinen knechten zu dringgelt geschant.

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 252 (Rechn. von Martini 1484 bis Joh. 1485), z. 16. Juni 1485. Nach: Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 161.

1486

Meister Clementz wird für das Schnitzen und Fassen von zwei Schächern für das Kreuz des Lettners sowie eines Vesperbildes bezahlt

Item IIII[1]gulden gap ich meister Clementz, dem moler von Baden, an samstag vor sante Ambrosien tag, uff zwene schecher zum crutzfix uff dem lattener zu snyden und eyme vesperbilde zu snyden und faßen, mit der beren und aller zugehörden, als ime solichs von myn hern, den pflegern für XVI gulden verdinget ist.

Item VI gulden gap ich aber meister Clementz uff den meytag. Item VII gulden gap ich ime ouch uff mitwuch vor sungichten, als er die schecher brocht und 1 gulden darin haben wolt.

Item V ß schante ich sinen knechten zu dringgelt.

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 252, z. 1. April, 1. Mai u. 27. Sept. 1486, u. G. G. 253, z. 1485/86. Der erwähnte Lettner wurde 1628 abgerissen. Stadtarchiv G. G. 137, z. 1628 („Abbrechung des steinen lettners"). Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 162.

 1. Bzw. X.

1487, 6. Mai

Lux Kotter wird für 2 Engel entlohnt

Item III guldin gap ich meister Luxsen, dem bildesnider, uff sundag noch des heiligen crutzstag zu ostern, umb II engel in unser frowen chor, hat ime Heinrich Waldeck also verdingt.[1]

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 252 z. 6. Mai 1487, u. 253. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 171.

 1. Ib., G. G. 252, z. 6. Mai 1487, u. 253.

1487, 17. Juni und 18. Dezember

Meister Clementz wird für das Schnitzen des Kruzifixes mit Maria und Johannes für den Lettner bezahlt

Item IIII guldin gap ich meister Clementzen, dem moler von Baden, uff sondag noch sant Vitus tag, als ime ain got mit dem crutze uff dem lattener, unser frowen und sant Johans ewangelisten bilden umb XXIIII gulden verdingt ist zu snyden, nach dem besten und in guter gestalt.[1]

Item 1 gulten gap ich ime ouch, schantet ime myn hern, als er sich etlicher maß beclaget, das er an der gedingedt ein großes nochzüge

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 252 z. 17. Juni u. 18. Dez. 1487 u. G. G. 253, z. 1486/87. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 162.

 1. Dort weitere Abzahlungen; die letzte Dienstag nach Ottilie 1487, „als er die broht“.

1488

Meister Clementz wird für das Fassen der Kreuzigungsgruppe auf dem Lettner bezahlt

Item XII gulden gap ich meister Clementz, dem moler von Baden, uff sant Margredentag uff die bilde, nemlich den got mit dem crutze, ouch unser lieben frowen und sant Johans ewangelisten zu molen, in aller gestalt und von guter gestendiger farwen, wie die bilde zu sant Thoman zu Straßburg uff dem lattener stont; und sol sü beßer und ertiger molen, dan die selben sint und dozu och die zwene schecher mit iren lipfarwen, noch dem aller besten, als ime die umb L gulden verdingt sint, daran er lop dang beholt und sinen eren wol an stet.

Item III ß & gab ich den faßziehern von den egen, bilden und den schechern, von der kirchen in Paulus des brotbecken hus zu tragen, uf zinstag nach sant Jacobstag.

Item 1 gulden gap ich Johan, meister Clementzen knecht, uff samstag noch unser frowen tag.

Item III gulden ouch meister Clementzen geben von dem guten und bösen engeln zu molen uff die schecher, uff dem lattener; schantent ime myn herrn die pfleger, dovon sol er Johan, sime knecht, ein guldin geben.

Item VI gulden gap ich meister Clementzen uf sundag vor sant Franciscus tag; wolt er gon Straßburg, golt und silber koufen.

Item XX gulden gap ich meister Clementzen, dem moler, uff sant Martins obent, und ist domit der funftzig guldin, wie ime die bilde verdinget sint, gantz bezalt.

Item V ß & Doulden Clausen die zit, für X blech an die guten und bösen engel uff die schecher.

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 252, z. 15. Juli, 29. Juli, 28. Sept., 10. Nov. und 23. Dez. 1488. Nach Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 162.

1492

Veit Wagner wird für seine Schnitzarbeiten für die Orgel entlohnt

Item XV guldin meister Vixen, dem bildesnyder geben uff mitwuch noch der heyligen XI dusent meide tag, von dem crantz unden an der orgeln und positiven, auch von den crutz pogen unden am fuß und den gesprengen dozwuschen zu snyden, in moß ime das min herren die pflegere also zu machen verdingt hetten … Item XVI & umb ½ viertel wins, schanten myn herren die pflegere dem egen. meister Vixen und den andern, so by der verdingede worent.[1]

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 254 (1491 ff.), z. 1492. Nach Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 171f.

 1. Veit Wagner entstammt einer eingesessenen Hagenauer Familie; sein Vater „Heintzel Wagner“, auch „Heintz, kistner“, oder „Heinrich, der kistner“ genannt, zuerst in einem Zinsbuch von 1464/65 erwähnt. G. G. 317, z. 1464/65, ebenso 1472 u. 1474. G. G. 251 u. weiter unten.

1492/93

Der Bildhauer Veit Wagner wird für Arbeiten zur neuen Orgel, die der Ansbacher Friedrich Krebs erstellte, bezahlt

Item II ß & zu ürten geben vor meister Vixen, den bildschnider.[1]

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 254, z. 1492/93. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 172.

Lux Kotter wird für seine Figuren am Heiligen Grab entlohnt

Usgeben an gebuwe … Von des heiligen grabs wegen … Item XXX guldin meister Luxen, dem bildschnyder, von den Marien bildern, dem gott, den engeln, gesprengen und crenczen uff und ine das grab zu schnyden, als ime das also verdingt was.

Item 1 gl sinen knechten zu verdrincken.

Der Maler Diebolt setzt die Figuren am Grab ein und wird dafür verköstigt, ebenso der Fuhrmann, der die Werke von Straßburg nach Hagenau transportiert hat

Item III ß & verzerten meister Lucas, Diebolt, moler, und ire beyde knecht, ine biesin des wergmeisters und min, des schaffners, als sü das geschnütz am grabe uff und eingesetzt hetten.

Item V ß & dem furman von den bilden und geschnitz von Straßburg alhar zu füren.[2]

Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 172.

 1. G. A. Hanauer, Cartulaire de l'Eglise S. George 1898, S. 400 f., nr. 891.
 2. Ib., G. G. 254, z. 1492/93.

1493

Der Maler Diebold Martin wird für das Fassen der Figuren am Heiligen Grab bezahlt

Item XII guldin meistern Diebolt, dem moler, von befelhe miner hern, der pflegere geben, als er etlich bilde im grabe mit namen süben, gefaßet het.[1]

Item VI guldin im aber uff zinstag noch Thiburti uff rechnunge geben, als er bevelhe het, das grab zu molen.

Ussgeben von des heyligen grabs wegen. Item VIII guldin meister Diebolt, dem moler…Also ist er nü uff die arbeit von des heiligen grabs wegen vernügt XXVI guldin, des ich sine hantgeschrift han.

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 254, z. 1493. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 164f.

 1. Mittwoch nach Gregor.

1493/94

Meister Diebolt Martin wird für seine Fassungs- und Vergoldungsarbeiten am Heiligen Grab, dem Bischofsstab und den Kerzen entlohnt

Item XIIII guldin meister Diebolten, dem moler geben …, und ist domitte siner verdingede, der XL guldin, so man im vom heiligen grabe, dem bischofstabe und den kertzeln zu malen und zu vergulden geben solt, gantz bezalt.

Item IIII guldin meister Diebolten, dem moler, von dem nuw gesnytten nongot und darzu IIII engein zu molen geben.

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 1493/94. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 165.

1494/95

Meister Clementz wird für das Kreuz auf dem Friedhof bezahlt

Item IIII & umb 1 sester eschen, brucht meister Clemens zum crutz uffem kirchhofe.[1]

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 252, z. 1494/95. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 162.

 1. Ib., .

1495

Vertrag mit Meister Clementz über das Gesprenge der Orgel in St. Georg in Hagenau

Anno LXXXX quinto, uff samstag noch trium regum, habent die ersamen wisen herren, her Mathis von Kirsbach, schöffen, her Claus Hesse, altmarschalck, beyde pflegere, her Ulrich Heiger, werckmeister, und Michel Port, schaffener Sant Jorigen wercks zu Hagenowe, in gegenwertigkeit und bywesen der erwurdigen ersam hern, hern Walther von Gemyngen, probst der stifft Sels, und her Jorig Bruckers, schöffens und altstatmeisters zu Hagenowe, des wercks orgel in der pfarkirchen zu sant Jorigen zu Hagenouwe recht und redelichen zuo molen und zuo fassen verdinget dem erbaren bescheidenen meister Clemens, dem moler von Baden, in die wise wie hienoch geschriben stet:

Vorabe alle gesprenge inne und uszwendig der orgelen, dozu die gesprenge ame fusz, ouch den krantz obenuff, und die blume unden, so erst gemacht werden soll, allenthalben mit gutem fynem golde zu vergulden. Item die fettige inwendig mit der aller besten, bestentlichsten varben, mit der matterie den heiligen drien konigen, zum aller besten und wercklichsten.

Item die fettige uszwendig mit dem heiligen ritter sant Jorigen in hofelicher forme, mit wolgeschickten possen und lieplichen dingen dozu dienen, ouch mit der aller besten färben zum wercklichsten zu machen. Desglichen die positive zurück, ouch die fettige ussen und inewendig mit eyner lieplichen matterien guter varben, welliche matterie dann den hern und pflegern geliebet; und was vor bilden an allen enden gemacht, wie vorstat, do sullent die diademen, deszglichen iere becleydungen und ander ire zugehörde, wo es sich dann gebürt, von gutem fynem golde gemacht werden.

Item den fusz mit guter geburlicher matterien, ouch mit der besten bestentlichsten farben, das wercklich stunde und löblich anzuschowende sie.

Darzu ist beret und beslossen, das meister Clemens obgenant sollich werck und arbeit, noch diser nechst kunfftigen osterlichen zit, umb den sontag jubilate on lengern verzogk, sich selbs parschonlich mit sampt sinen knechten dozu schicken, das anfohen und machen, nit das er zu Baden sitzen und knecht dorüber stellen wolt…Un von sollichem werck nit komen oder lossen, ouch dehein ander arbeit noch werck anfohen, disem sige dann in mosse wie abgeret, der voll bescheen. Doch mügent die pflegere ime etwie eynen tag oder drige tage ungeverlich zu siner notturfft erlouben, sin husswonung zu besehen, varbe und anders zu bestellen ungeverlich.

Und darumbe und von sollicher arbeit wegen sollen die pflegere des obgenanten wercks dem egen, meister Clemens zu lone geben hundert und zwentzig runsch guldin, und nit witter schuldig sien; und wes er von duch oder derglichen dingen zu sollichem werck und arbeit bedarff, des soll er sich noch notturfft genugsamlich bestellen und versorgen, one des wercks schaden. Dozu me, wers, das er von behusung oder sunst etwas notturfftig sien wurde, do soll er sich ouch versehen und bestellen, one des wercks kumber und schaden. Dogegen sol das werck alle gerüst, do man dozu bedarff, machen und die fettige herabe tuon und wider uffhencken, one des obgenanten meister Clemens schaden.

Und ist mit sundern uszgedruckten worten berett: wer es, das der obgenant meister Clemens umb den vorgenanten sontag jubilate nechstkompt sich nit selbs parschonlich, inmosze vorstatt, nit dete, so sol dise verdingde tot und abe sien und dhein teyl deszhalp unwillens an das ander haben, aller dinge ungeverlich.

Der obgenant meister Clemens hat sich ouch in sundern herboten, wann er das werck gemacht, als gut und besser dann wie obgeschriben stot, das alsdann die pflegere sollich werck und sin arbeit durch erber parschonen, [die] sich des verston, besehen, kiesen und achten lassen mugent, obe er an eynichem oder me orten und enden den vollen nit geton hette, in wellichem wegk das were; das wolle er noher tun und bessern, oder aber an der vorgenanten somen gelts abgon lossen.

Und sint diser zedel drige glich luttende gemacht, so nemlich der würdig geistlich her Walther probst obgenant eynen mit sampt dem ersamen hern Jorig Brucker obgenant haben, der ander den obgestympten zweyen pflegern und der dritt dem vor gedochten meister Clemens, dem moler, gegeben und überlifert sint.

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 293, z. 10. Januar 1495 (Orig.) u. G. G. 137; nicht fehlerfrei bei G. A. Hanauer, Cartulaire de l'Eglise S. George de Haguenau, 1898, p. 407, nr. 902. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 163f.

Item als myn herren, die pfleger, ime[1]bevelhe geton, das gerüst vor der orgeln, nemlich uf einer siten bis an den lettner und zur anden siten bis an den pfiler gensit des brediger stule und uff und app bis an den gehymels machen zu laßen, nebent der orgeln zu molen, dazu das crutz uffm lettener wider schon und den staub doruß zu bringen, ist dis nochgeschriben gangen.

Item VIII & dem kistener von holtzwerg, den glutschirben oder hert zu faßen, so meister Clemens uffem gerust bruchet.

Item V & umb 1 moß wins, als myn hern die pflegere und andere hern mit meister Clemens ine des wergmeisters huße ein abrede hetten, der orgeln halb von des malens wegen.

Item XVI & umb 1 quarten wins, hant die pflegere meister Clemens und sinen knechten zu verdrincken geschanckt, als sie, myn her von Selcz und her Jerge Brucker, inne meister Clemens huse werent und die verguldinge der krentz und gesprenge besahen.

Item XX & meister Endres, dem smyde, und Peter, dem kistener ½ tage, nemlich uff mittwoch nach Bartholomei, die vettige der orgeln anzuhencken.

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 254, z. 1495. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 164.

Item hundert und sechtzig gulden meyster Clemens, dem maler, von dem werg der orgeln zu faßen und zu malen geben, danne das durch myn hern den probst von Selcz und her Jerge Brucker zwüschent myn hern den pflegern und meister Clemens also betedingt wart, nachdem er gar vil me und witers, danne ime verdingt was, verguldet und gemolet, dozu ouch das † uffm kirchhofe und die Marie Magdalenen, ouch das † mit den bilden uffm lettener gebeßert und uff beiden siten neben der orgeln gemalet hett. Des hatt ich sine hantgeschrift.

Item II guldin meister Clemens knechten zu verdrincken geben.

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 254, z. 1495. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 164.

 1. = dem Zimmermann.

1497

Meister Diebolt Martin wird für seine Fassungssarbeiten im Gewölbe von St. Georg sowie an der Altartafel im Chor entlohnt

Item XXIIII gulden empfing meister Diebolt Martin, der moler, von mir uff mendag noch Jeori [martyr] von bevelhen myner herren der pflegere, als im die kirch mit sampt den gewelben inne den absitten, dozü die dofel inne unser frowen kore und anders verdingt was.

Ußgeben …, als man die kirch, dozu die dofel in unser frowen kore molet … Item XII guldin, dem moler, von bevelhe wegen … geben.

Item XXVIII guldin meister Diebolten, dem moler, zu zwein malen von bevelhe wegen myner herren der pflegere geben, lut seiner hantgeschrift; seit, er mist golt darumb koufen, weit die dofel ine unser frowen kore anfehen zu vergulden. Also hett der moler uff sine arbeit, die kirch zu molen und die dofel zu faßen, lut siner hantgeschrift LXXVI gulden, so vormals und jetzt verrechnet sint.

Item VI & dem smyde von yseren zwecken zu machen, so der maler haben müßte zu den bilden und ouch den gesprengen inne der egen, dofeln.

Item XVIII ß & umb XXVIII elen breit duch …, zu dem duch kauft, daran meister Diebolt Martin Sante Jergen leben gemolet hat.

Hagnau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 1497. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 165.

Item VIII & von den schruben zu Sant Jergen duch, so jetzt nuw gemacht ist worden, zu machen.

Item XXXIIII guldin gab ich meister Diebolt Martin, dem moler, uff mondag sant Elisabethen tag, und ist domitte bezalt der hundert und zehen guldin, so im das werg des nochgeschriben halb — nemlich die tofel inne unser frowen kore zu faßen, ouch die kirch und gewelbe inne den absiten zu molen, sante Jergen leben uff ein duch zu machen, ouch den hymel zur non zu molen, dozu die iserin türe am kore zu röten — schuldig worden.

Item II gulden des egen, meisters Diebolten, malers husfrowen, von bevelhe wegen myner hern, der pflegere, geschencket zu verdrincken.

Hagnau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 20. Nov. 1497. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 165

1495, 9. Juli

Veit Wagner erhält für die Bekrönung der Orgel 10 Gulden

Item X guldin meister Vixen, dem bildesnyder geben …, als er den krantz, so uff die orgel gehört, dozu das gesnytz brocht.

Hagnau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 1495. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 172.

1496

Meister Veit wird für die Altartafel des Marienaltars entlohnt

Item XXXII guldin meister Vixen, dem bilde snyder geben, uff des heiligen crutzes tag zu herbste, von der nüwen tofeln uff unsere frowen altare im kore zu snyden, inemoß im das durch myn herren, die pflegere, inne bysien her Ulrichen verdingt wart.

Item II guldin empfing meister Vix aber, hett er vor die gleiche, bleche und das beslegts an der selben tofeln bezalt und geben.

Item 1 guldin von bevelhe myner herren meister Vixen und sine knecht zu verdrincken geschenckt.[1]

Hagnau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 1496. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 172.

 1. Ib., G. G. 254, z. 1496.

1499

Meister Diebolt Martin wird für die Bemalung einer seidenen Fahne entlohnt

Item XII guldin meister Diebolt Martin, dem moler, geben …, yon den zwein nuwen roten siden vanen zu vasen und zu molen.

Hagnau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 1499. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 165.

1499/1500

Verhandlung über die Anfertigung einer Kanzel aus Stein durch Meister Veit für St. Georg in Hagenau

Item VIII & um ein vierteil wins, von entpfelhe myner herren meister Viten geschenckt, als sie mit ime erstmols des bredigerstuls und sneckens halb, noch dem her Mathis von Kirspach zu Baden was, rede hetten und ufgeschoben wart.

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 1499/1500. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 172.

1500, 23. August

Meister Veit wird mit der Anfertigung der Kanzel beauftragt und erhält seine Auslagen für die Fahrt

Item 1 ß & … meister Viten geschent uff sunnedag vor Bartholomeus, als er dem schreiben noch zu Hagenowe was und ime der steinene brediger stule verdingt wart.

Item 1 gulden …, dwile er inen zu willen und gefallen von Straßburg alhar gefaren was.

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 23. August 1500. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 172.

1500, 24. August

Vertrag über die Anfertigung einer Kanzel aus Stein durch Meister Veit für St. Georg in Hagenau

Zu wissende das die ersamen hern, h. Mathis von Kirspach schöffen, Diebold Wanger, Hanns Jungfougt, alle drige pfleger und Michel Port schaffener des egen. S. Jergen werks zu H. verdingt habent meister Vitten bildsnider von Hagen. burger ze Strasb.– einen nuwen steinen Brediger stüle inne S. Jergen kirch zu Hagen. an die Steinen süle, so uff der andern siten gegen dem alten Brediger stüle stot, zu howen, werglich meisterlich unnd wolgestalt zü machen, zu versorgen und uszzubereiten, inne moss wie hienoch geschriben folgt.

Vorab so sol der genant meister Vite solichen Bredigerstuole mit eime starcken guten wolgefurnierten [Rott: wolgefurmeten] fuss einer lieplicher trage sylen, und mit eime geschickten, rehtformireten corpus, alles inne acht ecke verordenet, inne rehter redelicher grosse nach dem und die sylen der genanten kirchen ime des anzeige geben, von gütem lieplichem wissen stein howen und machen.

It. ein schone gewunden Stege, unden mit eime zierlichen, ziemblichen, wolgeschikten, ussgefurten thurgestelle, alles ouch von wissen stein, werglich zu solchem bredigerstule dienende, uff und ab zu gon und zu steigen, gegen der grossen thüren, wie abgeret und durch den genanten meister Viten selbe angeben ist.

It. das corpus am brediger stule, den fuss, die stege und ander zugehörde [Rott zusätzlich: alles], mit schönen werglichen symssen holskelen, steben unnd anderer werglicher, meisterlicher gestalt zu formieren und zu machen nach zierlicher form.

It. nach dem er VI ort am corpus des genanten stuls hatt. darin man bildunge machen mag, do sol der genant meister Vitte jnne solch VI teil III evangelist und III lerer, also je 1 evangelist und 1 lerer gegeneinander dienende, ein jeden mit siner gestalt und daz er zu kennen ist, werglich setzen und machen.

It. als noch 1 evangelist und 1 lerer bresten, noch dem derselben bilde VIII sien sullent, do sol der genant meister Vitte solich II bilde jnne das oberteil der stegen nebenher, und wie sich die am werglichsten gegen und zu den vorderigen bilden schicken werden, setzen, ordeniren und howen.

It. nebent zu die stegen hinuff, unden by der thüren an untz an die nehsten II bilde, S. Jorgen rittende mit sampt der jungfrowen, limpwurmen, sloss und anderer zugehörde, lieplichen, werglichen und schöne durchhowen.

It. er sol ouch Inne dz vorgen. thürgestelle 1 schöne, suptile, wolgeschikte ture von suferm holtz mit laup Werg und anders meisterlicher art snyden und ussbereiten.

It. do zu me sol der genant meister Vitt selbs an solchem werg arbeiten, ein uffsehen dozu haben, fliss und ernst ankeren das es versorgt, wol formiert, gemaht und werglich ussbereit werde, nit das er solichs mit knehten, gesinde und andern ussrihten wolt.

It. meister Vitt sol solich gut wiss gesteintz bestellen, kauffen und überkommen on des wergs schaden.

Und ist man [Rott: inne] sunderm beret das der genant meister Vitt solich werg und arbeit ussbereiten und machen sol hiezwischen und S. Johannstag Sungichten nehst ungeverlichen.

Und darumb und dagegen so sullent die genant herrn dem bestimpten Meister Viten von egenanter [Rott: egerurter] arbeit wegen, hundert rinischer gulden zu lone, des Im der egen. Michel Port jetzt angonde uff dato dirre Zedel XX gulden daruff von des wergs wegen geben hat.

It. die herrn von des wergs wegen sollent solich arbeit, wanne Innen von meister Vixen, das die gemacht ist, verkundt wurt, gen Hagen. furen lossen one meister Vixen costen.

It. Si sullent ouch was von Isen und bly darin [Rott: dozu] gehört, das vorrathen [Rott: darahten] und dargeben.

Dozu me wanne meister Vix das werg zu Hag., so das gemaht ist, uffsetzen wurt, sol man Ime dwile er das also uffsetzet sin guten costen, nemlich essen und trincken geben.

Und worent by diser Verdingede der ersame h. Heinrich Cappelan im Nuwen Spital zu Hag. des genanten Meister Viten vatter bruder, und meister Andres [Rott: der ersame her Heinrich, cappelan im nuwen Spital zu Hag., des genanten meister Viten vatter, brüder und meister Andres] der Statt smytt zu Hag. Und sind diser Zedel zwene glich lutende, der die hern des egen. wercks einen und meister Vitt den andern habent. Actum uff S. Bartholomeus tag ap. Anno Dni funffzehen hundert.

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 24. Aug. 1500. Abdruck: C. A. Hanauer, Cartulaire de l’Eglise S. George 1898, S. 426–428, nr. 932; Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 172–174. Hier zitiert nach Karl Halbauer, predigstül. Die spätgotischen Kanzeln im württembergischen Nackargebiet bis zur Einführung der Reformation, Stuttgart 1997 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 132), S. 370 f.

1500/01

Zahlungen an Meister Veit.

Item X gulden entpfing Heintz Wagener von mir, von meister Viten, sins sons wegen.

Item VII½ & geben für meister Viten, sinen vater und sinen gesellen einen zu urten uffm rathus.

Item II gulden holt Magdalene, meister Viten swester, Heintz Wageners dochter, uff die gedingde des bredigerstuls

Item IIII gulden … geben, von vier wagenluten, den brediger stul [von Straßburg] herus zu furen.

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 1501. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 174.

1501, 10. November

Veit Wagner bestätigt den Erhalt des Lohns für die Ausführung der Kanzel in St. Georg

Ich, Vitus, bildsnider von Hagenow, geseßen zu Stroßburg, bekenne mich offenlichen mit disem brief, als mir die furnemen, ersamen und wisen hern …, pflegere sant Jorgen wergs …, einen nuwen steinin brediger stul mit etlichen bilden und viguren zu machen verdingt gehebt hant fur hundert rinscher gulden, lut zweyer kerfzettel, das eigentlichen ußwisende, und nu der gemelt brediger stul mit siner zugeherden, wie mir dann sollicher verdingt worden ist, ußgemacht, ufgesetzt, versorgt und ußgefertigt ist, daran die gemelten, myn lieben hern ein gut vernugen gehebt hant, das mir uff hut datum dis briefs der gemelt Michel Port … bezalt hat sollich obgemelten hundert guldin rinscher…, und darzu zwentzig und drig rinscher guldin geschencks gelts.[1]

 1. Ib., G. G. 137, z. 10. Novemb. 1501.

1503

Bezahlung von Veit Wagner für ein hölzernes Kruzifix im Chor von St. Nikolaus

Item III guldin empfing her Hans Jungfougt von mir, uff den sunnedag jubilate. Hett er meister Viten, dem bildesnider, vor das hiltzen crutz geben, so inne sante Claus core hanget.

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 1503.

1503/04

Bezahlung von Veit Wagner für ein weiteres hölzernes Kruzifix[1]

Item VIII guldin meister Viten, dem bildesnider … zu Straßburg, von bevelhe myner hern der pfleger geben, für ein ander crucifix, so er dem werg gesnitten hat.

Item 1 guldin dem selben meister Viten, desselben crucifix halb zu verdrincken.

Ib., G. G. 254, z. 1503/04.

 1. Das Kreuz kam vorn an den Lettner und das dortige ältere in den Gerner.

1504

Die Vorsteher von St. Georg beauftragen den Bildhauer Veit Wagner mit der Erstellung eines Ölbergs zunächst als Holzschnitzwerk[1] dann aus Stein

Item XVIII & meister Viten, dem bildesnider zu Strassburg, von bevelhe wegen myner herren der pfleger geschenckt zu verzeren …, als derselbe meister Vitus des ölbergen halben zu Hagenowe was.

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 1504. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 174.

 1. "Unterm 28. April d. J. schloß das St. Georgenwerk einen Vertrag mit dem Bildhauer Veit Wagner wegen der Erstellung eines Ölbergs in Holzschnitzerei"(Hanau, Stadtarchiv G. G. 137, z. 1504. Abdruck bei C. A. Hanauer, 1. c., 448, nr. 947), Hans Rott, S. 174.

1504, 21. Oktober

Ölbergs halb.

Anno XVcIIII, 3apost XIm jungfr., ist er meister Viten von steinwerg verdingt[1] per CXXXV gulden, und sol auch isen und bly geben, wie die zettel weißen.

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 137, z. 21. Okt. 1504. Nach: Rott, Hans: Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 174f.

 1. Auf Grund eines neuen Vertrags vom 21. Okt. d. J. wurde der Ölberg in Stein ausgeführt.

1504/05

Meister Veit wird für den Ölberg aus Stein bezahlt

Item XL guldin empfing meister Vit, bildsnider, von mir uff die verdingede des steinenen öley bergs.

Item II guldin III ½ ß & empfing meister Diebolt Martin, der maler, von mir, von dem bogen und dem ingange fornen an dem kirchhofe by der winlute stuben allenthalb uß zu strichen und sant Jergen, ritende, fornen daran zu molen.

Hagnau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 1504/05. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 166 und 174.

1505, 1. Februar

Meister Diebold Martin wird für mehrere Visierungen und ein Gemälde der Trinität an der Säule gegenüber der Kanzel bezahlt

Item ein guldin empfing meister Diebolt Martin, der moler von mir, vigilia lichtmeß, vor zwo visirungen der bildungen ettlichs heiltumbs halb, so myn herren pflegere ine willen werent und vermeinten, von silber zu machen und faßen zu laßen.

Item zwene guldin dem selben meister Diebolten von der sylen, gegen dem brediger stule über, ine der kirchen zu molent und die heilige Trinitete daran zu faßen und zu machen.

Item III ß & dem vorgen. meister Diebolt Martin, dem moler, von III visierungen, so er der silberynne furspangen halb, die myn herren pflegere verschyner zit machen laßen haben, gemacht hat.

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 254, z. 1. Febr. 1505. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 166.

1505

Meister Diebold Martin wird für die Fassung des Kruzifixes des Altaraufsatzes des Fronaltars bezahlt

Item 4 ½ gl. empfing meister Diebolt Martin, der maler …, von dem crucifix zu fassen, so uff die dofel des fronalters gestalt ist.

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 254, z. 1505. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 166.

1506/07

Meister Diebold Martin wird für die erneute Fassung des Vesperbildes bezahlt, das gerissen war, sowie für die Reparaturen am Hungertuch

Item IIII ß & empfing meister Diebolt Martin, der moler, von mir, das angesicht an dem vesper bilde wider zu faßen, als es zerspalten was.

Item VII ß & empfing aber der bestimpte meister Diebolt, moler, das hunger duch, so durch die müß und ratten mit XIIII löchern geschediget was, wider zu machen.

Hagenau, Stadtarchiv G. G. 255, z. 1506/07. Er malt 1507 auch das Gewölbe des neuen Ölberg für 2 Gulden. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 166.

1506

Meister Vitus erhält u.a. weitere 20 Gulden für den Ölberg

Item VIII &…wart meister Viten, dem bildsnider geschengkt, als er hie zu Hagenow was.

Item XX gld empfing meister Vitus, der bildsnider, abermols uff dio geding des oleybergs.

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 254, z. 1506. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 175.

1507

Über diesen Ölberg Veit Wagners wird von dessen Schwager Hans Heße in Greßweiler ein Gewölbe errichtet. Der Vertrag hierüber unterm 19. Februar 1507 abgeschlossen, „mit meister Hans Heßen von Greßvviler, ine bysin meister Viten, bildschnider, sins swogers, eins gewelbs halb…, dar in der oleyberg, so genanter meister Vit machet, gesetzt werden sol.[1]

XXX gulden empfing meister Vit, bildhower, von mir uf fritag nach sancte Margareden tag verg[angen]…uf sine verdingede des olbergs. Also hat er nu C guldin uf soliche verdingede.

Item funfzig guldin entphing meister Vit, der bildehower, von mir ine der zit, als er den oleyberg uffsetzen und ußbereiten was…und ist domit bezalt der 1½c guldin der verdingede des oleybergs.

Item funfzig guldin dem genanten meister Vitden über soliche vor genante gedingede noch geben, nochdem semlichs, siner großen clage noch, mit viel mühe und arbeit also getedingt wart.[2]

 1. Ib., G. G. 255, z. 19. Febr. 1507. Vollst. Abdruck bei Hanauer, I. c., 454, nr. 957: „Item VI lb entphing meister Hans Heße von Geßwiler, der steinmetze…, als im das gewelbe mit sampt der riung und dem bogen dozu geherig verdingt wart. Item X gld empfing aber meister Hans Heße von Greßwiler von mir, ine bysin meister Viten, sins swogers, uff sine verdinge.“ G. G. 255, z. 18. Febr. 1507.
 2. Seiner Frau werden 2 Gulden „zu verbaden“ geschenkt, ebenso 2 Gulden seinen Knechten. Ib., G. G. 255, z. 16. Juli 1507.

1516

Item funf guldin entpfing meister Michel, der schriner von mir…füx XV dicker, großer und langer dielen; sint meister Viten, bildsnider, gewest; kouft er in Straßburg.[1]

 1. Für die neue Orgel. Ib., G. G. 256, z. 1516.

1520

Item V ß III & han ich salbander verzert uff samstag vor Galli ao XX zu Straßburg, als ich die visierong zu dem sacrament huselin by meyster Viten seligen wittwe geholt.[1]

Nach: Rott, Hans: Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 171–175.

 1. Ib., G. G. 257, z. 13. Oktober 1520.

Hall (Tirol)

1453

Vertrag des Steinmetzen, Malers und Werkmeisters Hans Stettheimer mit der Stadt Innsbruck betreffs Errichtung einer Altartafel für St. Nikolaus in Solbad Hall.

Ich Maister Hanns Stätthaymer, Stainmez, Maler, Vnd/ Werckmaister Von Landschuet, Bekhenn für mich Vnd alle meine Erben, das Ich ain Visier ainer Tafl den Ersamen vnd Fürsichtigen Vnd weisen Rath, der Stat hall im Ynthal fürbracht vnd gezaigt hab, Vnd nach der benannten Visier der Vorbenannt Rath, mit sambt Iren Kürchpröbst Symon Laubinger, mit mir Ains worden sein, Vmb Ain Tafl in S. Niclauss Gottschauss Zu Hall auf den Fron Altar, die selbig Tafl soll gerecht sein, auf den Eegemelten Altar, mit weit vnd mit der hech mit aller Mass, vnd soll auch die Tafl aussferttigen nach der Visier mit allen Stuchken als beredt Vnd angezaigt ist, in der Visier vnd abgezalt sein, 26. erhebte Vnd gannz geschnidtne Pilder Vnd 3. Figur auf dem Creüz, der mag Ich mer darein machen, Vnd nichts minder, Ich sol auch die Tafel aufmachen, wo Vnd Sy des notdurfft ist, mit feinem Perniertem gold vnd mit khainem andern matten, oder geferbten gold, Vnd sonder soll die Tafl Inwendig Cöstlich sein, Vnd Vnten mit dem Sarch Vnd aussen, Vor vnd hindten Cosstlich gemalt, mit den Fügurn, als die auf die Visier gezaichnet sein, mit gueter Ölfarb Vnd rain gefürneisst Vnd die Visier ist besigelt mit des Erbern Vnd weisen Jeronime Nuzen, die Zeit des Raths Redner Insigl es ist auch abgeredt, ob etwas daran vergessen Vnd nit gemelt war Vnd doch Zu dem Werkh gehört, das soll auch darein khomen, Ich soll auch die Tafl machen mit allen Stuckhen, mit gold vnd Farben, Vnd was darzue dient, des Ich Ion Von gott vnd Ehr welln haben, Vnd die obbenannt Kürchen Vnd die gannz Stat nuz, Vnd die Tafl soll Ich Maister Hanns oder meine Erben, in die obbenannt Statt hall im Ynthal antwurten, Vnd auf den obgemelten Altar, S. Niclausen aufsetzen in meiner Zerung Vnd wagnus, Vnd für die benennt Tafl mit allen vorberüerten Stuckhen, haben Sy mir versprochen Zugeben . 600 sf Reinisch, wo aber, das Ich die bösser macht, Vnd mich verfuer, Vmb . 50 . sf oder gar Vmb 100 sf die solln Sy mir auch geben, doch soll die Tafl vber . 700 sf nit Cossten, auch beredt das Ich Maist Hanns meine Erben sollen die Tafl aufsezen, auf den obberüerten Altar, Zu Pfingsten, in den . 54. Jar Vngeuerlich Vnd wann Ich oder meine Erben die Tafl aufgesetzt haben, so soll des obbenannten Gottschauss Kürchprobst ain Werckhman Zu hall hie nemen, Vnd ain gmain oder 2. Darzue, Vnd desgleichen soll Ich oder meine Erben, hie im Landt auch solch darzue geben, möchten Sy ains Obmans hie im Landt ains werden, Vnd soll die Tafl geschäzt werden, nach aller Arbait, ob Sy 600 sf. wert sey, wäre Sy aber lezer, so sollen Sy das hinter sprechen, was Sy dann wert ist, wäre Sy aber Passer, so mögen Sy hinüber Sprechen als auf . 650 oder 700 sf Vnd nicht hinüber, Vnd wann der Ausspruch geschieht, so soll nur obgenennter Maister hanns oder meinen Erben an der Tafl bezalt werden, 200 sf mechten Sy aber mer haben, das sollen Sy auch thuen, treulich Vnd Vngeuerlich, Vnd was mir an der benannten Täfl das obbemelt Gottsshauss oder Kürchprobst, dannocht schuldig werden sollen nur oder meine Erben darnach alle Jar 100. fs. geben Vnd antwurten hie Zu Hall im Ynthal, Vnd Vmb main geltschuldt versorgen, mit ainem giltbrief nach notdurfft, des Zuverkhundt der warhait aller obbeschribner Sachen, das es alles war, stät, vnst Vnd Vnzerbrochen bleibe Vnd an aller statt gehalten werde, gib Ich obgenannter Maister hanns Stätthaymer, für mich vnd alle meine Erben den obgenannten Symon Laubinger, als ainem Kürchprobst, diezeit vnd allen nachgesetzten Kürchpröbsten S. Niclausen Gottshauss Zu hall im Ynthal den offen Brief Versiglet, mit meinem aignen Insigl, das Ich Zu Endt der gschrifft fürgedruckht hab, Geben nach Christi geburt 1453. Jar, An S. Marx tag des heiligen Euangelisten, Wir der Stat Ynsprugg im Ynthal, Rath, Thuen khundt, das die von Hall mit Pet an Vnns gelangt seind, Inen ain Vidimus Zugeben, Vundter der Stat Ynsigl, Bekhennen wir das wir den hauptbrief, des Abgschrifft oben geschriben steet, in gschrüfft, Papier Vnd Insigl gannz, gerecht Vnd Unuersehrt gesehen, Verhört, Vnd verlesen haben, Vnd laut von wort Zu wort als die Abschrifft, Vnd Vmb das der, wo der fürkumbt, als ainem offnen Vidimus, Zuglauben sey, das haben wir der Stat Ynsprugg Ynsigl darauf gedruckht, doch Vnns Vnd Vnsere Erben Vnd Nachkomen, Vnd der benannten Stat hall ohn allen schaden, Geben Vnd besehehen.

Aus: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. 3. Folge, 26. Heft, 1882, S. 48–50; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, Darmstadt 1967, S. 110–112.

1453

Verschreibung mit Meister Hans Stethaimer von Landshut wegen des Hochaltares in der Pfarrkirche[1]

ICH Maister Hanns Stätthaymer, Stainmez, Maler, Vnd Werckhmaister Von Landschuet, Bekhenn für mich Vnd alle meine Erben, das Ich ain Visier ainer Tafl den Ersamen vnd Fürsichtigen Vnd weisen Rath, der Stat hall im Ynthal fürbracht vnd gezaigt hab, Vnd nach der benannten Visier der Vorbenannt Rath, mit sambt Iren Kürchpröbst Symon Laubinger, mit mir Ains worden sein, Vmb Ain Tafl in S. Niclauss Gottschauss Zu Hall auf den Fron Altar, die selbig Tafl soll gerecht sein, auf den Eegemelten Altar, mit weit vnd mit der hech mit aller Mass, vnd soll auch die Tafl aussf erttigen nach der Visier mit allen Stuchken als beredt Vnd angezaigt ist, in der Visier vnd abgezält sein, 26 erhebte Vnd gannz geschnidtne Pilder Vnd 3 Figur auf dem Creüz, der mag Ich mer darein machen, Vnd nichts minder, Ich sol auch die Tafel aufmachen, wo Vnd Sy des notdurfft ist, mit feinem Perniertem gold vnd mit khainem andern matten, öder geferbten gold, Vnd sonder soll die Tafl Inwendig Cöstlich sein, Vnd Vnten mit dem Sarch Vnd aussen, Vor vnd hindten Cosstlich gemalt, mit den Fügurn, als die auf die Visier gezeichnet sein, mit gueter Ölfarb Vnd rain gefürneisst Vnd die Visier ist besigelt mit des Erbern Vnd weisen Jeronime Nuzen, die Zeit des Raths Redner Insigl es ist auch abgeredt, ob etwas daran vergessen Vnd nit gemelt war Vnd doch Zu dem Werkh gehört, das soll auch darein khomen, Ich soll auch die Tafl machen mit allen Stuckhen, mit gold vnd Farben, Vnd was darzue dient, des Ich Ion Von gott vnd Ehr welln haben, Vnd die obbenannt Kürchen Vnd die gannz Stat nuz, Vnd die Tafl soll Ich Maister Hanns oder meine Erben, in die obbenannt Statt hall im Ynthal antwurten, Vnd auf den obgemelten Altar, S. Niclausen aufsetzen in meiner Zerung Vnd wagnus, Vnd für die benennt Tafl mit allen vorberüerten Stuckhen, haben Sy mir versprochen Zugeben. 600 Gulden Reinisch, wo aber, das Ich die bösser macht, Vnd mich verfuer, Vmb. 50 Gulden oder gar Vmb 100 Gulden die sölln Sy mir auch geben, doch soll die Tafl vber 700 Gulden nit Cossten, auch beredt das Ich Maist. Hanns meine Erben sollen die Tafl aufsezen, auf den obberüerten Altar, Zu Pfingsten, in den . 54. Jar Vngeuerlich Vnd wann Ich oder meine Erben die Tafl aufgesezt haben, so soll des obbenannten Gottschauss Kürchpröbst ain Werckhman Zu hall hie nemen, Vnd ain gmain oder 2. Darzue, Vnd desgleichen soll Ich oder meine Erben, hie im Landt auch solch darzue geben, möchten Sy ains Obmans hie im Landt ains werden, Vnd soll die Tafl geschäzt werden, nach aller Arbait, ob Sy 600 Gulden wert sey, wäre Sy aber lezer, so sollen Sy das hinter sprechen, was Sy dann wert ist, wäre Sy aber Pässer, so mögen Sy hinüber Sprechen als auf. 650 oder 700 Gulden Vnd nicht hinüber, Vnd wann der Ausspruch geschieht, so soll nur obgenennter Maister hanns oder meinen Erben an der Tafl bezart werden, 200 Gulden mechten Sy aber mer haben, das sollen Sy auch thuen, treulich Vnd Vngeuerlich, Vnd was mir an der benannten Tafl das obbemelt Gottsshauss oder Kürchpröbst, dannocht schuldig werden sollen oder meine Erben darnach alle Jar 100 Gulden geben Vnd antwurten hie Zu Hall im Ynthal, Vnd Vmb main geltschuldt versorgen, mit ainem giltbrief nach notdurfft, des Zu erkhundt der warhait aller obbeschribner Sachen, das es alles war, stät, vnst Vnd Vnzerbrochen bleibe Vnd an aller statt gehalten werde, gib Ich obgenannter Maister hanns Stätthaymer, für mich vnd alle meine Erben den obgenannten Symon Laubinger, als ainem Kürchpröbst, diezeit vnd allen nachgesetzten Kürchpröbsten S. Niclausen Gottshauss Zu hall im Ynthal den offen Brief Versiglet, mit meinem aignen Insigl, das Ich Zu Endt der gschrifft fürgedruckht hab, Geben nach Christi geburt 1453. Jar, An S. Marx tag des heiligen Euangelisten.[2]

P. Seeböck, Dreifache Chronik der Stadt Hall im Inntale, Ferdinandeums-Zeitschrift, Innsbruck 1882, S. 48; nach: Egg, Erich: Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 35 f.

 1. Er hat die Ichform des Künstlers, ist aber nicht von Besteller und Künstler gemeinsam ausgestellt.
 2. Der Vertrag beruft sich wie alle auf die Visier, auf die vom Künstler vorgelegte und vom Besteller gebilligte Entwurfszeichnung, die in Hall der Sicherheit halber sogar vom Ratsredner gesiegelt worden war, um jede spätere Änderung auszuschließen. Festgelegt wurde die Anzahl der Figuren, die Vergoldung mit Blattgold (Brunierung) und nicht mit Ölvergoldung (geferbtem Gold). Der Meister hat den Altar nach Hall zu liefern und in der Kirche selbst aufzustellen. Insofern ist der Bozner Altar eine Ausnahme, der auf die um 1420 noch größere Mobilität der Meister, die den Altaraufträgen nachziehen mußten, hinweist. Der Lohn wurde in Hall mit 600 Gulden festgelegt; falls er Verbesserungen habe, die nicht im Vertrag verlangt sind, war ein Aufgeld von 50 bis 100 Gulden möglich. Nach der Aufstellung wird der Altar von Fachleuten, einem Werkmann und ein oder zwei Gemeindevertretern mit einem gewählten Obmann, geschätzt, ob er nach der Visier gemacht und den ausbedungenen Preis wert sei. Bei schlechter Beurteilung erfolgt ein Abzug, bei besserer Ausführung der schon erwähnte Aufpreis von 50 bis 100 Gulden. Die Bezahlung wird durch eine Anzahlung von 200 Gulden und nach der Aufstellung in Raten von je 100 Gulden pro Jahr geleistet. Der Vertragsabschluß wurde 1453 mit einem Trunk von 4 Maß Wein, die Aufstellung ebenfalls mit einem Umtrunk gefeiert [T. Herzog, Meister Hanns von Burghausen, Verhandlungen des Histor. Vereins für Niederbayern, Landshut 1958, S. 24.]. Der Termin für die Herstellung des Altares war bei diesem großen Werk mit einem Jahr kurz bemessen, er wurde aber wie bei jedem Vertrag genau festgestellt. (Egg, Erich: Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 36.)

Hertogendale

1432, 26. Januar

Vertrag des Malers Jan van Molenbeke betreffend eine Altarfassung für Kloster Hertogendale.

Item Jan van Molenbeke, scildere, es comen in jegewordicheyt der scepenen van Lovene ende heeft geloeft vrouwe Gheertruden van Goetsenhoven, byden gedoege Goids abdissen van Shertogen Dale, ende brueder Jacob van Reppeemont, convers des voirscreven cloesters, inden name ende tot behoef des selfs cloesters, dat hy een outaer tafle den voirscreven cloester toebehoerende vanden VII getide wel ende loflic vergulden sal van fynen gebruneerden goude, ende van matten goude, dair dat behoeven sal, ter werclieden prise, die mijne vrouwe dair toe nemen sal, uutghenomen de welfsele vanden metselrien, dwelc syn seilen gewracht van lazuere, ende de slotsteene vanden welfsele ende de ozyven, de welke gewracht syn seien van gebruneerden goude, ende op elc duere vanden IIII groeten dueren vander taflen seien van bynnen staen gemaect van portraturen, eeneen getide volgende den seven getiden vander taflen voirscreven, dewelke getide myne vrouwen deraf geneugen sal, ende altoes de beldinghe van gebruneerden goude. Item in twee cleyn dueren boven int hoeft sal staen in deene onze heere sittende ende in dandere onse vrouwe op de maniere vander coronacien. Item sal op elc vande voirscreven dueren buyten staen een beelt, alsulc alst mijne vrouwen sal genuegen, ende hem in goets tyts sal laten weten ; dair af dat de beldinghen seien syn van formelgoen, getynselleert van fynen goude ende de boerde van zwert, getynseleert van zilvere. Item es vorwerde tusschen mijne vrouwen ende Janne voirscreven, dat de selve mijne vrouwe de voirscreven tafle sal doen vueren te Lovene met hoeren waghen ende perden tot Jans huys, ende desgelyx, alse gemaect es, weder int voirscreven cloester op hoeren cost ende op Jans last; bij alsoe oft vaerende oft kerende dair yet aen brake oft gecilgeert worde, dat de voirscreven Jan op synen cost wel ende loflic weder sal hermaken. Item es vorwerde dat de voirscreven Jan tvoirscreven werck volmaect leveren sal an Paesschen naistcomende over een jair dair naist volgende ; hier af syn borghen des voirscreven Jans als principael sculdich ind., Lysbeth, wedewe Henrix wilen vander Ryst, syn sweger Jan vander Valpoirten ende Roelof van Velpe. Et duo primi Calstre, Velde, January XXVI.

Leuven, Stadsarchief: nr. 7327, f° 235 v°. Gepublic. door E. van Even, L'ancienne école de peinture de Louvain, Brussel-Leuven, 1870, p. 35; J. Crab, Het Brabants beeldsnijcentrum Leuven, Leuven, 1977, p. 320, bijlage 17. Nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, p. 198 f.[1]

 1. vgl. Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, Darmstadt 1967, S. 110 nach Messager des Sciences Historiques, ou Archives des Art et de la Bibliographie de Belgique 1866, S. 35.

Heverlee

1526, 30. August

Vertrag über die Fassung der Triumphgruppe in der Cölestinerklosterkirche zu Heverlee zwischen dem Löwener Maler Jan van der Coutheren und den Vertretern der Kirchengemeinde

Item Jan vanden Coutheren, sone wylen Peeters, scildere, heeft verdingt ende bekynt verdingt te hebben teghen mynen vrouwen der merckgravinne van Arsschot ende Leonen de la Costuere, procureur der selver mynen vrouwen, welcke Leoen bekynde dat de selve myner vrouwen, ende hy Leoen, als procureur der selvermynen vrouwen, aen den voirscreven Janne verdinct hebben de nae bescreven partyen, de welcke de selve Jan gehouen sal zyn te stofferene ende te makene op de naebestaende conditien ende voirweerden : Te wetene yerst een crucifix, dat staen soude te Heverle int cloester dwelck gesneden heeft Henrick Mouwe ; te weten tselve crucifix sal moeten gestoffeert wordden nae de conditien hiernae bescreven, te wetene dat cruys soo ryckelyck als Sint Peeters te Loevene gestoffeert es ende alzoo goet ende soo schoen van goude ende lasuere als dat es ; ten anderen onsen heere dies gelyck soo hy aldaer gestoffeert es ; ten derden Onse Lieve Vrouwe insgelycx soo dat es ende soo ryckelyck ; ten vierden Sint Janne dess gelyckx alsoe ryckelyck als dien es ; ten vyffsten den berch oick alsoe ryckelyck als dien es ende tvoirscreven crucifix gestoffeert alzoe ryckelyck als dat es nyet ergher mer beter. Item de tafele onder dat crucifix, daer inne gesneden es eenen cruysdragher ende Onse Lieve Vrouwe ende Sint Jan ende Marie Magdalena, die te stofferene al van fynen goude ende van schoenen lasuere, soo ryckelyck als dat behoirt met affhallynghe ende alle werckelycke dynghen, soo dat behoirt, ende de metselrye die bynnen inden back staet oick fyn goud ende van schoenen coleuren, de lijsten ronsomme den back oick fyn goudt, de voegen boven den back oick fyn goudt ende den voet onder gestoffeert, soo hy behoirt ende op die dueren twee platte pointen van pointracteuren, deen het hoefken daer ons heere inne biddende es, dander daer ons heere verryst, ende de lyste rontsomme vergult, endedat platwerck wel ende werckelyck gemaect, ende buyten op die dueren twee staende beeiden de welcke myner vrouwen believen sal ende de gront cassydomen ende achter op die tafele tusschen de lysten op die platte peneellen vyff staende beeiden de welcke myne vrouwe believen sal ende dit wel ende merckelyck gemaect sonder argelist nae dwerck voirscreven tot goits mans pryse ende dit al gebruyneert goudt. Ende dat omme ende voer de somme van LXXX schell, gr. te XX stuvers tstuck, te betalene soo wanneer dwerck voirscreven gemaect sal zyn, gelovende de voirscreven Jan inden vueghe voirscreven tvoirscreven werck te volmaecken vanden welcken oick de voirscreven Leon, van weghe als voere, den voirscreven Janne geloeft heeft te voldoene. Coram Zeebroeck, augusty penultima.

Leuven, Stadtarchiv, nr. 7811, f° 86 r°–v°. Erstveröffentlichung: E. van Even, L'ancienne école de peinture de Louvain, Brussel-Leuven, 1870, S. 404–405; J. Crab, Het Brabants beeldsnijcentrum Leuven, Leuven, 1977, S. 335, bijlage 36. Nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, S. 211.

Ieper

1593, 29. April

Auszug aus dem Vertrag über das Schnitzen und Fassen eines Triumphkreuzes für die St. Martinskirche in Ieper mit dem Antwerpener Bildhauer Otmar van Ommen

Item, zal alle de voors. partien doen schilderen en de afzetten de beeiden alzo levende als nemmermeer doenlick en werdt en de naer den heesch van de figueren, zo dat betaempt: den God met dornencrone en de diademe van vergulden blecke en de onser Liever Vrauwen en de St. Jan elck met ghelijcken diademen en de ghecleedt up de joodsche maniere elck met eenen mantele, onzer vrauwen azuere ofte blaeu en de St. Jan van purpere en de rocx wit en de root ofte van zulcker andere colueren als de voors. kerckmeesters begheeren zullen. Voorts de wapenen gheschildert met huere coleuren, thout van de cruuce den grondt achter en de vooren met houtvarwe en de tvoors. chiraet van vooren te wetene den grondt van de lelien en de voiagen ofte compartementen van blaeu of root ofte zulck andere colueren als de kerckmeesters voor chierlicxt en de tamelixt vijnden zullen ; en de de boorden oft molueren en de andere uutstekende partien zo van de voors. lelien, randiolen, en de voiagen als van de cruushoutte, cleederen van de beeiden, piedestalen, balck en de corbeelen verschieren met fijn en de ghetrauwe matgout naer uutwijzen van tvoors. patroon ; item de mantele van de beeide van onser Vrouwen bezeijt met gouden lelien, roozen ofte andere schoone blommen en de de cheraphinnen en de andere chiraet commende up den balck, piedestallen en de corbeelen inschelijcx vergult metghaders thout onder tafereel met eenighe corte inscriptie in gulden letteren en de toedien de lelien oock verchiert van binnen met gouden sterrekens, leliekens ofte roozekens zo dat tamelicxt bevonden werdt al naer uutwijzen van de voors. concepte ofte patroon en de naer den heesche van de wercke ; maekende oock de voors. coleuren al ven goede ghetrauwe olie varwe te wetene tblaeu van olie smalte ofte asschene van fijnen azeure in olie gheminghelt en de ghewreven stroijn, trood van schoon vermilloen ofte lacke, zo de kerckmeesters bequaemst vijnden zullen naer tzien van de monstere en de alle ander colleuren in advenante en de naer den heesch.

Ieper, Archiv der St.-Maartenskerk, unnummerierte lose Kopie. Erstveröffentlichung: A. Deschrevel, Het triomfkruis van Otmaer van Ommen te leper, in Handelingen van het genootschap "Societé d'Emulation» te Brugge, 106, 1969, p. 46–47. Nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, S. 216 f.

Kaltern

1498

Quittung Hans Klockers über erhaltene Teilzahlungen für den der Pfarrkirche in Kaltern zu liefernden Hochaltar

Ich, Mayster Hanns Klogker, Maler, Burger zw Brixen, becken und thun kundt allermenicklichen für mich und all mein Erben mit disem Brief, das ich von den erbern Kirchpresten der Pfarrkirchen zw Kaltarn von ainem auff den ändern seyt dato der Spantzetl piss auff heuttigen Tag an dem Furgeding der Tavell, so ich dan der erbern Nachparschafft zw Kaltarn zw machen zuegesagt habe laut der Spantzetl, ingenomen und empfangen habe nämlichen an Wein und an Gelt fünff- hundert reinisch Gulden guter gewondlicher Meraner Müntz, der ich mich von innen Rueff gewert ausgericht und bezalt sein an allen Abgang und Schaden. Umb die benanten funffhundert Gulden reinisch ich benanter Mayster Hanns Klogker für mich und all mein Erben sag die benanten Kirchprest von ainem auf den ändern auch die erber Nachparschafft zw Kaltarn anstat der benanten Pfarkirchen daselbs gantz frey, quit, ledig und loß, in Krafft ditz Brieffs. Mit Urckundt ditz Briefs, den ich der benanten Nachparschafft Kaltarn anstat der benanten Pfarltirchen darumb gib, geschriben und mit meinez hiefür gedrucktem Pettschafft bevestendt. Ist beschehen zw Kaltarn am Sambtztag nacli Sandt Andrestag, des lieyligen Zwelff botten, anno domini etc. nonagésimo octavo.

Kaltern, Marktarchiv (Ausfertigung. Papier, Petschaft des Ausstellers. Rückvermerke des 17. Jahrhunderts: Quittung von wegen der Tafl des großen Altars per 500 fl.; Veröffentlicht von F. Hüter: Schlern 20, 1946, S. 177). Nach: G. Scheffler, Hans Klocker. Beobachtungen zum Schnitzaltar der Pacherzeit in Südtirol, Innsbruck 1967 (Schlern-Schriften, 248), S. 120 f.

Kaufbeuren

1513

Item maister Jerg Lederer, der bildhower, hat verdingt die Staffel, die gen Slanders gehert, dem Peter Zech; die sol er machen, wie hernach volgt: nämlich sol er den sarch und corpus sampt den fligeln und blindfligel verguldin und faßen von färben und gold bis an das nackent, doch sol er das nacket underfaßen; weyter sol er den auszugk zu derselben tafel verguldin und gar ausfaßen bis auf sein stat. Mer sol er dieselb tafel vergulden und faßen, wie der obgemelt maister Jerg seim diener Peter Zech ze machen anzaigt, gar und gantz bis uff sein stat, ausgenomen das flachgemel, und das nacket ausfaßen im corpus, sarch, fligeln und blindfligeln, und sol Peter Zegh im selbs die färb dartzu royben und die tafel mit allen dingen, wie obstat, in seinem eigen spiß machen. Dargegen sol maister Jerg im geben XXXXIIII gulden reinischer und allen werckzugk. Es ist auch weyter gedingt worden, das maister Jörg in derselben mog anstellen, der dem Peter die arbait machen helf, und so lang der selb dem Peter hilft, so lang sol Peter dem maister Jörgen darnach helfen, an andern dingen arbaiten, oder aber, sovil in der gesell die selb zit gestiend, abziehen an obbestimpter arbait; des sol Peter die wal haben, was ine ze tun ist. Weiter ist geredt, ob maister Jergen mer arbait ze machen zustond, die im ze machen not were, und er das on Peter ze machen begert, so sol er dasselb auch machen, dwil er in der arbait ist; des sol maister Jörg im inmaßen wie vor bezalen nach der wuchen oder stuckwerck. Ob auch dem Peter ain arbait für in selbs ze machen zu stende, so Uli oder V wuchen ungeferlich were, des sol maister Jörg im ze tun gestatten und bewilligen. Actum uff mentag post Quasimodo anno XIII.

Neuburg, Staatsarch., Reichsst. Kaufbeuren, Lit., nr. 30 (= Register der Stadt- u. Landkanzlei-Prot. 1513—18), fol. 5, z. 4. April 1513. — Thieme-Becker XXII (1928), 533; Münchener Jahrb. 2IX (1932), 253ff. (C. Th. Müller), u. L. Böhling, Ergänzungen zum Werk Jörg Lederers, in Das Schwab. Museum IX (1933), 49f. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 131 f.

1513

Anno dni XIII uff suntag post Francisci, do hat maister Jerg Lederer, zunftmaister der bildhawer, dem Lenhart Widenman, dem kistler, ain tafel uff nachfolgende mainung ze machen recht und redlich verdingt: nämlich des ersten, so sol der sarch unden lang sein V werck schuch und VIIII zoll und je III schuch hoch sein; und sol das corpus weit sein VI schuch und X zoll, und sol hoch sein (Lücke hier). Item der sarch, das corpus und der ußzug sol alles hoch sein XXX schuch, und sol in sarch machen die V kerlen von gantzem holtz, und den winperg sol er machen an das corpus, wie maister Jerg im in uffreist oder angeit; und sol sunst die arbait fleißig und gut machen, und sol das corpus, der sarch und fligel geschloßen werden uff pfingsten nächst künftig. Und darnach sol er das geschnitten ding, was in sarch und in das corpus und in die fligel gehört, mitsampt seiner zugeherd uff sant Jacobstag darnach auch gemacht werden; und der ußzugk und die plindfligl sol gemacht werden mitsampt seiner zugehört uff Michaelis nächst darnach. Und sol die arbait nach inhalt ainer visierung, daruff er baider handtgeschrift stat, machen. Von dem allen sol maister Jörg dem Lenharten, kistler, geben XXXII gülden uff zit und zil, wie hernach, des ersten X glden uff Jacobi, XVI glden uff Michaelis, so die tafel gantz ußgemacht und uff Martini darnach VI glden.

Neuburg, Staatsarch., Reichsst. Kaufbeuren, Lit., nr. 30, fol. 18, z. 9. Okt. 1513. — Auf einem beiliegenden Zettel lautet die Lücke: „und sol hoch werden am ordt an die krüpfung VII schuch". Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 132 f

Kaysersberg

1515

Vertrag mit Jörg Beringer, Bildhauer in Luzern

Der vest Alexius von Beyer, unser burger, hat verschiner jarn meister Jörg Beringer, dem bildhouwer, uwerm burger ein tafel ze schnyden verdingt, lut der kerbzedel, und verrückter zyt durch einen unsern boten erfarn laßen, als der in uwr liebe stat gewesen ist, ob etwas doran sye oder nit, und im mit der bezalung oder uff uns zu arbeiten nichts zugesagt. Haben ouch das hern Dieppolten Schilling zugeschriben, meister Jörgen solchs zu sagen, als wir achten, beschehen sye.

Nun hat er uns um corporis Christi verschinen geschriben, das unser bot im zugesagt, er solle die tafel machen, wir wollen die bezalen, und begert, etwas gelt doruff ze schicken, das uns befremdt, dann wir unserm boten nichts befolhen, haben uns auch solicher tafel keins wegs beladen wollen, und achten, was Alexius von Beyern zugesagt und er sich verschriben hab, er werde das halten, Ewr liebe fruntlich bittend, meister Jorigen guthchen ze sagen, uff nichts ze arbeiten oder von uns bezalung zu erwarten, dann wir uns der tafel nit beladen noch annemen wellen; wir laßen das Alexius von Beyern versehen, als der jhen, so im verdingt hat, kein zwifel, wo wir die tafel bezalen wollten, wir hetten meister Jörgen eigner personen unser meinung zugeschriben; so das beschehen, was wir im zugesagt hetten, wollten wir im mit eren geleist haben. Das haben wir uwr liebe als unser guten frunden nit verhalten wollen.

Kaysersberg, Stadtarchiv, B. B. 49, fol. 87, Kaysersberg an Schultheiß und Rat von Luzern, z. 18. Juli 1515. H. Rott, in Z. G. O. 2XLIII (1929), 103; ders., Qu. u. Forsch. II, u. unten bei Luzern. Im Mißivenb. (B. B. 49) von 1507–21 wird Alexius von Bayern, der Sohn Stefans von B., öfters erwähnt. Im Jahr 1492 wurde Junker Alexius von Bayern, dessen Mutter Klara von Hunaweier b. Rappoltsweiler war, Bürger von Luzern. Luzern, Staatsarch., Ratsprot. VII (1489–95), fol. 296, u. Bürgerb. II (1479–1572), z. 1492; ebenso Rodel der Bekrönungs-Brudersch. v. 1496 („Juncker Alexius von Peyeren u. frow Clara von Hunnenwiler, sin muter"). Nach: Rott, Hans: Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 358.

1518

Vertrag mit Hans Bongart, Bildhauer zu Kolmar

Min herrn meister und rat zu Keisersperg, (haben) meister Hansen, dem bildhouwer, verdingt ein tafel uff den fronvasten mit dem gantzen paßion, lut der visierung, als das die visierung anzoigt, und namlich das corpus mit einem gantzen crucefix und vier materien darneben des paßions mit gantzen bilden, zum aller schicklichesten und zumlicher hochen und große, als das die notturft erhoischt, ouch die visierung der tafel anzeigt; so denn die zwey fligel oder fettich, in jedem fligel IIII materien des paßions ußgeteilt, noch zimlicher moß, flach geschnitten zum aller wercklichesten, und unden im sarch den salvator mit XII appostelen und gantzer brustbilder geschnitten, noch dem besten, und oben uff einem ußzug, noch ußwisung der visirung, mit dryen steenden bilden, sant Helenen mit dem crutz, sant Cristoffel und sant Margreth, alls das die visirung eigentlich anzoigt, mit sinen gesprengen, vigolen und lobwercken, inn und ußwendig der tafel, zum aller besten und wercklichesten das sin mag, und deßhalb gut wertschaft machen noch sinen eren und der kilchen nutz. Und so er das werck der tafel ußgemacht hat, soll man im zu lon geben für sin mu und arbeit C und LXXX gulden, und sol in die kilch dero zu zimlichen ziten und jaren bezalen.

Kaysersberg, Ratsprot. B. B. 9 (1361–1517), fol. 212b, „Verding der tafel uff den fronaltar meister Hansen, dem bildhouwer zu Colmar". Dieser Vertrag steht auf dem letzten Blatt des Ratsbuchs, dessen vorgehender Akt datiert Mittw. nach Antoni (= 21. Jan.) 1518. Der erste Eintrag im folg. Ratsb. trägt das Datum vom 10. Jan. 1518. Zwischen beiden Daten liegt der obige Vertrag. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 358 f.

1520, 30. Juni

Vertrag mit Hans Bongart zur Anfertigung einer Brunnensäule

Verding der brunnen sull meister Hansen zu Golmar.

Uff sontag Petri et Pauli anno XXI haben min herrn, meister und rat, meister Hannsen, dem bildhouwer, einen brunnen stock zum stockbrunnen mit gehouwen steinen verdingt in zimlicher hochin, namlich oben doruff sant Con(s)tan[s]tinus, mit dem crutz an sinem arm habende, als ein römischer keiser gekrönt, mit einem keiserlichen langen kleydt und under ze fußen mit zweyen schilten des richs und der stat wappen, ouch die brunnen sul mit vier leouwen köpflin, mit vier roren, so das waßer tragen. Und sollen min hern meister Hansen die stein, es sye von Ruffach oder anderstwa darzu dienende, in irn costen gen Golmar antwurten; davon hot er gehoischen X glden, ist im geboten IX glden ze geben, und solle sollich werck uff miner herrn vertruwen machen zum besten. So das uff stat und gemacht wirt, sollen min hern das werck bedenken und zimlichen belonen.

Kaysersberg, Ratsprot. B. B. 10 (1518–27), fol. 60, z. 30. Juni 1520. Kurz vorher verdingen Meister und Rat dem Brunnenmacher Claus Berchtold von Urbeis „einen stockbrunnen zu legen in die stat für den kilchhof an den platz", ib., fol. 45, z. 1520. Das Verding des Brunnenkastens seitens der Stadt an den Städt. Werkmeister Bartholome: „einen steiny brunnen kasten ze machen mit sampt zweyen waßer stuben, namlich mit acht egk, da jedes egk siben werck schuh lang an einem stein sin soll, sampt einer steiny sul mit vier oder dryen roren nach eins rats wolgefallen, desglichen brunnen des kasten machen mit sinem steiny boden, alles gehowen steinwerck, und den brunnen verkütten und versehen, das derselbig beheb sye …, und soll der brunn casten mit sinem begriff ungeferlich uff XX fuder waßer halten." Er erhält 38 Gulden. Ib., fol. 48, z. Dienst, vor Barthol. 1520. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 359.

Kempen

1513

Vertrag des Malers Adriaen van Overbeecke betreffs Errichtung des St. Annen-Altars in Kempen.

Anno XVe XIII Jair | vp donnerstach altera laurencii mrs | Ist eyn verdrach vnd verdynckeniss | eyner nywer altair taeffelen | vp den altair der heylliger moder sanct Annen | in der kyrspelskyrchen zo kempen | zo maichen verdragen vnd verdyngt worden | vermytz godert kruyssheufft | vnd peter huyssgens dechen zerzyt der seluer broderschafft | myt Raith consent belyeuen vnd bywesen | der Brueder hernabeschreuen vnd benoempt | den Eirbaren Adriaen van Overbeecke | Burger tot Antwerpen in dye keyserstraite in den Schylt van Engelant | aldair wonende | in formen vnd manyeren hernest volgende beschreuen. Item sall der Back der seluer taeffelen hoych syn eylff voyth vnd thien voyth breyt | Item der voyth vander taeffelen sall hoych syn derdenhalffen voyth | vnd so lanck als der altair is | vnd sall derselff voyth inhaldende syn drye parcken | In dem yrsten sall stain dye gebuerte Cristi | in demzweydendathoichtzyt Epiphanie domini | dye heyllige dry koenyngen | vnd in dem derden parcke | dat hoichtyt purificationis marie | zo duytsch genant lichtmisse | Item mydden in der taeffell beneden in dem voyth | der stam Jesse | vp eyme sessell myt seess propheten vmb sich | vnd in dye kroyssen | zwelff koenyngen | vnd in dat middell sanct Annen geslecht | Item in dye rechte syde | sall stain versmadenyss der offerhandt Joachim | vnd vyer parcken in dye kroyssen | zo der lyncker syden sall stain | deylongh des goytz sanct Annen | ouch myt vyer parcken in dye kroyssen | verbildet vnd verzyrt na der hystorien | Item bauen up dye taeffell kretzden | na vythwysongh der taeffell | myt verbildongh der baitschafft marie | vnd sanct Annen | myt yren drye mannen | Item dye blader van bynnen sullen syn verzyrt aen beyden syden vp platwerck allen | na der hystorien | vnd van buyten vp sall stain dat ganze ordell | Item achter dye taeffell soll stain eyn pylrode off calomme | bauen up sanct Annen bilde | in dye kyrche syende | Item dye kroissen sull waell holl syn | vnd dye metzelere verhaeffen kruyss in dat Ronde | vnd nyet in dat platte | Dit werck alsust gesneden | gemaicht | gesaeffyrt | vnd waell vprechtlich bereydt | sall meister Adriaen leueren zo kempen vnd vpsetten Jacobi neestkoment | ongevairlich XII|I dage | vur sanct Annen dage der heylliger frouwen | vnd wanne he dye leueronghe doin will salmen ym bestellen | vp syn gesynnen eynen wagen off zwene zo Antwerpen sulx to haelen | vnd sall he myt komen vnd dat werck vpsetzen | Dis so sall meister Adriaen wederomb zo loen hauen drye hondert bescheiden goldgulden van gewichte off dye gude werde darvur | der sullen yme dye dechen versorgen vnd bestellen in dese Bamysse zo Antwerpen in syn huyss vunfftzich goldgulden | vnd dye helffte der blyuenden sommen salmen yme geuen | wanne dat werck gericht is off vpgesatzt | Dat derdendeyll salmen yme geuen vnd bezalen | darna assdan martini strax folgende | sunder langer verzoch | vnd wer idt saich | genanter meister Adriaen | dat werck nyet en maichten off en leuerden | als vurgeschrewen steyt | noch wercklich als myt onyscheide bekalt is vnd verdragen | salmen yme sulx by den verstendigen aem gelde mogen kurtzen | Hyr syn myt by aen vnd ouer gewest | peter onder den noeten | der sich eyn mytdechen zo deser saich den dechen zo hulffe erkaren hefft vnd is oick gesehyet myt wissen hern Adams pastoirs deser moderkyrehe zorzyt | derich ploenis Scholtissen | derich slossgens Burgemeisters | Johans opter Nyck Raitmans | Jacop verwers | Johans speden | henrichs to graue | Johans systrop alias de via | Johans van Hulss | meister Johans gruyters | vnd andere Bruederen vnd zo orkonde synt deser Cedulen zwo alleyns haltende vys eynanderen gesneden myt Jhesus maria Anna | Wucher die dechen vurss. van wegen der Broderschafft eynen | vnd meister Adriaen vurss. dye ander vntfangen hait | In den Jaeren vnd dage als vurss steyt.

Quittung über die für dieses Bild empfangene Summe

Ich Ariaen van auerbeck Schilderer zo antwerpen Bekenne dat ouermidtz diese qwytancie dat ich vntfangen hain van peter vnder den noeten zo kempen dryhondert bescheiden enckelen golden gulden van eynre taffell ich gelieuert hain vp sent anne altair bynnen kempen na luede eynre zedelen ich darvan hadde | ass sulche Summe geltz myr dar van ge-laifft wass ass vurss. | darzo hain ich noch forder vntfangen van dem seluen peter vurss. Tzien goldegulden vnd seess steyn vlaiss | willich myeh van der sementlichen Broederschaff zogelaaht wass ass ich dy taffell gelieuert hait | also dat ich myn werck besser vnd werder gelieuert hait dann vnse contract vnd verdinckenysse hilt | alss na luede zweer … (zedelen) dar van gemacht waeren vit den anderen gesneden. Dess so forderen vrkünde der warheit hain ich ariaen vurschreuen gebeden dem Eirbaeren heren Wilhelm pater des conuentz bynnen kempen dat he syn Syngeneett vnder vp spasium dieser qwyttancie will drucken | Willich ich Wilhelmus vurss. | vrnb Beden wilne mester ariaen vurss. gerne gedain hain vnd forder hain ich ariaen vurss selffs mynen eygen hantteycken vnderscreuen hain mit myns selffs hant | dar van ich dem seluen peter vurss vnd weme des forder van noedeniss I der dryer hondert ind tzien golden gulden vnd sess steyn vlaiss qwytschelde vnd guder betzalonge erdanck.

Gescreuen vp sent Andress auent des heiligen apostel. anno XVe decimo quarto.

Rechnung der St. Anna-Bruderschaft über dieses Altarwerk

Exposita.

Item hain ich verlecht in Conuent ass mester ariaen die taff eil verdienckt wass in bywesen huyssken cruyssheufft Gruetter II quart wyns facit III schilling.

Item dem pater im conuent vnd henn to graue gegeuen ass sy in den Bamusmart dat irsten termyn ouergauen die L goltgulden aldo to antwerpen geschynckt mester ariaen II quart wyns | darvur dem pater wedergegeuen VI stuuer facit V schill. VI den.

Item mester hanss hurstgen verdienckt den balck mit den yseren werck vmb to setzen ouermidt der sementlichen bruederen yme gegeuen sal III hornsche gulden facit I guld IX schill.

Item Strumpken verdienckt die Capelle to keren vnd gelaisseren schoyn to machen dem zo loin XII schill.

Item vp gonsdagh Sent Lauwerenciusauent sent peter Huysskens vnd ich vitgereist umb die taffei to halen to antwerpen na myddage verdain na lude der partes hernabescreuen vnder vns beiden

Item Sent Lauwerencius auent to stralen ind to brochuys verdain tsamen II stuuer

Item vp sent Laurencius dagh to raide des morgens II stuuer

Item den seluen dagh to gemmerden III stuuer

Item eodem die des auentz to schendell III stuuer

Item den foerlueden vur yre Cost vnd Loen vnss forden van Raide then Boischs VIII stuuer

Item vp frydagh na sent Lauwerenciusdagh then Boischs to myddage II½ stuuer

Item eodem die des auentz II½ stuuer

Itemvp saterdagh to myddage II½ stuuer

Item des auents to antwerpen

in den Roden lew III stuuer

Item vp Sondagh bleuen wy to antwerpen by mester ariaen in synem huyss des morgens verdain in den roiden wyn mit der kost by mester ariaen III stuuer

eodem to myddage ayn wyn III stuuer

eodem die des auentz III stuuer

Item vp manendagh vnsser lieuen frouwen auent ass wy die taffell leiten beslain vnd laiden zo vor ind na vnd ouch vp vnser lieuen frouwen dagh gehaidt tsamen ayn beir simul IX stuuer

Item den knechten gegeuen ass ich den sloittell vntfangen vur yre drynckgelt sementlich II hornische gulden facit XXIIII stuuer

Item der maet in dem huyss II stuuer

Item vp gonsdagh na vnser lieuen frouwendagh ass wy des morgens van antwerpen reisden asdo mester ariaen wy yme ouch syne Cost betalen moisten bysto kempen vur vns dry perschonen

Item vp der loight to myddage by den tollner verdain vur cost ind wyn V stuuer as he vns den toill vmb gaitz will qwyt gaff vnd anders wegen

Item vnder wegen verdain in den engell II stuuer

Item eodem die des auentz to hoighstraten X stuuer

Item vp donresdagh to myddage to goer X stuuer

to Hylffart eodem die des auentz IIII stuuer myner I ort.

Item vp frydagh then Boischs III stuuer ½ ort.

eodem die veruaren vnder vns dryn III stuuer

eodem die des auentz by den graue X stuuer

Item so wy ayn vysschen hadden vnd vort wegen verdain ind to myddage vp her smacken tsamen VII½ stuuer

des saterdags ind des auentz to brock III stuuer

Item vp Sondagh to Wachtendonck to myddage III stuuer

Summa IIII goltgulden IIII stuuer myner ½ ort verdain ind viss gegeuen tusschen antwerpen

Item den voirmanen gegeuen vur synen loen der vns die taffell fort gefort hefft van antwerpen her to kempen X goltgulden

vnd wes yeder voirman myt synen person vnd perd vertert bynnen kempen eyn nacht sullen wy ouch betzalen willich huysken verlecht hefft I malder heueren XVIII schilling | vor hew V schilling, IIII maltzyt III schilling

Summa I goltgulden den ich ouch Huysken betalt hain ayn den IX goltgulden ich vntfangen hain

Item paulus ter steynmetzer die gaitter ander moerentogemort vnd fort dat ysere werck ayn der taffeien yn geloitt darouer derselue paulus gearbeit hefft mit donck heynen eynen dagh | die seluen haint sent annen yre arbeit vmb goitz wille qwyt gegeuen

Item mester hanss hurstgen mit synen Soenen den kraene vpgericht darmen die taffell mit vpwande vnd dar to geholpen vnd der krane weder neren gelecht | ouch syne verdynst Sent anne to folles dem bruwe geschenckt darvan her niet gerechent enwirt

Item paulus vurss vntfangen vur bly vnd mortter wy van mester Johann steynmetzer hadden darmyt loitten dat ysere werk vnd die balken gaeteren to morden darvur gegeuen V schilling

Item in die kirch laissen holen ayn bier VI denar

Item ass die taffell gericht wass asdo verdain ind geschinckt in bywesen Hulss mester hanss ind mester ariaen in paulus IIII quart wyns facit VI schilling

Item Jacop Hoeffsleger vur smytloen ind ysere werck ayr die taffell III½ gulden dat ander geschenckt he sent annen des hefft he weder kregen XV pont ysers vur VII½ schilling | Ich verlecht ind II½ quart wyns in domo veruers

Item derich tomecker ann aff gekort vur synen annedeill wycops III schill. VIII den.

Item II verdell kaelen dar mester ariaen ind paulus hadden zo yrem werck verbrant facit X den.

Item hain ich betzalt vnd ouergelieuert mester ariaen ass he die taffell gelieuert hefft gehadt zo vur ind nae tsamen eyn hondert ind LXX golde gulden

Item noch der frouwen gegeuen mester ariaens huysfrouwe II goltgulden ind VI Steyn vlaiss

Idem ouergelieuert ind betzalt in den conuent in profesto katherine in bywesen des paters ind Hulss Ie ind XXXVIII goltgulden

Item dem Cappellayn gegeuen ass vns wort dede up den predigers stoill X schilling

Item verlecht ass wy mit telen rentges ouerkomen waren in bywesen huysken, hulss vnd vort mer huysslude in domo wymans II schill. X den.

Item peter ingen birckenpaisch affgekort vur vns deill wycop vur dat landt IX schilling

Item pauwels der steynmetzer gegeuen vur III pont kortz dar he dat Capitell myt ynloetten dar sent anne vpsteit vnd der swengell dar dat taffelblat vp ieyt vnd vur synen loen tsamen IIII schill. VI den.

Item tilman dem slaitmecher vur den swengel dar dat taffelblat vpieyt ind die anckeren ayn Capitell dar sent anne vpsteit gegeuen tsamen VII schilling Recepta.

Item vntfangen van Johan spede wilich gelt affgelacht iss worden dorgh brunen hen II gulden iarlicher renthen ex parte her iohan vntfangen XXII goltgulden.

Item Jentgen kon affgelost eynen brieff iarlicher renten sprechende vp eynen gulden colsch geltz darvur vnfangen van kruyssheufft die heufftsumme XIII½ goltgulden

Item pulken sleup affgelacht I½ gulden iarlicher renten na luede der composicyen verdragen in bywesen der sementlichen bruederen dar vur vns XVIII goltgulden

Item dat conuent zo creuelt affgelost eynen gülden erffrenten colsch geltz ex parte druytgen mester henrich dar vur vntfangen dye heufftsumme XIII½ goltgulden

vur die rent XIX schilling vnd den brieff V schilling

Item Johan to honnycus affgeloist eynen gulden erffrenthen colsch geltz sprechende vp her Schurken vur die heufftsumme vntfangen XIII½ goltgulden, die renten na belop der tyt mit den brief sulche geuen sent anne V sester weitz hernabescreuen gerechent sal werden

Item Meus ter smytten affgeloist I½ gulden iarrenten ex parte Gorius fliegh dar vur vntfangen die heufftsumme XXI½ goldgulden III½ schill. dar iss die rent mit ynegerechent

Item Jentgen Houtz verkocht eynen morgen artlantz der kerstgen dorken bouwt by sent nicolaiss darvur vntfangen XIII goltgulden I ort.

Item derich to lueker verkocht eynen morgen lantz vnd IIII roeen der morgen vur XXI goltgulden I ort. facit die IIII roeen XIIII schilling facit simul XXI goltgulden ind XX½ rader schilling

Item heynen vp den stock verkocht housschilt gardt die roede vur XVI schilling darop vntfangen XII gulden current facit

Item peter ingen birckenpasch verkoucht II morgen artlantz myn II roeen die kippolt bouwt der morgen vur XVIII goltgulden darvur vntfangen XXXVI goltgulden myn VI schilling.

Item huysken my gegeuen van besattonge Johans vp den Nyck IX goltgulden

Item kruyssheufft my gegeuen vp rechenschaff ass zo Jairen schuldig bleff na lude der rechenschaff | ich vntfangen VI gulden VI schilling current

Item Derich vp den geer affgelacht eyn pont wass erfflicher renten na lude eynre pappiren zedell willich Claiss vp der heyden gegeuen hefft der Broderschaff willich ter loissen stonde mit VI gulden kempens geld na datum diser zedelen in anno XVe V° der goltgulden ad II gulden VI schilling facit die heufftsumme II goltgulden XVII½ schilling

die rent eyn pont was III½ schilling

Item vntfangen van Derich ingen Birckenpasch affgeloist eynen rentbrieff sprechende vp dry pont wass Jarrenten die ter loissen stonden mit IX goltgulden vnd vur den brieff vntfangen IIII schilling VIII den.

Item vntfangen van Herman vp den Veltpaisch vur V½ vierdel tynden tyndenrechtz iarss vnd yme die verkocht, darvur vntfangen IIII½ goltgulden

Item van Telen Rentgen vntfangen vur ½ malder roggen Jarssrenten willich ich verkocht hadt mit consent der bruederen vur IX goltgulden

Item Johan vp der Boick epiphanie domini affgeloist eynen halffen erffgulden der zo loissen stondt mit XI½ gulden current den goltgulden gerechent ad II gulden II schilling facit V½ goltgulden V schilling vur den brieff

Item heyn to bocdorp affgeloist I½ gulden erffrenten na datum diss brieffs XV goltgulden VII rad. albus ind vur die rent XXII schilling

Diese nabescreuene synt noch schuldig dat sy gelaifft haint

Item heyn scheltiss broder worden cum vxore I malder weitz

Item Johann to honnycus V sester weitz

Item Teill rentgen cum vxore V vierdel weitz

Item Coen Menneken 1 goltgulden

Item Aleit ten Buysschen I hornsche gulden

Item heynecken kepkes gegeuen II hornsche gulden die derich vp den stock geuen sal

Item Gort ter syttert cum katherine eius vxore gegeuen ½ malder weitz darmit bruder worden

Item wacker der lynnenwever verkocht sent anne kast vur XX½ schilling des hain ich vntfangen VI den. vort dat andere sal he betzalen sent Johansmysse neistkompt in bywesen Hulss.

Stadtarchiv Kempen. E, Kirchliche Stiftungen und Vikarien 1430–1700, Bd. I, fol. 23 u. 25; Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, 25. Heft, 1873,S. 209–217; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 127–132; vgl. Wilfried Hansmann und Godehard Hoffmann,Spätgotik am Niederrhein. Rheinische und flämische Flügelaltäre im Licht neuer Forschung, Köln 1998, S. 281

1529

Vertrag des Malers Adriaen van Overbeecke mit der Bruderschaft St. Joseph in Kempen betreffs Errichtung einer Altartafel.

Der Vertrag über die Tafel am St. Josephs-Altar.

Im Jar vnsers herren thausendt funffhundert negen vnnd zwentzigh auff Dienstagh nach Erasmi des achten taghs im Junio haben die Ersame vnd fromme Conraidt Hurstgen Peter Cleeff vnd Conradt Vaßbender Dechen der Brutterschaft S. Josepfs in der Kirchen zu Kempen Ein dubbell taffell verdingt zu machen auff S. Josephsaltar vonn plattwerck vnnd oben vberstochen, der fuß soll sein 2½ fuß hoch doirluchtigh, die taffell sechs fuß breidt vnnd seben fuß hoch den Erbaren Meister Arian vonn Antwerpen in beywesen herren Johan Sistrops Vicarien. Auff diß furschrieben seindt beyde parteyen guttlichen verdragen vnnd Meister Arian hatt gelobt vndt zugesagt die furschreben taffell zu machen vonn historien als Er bericht ist vonn 20 puncten vnnd gut rein werck also dat niemandt darauff kroenen soll vnnd mach ein gutt gnugen hebben vnnd Meister Arian sall die taffell lieberen auff seine Kosten zu paschen nechstkommende vnd als solches geschehen ist, alsdan ist ihm gelobt zu geben vnnd wall zu bezalen für die furschreben taffell funffzig Brabendisch gulden vonn herr Johannen vnnd Dechandt furschreiben. Diß furschrieben ist geschehen auff der Capellen bey den Altar für der Hochmissen zu negen Uhren fur Mittagh. Dieser Zedulen ist zwei aus den anderen geschnitten durch Litteren A. B. C. D.

Aus: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, 25. Heft, 1873, S. 217 f.; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 138 f.

Kitzingen

1527, 13. bis 18. Mai

Renovierung der Altäre der Kitzinger Klosterkirche durch Riemenschneider

Ausgeben Veiten Kisers bawemeisters an dem closterbawe zu Kitzingen anno etc. XXVII. Inn der wuchen nach jubilate.

Item VIII [lb.] XII ₰ geben von der kirchen im closter auszurheimen, die gestuel hineinzutragen und die tafeln aufzusetzen.

Item II gulden geben meister Thilen von Wurtzburg von den tafeln zusammenzurichten.

Item I [lb.] VI ₰ seinem knecht zu trinkgeld geben.

Item XI ₰ für negel.

Item XXVI ₰ hat der grabermeister mit einem pferd verzert, als er meister Thilen gein Wurtzburg gefurt.

Item III½ [lb.][1] geben dem schreiner, das er meister Thilen geholfen und leisten[2] an die tafeln gemacht hat.

Item VIII [lb.] VI ₰ haben meister Thil und sein knecht verzert, als er hie gewest.

Würzburg, Universitätsbibliothek. M. ch. f. 343, fol. 56v und 57r.

 1. Nicht „4 Pfund“ (Pfrenzinger).
 2. = Rahmenleisten. Beweisend für diesen Sprachgebrauch ist eine von Zülch im „Cicerone“ 1926 S. 39 mitgeteilte Notiz, „eine grosse schön gemalte Tafel, in vergoldete Leisten gefasst, durch Lukas Cranach gemalt“, aus dem Inventar des 1544 in Frankfurt verstorbenen Handelsherrn Heinrich Ackermann (Stadtarchiv Frankfurt). Eine Rechnungsnotiz (Stadtarchiv Rothenburg o. T., Nr. 363, fol. 269) von 1504 „item 17 fl. 1 ort Wolffgang Seydenstock für 3 leysten, eine für den koraltar und dy andern für unser frawen altar“ beweist durch die Höhe des Betrags, daß mit dem Worte „leysten“ auch reich ausgeführte Zierleisten, wie sie z. B. als oberer Schreinabschluß dienten, bezeichnet worden sein müssen.

1527, 16. bis 22. Juni

Bezahlung von zwei neu angefertigten Kinderfiguren

Inn der wuchen corporis Christi.

Item zwen gulden III [lb.] XVIII ₰ geben meister Thilen für zwei kindlein in die tafel im dostet und für zerung.

Würzburg, Universitätsbibliothek. M. ch. f. 343, fol. 57v.

1527, 3. bis 9. November

Neuaufstellung der Altäre

Inn der wuchen Linhardi.

Item XXVII ₰ geben dem schreiner, das er die tafel hat aufgericht und die flugel angehengt und vernagelt.

Item VII ₰ umb negel geben.

Item XVIII ₰ geben von den tafeln ins closter zu tragen.

Würzburg, Universitätsbibliothek. M. ch. f. 343, fol. 60r. und v. Akten zur Geschichte des letzten Jahrhunderts des Benedictinerinnen-Stiftes zu Kitzingen gesammelt von Dr. F. A. Reuß 1837, enthaltend das Ausgabenbuch des Baumeisters der Stadt Kitzingen für die Klosterrenovation im Jahre 1527 („Ausgeben Veiten Kisers bawemeisters an den closterbawe zu Kitzingen anno etc. XXVII“) fol. 56v–57v und fol. 60r und v. Aufgefunden von A. Pfrenzinger. Vgl. Pfrenzinger, Riemenschneider und Kitzingen, in: Bayerland 1925 S. 701. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die späten Werke in Holz, Wien 1978, S. 129f.

Konstanz

1417

Heinrich Grübel oder Grüblin (1417–1422), Hans Lederhoser (1417) und Caspar Sünder. Ihre Malereien in der Augustinerkirche zu Konstanz.

Wir Heinrich Grübel, Caspar Sünder und Johans Lederhoser, alle drye mäler und bürger zu Costentz, veriehen und bekennen uns offenlich mit disem brieff vor aller menglich für uns und unsere erben, als uns der aller durchluchtigiste furste und herre, her Sigmund Romischer und zu Ungern x. küng, unser gnediger herre verdinget hat zu malen gentzlichen miteinander die kirchen zu den Augustinern umb virtzehen hundert guter rinischer gülden, daz uns daran der wolgeborn herre, her Conrad, herre zu Winsperg, des heiligen römischen richs erbekamerer gegeben und bezalt hat von wegen, innamen und an stat des selben unßers gnedigen herren, des romischen und zu Ungern x. küngs zweyhundert guter rinischer gülden uff hüt dato diß brieffs. Herumb so sagen wir obgeschriben Heinrich Grübel, Caspar Sünder und Johans Lederhoser für uns und unser erben die obgenanten unsern gnedigen herren, den küng und unsern herren von Winsperg an siner gnaden stat der obgeschriben zweyhundert gulden mit disem brieff quitt und ledig. Des zu urkund so ich obgenanter Heinrich Grübel für mich und myn erben und von bette wegen der vorgenanten Caspar Sunder und Johans Lederhoser für sie und ire erben uns der vorgeschriben quittung zu besagen myn eigen insigel gedrückt zu rücke uff disen brieff. Geben zu Costentz uff sant Ulrichs tag anno domini millemo ccccxviimo.(= 4. Juli 1417)

Oehringen, Fürstl. Hohenloh. Gem. Hausarchiv, Abteil. Weinsberger Archiv, Schubl. D, Fase. 1 Nr. 9; aufgefunden von H. Finke-Freiburg, und von M. Wingenroth in Schauinsland XXXV (1908), 69 f und XXXVI (1909), p 17 f. und 46, teilweise auch von J. Gramm im Repertorium für Kunstwissenschaft XXXII(1909), 398 f verwertet.Obiger genauer Abdruck nach dem Original (Papierurkunde) in Oehringen. Auf der Rückseite ist das Petschaftssiegel des Malers Heinrich Grübel in schwacher Ausprägung aufgedrückt: zwei gekreutzte Grubenhämmer, also ein redendes Wappen. Als Unterschrift entziffere ich: Sigillum Heinrich Gruber. Auf der Rückseite der Urkunde ferner der gleichzeitige Vermerk: „Qwitdantz umb Ifflc gülden von den malern, die ich bezalt han, die ist man mir noch schuldig uff samstag nach exaltazionis santi krüxi (!) anno domini MCCCCXVII" (= 18. Sept. 1417); er stammt wohl von Konrad Weinsbergs eigener Hand. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. I. Bodenseegebiet, Stuttgart 1933, S. 9.

1512

Vertrag mit Rudolf Stachel über die Anfertigung des Fronaltars für Sankt Paul.

Zu wissen syg mengklichem, das die ersam, vesten, wysen herren Hainrich Philinger, lutpriester zu sant Paul, ouch Balthasar Engelin und Hans Koch, zunftmaister, kirchenpfleger daselbst, in bysin der vesten, fürsichtigen, wysen Hansen Haiders, burgermaisters, Jörgen von Hof, altbürgermaisters, Glausen im Stainhus und Michel Muntprats, mit Rudolfen Stahel ain abkumen und gedingt der taflen halb uff dem fronalter zu sant Paul geton haben, das er die selbigen tafel ußwendig und inwendig fassen soll, in massen hernach stat:

Namlich soll er die ußwendigen klaider der bild mit gutem, finem tugkaten gold vergulden, aber die rock, die sich unter dem lassend sehen, mit aim kamkat, je nach dem die farben sich am basten begebent. Item die har an den bilden sollen mit rinischen gold vergult sin. Item die rugken zwuschen und ob den bilden soll er vergulden mit finem gold, im grund geschnitten. Aber die gewelb in den körlin ob den bilden soll er mit gutem plaw machen, die listlin und lobbößlin darin mit finem gold vergulden, deßglich soll er ouch die neßlin und tickinen[1] an den windberglin und violin mit finem gold, aber die kelin mit blaw fassen, und die gesprenglin hinder den körlin matt vergulden. Doch was an disen dingen allen nit mag ougenschinlich gesehen werden, das mag er mit rinischem gold vergulden.

Item den sarch under der taflen mit den bildlin und gesprenglin soll er in aller maß fassen, wie im corpus. Aber an das furstoßend brett soll er malen mit ölfarben ettliche brustbild und hindan am sarch ain fronegk[2] zwuschen den gepildnissen sant Peters und sant Pauls, ouch von ölfarben; deßglichen soll er hindan am corpus ain jüngstes gericht mit ölfarben malen und sunst, was zum corpus und sarch gehert, alles mit guten ölfarben angestrichen und gemacht, doch sind die nebend bild und flügel mit sampt dem ußzug herin ußgesetzt und die körlin ob den nebend bilden an dem corpus und nebend sich.

Und umb sollichs sollen bemelte kirchenpflegere dem selbigen Rudolf Stahel geben hundert gulden halb in münz, je 15 schill. Costanzer pfenning für ain gulden, und das überig halb tail in gold oder je 15 schill, und 3 Costanzer pfen. für den gulden und die bezalen, nämlich jetzo 40 gulden bar und darnach alle jar, nechst nach ainandern kumende, 20 gulden, bis die sum mit abschlegen bezalt ist.

Begeb es sich aber, das bemelter Rudolf Stahel sollichs verdingt besser dann oben erlutert stat, wurd machen und sy baid partien sich ainer besserung nit möchten verainen, so mag jede party zwen erber mann, die sich solcher arbait verstanden, nemen, die nach beschowung der arbait ime ain besserung nach gestalt der arbait, die er über obgeschribnes verdingt gemacht hett, mögen erkennen, by welcher erkantniß ouch baid tail sollen pliben und der geleben, doch das solche besserung nit über 20 gulden gesprochen werd ongevärlichen. Machte er aber solches verding bößer, dan oben gelutert ist und sich die partien der abrechnung oder minderung des lons nit mochten vertragen, so sollen sy aber die vier mann, in massen oblut, nemen, die die arbait beschowen und darnach sprechen sollen, was ime an den hundert gulden nach gestalt der arbait, die er minder, dann er geton sollt haben, geton het, solt abgen, daby es dan ouch soll pliben. Und uff das soll Rudolf Stahel solches verdingt in dem nechsten jar, nach dem er die taflen in sin hus nimpt, gerecht geben und uffsetzen, aller ding ungeverlich. Deß zu urkund sind diser zedel zwen glicher lut geschriben, ußainander geschnitten und verzeichnet und jeder party ainer, nämlich diser dem Stahel geben, uff den dritten tag augusti anno 1512.

Jb., Kirchensachen, Akten, St. Paul I, nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. I. Bodenseegebiet, Stuttgart 1933, S. 24–26.

 1. Von Ruppert verlesen.
 2. Schweißtuch der Veronika

Lana

1503

Vertrag des Malers Hans Schnatterpeck, Meran, mit den Kirchenpflegern von Niederlana betreffs Errichtung einer Altartafel.

Ich Hanns Schnatterpeck, Maler, burger des Rats an Meran, bekenn mitsamt Barbara meiner elichen Hawsfrawen mit disem offenn Brieuv, das die erbern, weysen Cunradt Hawg zuo Nyderlanach dieselbe Zeit als Pawmaister vnd Peter saltner zuo Oberlanach als gwaltiger kyrchbrobst vnnserr liebn frawen Pfarrkyrchn zuo Lanach, ain newe Tafl in berürten vnnserr liebn frawen kyrrche auf den tron Altar zesezen, an Mich gefrünnt vnd bestellt haben, Ist in ainem güetlichen Vertrag durch vnnser gut Herrn freündt vnd günner zu Bayderseit darzu erpetn vnd enntlich vertrawt, also betaydigt vnd gemacht wie hernach volgt. Das Ich bemelter Hanns Maler ain schöene newe artige wol formyerte Tafl mit gutem veinem ducatn golde vergüldt, auch mit guter bestendiger Varb arbait vnd Zewg maisterlich gemacht gemalt vnd zugerichtt, auf gedachten vnnserr liebn frawen Altar in meiner aygen Cost Speys Zewg vnd darlegen machen soll, vnd die in den nächstkünftigen acht Jarn von dato des briefs gar an ir stat brynngen setzn vnd aufrichtn, vnd sullen die Nachperschaft zu Lanach alln Eysenzwg zuo diser Tafl geben, auch das Gerüste nydn machn, vnd die Tafl in Irer Cost vnd fure hynab brynngen. Dann von wegen des Lons berürter Tafl ist beredt vnd gemacht, das dieselbe Nachperschaft zuo Lanach Mir vnd meiner Hawsfrawen dauon zuo Lone geben sullen ungeuerlich Sechzehen Hunndert Reinisch guldein vnnd wann dieselbe Tafl wie vorberürt, gar gemacht vnd aufgerichtt ist. So soll yeder Tail drey erber Mann der Sachn verstenndig vnd ainen obmann darzu nemen und pyttn, die sullen soliche Tafl vnd Arbait nach Notdurfft besichten vnnd alsdann auf bayden Tail fürbrynngen vollen gwalt haben bey Irn guten Trewen zuo erkennen, ob man der berürten Sechzehenhunndert guldein Icht abnemen oder hinzu geben soll, vnd wie es dieselben Syben darumbe erkennent vnd aussprechent, dabey sols zu Bayderseit on alle weiter Waygrung bleybn vnd besteen. Vnnd soll soliche vorgemelte Sum Mir vnd meiner Hawsfrawen oder meinen Erbn hernachgeschribner maß entrichtt werdn. Item zwischn hye vnd weynachtn annderhalbhunndert Guldein daran soll man Uns zum nächsten Wynmadt acht fuder Wein geben vnd darnach alle Jar zwischen dem gemainen Wynmadt vnd Liechtmeßn aber annderhalbhunndert Guldein vnd acht fuder Wein byß zuo voller Werunng vnd bezalunng berürter Summ, was die treffn würdt, vnd Vns allweg der Wein wie der genng vnd gab ist, daran geben vnd abzogn werden. Sölichs soll allweg aygenlich auf dise Brieue, der yeder Tail aynen nymmt, vermerkt oder sunst in geschrift oder Quittungen vervast vnd geschriben werdn, damits dest mynder Irrung brinnge. Alls getrewlich vnd on geuerdt. Mit Urkundt des briefs so hab Ich obgemelter Hanns Maler mitsammt der bemelten Barbara meiner Hawsfrawen für Uns vnd Vnnser Erbn vleyßigklich gepetn den fürsichtign weysn Mynnign swäbl dieselbe Zeit Burgermaister an Meran, das Er sein Insigl hyer an gehenngt hat, doch Ime vnd seinen Erbn on schaden. Des sint Zewgn auch der pete vmb das Insigl die erbern Thoman glarr burger an Meran, Jörg tänndl, Bartlme märckl, baide Spetzgker burger daselbs, vnnd mer erber Leute. Beschehen am Freytag nach vnnserr lieben frawen tag Assumptionis Nach Christi gepurde fünfzehenhunndert vnd im Drytten Jare.

Orig.-Urk.: Deutschherren-Stift, Niederlana. Mitgeteilt nach Südtiroler Landeszeit., Unsere Heimat, Sonntagsbeilage, 24. April 1912, Nr. 16; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 122 f.

Lenzkirch

1478

Vertrag des Malers Michael Pfender mit der Kirchengemeinde von Lenzkirch betreffs Errichtung eines Flügelaltars.

Ich Michel Pfender, maier, burger zů Schauffhusen, bekenn vnd tůn kunt mengklichem mit disem brieff, das mir junkher Caspar von Bluemnegk vnd herr Cünrad Folmar des ordens genant Vnser Frowen brueder, ouch die kilchen pflaeger gemeinlich der walstatt zů Lentzkilch verdingt haben, vnd eins rechten, redlichen verdingt werks mit namen sol ich machen ein tafel, die dem kor vnd dem altar zimlich sye, nit ze hoch, ze wit nach der vysierung, als ich si han lassen sechen, vnd darin stellen vnd machen Vnser lieben Frŏwen, als si das kindli vff dem arm treit, vnd ouch dar nebend sant Vyden vnd sant Frenen vnd den wirdigen ritter sant Joergen vnd den wirdigen byschoffe sant Niclausen, vnd die fünff erhaben bild sol ich alle vergülden, die mentel an den helgen von proniertem vynem tuggaten gold, ouch die roekle, die si an hand, die sol ich machen von guldin tammast guet, vnd sant Joergen sol ich machen als einen ritter in harnast, staend vf einem wurm, vnd hinder den bilden in der tafel sol ich ouch verguelden von pruniertem vinem gold vnd die gespreng in der tafel sol ich vergülden von Rinschem gold vnd [an] den fůss, da die tafel vff staut, sol ich malen die wirdigen zwoelff hotten mit oelvarwen, vnd hinder den selben zwoelffbotten sol ich vergülden mit pruniertem vynem tuggaten gold, vnd an die flügel innwendigen sol ich machen Vnser lieben Frowen geburt vnd die helgen Dry Kúng, alles von oelvarwen, vnd hinder den selben bilden ouch vergülden mit vinem tuggaten gold, vnd obnen vff der taffeien sol ich machen vnsern hergot am crútz vnd Vnsere lieby Frowen vnd sant Johansen vnd malen von guten farwen, vnd so man die tafel zůtůt, so sol ich daran die fåcchten (sic) malen Vnser Frowen grůs vnd als si úber das gebirg gieng, ouch von gůten oelfarwen machen, vnd vff die tafel gehoeirent dry windperg, die hand loub possen, die selben loub possen sol ich ouch vergúlden mit vinem pruniertem tuggaten gold, vnd dz ander, das dar zů gehoerdt, das sol ich vergúlden mit Rinschem gold. Von den stuken allen sol man mir richten, weren vnd geben als vil als hundert vnd zechen gulden, vnd sol man mir die antwrten gon Schauffhusen zů minen handen ane minen costen vnd schaden. Es ist ouch fúrer beret vnd bedingt worden, wonn ich die obgenannt tafel vff den altar setz, so sei man mir geben sechstzechen gulden Basler werung, dry vnd zwentzig Basler plapphart fúr ainen gulden, vnd darnach alle jar jaerlichs sond si mir geben, richten vnd weren siben gulden allwegen vff sant Martistag, vnd sol das erste zil anfachen vf sant Martis tag nach datum diz brieffs úber ein jar allwegen acht tag vor vnd nach vngeuarlich, vnd die tafel sond si zů Schauffhusen holen ane minen costen vnd schaden vnd ouch vf richten, vnd ob sach were, das man vmb wurff e, da got vor sy, dz selb sol mir keinen schaden bringen, aber wz sust schaden beschaeche an der tafel áne vmb werffen, das sol ich wider vf richten ane iren costen vnd schaden, vsgenomen essen vnd drinken, vnd sol ich die tafel bereitt geben vngeuarlich acht oder viertzechen tagen vor ir kilchwiche, mag aber ich e, dz wil ich ouch tůn. Vnd ist dise abredung beschaechen vmb sant Laurentzen tag [Aug. 10] acht tag vor vnd nach vngeuarlichen nach Cristus geburt, als man zalt viertzechenhundert sibentzig vnd in dem achtenden jare.

Orig.-Chirograph im Conv. 25 des Lupfener Archivs im Generallandesarchiv Karlsruhe. Aus: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins NF VIII, 1893, S. 129 f.; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 116 f.

Leonberg

1522

Vertrag mit dem Schreinermeister Mölchior aus Colmar und Meister Wolfgang Höller aus Calw über die Anfertigung eines Altarretabels

Zu wißen sye allermengklich mit disem briefe, das die wolgelerten ersamen wysen maister Martin Kleß, pfarrher, vogt, gericht und rat zu Löwemberg, den erbern maister Mölchior, schriner von Under Colmar und maister Wolfgang Höller, sinem tochterman, burger zu Calw verdingt haben ain nuwe tafel in den chor der pfarr kirchen zu Löwemberg, mit dem sarch, corpus und ußzug, der tafel zu Wyl der stadt im chor der pfarrkirchen gemeß, ouch in form und gestalt wie hernaoh volgt zu machen: Nemlich so sollen sie den sarch mit siner zu gehörd richten zum flachwerck, aber den zierlich mit gespreng und sust nach notturft machen und verfaßen. Item das corpus soll geschickt und gericht werden zu fünf stenden geschnitter bild, nach gelegenhait des corpus und ob den bilden mit wimperg, inthalt der visierung. Item in dem ußzug uff dem corpus sollen sie machen acht stend zu geschnitten bildern, und soll das gantz werck mit sarch, corpus und ußzug uff das wyttest und höchst als es das des altars und chors halb erliden mag, zum aller schynbarlichesten gericht und geordnet werden, nach inhalt und ußwißung der visierung. Item die fliigel an dem corpus sollen sie richten und machen zum flachwerck und inr wendig mit gespreng. Item sie sollen ouch den sarch und das corpus hinden zurück, suber machen und verlisten zum malerwerck. Und sollich werck, als obstet, soll maisterlich, gut und nach aller notturft versorchen, machen und gut werschaft tun, und das bis von pfingsten nechst über ain jar one lenger verziehen vertigen und ußrichten. Darumb soll man inen geben sebentzig fünf guldin und inen die bezalen, nemlich im anfang der arbait ain trittail, ist zwaintzig fünf guldin, und wan sie den sarch und das corpus uß gemacht und sich zum ußzug geschickt haben, aber zwaintzig fünf guldin, und das übrig tut ouch zwaintzig fünf guldin, so sie das werck ufgesetzt und verschaft getan haben. Item so das werck gevertiget ist, so soll es der hailig uff sin costen by inen holen. Item uff ir anzaigen soll man inen zum ufrichten risten und lut darzu notdurftig zugeben on iren schaden. Item alles ysenwerck, zu der tafel notdurftig, soll der hailig geben und machen laßen. Item und wan die maister mit dem werck herkomen, soll man sy costfry halten, bis sie das ußgericht haben. Zu urkund sind diser zedel zwen gleich lutend gemacht, uß ainander geschnitten, und haben pfarrher, vogt, gericht und rat zu Lewemberg den ainen behalten und den andern der obgemelter mayster. Geben uff den sontag cantate von cristi geburt, gezalt funftzehen hundert zwaintzig und zway jare.

Stuttgart, Staatsarch., K. 8, F. 2, B. 23, Stadt Leonberg, Urk. z. 18. Mai 1522. Der Stuttgarter Maler Ralthasar Berger (1522—29) siedelt, wohl im Zusammenhang mit obiger Altarerstellung, 1522 nach Leonberg über, wo er noch 1529 nachweisbar ist. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 212.

Leuven (Louvain, Löwen)

1507, 8. Februar

Jan Petercels schrijnmaker te Leuven maakt een overeenkomst met de Sint-Arnoldusbroederschap en het brouwersambacht voor het leveren van een altaartafel voor hun kapel in de Sint-Pieterskerk te Leuven

Condzij allen Heden dat Jan Petercels, scrynmakere, heeft verdingt ende aengenomen te makene tegen Geirde Zegers, Adraene Vander Hey den, Anthonis Van Bladel als geswoirne vanden brieders ambachte, ende tegen den selven Goirde, Joese Vrancx, Henrix De Gruytere ende Janne Boschman briederen, als meesters nu ter tyt van den regeerders van Sinte Arnouts outaer in Sinte Peters kercke te Loevene, een werck van eender tafelen opden voirscrevenen outaer inder monieren hier nae volgende, te wetene dat de voirs. Jan Petercels sal sculdich zijn te makenen de voirscreven tafele ende backe met zynen gesierten doeren goet ende werclyck om vast te blyvene op datmen dairop goede vaste poetenture mahen sal moegen als den ambachte dat believen sal, ende alsoe opgaene met zynen tabernaculen ende metselrien ende welfsel gelyc den patroen dat uutwyst ende gelyck Mathys Keldermans deser Stadt, meester metsere den gront vandenselven patroen getrocken heeft niet minderen maer beteren ende den vors, met synen poenten te wetenne dmiddelste perck met eenen grooten poente ende vyf cleyn poenten vanden levene oft miraculen van Sinte Arnoult, de twee andere percken van Sinte Job ende Sint Geleyn yegelyc een groot poent ende drie cleyne poenten, oick van heuren levene als voere. Also men dit bevinden sal met harer legenden, en die percken vullen gelyck men dit werkelycst setten sal moegen.

Ende dese beeiden ende alle die beeiden die totten wercke behoiren seien onder ende boven dat die gemaict seien syn vander hant meester Jans Borreman, wonende te Bruessel.

Ende die choeren vanden backen seien vercort syn, vercroest als dat behoirt. Ende voirt meer dan in patroen staet soe sal Jan voirscreven opden voet vanden backe stellen een rancke van hoppecruyt ende bellekens daer aenhangende met gecreusden sneede …

Ende de voye vanden welfsel sal Jan voirscreven dobbelen ende met gecreusden snede ende met loveren voer behangen gelyc dat behoeren zal ende de vier tabernaculen op dwelfsel staende sal hy elk tweephilipen gulden beter maken dan zy op tpatroen staen … .

item. sal de voirscreven Jan sculdich syn aende voirscreven somme van IIc XII rinsgulden te corten ende te nemene alle de penningen die meester Jan Borremans te Bruessel verdienen sal int snyden ende maken vande voirs. beeiden ende alle dese conditien ende voirweerden hebben de voirscreven Jan Petercels ende Gertruydt Vasont ter eenre ende voirscreven meesters ende gezworene inden name vanden voirscreven ambachte malcanderen geloeft te voldoene, tamquam assignatum.

A Absoloens, Loeven, februarij VIII.

Leuven, Stadsarchief nr. 7400, folio 267v°–268v°. Nach: Cor Engelen, Jan Mertens en de laatgotiek, Leuven 1993, S. 260 f.

1535, 7. März

Vertrag über die Bemalung der Tafel des St. Severin-Altars in der Sint-Pieterskirche in Leuven mit den Leuvener Malern Jan Willems und Jan Rombouts

Condt zy allen Heden dat Jan WILLEMS ende Jan ROMBOUTS aenveert en verdingt hebben ende aengenomen tegen de gesworenen metten Outairmeesters, te weten : Pauwelsen Rogiers, Peteren Mariens, Petersen van Bresem ende Clase vander Stock, als geswoirenen dessefs ambachts, te werckenen hen Tafele, metten dueren en metten voete, en oick die crestere mette noten te verguldene van fynen gouwe, soe dat behoirt, staende opden outaer van Sinte Severyn, in Sinte Peters kerck, binnen Loven, en dair innete maken die legende van Sinte Severyn, nae d'uytwysen van eenen patroon oft vidimus gemaect en gelaten by wylen Jan ROMBOUTS, saliger gedachten, ende buyten op de dueren twee personaigien te weten : Sinte Severus en Sinte Gommaer, soe goet oft beter ende niet arger van ordonnancien, metselrien, personnaigen en lantscapen, alsoe men dat werckende werckelycxst ordineren sal, ende onsen patroen binnen der tafelen [sic], dair aen te wereken met goeden blauwen lasueren daer die behoeren sal, te weten dat in dese tafele verwracht sal wordden op hueren eedt, alsoe verre dat noot waren, allet lasure dat zy vonden hebben int sterfhuys van Jan Rombouts, saliger gedachten, ende voirts van goeder olieverwen, senopele, lacken ende alle andere verwen, die men behoirt tot goeder eerlyck tafelen te nemene en te verwerkene, en die te permuerene te grondene alsoe dat behoirt, gelycker wys dat die dueren van en outair van Sinte Peters, binnen der selver kereken, gewrocht zyn, die welcke dat Jan Rombouts d'oude gemaict heeft, niet arger maer beter behalven dat die voirsc. aenemers niet gehouden en sullen zyn inde gelycheyt vander hant van Jan Rombouts, saliger gedachten, want twelve niet moegelycx en es, ende voirts dat die lysten van den tafelen metten dueren binnen zullen zyn vergult met fynen gouwen, en dat selven gout wel ende werekelyck te wereken, nae hueren conscientien en nae hun beste maken sullen, en hen eere dair inne te bewaren, en als dat werck gamaict es, ende den ambachte dochte dat hen niet genoech gedaen en waren, soe sal men möge halen twee meesters die den ambachte believen sal, ende desgelyck oick die aenemers twee meesters die hun believen sal, om al alsulcken werck te visiter en, ende wat die meesters seggen dat min verdient es dan hondert en 65 karolus guldens, dat salmen hun cortten te 20 s. stuck, en dat men termynen hiernae volgende, te wetene dat d'ambachte den voirsc. aennemers alle jaren geven sullen vyfthien karolus gulden totten ynde vander betalingen, dair aff dat nu Sinte Jansmisse naistcomende a° 1536 vallen sal den iersten termyn, en alsoe voirt totten ynde dat de voirsc. somme betaelt sal syn, aen welke somme dat die voirsc. aennemers cortten en afslaen zullen, inde leste paya, twintich rinsgulden, die Jan Rombouts, hun vader, op 't voirsc. werck ontfangen hadde, ende noch zullen die aennemers den ambacht kortten, ten eynde vande betalingen, drie rinschgulden, als voere, den weerdere van deser comerschap van welcken dingen en vorwerden de voirsc. partien, soe ter eendere oft ter andere zyden, aldus malcanderen gelooft hadden allessins te voldoene, sonder argelist. Ende wairt dat sake dat dese tafele van nu Sint Severyns dach naistcomende, over een jair niet voldaen en ware op eenen baiduyn van thien karolus guldens, die te verbueren tot behoeff, te weten : terdendeel daeraff onser genadegen Heere, terdendeel Sinte Peters kereke, te Loeven, en d'ander derdendeel tot behoef van den voirsc. outair, gelovende de voirsc. partien hun inde de voirsc. conditien t'onderhouden ende voldoen, te weten de voirsc. gesworenen inden name van den voirsc. ambachte en de voirsc. Jan en Jan in de name van hen selven … Coram Hermeys, Lombarts.

Leuven, Stadtarchiv: lste Schepenkamer, reg. 7429, F° 381 v°–382 v°. Erstveröffentlichung: E. van Even L'ancienne école de peinture de Louvain, Brussel-Leuven, 1870, S. 262–263. Nach: Vandamme, Erik: De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, S. 214 f.

1542, 10. März

Vertrag über den Schmuck der Tafel für den Hochaltaltar der Sint-Kwinten-Kirche in Leuven mit dem Leuvener Maler Jan Willems

Dit is die ordinancien na den welcken ick Jan WILLEMS, schildere en werckman der Stadt van Loeven, maken en stoerfferen en vergulden sal, van fynen goude, die Creeste en die twee dueren, metten voet, van der taffeien van den outaer van Sinte Quintens, binnen Loeven.

Item, in den eersten sal men vergulden, van fynen goude, die groote Creeste, boven die taffeie van Sinte Quinten ; te weten dat cappeteelen daer Sinte Quinten en die twee prerauten op staen, sal men vergulden van fynen goude, gebruyneert, en die croosen schoen fyn blaw en voort die gheheel Creeste sal men vergulden, tot op den back oft leyste van den taffeien, en dat groote croes sal men maken van fyn blaw en die looffkens, die daer in liggen, sal men vergulden van fyne goude, alsoe dat behoort, en die twee prerautkens sal men stoerfferen alsoe dat zyn behoorte is.

En voort sal men die dueren van der selver taffeien maken van poutertueren in fynen olyve verwe : in de ieeste duere binnen sal men beghinnen de leegende van Sinte Quinten ; poenten ieesten : daer hy preckte en daer hy voer den rechter ghebracht en geleyt wert, en daer hy in den kerckere gedaen wert; voert soe dat behoert.

En op d'ander duere sal men maken daer dat lychaem van Sinte Quinten vonden wert van Sinte Loy, Busschop, en voort daer hy verscheenen is, in een casse oft ffeertere, en daer hy by den coninck Lodewycus, en daer die siecken en cruepelen gesont ghenesen gemaeckt werden, alsoe men dat werckelycks noch ordineren sal.

En bouten [buiten] op die dueren, sal men maken, doer een, daer Sinte Quinten ter doot geleyt wert, met die treckers en richter, ane volghende, en daer een vrouwken comt by Sinte Quinten, met een hemde voer hären man, die sieck was, alsoe dat men het beste maken mach.

Es dese poenten voorschreven sal men maken van olye verwen, alsoe men schuldig is al sulcke goeden eerlycke te maken, te gronden te prumueren en te dootverven en oock te vernissen en al te doene als een meestere van eere schuldich is te doen ; en die lysten vander binnen dueren sal men vergulden met fynen matten gouden, in d'olye en d'ander merbelle, in olye, verniest.

En buyten die duere sal men dat muesken vergulden van gouden en voort merbelle, alsoe dat behoort, te maken.

En voort sal men maken en stoerfferen den voet van der taffeie ; die loeffkens sal men vergulden van olye verwe, en den snede sal men maken op syn stiens maniere, en die croesen van blaw, en d'andere van root, groen en anders, soe dat behoert, met die kindekens die daer in staen.

"En voort sal men maken van olye verwe dat bert dat voer den outaer staet, voer Sinte Quinten, te weeten Sinte Quinten, in middele staende, en die broeders op d'een syde, en die susters op d'ander syden.

En noch sal men stoorfferen die twee inghels, die op die poenten staen sullen, die welcke noch te sniden syn ; die haer sal men verwen en die borden vergulden en zoo eerlyck maken alsoe men dat behoort, als men dat beste sien sal als sy gesneden syn sullen.

En die Creesten moet gedaen syn teeghen den Omgaen van Sinte Quinte kermeesse.

En die dueren en d'ander tegen Passchen over jaer, oft eer is moeghelyck, soe sal men eer doen sonder foute.

Item, op heden x martii a° xve twee veertich, stilo von Ludick, soe hebben wy het voors. werck aen Jan WILLEMS verdingt, op hondert ende vyf en twintich Karolus guldens, die brurs van Sinte Quintens waren doen ter tyt Lenart Lips, als meyer, Gert Eerpeynen, als lutenant, ende Jan de Wyeert, smet, ende meester Fransen vander Hulst, barbier, als die oude bruers, en voert Hubrecht de Langhe, Dierick Caemuckx, Peeter van Baeseroye en Jan Zegers, als dit jaer bruers aengecomen.

Item, es conditie dat die voorschreve schildere dit werck moet volmaeckt hebben van nu te Paesschen eer een jaer, te weten te Paesschen a° XVc en viertich en eer est mogelyck.

Leuven, Universiteitsbibliotheek: Register Daems, I, 217, F° 93–94. Erstveröffentlichung: E. van Even, L'ancienne école de peinture de Louvain, Brussel-Leuven, 1870, S. 264–265; Nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, S. 215 f.

Lorch, Kloster

1484

Unter Abt Jörg wurde von Meister Jörg Stein[1] eine Altartafel für den Fronaltar angefertigt

Item in dem jar, als man zalt von der gepurt Christi tusent vierhundert achtzig und vier jor, under abt Jörgen, ist gemacht worden die tafel uff dem fron altar von maister Jörgen, stainhower[2] ze Ulm, um dritthalb hundert guldin. Daran sind geben IIC guldin von Melchior von Horckam (=Horkheim), die er sinem sun, her Anshelm, aim convents herren ze Lorch, für sin erbtail und für all ansprach . . . ußgemacht und zu geordnet hat nach sinem tod. Das überig git ain apt ze Lorch, und ist dem maister zu der bestimpten summ der dritthalb hundert guldin, die man im sol geben nach den zilen und jarn, an win oder an gelt III fuder wins, die zu den selben ziten um XXX guldin geschetzt sind worden, gegeben und geschenckt worden.

Stuttgart, Staatsarch., Diplomatar 175, sog. Rotes Buch des Klosters Lorch, fol. 153, z. 1484. – Archiv für christliche Kunst XVI (1898), S. 3 f. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 55 f.

 1. Todesnachricht für Jörg Stein: "XIIII kal. juny Pontentiane virginis (= 18. Mai). Obyt maister Jörg de Ulma, der die tafel uff dem fron altar hat gemacht und darnach pro remedio anime sue und siner hußfrawen das crucifix in dem capitel by dem stul des abts umsunst." (Stuttgart, Staatsarch., Diplom. 175, sog. Rotes Buch von Lorch, fol. 187, z. 18. Mai 1491; Abdruck: Arch. f. christl. Kunst XVI (1898), 6 (Th. Schön); Blätter für württemb. Kirchengeschichte 2XV (1911), 142. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 56).
 2. "Der Abschreiber hat sich hier offensichtlich verschrieben für: „maister Jörgen Stain, bildhower ze Ulm", da "Steinhauer" nichts mit der Herstellung einer Altartafel zu tun haben." So Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 55 f.

Lübeck

1520

Nachrichten über den Auftrag der Älterleute der St. Antonius-Brüderschaft, Kersten Nordhoff, Hans Buschmann und Gerd Aldenberch, an Benedikt Dreyer für ein Retabel in der Burgkirche zu Lübeck im Rechnungsbuch der Bruderschaft

„eyn nyge altertaffelen to der berorden broderschop altare tor Borch“ anfertigen zu lassen. Sie ließen sich zunächst angelegen sein, das Material zu beschaffen, und verausgabten zu dem Behuf: „vor 49 wagenschate“ also für 49 Stück astfreies Eichenholz 15 mr. 1 Schillinge „vor etlyk wagenschot darthhosagen 1 " 8 " „vor lym tor tafelen“ – " 8 " „deme smede vor henghe 1 mr. 12 ß, vor dat tralygewerk (also für ein eisernes Stabwerk, mit dem vermutlich die verloren gegangene Predella vergittert war) 7 mr 4 ß, vor negel 6 ß, is 9 " 6 ".“

Die Ausführung des Rohbaues wurde auffallenderweise nicht einem zünftigen Lübecker Handwerksmeister, sondern einem auswärtigen Tischlergesellen, Johann Blankensten aus Wesel, übertragen. Er wurde mit dem nötigen Handwerkszeug vom Tischlermeister Jasper Schünemann versehen, der ihn auch „vorbat vor synen gesellen jegen dat ampt“. Hans Blankensten arbeitete im Burgkloster vom 5. November 1520 ab 29 Wochen; als er darauf erkrankte, brachte ein Geselle des Meisters jasper Schünemann in fünf weiteren Wochen die Arbeit zum Abschluß. Blankensten erhielt 10 ß Wochenlohn und außerdem einmal 9 ß als Trinkgeld, zusammen also 18 Mark 11 ß, der Meister als Lohn für seinen Gesellen, als Vergütung für sein Gerät und weil er „etlyk an der tafelen“ in seinem Hause hatte anfertigen lassen, insgesamt 19 Mark 14 ß; dazu wurden dem Burgkloster für die Beköstigung der beiden Gesellen wöchentlich 8 ß entrichtet, also für 34 Wochen 17 Mark. Nachdem somit der Schrein im Rohbau hergestellt war, begann die Tätigkeit des Malers und des Bildschnitzers. Mit dem ersteren, dem in der Breitenstraße wohnhaften, sonst unbekannten „Johann van Collen“, der kein Hausbesitzer war und deshalb im Oberstadtbuch nicht nachweisbar ist, wurde vertraglich vereinbart, daß er für ein Entgelt von 150 Mark „ de nygen altertafelen, alz den altervot [Predella]), dat welfte baven der tafelen afte schur, wo men dat nomet, sal myt den benden flogelen up dat alderflytigste malen und stofferen up syne kost myt synem golde und ferven“, jedoch sollte er „to dem corpus [Mitteltafel] dersulvesten altertafelen dar wes an to maken nicht geholden syn, dat sal eyn byldensnyder stofferen und snyden“. Aus einer wiederholten Buchung von Gesellentrinkgeldern, die Kersten Nordhoff bei mehrfacher Besichtigung des Fortgangs der Malerarbeit verausgabte, „dat se flytich worden maket“, erhellt, daß neben dem Meister zwei Gesellen an dem Werke tätig gewesen sind. Am 6. August 1522 fand die Schlußabrechnung mit dem Maler statt. Dabei wurde dieser vorstellig, daß er „wol mer an der tafelen vordenet hadde“. Entgegenkommenderweise gab ihm Kersten Nordhoff aus freien Stücken „3 mr. Aver den derdrecht und synen knechten 3 ß“. Inzwischen hatte „Benedychtus, de byldensnyder up deme Perdemarkede“, also der anderweitig mehrfach genannte Lübecker Bildschnitzer Benedikt Dreyer, „de bylde in s. Anthonius tho vorgulden und tho stofferende myt de ghanßen myddelsten taffelen“ für den Preis von 80 Mark übernommen. Von dieser Summe sind ihm bis Ende Juli 1522 in drei Teibeträgen 20 Mark ausgekehrt; die übrigen 60 Mark hat er nach Fertigstellung der Arbeit am 13. August empfangen; dazu wurden seine Gesellen3 Schillinge Trinkgeld gegeben. Ferner hatte ein nicht genannter Drechsler 3 ß erhalten „vor 2 pyler to drengen, de in der tafelen mede stan“, also für die von Meister Benedikt im einzelnen noch zu bearbeitenden oben erwähnten Sockel der beiden Nebenfiguren in der Mitteltafel. Nunmehr ging es an die Zusammensetzung und Aufstellung der Einzelteile. Ihre Überführung „ut des malers hus und des byldensnyders hus tor Borch“ kostete 5 ß 8 ₰. Ein Maurer erhielt 6 ß, um den Kirchenpfeiler zu behauen, an dem der Altarschrein zu stehen kam, und 3 ß „vor den krych (d.h. die Zugwinde), dar men de tafelen mede uprichtede“, ein Schmied 20 ß „vor de ysseren ankern und stangen tho s. Antonius altertafelen, dat holtene wolfte (d. h. die verloren gegangene Bekrönung) mede an den pyler to vestende“, ferner Meister Jasper Schünemann, der mit zwei Gesellen den Schrein mit aufstellen half, 12 ß, und der Schmied „vor den isseren stangen myt den rynghen vor s. Antonius altar“ weitere 12 ß. Diese Eisenstange mit den Ringen diente zum Aufhängen dreier Vorhänge oder Gardinen, die zu Anfang Februar 1523 angefertigt wurden: für zwei von ihnen sind „4 elen rodes und 4 elen gronen arskes (d.h. dünnes wollenes Gewebe aus Arras), de ele 4 ß", für die dritte „3 rode seters (d.h. feine ostindische Leinwand), stan 4 ½ mr.“, nebst Zwirn und Borten verwandt. Schließlich sind am 6. März deselben Jahres „vor dat bylden (!) upp de gardynen for s. Antonius taffell“, also für den bildlichen Schmuck dieser Vorhänge, 3 Mark verausgabt.

Lübeck, Stadtarchiv, St. Antonii-Brüderschaft, Appendix I, Rechnungsbuch von 1521–1533, fol. 183v. und 207–218. Nach: F. Bruns, Die Entstehung des St. Antonius-Altarschreins der ehemaligen Burgkirche zu Lübeck, in: Nordelbingen 5, 1926, S. 480–482; vgl. Tamara Thiesen, Benedikt Dreyer. Das Werk des spätgotischen Lübecker Bildschnitzers, Kiel 2007, S. 45–49.

1522

Vertrag mit dem Maler Hans Kemmer über die Anfertigung eines Retabels für den Olavsaltar der Bergenfahrerkapelle in der Lübecker Marienkirche

Johan Kemtner vor dessem boke mit den Testamentariern selig(en)ll Tytke Roleves by namen Cordt Lutken Hinrick Neytman Hans Meyer undell Clawes Ronnefeltpersonlich irschinende hebben apenbar togestan und bekantll Dat berorde Testamentarien mit ome eyner Taffeien halven tomak(en) aver=ll eingekamen, Alßo dat Johan Ke(m)mer schal und will maken <eyne> tafelen, ßo upll den nyen altar under dem Torne stan schall mit naschreuen boschede, Alsell dat erste flogel de in de muren stände blifft schal gemaket werd(en) mit// Sunte Annen schlechte upt schönste, und de ander flogel, ßo up und to gan schal//geschned(en) van dryen bild(en) inwendich, alße Rochus To(n)nyes und Sebastian// und in den listen de xii apostel, und buten dre bilde alße Joha(n)nes euangelistall Olavus Matteus gemalet und up dem dord(en) flogel inwendich schal gemaket// werd(en) alße Jesus vam Crutze gename(n) wart und Joseph und Nicodemo, und/I buten up d(en) ßuluen flogel Barbara Katherine(n) und Dorothea gemalet Na dem/1fansum ßo de Mester by sick unde getoget hefft, Und alle de uelde van mal=ll wercke scholen in golde stan, Desse Taffei schal up Joha(n)nis to middensom(mer)// schirs folgende rede werd(en), Des scholen ome de Testamentarien dar uor hun=//dert negentich (mr.) und nicht <minner> geuen, Des hejfl Johan Ke(m)mer dar up alredell uertich marck enthfangen, so se sodanes allenthaluen bekennen, unndll tostan, alles in crafft dess(er) schüft, ßunder geferde Tuge Lubert Roberchll und Bartelt frederik Act(um) Ipsa die Dionisy.[1]

Archiv der Hansestadt Lübeck, Niederstadtbuch 1522, Anno xv xxvii Dionisii, nach: Christoph Emmendörffer, Hans Kemmer. Ein Lübecker Maler der Reformationszeit, Leipzig 1997, S. 74.

 1. "Die vom geschnitzten Schrein zur Retabelaußenseite voranschreitende knappe Beschreibung erfolgte auf Grundlage einer von Kemmer vorgelegten Visierung („na dem fansum"). Ausdrücklich wurde der Wunsch nach einem Goldhintergrund für die Malereien festgehalten. Das Beurkunden derartiger Verträge durch Eintragung ins Stadtbuch war wenig gebräuchlich. Das Niederstadt¬buch hatte seit der Mitte des 14. Jahrhunderts seine Funktion als reines Schuldbuch verloren, so daß nun vorrangig „Akte freiwilliger Gerichtsbarkeit" darin festgehalten wurden, auch gerichtliche Entscheidungen des Rates. Die Testamentsvollstrecker sicherten sich durch diesen Eintrag ihren Rechtsanspruch auf die Fertigstellung des Retabels. Anscheinend hatten die Besteller ein lebhaftes Interesse daran, die Erteilung des Auftrages an Kemmer rechtlich gut abzusichern: Dieser tritt als Alleinunternehmer auf und ist für die Anfertigung der gesamten Altartafel einschließlich ihrer Schnitzereien verantwortlich. Der Preis von 190 Mk.lüb. für das gesamte Retabel war günstig. Zum Vergleich können die Kosten für den im selben Jahr fertiggestellten Altar der Antoniusbruderschaft aus der Burgkirche herangezogen werden. Der Maler Hans von Köln erhielt für die Malereien der Flügel und die Fassung des Altarschreins 153 Mk.lüb, während mit dem Bildschnitzer Benedikt Dreyer für die Figuren der Festtagsseite einschließlich ihrer Fassung der Preis von 80 Mk.lüb. vereinbart worden war. Zwar ist das Triptychon beträchtlich größer als der Olavsaltar, doch es weist nur eine Wandlung auf. Kemmer hielt den vereinbarten Termin, den 24. Juni 1523 („Johannis to middensommer schirstfolgende"), nicht ein. Erst am 6. März 1524 empfing er den restlichen Betrag und verpflichtete sich zur Aufstellung des Schreins in der Kapelle (Dok. 6). Ein Grund für diese Verzögerung wird wohl auch die Tatsache gewesen sein, daß während der Arbeit an einzelnen Tafeln Änderungen in Komposition und Ikonographie vorgenommen worden sind: Am Original zeichneten sich unter der Figur des hl. Olav deutlich die Konturen einer übermalten Gestalt ab." (Christoph Emmendörffer, Hans Kemmer. Ein Lübecker Maler der Reformationszeit, Leipzig 1997, S. 74)

Luik

1526, 1. Februar

Auszug aus dem Vertrag über das Schnitzen und Bemalen der Altartafel in der St.-Vincentiuskirche zu Fettin (Luik) zwischen dem Bildschnitzer Henri Wauthier und den Vorstehern der Gemeinde

Henri Wauthier entailheur dymage, est obligiet envers Jehan Lagaioe delle Boverie, a moyen de cent florins que ledit Henri confesse avoir dudit Jehan receu, de ly faire et lyvreir unne table dauteit contenante siex piedz de large et sept piedz de hault, pour siervier a lautheil saint Nicolaie en legliese St. Vincent a Fettin, et dedens laquelle table sont entretailhie chincque histores ; assavoir, le premier histore, le conjunction de la verge Marie et de Joseph, item le second, lanunciation et visentation de la verge Marie, item, et la troixemme histore est la transfiguration de nre Sgr en la montaigne de Thabor, item; et la quattremme histore, est la doration faitte a Jhesucrist par les trois roys ; item, et la chincquemme et derniere histore, est la presentation de benoit Jhesus faitte par Marie sa mere, a temple Saint Simeon. Item, at ledit Henri en sa maison, la ditte table tout sus entretailhie et aornee, tant de machynerie comme de clere et voie et foilhaige, a ce appartennantes, auvec les huysserie a ce afferantes. Item, est tenus ledit Henry de livreir audit Johan, la dicte table parmy la somme chidesseur escripte, tout sus doree, excepteit les mains et visaiges des personaige, dossy bonne or et ossy suffisant, comme est celle de grant aulteit en ladicte engliese de Fettinne, et le doit faire ossy puissamment doreir le tout, par dit de cognisseurs et gens a ce experts.

Luik, Rijksarchief: Echevins de Liege. Obligations, 7 aug. 1524 tot juli 1528, nr. 448/18. Erstveröffentlichung: J. Helbig, Un contrat de Van XVe et XXVe d'retable d'autel in Revue de l'art chretien, 37, 5de r., 5, 1894, S. 405–407. Nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, S. 209.

Marburg

1516

Vertrag der Landgräfin Anna und ihrer Räte mit Ludwig Juppe über die Errichtung des Grabmals Wilhelms II. in Marburg.

Zu wyssen, das die ernvesten Herman Rietesel zu Eysenbach, erbmarschalk und mitverordenter rat des furstenthumbs Hessen, Crafft von Bodenhusen, stathelter zu Cassel, und Baltazar Schrautenbach, amptman zun Gissen, aus bevel der durchleuchtigen hochgebornen furstin und frauen, frauen Anna, geborn hertzogin von Meckelnburg, lantgravin zu Hessen, gravin zu Catzenelnpogen etc. witwe meiner gnedigen frauen anstat und von wegen des durchleuchtigen hochgebornen fursten und hern hern Philippes, lantgraven zu Hessen, graven zu Catzenelnpogen etc., meins gnedigen hern, mit meister Ludwigen Joppen bildschnitzer, burger zu Martpurg, ein gedinge gemacht, abgered und beschlossen haben, also das er sol machen und ussbereiten und uff den stand brengen ein grab von steinwerck dem durchleuchtigen hochgebornen fursten und hern hern Wilhelmen, lantgraven zu Hessen etc. jungst verstorben loblicher gedechtnus laut einer verzeichung oder entwerffung, die er davon empfangen, welch muster Johann Gaganhart secretarius mit seiner hand unterschrieben hat. Dagegen sol ime vor sein belonung werden hundert gulden reinisch und tzwelff malter korns, und wan er zu solchem grab zu Witzenhausen stein pricht, uff seine person und seiner knecht, die er mitbringt, die cost, und dieselben stein sampt dem eisen und blei, das er darczu bedarf, gefurt und bestelt werden, damit sol er also sein abschid haben und vergnugt sein und bleiben und das grab nach allem werd fertigen on geverde. Zu urkund sind dieser abred und gedinge tzwe gleichlautend ausseinander geschnitten zettel uffgericht und idem teil einer zugestelt. Geben zu Martpurg am dornstage nach dem heiligen ost erlage anno etc. decimo sexto.

Orig.-Urk.: Staatsarch. Marburg, Personalien d. Landgr. Wilhelm II. Aus: H. Neuber, Ludwig Juppe von Marburg. 1915, S. 202; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, Darmstadt 1967, S. 134.

Maßmünster (Masevaux)

1610, 29. Januar

Vertrag der Äbtissin des Leodegarienstiftes zu Maßmünster im Elsaß u.a. mit Jakob Ruff aus Freiburg über die Anfertigung eines Tabernakels für den Fronaltar in St. Martin

Zu wißen und kundt seie meniglichen, das in beiwesen der hochwirdigen frawen, frawen Anastasia geborne von Pfirdt, äbtißin der fürstl. stüft St. Leodegarien alhie, auch des ehrwirdigen und hochgelerten herrn Johann Faller, der heiligen geschrift candidat, rector und pfarrherr zue Maßminster, und der ehrwirdigen, edlen und gaistlichen frawen Barbara Blorerin von Wartensehe, tumbfraw, obgemelter stüft uff undengeschribnem dato den fronaltar in St. Martins pfarrkirchen alhie zu Maßminster, wie es zuvorderst gott dem almechtigen und seiner lieben mutter Maria zu ehren und der kirchen zue wolstandt und zier, dem ernhaften maister Hans Jakob Rupfen, burger und bildhower zu Freyburg im Breysgaw verdingt haben:

Erstlichen, das er gemelten altar und den fuß vermög visierungen geschweift, den tabernackel, so 5 schuech hoch sein soll, mit runden seilen und termis,[1] wie auf gemeltem tabernackel das bildt St. Johannes mit dem lemblin freistehen soll und das underst corpus mit dreien rundungen, aber die mittelste etwas weiters und höchers, darein unser lieben frawen bildt mit ihrem kindlin in der sonnen und oben in der rundung zwei fliegende engelin auf jeder Seiten ains, so die cron der crönung Mariae in baiden henden halten sollen; und in den andern baiden rundungen sollen zwei bilder, in jeder ein ganz bildt, freigestelt werden, als sanct Barbara und Catharina, und soll das undere corpus uf vier runden seilen mit postamenten, so vertieft mit laubwerck geschnitten und in der mitten engelsköpflein auf allen 3 Seiten jedem postement haben, darauf die runden seilen mit hohen kälen stahn sollen, oben mit ganzen corintischen captel und mit schaft, postement und fuoßen gesimbs verkröpft, wie sich gebeurdt, und sollen die zwo mittlern seil umb etwas und guets höher sein, als die zue beiden Seiten.

Dieweil aber die beseits etwas niderers, sollen geschnittenen oder geschweiften termis bis an die archidea darauf gesetzt werden; beiderseits anstatt der blindtfliglen soll der hailig bischof St. Leodegarius auf der rechten seiten mit einem nepper und stab für sich stehendt stahen, auf der andern Seiten wider ein bischof mit einem stab und buoch, dem vorigen gleich; auf den rundungen zu beiden Seiten under der archidea sollen engelsköpflin, zimblich wol erhaben, geschnitten werden und die mittelste rundung mit sauberem, wol erhabnem laubwerck, das fries und das haubtgesimbs und archidea auf den captelen, wo es erhaben, (soll) vleißig verkröpft und im fries mit schönen erhabenem laubwerck sauber geschnitten werden, oben auf dem haubtgesimbs St. Martin sambt dem kneyndten bettler, auf einem pferdt, freistehendt gehawen, darüber ein runden bogen zue beiden Seiten zwen engel auf geschweiften postementen, auf einer Seiten sanct Michael mit dem schwerdt, in der andern handt die wag, so freistehn soll, zur andern Seiten sanct Raphael mit einer busonen in der handt haltendt und in der andern handt einen bilgerstab, zu aller oberst uff der rundung ein crucifix sambt zweyen Maria bildern.

Und soll besagter altar das under und ober corpus allerdings durchgebrochen sein und alle bilder, was darein kombt, freigestelt werden, dieweil aber der altar hinden, wie man darumb get, ins gesicht kumbt, auch sauber gemacht werden und alle bilder ganz, so wol am rücken wie vornen in dem gewandt und in den haren, sein sollen, wie solches die visierung mit sich bringt und auf papeier gerißen und verzeichnet ist, und alles was die notturft zue solchem werck und altar erfordert, in seinem costen uf das kunstlichest und vleißigest von bildern, gesprengen und laubwerck fries, gesimbsen, wie das namen haben möchte, ausmachen, was bildhawer werck anlangt nichts ausgenomen, und in seinem costen aufsezen, wie ihme dann solches alles angezaigt ist worden. Solle auch gute bestendige arbait machen und werschaft geben, welches er hochgedachter frawen abtißi in namen wolermelter frawen Barbara Blorerin von Wartensehe zuegesagt und versprochen hat; und soll er alles holz in seinen costen dorzu geben, allein soll mehrgemelte fraw Blorerin, wann der altar allerdings ausgemacht, (ihn) in ihrem costen von Freiburg alher fiehrin laßen, wann er aber denselben aufsezen wirdt, soll man ihme eissene clamern, negel und was darzu vonnöten, an die handt ohne seinen costen lifern.

Darvon hat oftgemelte fraw Blorerin ihme, maister Hans Jacob Rupfen, versprochen zue geben ein hundert und vierzig gulden, wann solche arbait volbracht und ausgemacht ist. Und weilen er an der arbait macht, soll man ihme nach und nach zu underschidlichen malen lifern achzig gulden; und wann der altar stet und auf gerichtet,(das) die übrige restierendte sechzig gulden zu ergenzung vorstehender einhundert vierzig gulten ohne meniglichs einredten und verhindern ihme zu völliger bezahlung gelifert sollen werden. Deßen zue wahren urkunt seint diser verding zedel zwen gleich laudent, mit einer handt geschriben, kerbsweis auseinander geschnitten, jedem tail einen zue handen gestelt, und was er, bildthawer, fir gelt uf dis verding empfaht bis zue volkomner bezalung dern sechzig gulden, soll jederzeit zurueck auf dise baide zedel geschriben werden. So geben und beschehen den neun und zwanzigisten january 1610.

Auf der Rückseite stehen die vorschüßlichen Bezahlungen, zusammen 125 fl. Aus: Gewerbe, Bildhauer. Abschrift des Vertrags, z. 29. Jan. 1610; nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. Oberrhein I., Stuttgart 1936, S. 146–147.

 1. Ob Carnies?

1610, 2. Dezember

Weßen sich fraw äbtißin St. Leodegarienstifts zue Maßmünster ab Hans Jacob Rupfen, büldhauwern bey euch zue Freyburg beschwerdt gebeten, haben ir beigeschloßen mit meherern zue vernemen, werden demnach von naher oberkeit wegen hierunder die gebür zue verordnen wißen, damit ein oder andern wegs gedachte fraw abtißin und supplicantin sich nit zue clagen; wolten wir euch nit verhalten.

Euer gnaden und gunsten haben aus hiebeigelegter verdingszedels copie sovil gd. und gunstig obzenemen, waz gestalten vom 29 january dises zue ent laufenten jars ich in namen frowen Barbarae Blorerin von Wartensehe, stüftfrowen alhie, Hans Jacob Rupfen, einem burger und bildhower zue Freyburg im Breyßgaw, ein altar zu verfertigen umb 140 fl verdingt und darauf albereit 125 fl gelifert hab, welchen altar dan bemelter Rupf uf palmarum gleich wol allerdings ausmachen sollen, welches aber von ihme nicht effectuirt ist worden, indem nun er aniezo furgibt, das solcher gleichwol albereit verfertiget; so losset er sich doch verlauten, künde denselben neher nicht als umb 320 fl geben, also das er noch 80 fl forderen tue, do doch man ihme mehrere nicht dan noch 15 fl noch inhalt getroffenen contracts und verdingzedels ausstet und doran schuldig ist, welche man ihme uf ehendiste lüferung des getachten altars keinswegs vorhalten würt. Welches so es mir mißfeilig sein und ich also demselben nicht umb die gedachte 320 fl annemen solte, were er selbigen einem herren praelaten verkeuflichen hinzegeben entschloßen, mit disen weuterm anregen, das er ufs lengist innerthalb 5 oder 6 wochen von Freyburg hinweg und naher Speuer, doselbsten burger ze werden, sich begeben welle, also dass, gnedige und gunstige herren, hieraus ze besorgen, wan bemelter Rupf angeregtem seinem verlauten nach solche altär anderwerts versilbern und verkaufen das gelt empfahen solte, das ich nicht allein des albereits ausgeseckelten gelts deren 125 fl halber, sonder auch des altars wegen verlustiget werden möchte.[1] Die Stadt Freiburg möge auf den Altar bei Ruff bzw. auf den Betrag des ev. Käufers Arrest legen lassen, zur Sicherung des Klosters.

Aus: Gewerbe, Bildhauer (früher: „Vorderöstr. Wesen“). Statthalter, Regenten u. Räte zu Ensisheim an Bürgerm. u. Rat von Freiburg, z. 2. Dez. 1610. Nach: Hans Rott, Hans Rott, Quellen und Forschungen zur Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. Oberrhein I., Stuttgart 1936, S. 148.

 1. Diese Bittschrift an Ensisheim bzw. an Freiburg (nach Rückaufschrift vom 3. Dezember 1610) liegt in Kopie bei.

1611, 31. Januar

Bürgermeister und Rat Freiburgs an die Regierung. Bitten Äbtissin und Konvent von St. Leodegar Stift zu Maßmünster, zu veranlassen, „damit gedachtes gotteshaus in den supplication benanten altar sambt desselben zugehort gegen ersatzung des billichen werts fürderlichst abholen oder durch onparteische, der sachen verstendige aestimderen und schetzen laße, auf das beide teil zue ruohen kommen."

Mißive 33, fol. 423/24, z. 31. Jan. 1611 u. fol. 436. Freiburg an die Äbtissin zu Maßmünster mit der Bitte, den Altar bei Ruff abholen und sich mit ihm vergleichen zu wollen (14. März 1611). Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. Oberrhein I., Stuttgart 1936, S. 148.

Meitterdorf

1520

Vertrag der Johanniter zu Wiesenfeld mit den Franziskanern zu Meitterdorf betreffend Anfertigung eines Altarschreines.

Zu wissen si iderman, dem diser ziddel vorkomet, sehen ader hören lesen, daß im iar nach Christi geburt dusent funfhundert und zwenzich uf der heligen ilfdusent iunffrauwen dag di weirdigen und geistlichen herren her Caspar Leber comthor, her Johan Althuis prior und di andern convenshern und bruder zu Wesentfelt ordens sant Johans han den geistlichen und andechtigen brudern sant Francisci ordens zu Meitterdorff eine tafeln uf den hoen altaer in der keirchen zu Wesenfeit zu machen verdinget und derhalben mit inen in massen, wi heirnach volget, uberkumen, also dass di gedachten bruder solche tafeln nach massen hoe und breide, wi si die entfangen han, ganz uißberiden, uif eiren kosten und verlaeg machen sollen von solcher forme geschickt, daß das mittel corpus sal in drie deil gedeult werden. In das mittelste deil soln si machen die historien, wi der herre Christus mit sinen drien jungern und aposteln im garten Bette verraden und gefangen wart, und was darzumeher gehorig ist; in das deil uf der reichten siten soln sie unser liben frauwen beilde mit irem kinde Jesu ufs finste und schonste nach der tafeln proporcion und geschiglichkeit, derglichen auch uf di linken siten sant Thans des doefers Christi mit sinem lamgen und geborlicher bereitung und kleidung machen. Di floegel beider siten sollen iglicher in fier deil gedeilt sin. In den floegel bie dem mergenbilde sollen von unser liben frauwen fier stugk mit erer zubehorung komen; das irst stugk sal sin der engelsche gruiss, das ander di opherung Christi in den tempel, das dritte di helgen dri kunge und das fierde di himmelfart Marie. In den andern floegel sollen gemacht werden och fier stugke; das irst, als sant Johans prediget allerlei volke in der woestenunge bie dem Jordan, das ander, als er Christum im Jordan doufet und wi sich eme hait geoffenbaret di hellige driefaltigkeit, das dreitte die enthouptung sant Johans, das fierde stugk sal sin das jungeste gerieht, igldichs mit siner zubehorung. Di underscheide und pieler der tafeln sollen mit beildergen und tabernakelchen ufs subtilest uisgefurdt werden. In den fuiss sal komen di helle zubrechung und di ufersteung Christi, wi sich das mit sinen stugken eigent. Dise vorgeschreben stugke sollen alle ufs beste geschnidden sin und ufs schonest mit gudem golde verguldet und mit guder farbe ufs finste uisgestrichen von binnen und von buissen flach gemalt. Di dafel sal uch haben aben uf einen uiszoig und tabernakel. Darin sal mitten stehen ein crucefix, darunder Maria und sant Johans evangelista, wi sich gehoret, dar neben … Jorge und sant Christoffeln, dar haben ein misericordienbilde Christi, ….. guder farben und ... zu geziert. [Zu] aller uberste sal stehen daruf ein adeler wi … inen … Johans den …. [Dazu] ist mit beredt, dass di bruder vorgnant sollen solcher [t]afeln corpus mit ... flusse golde sullen machen und bi der herren kost ufsetzen gegen des helgen crutzes dach, wan er gefellet, uf den sondag nehestkunftig darnach das nehest jar einen floegel, das ander jaer den andern flugel, darnach das drit jaer den uiszoig mit sinen beilden gantz und gaer ain allen verzoig und wederrede gutlichen bereiden, volnfuern uf iren kosten, es si dan, daß si was ufsetzen, das sal bi der hern kost gescheen. Dargegen vor arbeit kostung und alle bereidung sollen und wollen die gedachten hern comthor, prior und convent den berudden (!) brudern zweihundert gulden hantrichen und geben, und nemelich sollen sie der den brudern uf nehest zukunftig Michaelis zen gulden, darnach alle iar gegen di faesten Francfurter messe zwenzich gulden golt ader gelt Marpurger were on iren schaden libern und bezalen so lange bis die zweihundert gulden vergnuge und bezalet sin. Ist auch hie bie geredt und verdedingt, so die tafel ungeverlich nach herkentnisse frommer verstendiger luid von beiden deilen gekoren firzich ader funzig gulden ungeverlichen kostelicher ader besser worde, dan dy zwihundert gulden, sollen di gemelten heren und convent den brudern auch von jaeren zu jaren, wi obgeschriben ist, vergnugen und bezalen, alles ain geverde und argelist. Solches gereden und geloben mir beide partie von biden siten vorgnant vor uns unde unser nachkomend ste und veste zu halten. Des zu urkonde der warheit sin diser ziddelen glichludend zwo gemacht und iglicher parthie eine mit dess andern gemeinen convents seigel uf spacium under di schrift gedruckt, versiegelt ubergeben sich danach wissend zu richten und zu halten, im iaer und dag nach Christi gebort wi vor geschriben stehet.

Orig.-Urk.: Staatsarch. Marburg, Johanniter zu Wiesenfeld. Aus: H. Neuber, Ludwig Juppe von Marburg, 1915, S. 201 f.; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 135 f.

Memmingen

1501

Zahlung für die Besichtigung des Chorgestühl von St. Martin in Kempten

10 ß 6 h gab ich maister Peter, zimerman, Hainrich und Hans, tischmacher, yedem 2 gl. für 1 mal, do wir das gestiel zu Kempte sächend, uff sant Johans und Pauls tag.

Stift. Arch., 308/1, Rechn. der St. Martins-Pflege 1501—25, z. 26. Juni 1501.[1] Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 106.

Vertrag über das Chorgestühl von St. Martin in Memmingen

Ze wissen, das die ersamen, erbern und weisen Hans Weyer und Hans Holtzschucher, burger und dertzeit baid samen ordenlich und gesatzt pfleger des hailigen hailtumbs und sanct Martins pfarr kirchen zu Memingen, den erbern maister Hainrich Stareken und maister Hansen Dapratzhawser, baid schreiner, burger alhie, das gestül in das chor sanct Martins pfarrkirchen, usser dem holtz, inen gezaigt und fürgelegt, als ainigen maistern über das werck, ze machen und ufzerichten, nachvolgender weis und pacts angedingt haben. Und dem ist also, das baid obgemelt und kain anderer maister des wereks solch gestül von anfang und mittel untz zu end der arbait getruwlich und irs höchsten möglichsten vleiß machen und beraiten, als und wie sie wollen Gott, dem allmechtigen, antwurt geben von dem großen nothelfer und himelfürsten saneto Martino gegen Gott, mit seim furpett gefurdert und durch das werck in irer arbait und maisterschafft gelopt werden. Und sollen die gedachten baid maister und kain anderer zum furderlichsten und unvertzogenlich sumer und winter dasselb werck von statt volfüren und ufrichten, ouch kain ander arbait nit annemen ze machen in der zeit, so sy r.en pflegern verpflicht sind, ouch kain andern gesellen oder knecht, wie die genennt werden sollen, zu inen stöllen und mitsampt inen arbaiten lassen, dann den oder die das handtwerck geburlicher ufgesazter zeit gelernet haben und solcher arbait nach bevelch irer maister obsein megen. Die maister sollend ouch kain gesellen wider der pfleger willen nit hallten. Sie baid maister sollen und wollen ouch von solcher arbait und werck umb kainerlay ursach, dann schainbar leibskranckhait, nit stan noch gan, unz die gar ußberait, gemacht und gesezt ist, es wer dann sach, das die hailigenpfleger mangels halb geltz oder uß andern Ursachen und furfallenden handeln, so ain rat mit in schief, stillsteen und nit weiter arbaiten lassen wollten. Das sollen und wollen die pfleger baiden obgemellten maistern ain monat zuvor verkonden, damit sie sich irer notdurft halb anderstwa mit arbait fürsechen megen. Und sollen darnach baid maister und ir knecht mit der arbait stillsteen; und so das werck hinfuro widerumb ze machen in ubung und arbait komen wurd, so dann sollen aber die obgemelten und kain ander maister dartzu gebrucht, genomen noch darüber gesezt werden, sich begebe dann, das denntzemal sie baid oder iro ainer mit tod abgangen oder mit solcher leibs kranckhait beladen weren, das sie die arbait selbs nit volbringen möchten, so megen die pfleger alsdann wol ander maister über das werck stöllen und dasselb vollfuren lassen. Item die gedachten baid maister und ire knecht sollen im summer von sanct Peterstag in der vasten bis sanct Gallen ze sold haben, nämlich ain maister des tags sechsthalben Schilling haller und ain knecht vier Schilling haller. Die megen ouch alsdann, jeder ain halb stund von und ab dem werck gan, ain aubent brot essen ungefarlich, und widerumb von sanct Gallentag bis sanct Peterstag in der vasten ain maister funff Schilling und ain knecht aber vier Schilling haller sold haben. Und dieselben winters zeit sollen maister und knecht morgens dahaim essen und fru an die arbait, so bald sie gesehen mügent, gan, da beleiben, bis mittag die glock zwölfe siecht, und wann die glogk ains siecht, widerum an der arbait sein, da beleiben bis nacht, da sie nit mehr sehen zu arbaitten, und kain aubent brot essen, ungevärlich, in kraft ditz briefs, dero zwen gleicher ungefarlicher lawt gemacht, usser ain ander geschnitten und von baiden tailen so für krefftig und beständig, als weren die besigelt, angenomen und geben sind uff frytag vor sanct Michels tag von Cristi gepurt fünf zehenhundert und ain jar.

Memmingen, Stadtarch., Seh. 360/8. „Bauw u. pactzedel umb das gestül im chor in sanct Martins pfarkirchen", z. 24. Sept. 1501. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 106 f.

Am gestiel angefangen samstag Michahely.

Memmingen, Stift. Arch., 308/1, Rechn. 1501/02, z. 2. Okt. 1501.[2] Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 107.

 1. Schon seit 2. Mai (Sonntag nach Walpurgis) 1501 erscheinen in den Rechnungsbelegen von St. Martin, fast immer in gleicher Reihenfolge, die drei Namen: Maister Hainrich, maister Hans, Cristof", denen sich später noch ein Michael u. Ludwig, zuletzt noch ein Martin, Mang, Caspar, Baltasar u. Hans von Lindau, wohl als Gesellen anschließen. Die Rechnungen laufen jährlich ab Okuli, demgemäß auch die Abrechnungen über das Chorgestühl von St. Martin. — Dapratzhawser, den Herkunftsort des Meisters andeutend, ist sicherlich ein Hörfehler des eintragenden Schreibers oder Notars; der Bildhauer Hans Thomann stammte wohl aus Tabertshofen (Tabratzhofen) bei Kaufbeuren. Über das abgegangene Pfarrdorf Tabertshofen oder Tabratzhofen bei Kaufbeuren vgl. Steichele-Schröder, Das Bistum Augsburg VI (1896—1904), 483—87. — Hans Tabratshofer zu Egelfing, 1431, Steichele-Schröder, 1. c, VI (1896—1904), 567. Ein Hans Tabrazhofer 1458—61 in der Nachbarstadt Kempten genannt. Joh. Bapt. Haggenmüller, Gesch. der Stadt . . . Kempten, I (1840), 320, 331; ein Martin Tabratzhofer, in einer Ottobeurer Urk. vom 27. Okt. 1569, München, Hauptstaatsarchiv, Ottobeuren, Urk.; ein Georg Schmid von Dabratzhofen, im Kemptener Bürgerb., z. 160; ib., Reichsst. Kempten, Lit. 22, fol. 90. — Präceptor der Memminger Antoniter, der Collatoren von St. Martin, war damals Sebastian de Bonis (1500—11); Prediger: der Günzburger Dr. Jodocus Gay (1486 bis f 1512); Kirchenpfleger: Hans Holzschuher u. Hans Weyer; Meßner: Hans Kärler (f 1509); oft auch in den Fabrikrechnungen dieser Jahre der „bedell" für Hostienlieferungen erwähnt. — Allgäuer Geschichtsfreund VI (1893), lff. (H. Schiller). — Thieme-Becker VIII 391 (unter Dapratzhaus).
 2. Dem tischmacher instand von des gestiels wegen; hieß mich (= Hans Weyer, den einen Kirchenpfleger) Holtschuher u. herr Epimachus" (= Sättelin).

1502/03

13 lb 4 ß Steffa Schad von Ylletal . . ., um 6 dillen zu 12 ß und 4 dillen zu 8 ß und 38 stuck zu dem gwelben in dem gestiel. 3 lb 12 ß maister Peter, zimerman, um 36 stuck aichin zu den brüst bilden in das gestiel.

Stift. Arch. 308/1, Rechn., z. 1502/03, nach Oculi 1502. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 107.

1503/04

28 lb 7 ß maister Hans, bildhawer, um 27 bild in das gestiel by dem neuen segender uff den tocken und über all an derselben seyten, ye um ain bild 12 gl uff zinstag vor Andree.

8 lb 15 ß maister Hainrich, tischmacher, für 5 gulden uff windberg geben. 4 lb 7 ß 6 h (Valentin) Spinlodröyer, II1/2 gulden uff katelo in das gestiel.

3 lb 1 ß maister Hainrich, tischmacher, um 84 labpoßen; hat er den winter in siner will da haim gmacht.

Stift. Arch. 308/1, Rechn., z. 1503/04. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 107.

1504/05

22 lb 15 ß maister Hainrich, tischmacher,von 13 windbergen, ye ain um 1 gulden; seind im also verdingt uff suntag vor dem cristtag.

17 lb 17 ß 11 h maister Hans, bildhawer, von der ander seyten am alten segenter, ist im uff rechnung geben, send noch nit gar zalt.

4 lb 7 ß 6 h Valentin Spinlodröyer um katell in das gestiel für II 1/2 gulden.

Stift. Arch. 308/1, Rechnung z. 1504/5. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 107f.

Maister Hans, tischmacher, um ain sidell der fortragerin 8ß 4 h.

Stift. Arch. 308/1, Rechnung von St. Martin z. 1504/5. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 108.

1505/06

Item 3 ß ze winkauf, do man mit maister Hansen, bildhower, von der tafel wegen uß ist komen.

Stift. Arch. 317/1, Rechn. U. L. Frauen Pflege, z. 1505/06. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 108.

Die nuw tafel. — Item 52 lb 10 ß h haut Wolf Starck (= Goldschmied) maister Hansen, bildhower, geben an der nuwen tafel.

Item 10 lb maister Hansen, bildhower, geben an der nuwen tafel

weiter noch 56 lb 10 ß für diese Altartafel.

Item 21 lb haut maister Hans angenomen von Wolfen Stareken.

Item 3 lb 10 ß maister Hansen frowen und sinen xellen geben ze trinckgelt von der tafel.

Summa 143 lb 10 ß.

Stift. Arch., 317/1, Rechn. U. L. Frauen Pflege, z. 1505/06, seit Lätare 1505. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 108.

1506/07

13 ß maister Peter (der Zimmermann) und Hainrich Starck um holtz zu den bilden in das gestiel.

28 lb Hainrich, tischmacher, von den 5 stenden, die windberg und gespreng zu schniden, sind im also verdingt; zalt ich im uff suntag nach Lorenty 28 lb.

38 lb 17 ß maister Hans, bildhawer, noch an den bilden in die gestiel, der ist 64 stuck, von ainem 12 gl, tut 67 lb 4 ß; daran ist im for zalt 28 lb 7 ß. Mit maister Hansen verrait in bywesen Hansen Holtschuchers.

Stift. Arch., 308/1, Rechn. der St. Martinspflege 1501f., z. 1506/07. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 108.

1506–19

Item m(aister) Hans, bildhauer[1], zinst... uß aim garten VII hl.

Stift. Arch., 150/1, z. den betr. Jahren. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 108.

 1. Hans Thoman)

1507/08

6 lb 13 ß maister Hans, bildhawer, noch von 6 bilden, so er in das gestiel gmacht hat, von 1 bild 12 gl; ist also verdingt gwesen, und 4 gl den gesellen trinkgelt, von den bilden allen zalt uff zinstag nach Galli 6 lb 13 ß.

Stift. Arch., 308/1, Rechn. der St. Martinspflege zu 1507/8. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 108.

1510

Item Hans, bildhawer, geit aus ainem briel 1/2 gulden.

Item Hans, bildhawer, zinst uß einem garten VII Schilling

Stift. Arch., 144, 2, St. Leonhard-Zinsb., z. 1510. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 108.

1516

Klagen der Tischler gegen die Bildhauer, die auch mit dem Hobel arbeiten

Mawrer sagen . . ., die bildhawer arbaiten mit dem hobel und schneyden, das inen in ir handtwerck geher, der tischmacher; halten lerknecht und ander knecht darauf. Dieweyl ander clagen, müßen sie auch clagen ... Bildhawer begern, inen zu sagen, wöllicher der sey, der es tue, wollen sie das mit inen abschaffen. Hans, bildhower, sey es, helt 3 knaben, mach ir arbait, prauch den hobel. Ist inen ain bedacht gelaßen auf acht tag

Ratsprot. 1515–17, z. 11. Juli 1516. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 108 f.

Mäister Hans, bildhower, geit antwurt auf der tischmacher clag: In befrembd die, dann sie genießen sein, hab arbait hie erußen, und mach sie nit anders, dann wie zu Ulm und anderhalb, auf ain newe fisier; die kund er nit zuwegen pringen durch sie.

Ratsprot. 1515–17, z. 18. Juli 1516. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 109.

1517/18

Bezahlung von Meister Hans für eine Arbeit in Stein

Item V lb V ß maister Hansen, bildhauer, um ain stain, so er in den seginder[1] gemacht haut.

Stift. Arch., 317/1, Rechn. U. L. Frauen-Pflege, z. 1517/18. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 109.

 1. Sakramentshaus oder Sakristei

1518/19

Bezahlung für einen Stein im Chor für Veit Maler, Domherr zu Augsburg und Probst zu Freising, an Hans Stolz[1]

Hans Stolz, um den stain doctor Viten Malers in chor ze machend . . . 17ß6h.

Stift. Arch., 308/1, Rechn. der St. Martinspflege. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 109.

 1. ThB XXXII, 1938, 88

1520

Bezahlung von Hans Thoman für verschiedene Bildhauerarbeiten

Summa alles empfangs des bildhauers, a vicesima tercia decembr. aiii 18 usque ad 10 january aiii 21, ist 82 lb 17 ß h . . . Item maister Hans [Thoman] hat daran verdient und geben für meins hm, grabstein (und) weychkesel 22 flor, mer 2 tafel in die capel gemacht pro 24 flor, mer für den nust (!) stain in s. Martins segerer 3 gld, mer für 1 hergot in das grab 5 groß. Summa der arbait 49 flor 5 groß. Rest im zu bezalen 3 lb 6 ß 9 hl. Daran hat er empfangen 10 jan. 1 malter rogken, für3.1b hl ze rechnen.[1]

Stift. Arch., 243/11, Rechn. der Antoniter l5l5f., z. 1520f. Präceptor ist damals Caspar von Leutzenbrunn (1513—32). Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 109.

 1. Von den Antonitern werden viele, zum Teil ansehnliche Beträge, auch in Früchten, an „maister Hans, bildhauer", verabfolgt.

1520/21

Zahlungen an Meister Martin für Arbeiten am mittleren Altar und am Grab

Item XVII lb X ß maister Martin[1] uf das werck, so er uns uff den mitlen altaur machen sol. III lb XI ß II h maister Martin, tischmacher, so mir min zell (= Mitpfleger) ingerait hat von sinetwegen. VIIII lb XV ß maister Martin, tyschmacher, an das grab an sant Lucyentag.

 1. Bildhauer und Kunstschreiner Martin (1519—22) ist für 1519 in den Ratsprotokollen erwähnt: „Martin, bildhawern, ist erlaupt, unangesehen seins aids in die ainung getan, hinaus zu ziehen, doch zu siner zeit wider zu stallen, so es sein widertail begert." (Ratsprot. 1515–19, z. 30. Sept. 151); nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 110.

1521/22

Item 1 lb V ß maister Martin, das er an dem grab ferdient haut.

Stift. Arch., 317/1, Rechn. U. L. Frauen. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 110.

1520/21

Zahlungen an Meister Hans Thoman für Arbeiten am mittleren Altar

Item XVII lb X ß maister Hansen [Thoman], bildhauer, uff das werck, so er uns machen sol uff den mitlen altaur.

Stift. Arch., 317/1, Rechn. U. L. Frauen-Pflege, z. 1520/21. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 109.

1521/22

Bezahlung verschiedener Meister für ihre Arbeiten am mittleren Altar

Item XX lb maister Hansen [Thoman], bindhauer (!), an dem werck uf den mittel altaur uff aftermentag for sant Jaucobs tag.

Item Uli lb Uli ß VI h maister Jergen mit Uli knechten, fir V taglon, so er unser hergot herabtaun haut und gerist haut.

Item II lb VII ß X h der stat werckman um XXVIII lb ysen, so er ferschmident haut, so man die tafel uf dem mitlen altar ufgricht haut, uf sancti Hanstag in wihenechten.

Item XVIII lb XI ß maister Martin, hab ich mit im ferait uf mitwochen nauch der haiigen dryer king tag an dem werck uff den mitlen altar. Item XXXIIII lb XV ß maister Hansen, so ich mit im ferrait hab uf fritag nauch dem zwelften, um das werck, so er uff den mitel altaur gemacht haut.[1]

Ib., 317/1, Rechn. U. L. Frauen-Pflege 1521/22. — In der Jahresrechnung der Frauenkirche von 1514/10 lautet ein Eintrag: „Item II lb XI ß VIII h Michel Baumgarter, dem schloßer, von der tafel in sant Michelskapell ze hencken ... uff Simonis u. Jude." Ib., 1514/1Ö. — Zu 1522 bringt Chr. Schorer in seiner Memminger Chronik (1660), p. 63, die Nachricht: „Hans Weyher und Erhart Zangmeister, als pfleger S. Martins Kirchen ließen ein eichen gestül machen, war um 40 fl verdingt." Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 109.

 1. Martin erhält hierfür nochmals XX lb XIII ß (Sonntag nach Dreikönig).

1524

Bezahlung von Meister Thoman für seine Arbeit am Taufstein aus Mamor

Item zalt hie mayster Hansen [Thoman], bildhawer, und seinem gespan am marbelstainen taufstain, ist geantwurdt in sant Martins kirchen um 291/2 guldin in müntz, verrait mir der Eberhardt Zangmaister ad 18 luyo im 1524 jar 51 lb 12 ß h.

Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 110.

Meßkirch

1580

Nachrichten über die Leinwandgemälde eines italienischen Malers

Der Italienisch moler ist vermög beyligenden schreibens den 6ten ditz zu Mößkirch sampt seinem weib, zwayen kindern, dero ains seiderhea’o gestorben, ainem diener und magt ankomen, Dweil wir aber seinthalben kainen bevelch gehabt, haben wir ine in Stofel (=Weiß), uremachers haus einziehen und . . . volgends uf E gn. bevelch inen das bewist gemach im schloß einrumen laßen, ob dem allem sye meins erachtens wol zefriden seindt.

Donaueschingen, Fürstl. Fürstenberg. Archiv., Relationen u. Rescripte, Amt Meßkirch. Conrad Henny, Rentmeistor, an Graf Wilhelm von Zimmern, Stockach, 11. Mai 1580. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 320

Der welsch maler hat von E. gn. jüngstem schreiben an ainem großen tuoch ze malen angefangen, welches er nempt, es sey der fruöling, der den winter vertreibt, machet noch daran, würt mit schönen füguren und bilden; befinde nit anderst, dann das er und sein gesindt sich wol halten. Er hat des Hanselins buoben zu unser frouwen, der ime die färben reiben soll, hereinen genomen. Und nach dem E. gn. ime nehermals geschriben, er solle ettliche tiecher von bülder zu ain kamer machen, hat er begert, man solle ime nackende weibs bilder, so gmaine vveiber weren, fur stellen, aber doch seider nichts mer davon meldung getan, sonder begert jetzunder, E. gn. wellen ime, wover derselben auspleiben lenger wurde verweilen, gnedigklich zu wißen machen, in welche kamer solche tiecher E. gn. machen ze laßen Vorhabens, weit er selbige dermaßen vertigen, das E. gn. ain gn. gefallen haben sollen.

Donaueschingen, Fürstl. Fürstenberg. Archiv., Relationen u. Rescripte, Amt Meßkirch. Conrad Henny, Rentm. zu Meßkirch, an Graf Wilhelm von Zimmern, 30. Mai 1580; vgl. auch die Fürstenb. Mitteil., mit nicht ganz genauen Angaben. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 320 f.

Mondsee

1471

Vertrag des Malers Michael Pacher mit dem Abt zu Mondsee betreffs Errichtung eines Altars für St. Wolfgang.

Vermerchkt dy abred und das geding der tafel gen sannd Wolfgang zu machen, so beschehen ist zwischen des erwirding und geistlichen heren heren Benedicten abbt zw Mănnsee und seines convents daselbs und maister Micheln maier von Prawnegk an sand Lucientag im LXXI° iare. Item von erst ist zw merken, das dy tafel sol gemacht werden nach dem ausczug und visierung, als er uns dy hat zwbracht gen Mănnsee als vil das gesein mag hoch halben.

Item der sarich sol innen vergolt sein darzw dy pildung Marie mit dem chindlein siczund, Joseph und dy drey kŭnig mit dem opfer, und ob dy den sarich nicht fŭlten, so sol er mer pild oder wăppner machen alles vergolt.

Item das corpus sol sein dy chrŏnung Marie mit engein und gŭlden tŭechern nach dem chŏstlichem und pesten, so er das gemachen mag.

Item zw ainer seyten sand Wolfgang mit innfel, stab, kirichen und hacken, zw der andern sand Benedict in aim birret mit stab und mit ainem glas, gancz vergolt und versilbert nach nottŭrft.

Item aussen zw den seyten der tafel sŭllen steen sand Florian und sand Jŏrig, guet wăppner versilbert und vergolt nach nottŭrft.

Item dy innern flŭg der tafel sŭllen sein guet gemăll, dy veldung vergŭlt und mit wintpergen und vial, yede mit vier materien.

Item dy andern auch vergolt und guet gemăl als vor.

Item dy ausern flŭg, so dy tafel zw ist, sŭllen sein guet gemăl von varben und dy illuminirung vergolt, dy materi von sand Wolfgang.

Item dy pild oberhalb des corpus schullen sein nach der aufzaichnung des auszugs, gevăst mit vergolter illuminirung.

Item so dy tafel beraitt wirt, sol er uns dy antwŭrten gen Oberhall auf sein zerung und darnach mit seinen leib auf unser zerung und wagnŭss gen Prawnaw, von dann sŭllen wir im dy antwŭrten gen sand Wolfgang auf unser chost und zerung, was aber auf dem weg zebrochen wurd, sol er widerumb gancz machen.

Item zw sand Wolfgang, so er dy tafel ausweraitt und aufseczt, sŭllen wir im pfrŭndt und eysenzeug zw aufseczung der tafel geben und raichen, auch laden, ob er der dŭrftig wurd.

Item des geding ist gemacht auf zwelifhundert ungrisch gŭlden oder ducaten oder dafŭr munss, wie dan der gŭlden gilt.

Item ob dy tafel des gelts nicht werd oder etwas hinŭber pesser wurd und wir uns unteinander nicht vertragen mŏchten, so sŭllen payd tail darzw geleich werichlewt geben, dy sach zw entschaiden.

Item es ist nămlich geredt worden, das dy tafel nicht scholl hŏher gemacht werden dann auf dy XII hundert hungrisch gŭlden getreulich und angevăr.

Item daran haben wir im geben fŭnczigk hungarisch gŭlden und ducaten.

Item so er gelts bedarf, sol er uns schiken albeg ain quittung.

Item es sol auch maister Michel uns versorgnŭss thŭn mit gueten lewten umb das gelt, so wir im an der bemelten tafel raichen, dy weil er dy ausberaitten ist, des geleichen so dy tafel berait und geantburt ist, ob wir im dy benanntt sum gelts nicht berait zalen, sol er von uns auch versăgt werden nach nottŭrft mit geschriftlicher kuntschafft.

Orig.-Chirograph im Landesarchiv Linz. Aus: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 33, 1912, S. 481 f. Nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, 115 f.

Münnerstadt

1490, 26. Juni

Vertrag mit dem Rat der Stadt Münnerstadt bezüglich des Münnerstädter Altars

Zu merken das durch Burgermeister mit andern des Rats und Bawmeyster der pfarkirchen zu Munerstat[1] in beysein[2] der würdigen und erbarn Herr'n Niklas von Ebern Comethure / Johans von arnstein pfarrers / Vincentz Purgan und Bastian von Schunter beide Burgkman' zu Munerstat[3], meyster Tieln Rymenschneider[4] von Wirtzburgk, ein Werk einer Tafeln[5] vff den hohen Altare der obgemelten pfar'kirchen In Köre gehörig nach anzeige einer Visire[6] Loblich zu fertigen, von Ostern zukünfftig vber ein Jare in solchem mittel aufzurichten fur hundert vnd funffundviertzig gulden verdinget. Der man Im itzunt anfenglich vff Kiliani dryssig gulden zuvor heraussgeben sol und ist sunderlich abgeredt was sich von ysenwergk an solcher Tafeln zu v'fassen geburt des solichs vom gotshauss sundlich[7] bezalt und sol auch die Tafel vom gotshauss herauf gefurt auch der meyster Divil[8] er die Tafeln uffricht mit Kost verlegt werde. Doch so sol der gemelt meinster Tiel die Tafeln im furen auch mit aller bewarung versorgen, alles angeverde. Des alles dieser Zettel zwen gleichlichs useinander[9] gesniten und gleichen teil einer ubergeben / gescheen Sampstag nach Johan'is baptiste Anno Don'i LXXXX.

Münnerstadt, Pfarrarchiv. Diese wie sämtliche unten als dort befindlich aufgeführten Urkunden waren schon von dem Vorgänger des jetzigen Herrn Pfarrers nicht mehr aufzufinden. Sie wurden entdeckt in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, veröffentlicht 1888 gleichzeitig durch Streit und Weber (vgl. Weber 3 S. 129, Anm. 1), Nr. 6 schon 1876 durch Lexer. Nach Tönnies S. 276. Weiter abgedruckt bei Streit, S. 20 und dem wenig verläßlichen Weber, 2. Aufl., S. 32; 3. Aufl., S. 129, Anm. 2" (Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 92).

Ausführungsvorschrift für den Münnerstätter Altar

Zu anfangs sol die tafel drei gross geschnitten bilder[10] haben in dem innerlichen corp' und sol in der mitte sten marien magdalen wy sie die VII engel in der wusteneiung auff erheben[11] in einem rawen gewandt wy man sant Johan'es den tevfer malet. Und uff yeder seyten d'ey engel mit ausgestreckten leybern und der sybent engel ob dem hewpt[12] mit eyner Kron und under iren fussen sol sten eyn altare gezirt mit licht lewcht' vnd ander zirheyt wy zu einem altar geburt und neben dem altare ein[13] Wustung mit feisen steyn bawmen Krewtern und anderen.

Ith.[14] zu der rechten handt In dem corpus sol sten der heylige sant Kilian mit eynem bischoffliehen gewant und das swert in der rechten handt.

Ith. zur der linken handt. Im corpus sol sten dy heylige Frau sant Elisabethe[15] mit königlicher zyrheyt nachdem sie ein königl. tochter gewest ist von Ungarn und soll haben in ir handt eyn weyßbrot mit einer zynen Kandel und vor ir sol knyen eyn armer Mensch[16] das almoss von ir begert.

Ith. oben in dem tabernackel[17] sollen sten drey gehewss. Und in dem mittler sol sitzen got Vater in seyner maiestat und eijn crueifix in seyne' schoß und der heylig geyst in gestalt einer fawben sweben obern hewpt des crueifix.

Ith. zu der rechten hand — im tabernackel sol stehen ein hübsch marienbilde.

Ith. zu der linken handt — im tabernackel sol sten der heylig sant Johanss der zwölfbotn und evangelist auch uff das zirlichst.

Ith. zu oberst im tabernackel in eynem besundern Gehewss der heylig sant Johanss der fewffer in eynem rawen Kleydt der sol dewten mit dem finger uff dass osterlamp.

Darob sol sten der Knopff der tafel mit Lewberg[18].

Ith. linden in dem sarch under dem corpus[19] darin sollen sten die vier evangelisten mit brustbilder iglicher mit seyner gestalt und vor eynem iglichen sol sten sein tire, nach dem die evangelisten iglicher figurirt ist also dass eyn engel sol knyen mit eijnem pult vor sant Mathez, eyn lebe knyen mit flugel mit eyem pult vor sant[20] Marx, eyn Osche knyende mit flugel mit eynem pult vor sant Lucas, eyn adler mit eynem pult vor sant Johanss.

Ith. Dye bleter und flugel der tafel sollen Inwendig haben diese vier figuren[21] hie noch verzeychent, erhoben und gesniten foederlich[22] auff zwen oder Drey finger hoch.

Ith. an dem flugel zu der rechten handf der tafel sollen sten zwn[23] figur oben wy sant marien magdalen salbt den[24] fuß X'[25] ober dem Disch in dem haws symonis Vnden dy erscheynung wy X'P'S[26] ir erschynen ist nach der aufferstehung mit eynem grabscheyt.

Ith. an dem linken flugel der tafel In wendi'g sol oben sten wy der heylig bischoff maximinns[27] in bischoffigen gewandt ir zeycht und gibt dass heylig sacrament vor dem altar und sy sol anhaben von gewant gewo'lich cleydung.

Ith. linden an dem flugel sol sten wy dye engel begraben die heyligen frawen samt[28] marien magdalen.

Briff wie man das taffel verdingt und meinster Dilln daran geben hadt. Wass die Taffel am hochen Altar der Pfarrkirch zu Munerstadt zu schneiden und zu Mahlen, beedes zusammen gebunden.[29]

Münnerstadt, Pfarrarchiv. Nach Tönnies S. 276; E. Tönnies, Leben und Werke des Würzburger Bildschnitzers Tilman Riemenschneider = Studien zur Deutschen Kunstgeschichte 22. Heft, 1900, S. 276; Streit S. 20; bei Weber 2 S. 32, 3 S. 130; nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 92f.; vgl. Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 118–119.

 1. „Baumeister“ bezeichnet hier wie in allen weiteren Urkunden die Ratsherren, denen die Pflege des Baues übergeben war.
 2. Weber und Streit: „beywesen“.
 3. „Burgmänner“ sind die Adeligen, denen die Burghut anvertraut war. Vgl. K. Engelhardt, Münnerstadt, o. O. 1925, S. 38. Über die politischen Verhältnisse Münnerstadts s. Schultes, Geschichte des Gräfl. Hauses Henneberg, I (Leipzig 1788) S. 368.
 4. Weber: „Riemensneider“.
 5. „Tafel“ bezeichnet den gesamten Schnitzaltar.
 6. Streit: „visur“. Diese Zeichnung ist verloren.
 7. =gesondert.
 8. = dieweilen.
 9. Weber und Streit: „ufeinander“.
 10. „bild“ = Figur; „figur“ = Relief.
 11. Zur Ikonographie siehe die Legende nach dem 1488 bei Koberger in Nürnberg erschienenen „summertayl der heyligen leben“ (Hain 9981), fol. LXXII, die hier nach Bier in Auszügen wiedergegeben sind: "Von sant Maria magdalena Maria magdalena, dy wz edel und reich und schon und wz gar wunigklich und frolich. unnd trug ir gemut hoch, und was in iren iungen tagen irs gemüts frey. und sy hef ein burg, dy lag bey Jerusalem, und was ir mit der weit gar wol. und lebet in grossen sunden. Zu den zeyten, da gieng unser herr Jhesus cristus auff erdtrich, da hört sie sein lere unnd sah sein zeychen und wunder, die er tet Da keret sy sich lang nit daran, biß es got wolt, der machet das wort war, das er sprach. Ich bin nit kummen zuberuffen dy gerechten. Ich bin kummen darumb, das ich die sünder bekeren wil. Da kam unser herr eins tags in symonis hauß. da ward maria entzunt in der waren lieb, und gab ir als groß reu. das ir herfz bran in rechter reu. denn kein mensch ye gewan vnd kein mensch nymmermer gewinnt, und kaufft umb dreyhundert pfenning ein reyche gute salb und gieng darmit in Symonis hauß vnd viel unserm herren zu fussen und waynet iemerlichen und erklaget sich irr sunden. und zwug[= wusch] vnserm herren sein fuß mit iren zehern [= Zähren.] vnd trucknet yms mit irem har. und kusset im sein fuß und salbet im sein haubt mit irr guten salben, da von gieng ein guter geschmack. Da symon sah, was dy frau mit unserm herren begieng. da gedacht er im. und wer der ein prophet, so west er wol, das dy frau ein offne sunderin wer. da er im das also gedacht, da erkant unser herr sein gedanken. und sprach gutlich zu im. Symon hör mich. Es waren zwen gelter, die solten einem mann gelten, der ein solt im funfftzig pfenning. der ander hundert pfenning. die hetten im beyd nichtz zugeben, das west der herr wol. und er thet in beyden als gutlich, und ließ in beyden die schuld nach. Sage mir Symon die rechten warheyt, welcher hat im mer zu dancken under den zweyen. Da sprach Symon. der, dem er mer nachgelassen hat, der danckt im billicher mer. Da sprach unser herr. Symon, du hast recht geurteylt. Ich kam in dein hauß, da zwugest du mir meiner fuß nit. die frau hat mir mein fuß gezwagen mit iren zehern. Du hast mir mein haubt nit gesalbet, die aber hat es gesalbet mit kostperlicher salben. Davon sag ich dir, wem man wenig gibt, der dancket wenig. Darumb der frauen grosse lieb und reu macht, das ir vil sund vergeben werden, der gewalt sfet an gotf. unser herr bekanf ir herfz wol vnd sprach zu ir. Gee in den frid, dein gelaub hat dich behalfen. Dye lieb frau gieng heym und vieng ein reynes leben an und hufef sich vleyssig vor sunden. Davon geviel unserm herren ir dienst. sy sucht in auch offt, wo sy in west. Ir reu wz von hertzen groß vnd dienet got mit grossem vleyß, vnd ir tugentliche schwester martha. die wz unserm herren allzeyt mit dienst bereit und ir bruder Lazarus, und wenn unser herr an ir herberg kam, so dient sye im willigklichen und gern als irem lieben gast. Unser herr het Mariam magdalenam sunderlichen lieb, das erzeyget er ir daran, das er ir an dem Ostertag des aller ersten erscheyn. Davon so ward sie krefftig und küne und kam nit von seiner lieben muter und von seinen lieben freunden biß zu der Auffart. unnd sie het darnach als groß belangen nach unsers herren gegenwertigkeit, das sie furbas keynen man nymmer mer eygentlichen angesehen mocht. Und da sie die geordneten zeyt irer heylsamen lere nützlichen vnd treulichen volbracht hett. und kummen was in die stat Marsilia. und gar vil volcks zu got bekeret het. Da gieg sye auß von den leufen vnd kam gar in eine wilde wüst, darinnen da bleyb sy unnd wonet auch da mer dann dreyssig iar. und was allen menschen unbekandt. Aber da sy als gar besundert was von aller menschen trost. Da ward sy von dem gütigen got gespeyset uber krefftiglichen mit hymellischer süssigkeit, als von ir geschriben stet. Zwelff iar nach unsers herren auffart, da wurden dy iuden den cristen gar veindt. das siß alle auß der stat triben. Da empfalh sant Peter Madam magdalenam und ir schwester Martham einem seligen mann, der hieß Maximinus unnd was der zweyundsibentzig iunger einer, unnd ir iunckfrau Marcilla. unnd Cedonius, der do blindt geboren was. aber er ward von cristo gesehent. Den allen was Maximinus vor als ir geystlicher vater. Die bößen iuden satzten dy ytz genanten heyligen auff ein schieff und gaben in weder zu essen noch zu trinken, und hetten weder marner [= Seemann, Schiffsführer] noch ruder, und meynten sy müsten ertrincken, das leyden sy gedulügkliclien durch got. da fursah sy got mit einem engel. der leytet sy zu der stat Marsilia. Da hieß der kunig der götter tempel zerstören, und tracht mit den cristen, das sy got zu lob ein kirchen an der stat bauten. Unnd machten Lazarum zu bischoff in der stat. unnd da dy stat wol getestnet was mit dem gelauben. da fur Maria magdalena mit irer geselschafft in dy stat aquensis, darinn bekert sy auch vil menschen zu got mit viel zeychen. da ward Maximinus bischoff in der stat. da ließ Maria magdalena ir geselschafft in der stat unnd kam in ein wilde wust in ein höl, darinnen wonet sye unnd dienet gott mit grossem vleyß, unnd ließ sich gentzlich an got der fursah sy auch mit seinen genaden unnd sandt ir dy engel alle tag siben mal. die furten sy hoch auff in dy lufft. Da hört dye lieb frau Maria magdalena alle tag die siben zeyt singen, und furten sie wider inn ir höl. Da von wurdt sye leyblich vnd geystlich gespeyst. Wann sye sah die gotlichen clarheit on allen irsal. unnd den reichen lon, den sy nun besessen hat in ewigkeit. Zu den zeyten, da sy in dem wilden wald was, da hett ein guter andechtiger bruder eyn czell in dem wald, dye was nit ferren von der höl. unnd da sy got von dyser weit wolt nemen, da ließ got einen briester[Gemeint ist der oben genannte „bruder“] eines tags sehen, wie die heyligen engel von dem hymel herab zu der höl kamen, unnd wie sye Mariam magdalenam hoch auff furten, des wundert den priester und sah als lang, biß sye Mariam magdalenam her wider ab in die höl furten da het der priester gar geren gewist, was das wunder wer. Vnd eylet gegen der höl und rufft got an und sprach. Ich beschwer dich bey dem lebentigen gott, das du mir sagest, ob du ein mensch seyst. Und da er das dreystundt gesprach. Da sprach sye, hast du ye gehört in dem Ewangelio von Maria magdalena der offnen sunderin, wie sie unserm herren Jesu cristo zwug sein heyligs füß mif iren zehern. und im sy trucknet mit iren löcken. Da sprach der priester. ya das ist mer dann dreyssig iar. Da sprach Maria Magdalena. Ich bin dye selb sunderin und bin in dyser höl gewesen und gewonet mer dann dreyssig iar. unnd haben mich dye heyligen Engel getrost siben stund in dem tag. ye ein ore. unnd haben mich offt in die lufft gefuret. da höret ich dye engel vnd dy heyligen. dy heyligen drivaltigkeit loben, damit bin ich dy dreyssig iar gespeyset worden. unnd hab nit leyplicher speyß gehabt noch begert. nun hat mich got gefordert zu dem ewigen leben, dz solt du dem bischoff Maximino sagen vnd alles, dz du von mir gehört hast, und sprich, wenn er an dem suntag zu metten auffstee. so soll er allein in die kirchen geen. so vindet er mich darinnen. Der priester höret marie magdalene stimm gar wol, er mocht ir aber nit gesehen, vnd schied also von ir. Darnach saget er dem bischoff, was im maria magdalena empfolhen hat. da ward er gar fro und dancket got seiner genaden. vnnd kam zu der zeyt allein in die kirchen, als sie im emboten hat. da fand er sye zwischen den engeln steen, die hetten sye dar bracht auß der hole. und sah, dz sye von der erden aufferhebt was zwu ellen vnnd betet mit auffgereckten henden. und da er mariam mit der englischen klarheit sah. da getorst er nit nahent zu ir geen. das erkant Maria in dem geyst wol. und sprach zu im. Lieber vater kum her zu mir. unnd da er zu ir kam, da sah er das ir antlitz glitznet als der sunnen scheyn. da gab er ir unsers herren leychnam mit grosser andacht. da neyget sie sich fur den altar nider und gab iren geyst auff. da fur ir sei zu den ewigen freuden. Da hieß Maximinus eynen mermelsteynen sarch machen und leget Mariam magdalenam darein und begrub sie gar mit grossen eren und andacht und wirdigkeyt. da thet sie gar viel zeychen. Wer sye anruffet der ward getrost, unnd ward ein guter seliger geschmack in der kirchen, der weret siben tag. Da lyeß Maximinus ir leben unnd ire zeychen an den sarch graben. und hieß sich sein iunger, wenn er stürb, neben das grab legen, da Maria magdalena lag." Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 97–99.
 12. Streit: „Haupt“.
 13. Weber 3: „eine“.
 14. = Item.
 15. Weber und Streit: „Elsbethe“.
 16. Weber und Streit: „mensche“.
 17. Der gesamte Aufsatz über dem Schrein.
 18. Nach Weber und Streit: Laubwerk.
 19. Der „Sarg“ ist das Behältnis unter dem Schrein.
 20. „Mathez-sant“ bei Weber3 versehentlich ausgelassen.
 21. Reliefbilder (vgl. Anm. 10).
 22. Streit: foerderlich.
 23. Weber und Streit: „zwu“.
 24. Weber: „der“.
 25. = Christi.
 26. = Christus.
 27. Weber und Streit: „maximinus“.
 28. Weber: „sant“.
 29. Später hinzugefügte Aufschrift. Offensichtlich hatte man die Riemenschneiders Arbeit betreffenden Urkunden zusammen mit den Veit Stoßens Bemalung des Altars betreffenden in ein Paket zusammengebunden. Unter dieser Voraussetzung ist die Aufschrift nicht irrig, wie Loßnitzer, Veit Stoß, S. 102 meint. Weber hat das „gebunden“, das letzte Wort der Aufschrift, in seinem Abdruck einfach weggelassen, da es ihm keinen Sinn zu geben schien.

1490, 9. Juli

Quittung über 30 Gulden für die Tafel des Münnerstädter Altars

Ich Till Riemenschneider[1] bildeschnitzer burger zu wirtzpurck als mir zu vergangen fache' die ersamen weisen bürgermeister mit andern des rates und baumeisfer der pfarkirchen zu munersfaf ein werk — eine taffel uff den hoen altar der benanten pfarkirchen gehorte[2] nach anzeichnung einer fisur[3] zu verfertigen umb hundert und funff und firzig gulden reinische angedingt haben doran sie mir dann dreyßig gulden uff sant Kiliansfag nechst vergangen[4] zu geben werde versprochen und uf geschriben alles nach eigentliche laut und sag zweier uff geschnittenen Zetteln die wir gegeneinander vbernomen haben bekenne ich mit dieser meiner eigenen hantgeschrifft vor allermenniglich das mir die gemelfen burgermeistere und rat und baumeister solche dreyßig gulden uff sant Kilians tag nechst vergangen vor Datum des brieves on meinen schaden bezaldt haben. Dorumb so sag ich sie für mich und alle meine erben wie alle Ir erben[5] und nachkomen solich dreyssig gulden gutt, bezalung[6] semblich quit ledich und lose In krafft des brives also das sie mir an solchen hundert und funff und firzig gulden lidlons[7] für die gemelte Dafel noch nicht mer das hundert und funfzechen gülden schul dich pleiben werde aber sach das ich mit tode abginge ehe ich solches werk zu machen angehoben hatte[8] alsdann sollen mein nachgelassene Hausfrawe und erben jne solich dreyssig gulden uverzogentlich[9] und on allen Iren schadan[10] wider heranwser[11] geben und bezalen a'n aller geverde. Des zu urkund han ich mein eygens Insigel der schrifft des brives zu end gedruck der geben ist am nechsten Freytag nach sant Kilians tage nach c'risti geburdt virhundert und neunzigesten Jahren.

Münnerstadt, Pfarrarchiv. Nach Tönnies S. 278. Bei Streit S. 21, bei Weber 2 S. 34, 3 S. 132, Anm. 3; nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 93f.

 1. Weber: „Rimenschneider“.
 2. Nach Weber = gehörend“.
 3. Streit: „frisier“.
 4. 8. Juli 1490.
 5. Weber offenbar falsch: „die alle je erben“.
 6. Weber (und Streit): „gutte bezalung“.
 7. = Arbeitslohn.
 8. Weber und Streit: „hette“.
 9. Weber: „unverzogentlich“.
 10. Weber: „schaden“.
 11. Weber: „herawser“.


1491, 24. Juli

Brief an Nikolaus Molitor bezüglich des Münnerstädter Altars

Nikolaus Molitor wird nach Joh. Voigt, Geschichte des Deutschen Ritterordens, II, Berlin 1859, S. 670 zuerst 1490, zuletzt 1515 urkundlich als Komthur genannt; so auch in der unten folgenden Quittung vom 23. Januar 1492 und in einer Urkunde von 1493, die Reininger S. 142 mitteilt. Auch zu der Zeit, als mit Veit Stoß der Vertrag betreffs der Fassung des Hochaltars geschlossen wurde, war er Komthur. Die Angabe bei Loßnitzer, Anm. 338, Molitor sei 1498–1515 Komthur gewesen, ist somit falsch.

Dem erwürdigen Herrn Her Niklaussen Molitor Deutschen Ordens meinem besunders lieben Herren, Mein freundlichen grus vnd gar gutwilligen Dinst zu aller zeit lieber Her wist das mir von den gnaden des all mechtig'n got wolt got desgleichen beger ich auch zu aller zeit von euch zu wissen lieber Her ich pit euch gar freundlich das ir so gutwillich wolt sein und mit den gotzhausmeistern reden das sie mir X gulden schicken wollen mit dissem zeichen des priffes den ich bedarf so wol ich hab mer pretter und holz bestellet das ich warttend bin und hab ja[1] forhin auch fil kaufft und pin auch fast an der arbeit die….habens wohl gesehen hete ich e'r konnen pretter vberkummen so hete ich e'r angehoben. Lieber Her lasst mich nit mit der surg da pit ich euch[2] gar freundlich umb ir seel'g[3] auch wol das das ev' ein herbe[4] zeit ist gewesen und noch ist da der Gesind hat das er gar fil muss[5] haben. Disser pott so auch[6] ein zettel geben fur die gulden so irs im gebt mit. Der[7] got sei mit uns allen geben an sant Jakobss abends.

Till Riemenschneider[8], bildschnitzer zu wirtzpurck.

Münnerstadt, Pfarrarchiv. Nach Tönnies S. 278. Bei Streit S. 21, bei Weber2 S. 34, 3 S. 132, Anm. 3. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 94.

 1. Streit: „so“ statt „ja“.
 2. Weber: „auch“, jedoch Streit: „euch“.
 3. Streit: „seeligen“.
 4. Streit: „ harbe“.
 5. Streit: „fil….muß“.
 6. Streit: „euch“.
 7. Weber: „den“.
 8. Weber: „Rimenschneider“.

1491, 24. Juli

Quittung über 10 Gulden bezüglich der Münnerstädter Altars

Ich Dill riemenschneider bildeschnitzer purger zu wirzpurch beken mit disser meiner eichen Hantgeschrifft das mir die erbarn Hern des rattes der statt murstat X Gulden an der arbet geben hoben die ich in[1] der pffarrkirchen auff den hoch altar machen sol der stelle ich sie quitt ledich und loss für mich und alle meine erben und des zu warer beken'tniss hab ich mein sichel auf disse' zettels gedrückt in dem einundneunzichesten jar an Sant Jakobus abent.

Beilage zu obigem Brief. Münnerstadt, Pfarrarchiv. Nach Tönnies S. 279. Bei Streit S. 21, bei Weber 2 S. 35, 3 S. 133, Anm. 2. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 94.

 1. Weber: „in in“ = ihnen in.

1492, 23. Januar

Quittung über 20 Gulden bezüglich des Münnerstädter Altars

Ich dill rimenschneider bildt schniczer burcher zu wurczpurck beken mit disser meiner eichen hant geschafft für mich vnd alle meine erben das ich von dem erssamen herren her nicklausen molitor ckomoter czu mvnerstat[1] XX gulden empffangen hab von wechen der baubmeister der pffarkirchen czu mvnerstat auff die thaffel die ich in machen sol die mir ver dinck ist vmb hundert vnd funff vnd fierczick gulden der sach ich sie gvitt ledich vnd loss für mich vnd alle meine erben des czu warrer beckenvng hab ich mein sichel czu ent disser schrifft gedruck auff mantach nach vinczencz in dem czvey vnd neunczichesten jar der mindern zall.

Würzburg, Universität, v. Wagnersches Kunstinstitut. Nach dem Original. Veröffentlicht 1876 durch Lexer im „Achten Programm des v. Wagnerschen Kunstinstitut“, hrsg. v. L. Urlichs. Bei Tönnies S. 280, bei Weber2 S. 75 Anm. 152, 3 S. 133 Anm. 3. Abbildungen bei Streit Tf. 1 und Weber 3 S. 134. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 94.

 1. „czu mvnerstat“ lässt Tönnies aus, was beweist, dass auch seine Wiedergabe der Münnerstadter Urkunden der Nachprüfung bedürftig wäre.

1492, 7. Juni

Quittung über 22 Gulden bezüglich des Münnerstädter Altars

Münnerstadt, Pfarrarchiv. Erwähnt bei Tönnies S. 280, Weber2 S. 35, 3 S. 134. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 95.

1492, 12. Juli

Quittung über 10 Gulden bezüglich des Münnerstädter Altars

Ich Dill Riemenschneider bildschnitzer bürger zu Würzburck bekenne mit dieser meiner eichenen Hantschrifft für mich und alle meine Erben das mir die erssamen menner Hans Stürmer und michel seufridt X gulden an geldt geben haben von wegen des erssamen und weisen rates zu mürstat und baumeister der pffarkirchen auf die thafel und werk die ich ja machen sol auff den hoen altar irrer pfarkirchen. Der sach ich sie quitt ledich und loss für mich und alle meine erben des zu warrer bekentnis hab ich mein sichil disser zettel zu end gedrückt auf dunderstach nach sant Killianustach im LXXXXIJ jar.

Münnerstadt, Pfarrarchiv. Nach Tönnies S. 280. Bei Streit S. 21, bei Weber2 S. 35, 3 S. 134 Anm. 1. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 95.

1492, 30. September

Quittung über 60 Gulden bezüglich des Münnerstädter Altars

Riemenschneider bescheinigt darin den Empfang von 60 Gulden, womit seine Arbeit, „wie verdinck“ wurde, bezahlt ist. Datiert vom Sonntag nach Michaelis „in dem czvey und neunczichesten jar der mindren zall“.

Münnerstadt, Pfarrarchiv. Nach Weber2 S. 35. Auch bei Tönnies S. 280 u. Weber3 S. 135 erwähnt. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 95.

1501–1504

Urkunden betreffs Bemalung des Altars durch Veit Stoß

Stiftung von 2 fl.

Anno 1501 hatt Catharina hanß kirchners selig nachgelaßene wittib zu Murstat in Irem Testament an die pfarkirch verschaffen 10. fl. in dz Spittal zu eim Almuß, .2. fl. an die grosse taffel im Chor vf den hohen Altar Ire behausung an die Spennt vnser lieben Frawen vnd was an Iren güttern noch vberich den halben theil an den baw der pfarkirch', vnd dz and' halb', theil an vnßer lieben frawen Bruderschaft.

Anno 1502 ist gedachter Kirchnerin Testament vor Landgericht confirmirt worden.[1]

Würzburg, Ordinariatsarchiv, Fasz. Münnerstadt I, 5. Erwähnt bei Reininger a. a. O. S. 92 ; vgl. auch S. 72 u. 87, sowie Loßnitzer a. a. O. Anm. 338. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 95 f.

Quittungskonzept des Veit Stoß über 220 Gulden. Um 1504.

Er schreibt darin, es sei ihm, „Veyt Stosß, burger zu Nurmberg, ein tafeln in der pfarkirchen auf dem hohen altare zu vassen, zu malen, vergulden und außzubereyten“ anverdingt worden. Unter denen, die ihm die Arbeit verdingt haben, nennt er den „erwirdigen wirdigen hern Niclauß Molitoris komnthur des theutschen haws“. Er hat beider, seiner „gnedigen hern Wurtzburg und Henneberg, amptmann und voyt“ gelobt, sich wegen der Bezahlung dem Spruch zweier Würzburger Meister des Malerhandwerks zu fügen, welche erkennen, „das bestimpte tafel…nicht also bereyt gevast und außgevertigt sey“, als vorher vereinbart worden war und ihm „zweyhundert und zwentzig gulden“ für die geleistete Arbeit zuweisen, offenbar weniger als ursprünglich festgesetzt.[2]

Ehemals im Pfarrarchiv Münnerstadt. Veröffentlicht von H. Weizsäcker („Veit Stoß als Maler“, Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen XVIII 1897, S. 61). Abgedruckt bei Loßnitzer, a. a. O. S. XXXVIII, Nr. 83. Weizsäcker lag noch das Original vor. Seither ging dieses ebenso wie die Riemenschneiderurkunden verloren. Gröber in den „Kunstdenkmälern von Unterfranken“ Bd. 10 (1914), S. 158 spricht nur von einer Photographie des Quittungskonzepts. Die Quittung selbst samt zwei Dingzetteln ging schon 1587 durch Ausleihen nach Würzburg verloren.[3] Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 96.

Brief des Veit Stoß vom 29. Januar 1504.

Betrifft eine Zahlung von 30 Gulden, die die „herren von Münnerstatt" seinem Eidam Jörg Trümmer ausrichten sollen und die er ihnen an ihrer Arbeit abschlagen wolle.

Nürnberg, Kreisarchiv, S. I. L. 78, Nr. 26, fol. 10. Veröffentlicht von Loßnitzer S. XXXV, Nr. 74. Wichtig für die Datierung obigen Quittungskonzeptes. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 96.

 1. Da Veit Stoß für die Fassung des Altars 220 Gulden erhielt (s. u.), so sind diese 2 fl. nur ein sehr geringer Beitrag hiefür, aber offenbar doch für diesen Zweck gegeben, nachdem Riemenschneider ja längst bezahlt war. Vielleicht ist die Notiz als Ausdruck viel weitergehenderer Sammlungen für die Fassung des Hochaltars in jenen Jahren zu werten, von denen uns keine Nachricht überkommen wäre.
 2. Gegenüber den 152 Gulden, die Riemenschneider für den ganzen Schnitzaltar erhielt, erscheinen die 200 Gulden für die Fassung als ein sehr hoher Betrag; aber durch den Verbrauch an Gold stellte sich diese immer sehr teuer. (Vgl. den Vertrag Schaffner-Mauch in Baums „Altschwäbischer Kunst“ Augsburg 1921, S. 83.)
 3. Vgl. „Antiquitates Münnerstadianae“ (Würzburg, Ordinariatsarchiv), fol. 128: 1587. "Copia Waß für Ein Specification der alten documenten Jörg Hummel Stattschreiber in Wurtzburg auß befelh Ihro Hochfürstl. Gnaden Bischofß Julij in Münnerstatt erfunden und vberbracht hatt." 24. Ein papirine Quittantz für die gemahlte Tafel vfem Chor, so der Herr Commenthur, Ein pfarrer vnd Rath haben zu mahlen verliehen. Die Originalspecifikation im gleichen Archiv, Fasz. Münnerstadt I, 8, enthält denselben Wortlaut. Erwähnt bei Reininger a. a. O. S. 92, bei Loßnitzer a. a. O. Anm. 338. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 96.

1613

Beschreibung des Altars[1]

Im Chor hat der Altar im Pedal die 4 Kirchenlehrer, hübsch groß geschnitzt und gemalt. In der Mitte stehen die Büßerin Magdalena groß und blos mit Haaren bedeckt, von 6 Engeln umgeben, welche sie erheben; dann Maria Magdalena und an der Seite der Frankenapostel S. Kilian mit dem Schwerdte. An den Flügeln des Ältares sind Tafeln (halbgeschnitzt), welche die Geschichte darstellen, wie Magdalena die Füße des Heilandes salbt; ferner wie sie den Herrn im Garten befragt; wie die Büßerin Magdalena von einem Bischöfe die hl. Communion empfängt, und endlich ihr Tod und Begräbniß. Im Capital: GottVater seinen einigen Sohn im Schooße haltend, dann vielerlei Rollwerk, alles geschnitzt und durchbrochen.

Am hohen vorderen Chorbogen ist ein Crucifixbild angebracht, und daneben Johannes und Maria.

Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 96f.

Pfarramtliches Protokoll über den Umbau des Altars

"Aus hohem Befehl Hochfürstlicher Regierung ist von dem hohen Altar die Bildniß Magdalena von Holz ex cettis causis heruntergenommen und ein gemaltes dagegen hinauf gemacht worden"; kostet von dem Mahler Hans Jörg Köhler von hier 12 fl., so Hans Schäfer pfleger bezahlt.[2]

Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 97.

 1. In der Dekanatsrelation (Pfarreibeschreibung) des Pfarrers zu Geldersheim und Dechanten des Ruralkapitels Münnerstadt, Emmerikus Kratzer, von 1613. Diese Relation ist verloren, doch hat sie Reininger noch benützt und „teilweise“ mitgeteilt, „hie und da an der Schreibart“ ändernd. Nach Reininger S. 75 ff. Der Abdruck bei Weber3 S. 135 voller Fehler.
 2. Auszugsweise mitgeteilt von Streit, S. 21. Ein Datum gibt er nicht an, Gröber a. a. O., S. 159 mutmaßt, der Umbau habe schon am Ende des 17. Jahrhunderts stattgefunden. Das Ölbild, eine „Begegnung im Garten“, hängt heute an der Westwand der Kirche. Es ist (ohne Rahmen) 462 cm hoch, 314 cm breit, also noch größer als der Schrein, wie ihn unsere Rekonstruktion ergab.

Nijmegen

1564, 6 Februar

Vertrag der Vorsteher der Sint-Stevenskerk zu Nijmegen mit Ernst Maler

In vorwaerde vnde manyren hyrnae bescreuen sijn ouercomen dye eerwerdige heer vnde deecken meester Thomas Buys, meester Jacop Losbert, meester Jan Hollant & cetera vnde meester Ernst van Campen, schilder, als dat meester Ernst schilderen sal vnde stoffyren een tafel op den hoegen altaer yn dat choer van Sinte Steuenskeyrcke bynnen Nymwegen weessende meyt dobbel dueren buyten ende bynnen, waeruan dye drye bynnenste percken weessen sullen, dat myddelste perck dat lijden Ons Heeren, dye bouenste duer natiuitas Christi, dye benedenste resurrectio, daernae oepengaende, het myddelste dye Pynxterdach, dye bouenste duer ascensio Domini, dye benedenste assumptio Marie, buyten op dye dueren wyr beelden ynt wytt, vnde dyt voerscreuene werck sall meester Ernst nae sijn vterste beyst maeken. Daervoer sullen hem dye heeren voergenuympt geuen, vijff vnde negentich daeler vnde voer sijn huysfrou een eell vroueels vnde wat affslach. Meester Ernst hyr yn doeyn sal voer den voeyt te stoffyren toe Cranenburch, sall staen tot goeyder luy seyggen vnde yngeuall nae meysters prijs meester Ernst soe vul hyr nyt aen verdynt en hefft, sall hij mysscelden aen sijn peynningen, is hij oeck bedynckt, salt men hem van vergoeyde. Vnde alle dyng sonder ennige lyst. Gescydt anno 1564 ipso Dorothee [6 februari]. Hyr sijn bij geuest drye meester Henrick Buysen geneffen, 2 met. A B C D E F G H I K L M N

Das Original ist vermutlich verloren; Nanninga Uitterdijk 1909, pp. 61–76; Gorissen 1957, p. 237. Nach: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 435.

Nivelles

1272, 18. September

Vertrag zwischen dem Kapitel von Sankt Gertrud zu Nivelles und den Goldschmieden Jakob Nivelles und Nikolaus von Douai

Sachent tout chil ki sont et qui ceste lettre veront et oront, que li capitle de Nivelle at coneveteit à Colay de Douay, l’orfèvre, et à Jaquemon de Nivelle, l’orfèvre, de faire une fiètre nuève a uès medame Sainte Gertrud de Nivelle, en teille manière ke li orfèvre devant doient faire le fiètre ausi long ke li viese est et plus s’il y afier, et la laèche et le hautèche à l’avenant, à quattre pignons, selonc le pourtraiture ke maistre Jakenez d’Anchin, li orfèvre, at fait, et par emmiadremenche et par l’amendement de maistre Jakemon devant dit u d’aultre maistre selonc chou qu’ilh afiera à l’oevre. En manière que li capitle livreat as devant dit Nicholon et Jaquemon le matère de le fiètre devant dicte, le fust tailliet tot sus à le duise de maistre pour mettre us l’orfaverie, et l’or et l’argent ki i aferra: kar autre metaul n’i avera, fors or et argent et pièrez ke li maistre doent assir telles c’om lor livrat. Ne quel or ne queil argent ke om livre as maistrez, ilh le doient affiner à lor coust; et li déchaémens à l’afiner est sor l’église, et li cendrée est l’église. Et li l’église livrat plonc pour l’afiner, et doient li deux maistrez faire l’ovre bien et loyaulment d’uèvre de machenerie. Et se sieront lez ymagenez élevées et rondéez, ensi qu’il y afierat à l’uèvre.

Et doient estre tote li uèvre de loiaul pris ne trop pesans ni pau pesans, selonc chou qu’il afierat à l’oevre, à l’engart de maistres et d’ovriés. Et de chascun marc d’argent ke li devant dit Colars et Jakemmon meteront en l’oevre devant ditte, ils averont XXs. de paement parisis, conteis quatre sains à Lovignois, et pèserat li mars XIIIs. et IIIJ den. eusterlins: c’este li mars deTrohe. Et parmy le marchiet devant dit, ilh le douront de l’or l’église et de se vif argent. Et devant le dorure doit-om peser l’argent ovreit prest àdoreir, et doreit après, si comme ilh est devant dit. Et adont le repèseramme pour savoir combien il y averat entreit d’or; mais de mettre l’or en uèvre ne doen-il avoir point de leuwir. Et est ausi parleit k’en l’ovre devant dicte avoir IIIc mars et L8 d’argent, XX mars plus u XX mars mains, u là entors sens malengien.

Et doient li ouvrier devant dit ovrir sik’il, entro cho et en l’entrée de quaremme ky vient, u li entours, aient fait un pignon moien et un petit deleis, et les pilers qui y afieront, sans lez imagenez. Et adont se le capitle ne scet li oevre bien, retraire se puet do marchiet devant dit, s’il wet, sauf cho k’il ne le fache pour alongier lez orfèvrez de lor marchiet et pour mettre aultrez; mais qu’ils veullent et puissent l’ovre bien faire, selonc le devise devant ditte. Et s’il oevre en avant, faire deveront l’oevre à la manière et à pois de pignons devant dis à l’engart d’ovriers. Et se ne puent destraindre d’ouvrer le capitle, s’il ne woet, ne matère lor falloit; et li devant dit maistres sont detenus de faire l’oevre continuelement, se li capitle voet, à tant d’ovriers ke li chapitle vora et mestier siera à l’oevre. Et doient faire li chapitle secour de bien gardier et de rendre cho c’om l’or chergerat, et doient awaer quattre eusterlins pour le déchaément de l’ovrier de chascun marc d’argent. Et lor doetom livreir deniers pour paier les ovriers, selonc chou qu’il afierrat. Et remeteront lez paniars fais devers le chapitle, à fait que fait siéront.

Et se doit Jakemmon mettre à l’ovre, à se coust, aussi souffissant valet encontre Colart devant dit, ke Colars est, se Colars u li capitle voet. Et se doit Jakemmon à Colars livreir osteil soffisant tant qu’il ovrat, et teilz ostis qu’il at.

Et pour chou que ces convenanches soient fermez et estaulez, nos li capitle de Nivelle devant dit avons mys à che lettre nostre saial pour nos; et jou Colars devant dis j’ay mys mon saial por moy et Jakemon mon compaingnon devant dit. Et i avons fait mettre ausi le saial maistre Jakemon l’orfèvre, moine d’Anchin.

Che fut fait l’an de l’incarnation Jhèsu-Crist mil CCLXXII, le dimenche devant le fieste Saint Mathiu li apostle et éwangéliste.


Alle, die leben und die diesen Text sehen und hören werden, sollen wissen, daß das Kapitel von Nivelles mit dem Goldschmied Nikolaus von Douai und dem Goldschmied Jakob von Nivelles übereingekommen ist, einen neuen Schrein für die heilige Gertrud von Nivelles zu verfertigen, und zwar so, daß die besagten Goldschmiede den Schrein so lang machen sollen, wie der alte ist, und länger, wenn erforderlich, und Breite und Höhe entsprechend, mit vier Giebeln, nach der Zeichnung, die der Goldschmied Jakob von Anchin gemacht hat, und mit Verbesserungen durch besagten Meister Jakob oder einen anderen Meister, wie es für das Werk erforderlich sein wird. Und zwar soll das Kapitel besagten Nikolaus und Jakob das Material liefern und den besagten Schrein, wobei das Holz auf der Oberfläche nach Meisterart zugeschnitten ist, damit die Goldschmiedearbeit aufgebracht wird und Gold und Silber, das dazu erforderlich sein wird ; denn anderes Metall wird nicht verwendet werden außer Gold und Silber sowie Edelsteine, welche die Meister so einsetzen sollen, wie man sie ihnen liefern wird. Welches Gold und Silber man den Meistern auch liefern wird, sie müssen es auf ihre Kosten läutern, und der Abfall beim Läutern geht zu Lasten der Kirche, und der Läuterungsofen gehört der Kirche, und die Kirche wird das Blei zum Läutern liefern. Und die beiden Meister müssen das Werk gut und zuverlässig anfertigen [...]. Und die Figuren werden sie in Relief und in Rund so einsetzen, wie es für das Werk erforderlich sein wird.

Und das ganze Werk muß von zuverlässigem Gewicht sein, weder zu leicht noch zu schwer, wie es für das Werk erforderlich sein wird, nach dem Urteil von Meistern und Arbeitern. Und für jede Mark Silber, welche die besagten Nikolaus und Jakob an das besagte Werk legen, werden sie 20 Sous Pariser Münze erhalten, gerechnet zu 4 Löwener Heiligen, und die Mark wird 13 Sous und 3 Denare Sterling wiegen; das ist die Mark von Troyes. Und nach der besagten Abmachung werden sie mit dem Gold der Kirche vergolden und mit ihrem Quecksilber. Und vor dem Vergolden soll man das zum Vergolden fertig bearbeitete Silber wiegen und danach vergolden, wie oben gesagt. Und dann soll man es wieder wiegen, um zu wissen, wieviel Gold darin eingegangen ist; doch sollen sie auf keinen Fall die Erlaubnis erhalten, [eigenes] Gold an das Werk zu legen. Und außerdem ist besprochen, daß das besagte Werk 350 Mark Silber enthalten muss, etwa zwanzig Mark mehr oder weniger, ohne Trug.

Und die besagten Arbeiter sollen so arbeiten, daß sie von jetzt bis etwa zum Beginn der kommenden Fastenzeit einen der mittleren Giebel fertiggestellt haben, und etwas von der Seite, und die erforderlichen Pfeiler, ohne die Figuren. Und wenn dann dem Kapitel das Werk nicht wohlgefällt, kann es sich von dem vorstehenden Vertrag zurückziehen, wenn es will; es darf dies aber nicht tun, um die Goldschmiede aus dem Vertrag zu entlassen und andere einzustellen, obwohl sie willens und in der Lage sind, das Werk in der besagten Art gut auszuführen. Und wenn sie weiter arbeiten, sollen sie das Werk nach Art und Gewicht des besagten Giebels ausführen, nach dem Urteil der Arbeiter. Und sie dürfen nicht aufhören, für das Kapitel zu arbeiten, außer wenn dieses es will oder wenn ihnen das Material ausgeht, und die besagten Meister sind gehalten, beständig an dem Werk zu arbeiten, wenn das Kapitel es will, mit soviel Arbeitern, wie das Kapitel will und sie für das Werk notwendig sein werden. Und sie sollen für den Abfall bei der Bearbeitung 4 Sterlinge für jede Mark (verarbeitetes) Silber erhalten. Und man muß ihnen Geld zur Bezahlung der Arbeiter geben, wie es erforderlich sein wird. Und sie werden die Wände dem Kapitel abliefern, sobald sie fertiggestellt sind.


Und Jakob muß auf seine Kosten einen jungen Mann einstellen, der besagtem Nikolaus gegenüber ebenso zuverlässig ist wie Nikolaus, wenn Nikolaus oder das Kapitel es wollen. Und Jakob muß Nikolaus eine angemessene Wohnung zur Verfügung stellen, solange er an der Arbeit ist, und solches Werkzeug, wie er (selbst) hat.

Und um diese Abmachungen zu festigen und zu bekräftigen, haben wir, das besagte Kapitel von Nivelles, für uns auf diese Urkunde unser Siegel gesetzt, und ich, besagter Nikolaus, habe für mich und besagten Jakob, meinen Partner, mein Siegel gesetzt. Und wir haben auch den Goldschmied Meister Jakob, Mönch aus (dem Kloster von) Anchin, sein Siegel setzen lassen. Dies geschah im Jahre 1272 der Fleischwerdung Jesu Christi, am Sonntag vor dem Fest des Heiligen Matthäus, des Apostels und Evangelisten.

Nach: Jens Rüffer. Werkprozess – Wahrnehmung – Interpretation. Studien zur mittelalterlichen Gestaltungspraxis und zur Methodik ihrer Erschließung am Beispiel baugebundener Skulptur, Berlin 2014, S. 544–547; vgl. Hans Dieter Bork, Der Vertrag mit den Künstlern. Text und Übersetzung, in: Ausst.Kat. „Schatz aus den Trümmern. Der Silberschrein von Nivelles und die europäische Hochgotik“, hg. von Hiltrud Westermann-Angerhausen, Köln 1995, S. 79–81.


Nokere

1527, 17. September

Vertrag über die Bemalung, Vergoldung und Reparatur des Hochaltarretabels der Pfarrkirche zu Nokere sowie der daneben stehenden Engel mit dem Oudennaarder Maler Gilles Spierinck

Kennelick zyn allen lieden dat Gilles Spierinck, scildere, ghenomen heeft te scilderen ende stofferene de hooftafele van den hoghe core in de kercke van Nokere, metgaders de pylaren ende III Inghelen daer an staende, ende oock eene beide van Onser Liever Vrauwe, in de raye up eenen voet up de zelve tafele staende, up de condicien ende voor den prys hier naer verclaerst, te wetene : den bacq ende borden van der selver tafele, al vergult van fynen ghebruneerden gaude. Voort zo moet in den zelven bacq, bachten den paercken daer ment siet, van zelvere ofte asueren zyn, ende de sneden, bachten den paercken, van fynen matgaude vergaut. Boven desen de metselrye ende de pylaren, in den zelven bacq, al vergult, oock van ghebruneerden gaude, wel verstaende dat zo groot es dat ghebruneert gaut verdraghen mach ; ende eist zo cleene dat geen ghebruneert gaut verdraghen en mach, met sconen fynen matgaude vergult, ende in de vaulture int zelve metselrye van sconen asure besayt met sconen gulden sterren ; ende de ogiven in de zelve vauture ooc van sconen ghebruneerden gaude ; ende de Propheten an de zelve pilaren ofte metselreye, ghestoffeert van ghebruneerden gaude ende van zelvere, naer den heesch van den wercke. Voort, angaende de personnaigen van de paercken : ten eersten, in de gheesselinghe Philatonis, vergult van ghebruneerden gaude, ende het averecht ooc, ende dat van asure afghehaelt gaut, deurschynende met eenen asurin boort met gricx ghescrifte, ende de andere personnaigen oock vergult van ghebruneerden gaude, ende de gheesseleers de wambaysen ende causen, al van ghebruneerde gaude, de causen ghescackiert, afghehaelt met diversche cneusten. Voort int paerc van cruusdraghen, den God al vergaut, van ghebruneerden gaude, met een schoon borduere afghehaelt gaudt deurschynende. Voort de arnaschen ende ander abyten al vergult ofte verzelvert, naer den heesch van den wercke, ende de averechte al vergult van ghebruneerden gaude, die daer inne commen afghehaelt van rooden, groenen ofte blauwen, naer den heesch van den wercke, altoos het gaut deurschynende. Ons Vrauwen ende St-Jan met de Marien oock al verghult, afghehaelt ghelyck guldin lakene som ; ende het groote paerc, alvooren Ons Vrauwe van sconen ghebruneerden gaude ende het averechte oock afghehaelt vansconen asure met een witten boort up den mantel, oock afghehaelt altyts tgaut deurschynende, ende Ste-Jan ooc vergaut, ghebruneert met eenen asurin boort of root afghehaelt, tgaut deursiende ende de Marien vergult daert behoort, altijts achtervolghende als boven ; ende de hären van Oser Vrauwe ende Ste-Jan alomme met matgaut, met de Marien daer ment siet; ende de Giptenesse den mantel vergaut en onder ooc afghehaelt gaudelakenschewyse, ende den mantel met eenen blauwen boort met griecxs ghescrifte, ende het kindeken oock vergult; ende voort alle de andere personaigen, als Annas, Caiphas, Pilatus, alle vergult naer den heesch van den wercke ; ende de ander personaigen alzoot behoort vergult ende van diversche coulleuren, naer den heesch van den wercke. De ghetughen van den perden ende de breydels, van sconen diversche coulleuren ende som vergult afghehaelt, ende de bossen van den perden ende breydels ghebruneert gaudt; de perden van diversche coulleuren naer den heesch, alzoot behoort. Ende het cruuse daer God an hanght; ghebruneert gaudt, ende de cruusen van den scakers matgaudt; ende de aenschten handen, ende voeten ende al dat naect es ghestoffeert naer tleven, alzoo naer alsmet maken mach van fynder die olieverrewen ; ende het afoen van den cruuse Ons Vrauwen ghestoffeert als vooren, ende de andere beeiden met boorden en die averechten afghehaelt. Nicodemus ende Joseph van Aromattien boven al vergult, gaudelakenschewyse ; int verrisen den Godt den mantel buuten vergult, met ghebruneerden gaude, met eenen boort van chenopere met deurschinende ghescrifte binnen vergult ende afghehaelt, gaudin dopkinen daer in. De wakers het arnasch, som van gaut ende som verselvert, naer den heesch van den wercke : voort alle de sootsen vergult ende verselvert ghebruneert, ende de heerderycke vergult van matgaut ende gheplaetseert van sconen groenen. Voort de ellef cleen parxkins, dat mach verdraghen ghebruneert gaudt, sal ghebruneert gaudt zyn, ende macht niet verdraghen, zo salt scoon matgaudt zyn, ende de averechten ghestoffeert naer den heesch van den wercke ; ende de vier inghelen boven de cappen, boven ghebruneert gaudt, de averechten afghehaelt. Voort onder de alven, wit met guldin blommen daer in ghesaeyt, de hären vergult met matgaudt, de vleughelen ghestoffeert naer den heesch van den wercke. De vier calommen de cappiteelen verghult van ghebruneerden gaude, bachten de loveren uutghevult van blauwen ofte rooden, alzoot behoort, de cnoopen verghult ende de calommen ghestoffeert van fynder olieverrewen, naer den heesch van den wercke, onder de voeten ghemaerbaert van olieverrewe als oft marbersteen ware ; ende de stix van den scrynwercke ofte beeiden snydene, en de beeiden die in de tafele te vulsnydene zyn ofte verloren ofte ghebroken zyn, die moet dezelfde Gillis vulsnyden ende de tafele vulmaken ende stofferen ; Item zo moet ooc de zelve Gillis boven up de tafele maken eenen sconen voet, ende up dien voet eenen beide van Onser Liever Vrauwen, int raye twee voeten ende eenen halve hooghe, de zelve beide zynde van drooghen spierschen haute, de zelve beide ende den voet zulck fanschoen als de zelve Gillis bewerpen heeft in een bewerp, de zelve beeide vergult ende den voet ghestoffeert ende ghescildert met gaudt ende anders, naer den heesch van den wercke. Item moet oock de twee pylaren van den Inghelen hersnyden met roosen ende cruusen, de roosen al vergulden naer den heesch van den wercke, ende de zelve pylaren stellen ende snyden twee nieuwe hooghere voeten, dies moet men hem danof thaut leveren ; moet oock de twee achterste Inglen die ter zyden van der tafele staen uitwercken ende stellen alzo hooghe als de twee uuterste Inghelen, zonder de tafele te corrompierne ; moet ooc al dit gheheel stoffeersele van den gaude omstellen met behoorlicker verrewen onghepapt, ende de cruusen vergulden. Ende dese voorn. tafele moet de zelve Gillis vulmaecken ende gheheel ghestoffeert leveren, staende in de kercke te Nokere up den hooghen autaer, te Paesschen nu eerstcommende, ten lancxten, ende ditte al voor de somme van acht ponden groten eens, te betalene by paymenten ; te wetene : twee ponden groten als de zelve tafele gheheel in de witte verrewe es, een pont grote te Kersavont, ende een pont grote te Lichtmesse eerstcommende. Ende de reste, wesende vier ponden groten voor de vulle betalinghe, als de zelve Gillis de zelve tafele behoorlick ghestelt ende ghelevert heeft in de zelve kercke te Nokere. Dies moet men de zelve tafele halen up eenen waghene zonder zynen cost. Ende omme dit werck al behoorlick te leverene up de condicien ende ten daghe voorscreven, zo heeft de zelve Gillis hier vooren ghestelt souffisanten zekere, te wetene Gheeraert Van der Ryrivere ende Joos Van der Moten, filius Huerbain, omme up dien zekere, indien de kercke an tselve faulte ofte ghebrack hadde, die scaede daer up te verhaelne. Item vermeughen de zelve kerckmeesters van Nokere, de tafele vulmaect zynde, theurlieder coste te doen visenterene te jaere ende daeghe daer naer, ende indien dat bevonden worde by werkmeesters scilders dat die niet ghemaect noch ghestoffeert en waere behoorlick up de condicien hier vooren verhaelt, zo sal de zelve Gillis ende zyne borghe de kercke danof moeten recompenseren. Dese tafele was besteedt by Jan de Groote ende Jan Mys, als kerckmeesters van Nokere, den XIXn van Septembre XVe XXVII.

Oudenaarde, Stadtarchiv (Lose bewahrte Kopie). Erstveröffentlichung: L. van Lerberghe en J. Ronsse, Audenaerdsche Mengelingen, 1, Oudenaarde, 1855, p. 299–302. Nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, S. 212 f. Ausführlicher Kommentar: L. M. Helmus, Schilderen in opdracht: Noord-Nederlandse contracten voor altaartukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 377f.

Nördlingen

1489

Hans Wideman zeigt ein fremden Maler an, der niederländische Arbeit anbiete

Frömbd maler. — Am montag nach dem palmtag ist ain frömbder maier in aim ersamen rate durch Hansen Wideman anzaigt, das er mit Niderlendischer arbait umbgee, und wa man im burgrecht schencken und sonst fry laßen, wölt er sich hie setzen. Darumb ist im nit endtlich geantwort, allein, wa im fieg, mög er sich zu der nechsten unser meß wider herfiegen, mögen sich zwischen aim ersamen rate und im minder oder mer red begeben.

Ratsprot. 1482—90, z. 1489. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 176.

Sebolt [Sebald] Bopp wird für sein Gemälde im Rathaus entlohnt

Sebolt Boppen hinderstelligs sold, vom rathaus zu malen, II gld.

Stadtrechn. z. 1501. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 172.

1502

Sebolt [Sebald] Bopp wird für seine Arbeit für die Kirchpfleger von Teyningen entlohnt

Sebolt Bopp[1], der maler, hat fertigung getaun den von Teyningen, L gld halber uff sein haws, dem hailigen zu vergewißern.

Ratsprot. 1501—04, z. 10. März 1502. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 172.

 1. Im St. B. von 1502 ist der Maler unter den „auswärtigen" Bürgern aufgezählt.

1503

Sebolt Bopp wird ermahnt, seine Verpflichtung gegenüber der Johanniterkommende in Erlingen und den Kirchpflegern von Teiningen zu erfüllen

Unserm mitburger, Sebolten Boppen, dem maler, fügen wir burgermaister und rate zu Nördlingen zu vernemen, das wir von dem wirdigen strengen herrn, Wilhelm von Bodmen, comenthur zu Erlingen, auch von den hailigen pflegern zu Teiningen und andern, so spruch und vordrung zu dir zu haben vermählen, zu mermalen ersucht worden sein, inen umb gemelt spruch gegen dir hilflich zu erscheinen. So wir aber diser weyl deinthalben unverhört hierin nichtzit handlen wollen haben, manen wir dich, als unsern burger, bey den pflichten, damit du uns burgerrechts halben verwandt bist, das du dich so bald dir diser unser brief geantwurt und behendigt wirdet, her gen Nördlingen zu uns fugest. Wollen wir dich gemelter anfordrung berichten, dich dargegen auch hören und fürter handlen, wie und was sich wol gezymen wirdet, und beleib nit aus.

Mißivb. 1503, fol. 9. Nördlingen an seinen Bürger, den Maler Sebald Bopp, z. 14. Jan. 1503. Er lebt nach den St. B. noch Martini 1503: „Sebolt Bopp 1 hl"; Martini 1504 heißt es: „Sebolt Boppin, malerin, 1 hl. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 174.

1504

Streitigkeiten über die von der Johanniterkommende Klein-Erdlingen (bei Nördlingen) bei dem mittlerweile verstorbenen Maler Sebald Bopp bestellte Altartafel

Der Stadt Nördlingen ist ein Schreiben des Kleinerdlinger Johanniterkomturs Hans Wilhelm von Bodman zugekommen, „der tafeln halben, so er verschiner zeit Sebolt Boppen, dem maler, weylund unser burger seligen, zu malen verdingt haben solle". Der Komtur teilt darin mit, „das er benanntem Boppen seligen auf das gemelt werck par gelt gegeben hab, mit beger, sollich werck durch unser geschworen maister schetzen zu laßen, was der maier an sollicher tafeln verdient hab; und ob im etwas über sein ausgegeben summ weiter antreffen wurd, so sey er allweg erbüttig gewesen und noch, bezalung zu tun. Sollich sein erbieten können wir im, wie ewer gnad selbs billichen mag, mit fugen nicht waigern. Wölten wir ewer gnaden aus der ursach, das ewer gnad, als wir versteen, zu egemelter tafeln auch vordrung zu haben vermaint, nicht verhalten, sich darnach haben zu richten.

Mißivb. 1504, fol. 10. Nördlingen an Graf Wolfgang von Öttingen, z. 10. Jan. 1504. — Dazu das Schreiben von Hans Wilhelm von Bodman, des Johanniterkomturs, vom 8. Jan. 1504, in dem er sich beklagt, daß ihm die Altartafel des verstorbenen Malers vorenthalten wurde. Mißiye (lose), z. 1504. — Über die ehem. Johanniterkommende Klein-Erdlingen (Erdlingen u. Erlingen) bei Nördlingen u. den Komtur Joh. Wilhelm von Bodman (1475—1516) siehe Steichele-Schröder, Das Bistum Augsburg, III (1872), 896f. — W. Götz, Geogr.-Hist. Handbuch von Bayern, II (1898), 1122. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 174.

Ewer schreiben, berürend ain tafeln, so ir unserm burger Sebolt Boppen, dem maler seligen, verdingt haben sölt, auch deßelben malers wittiben, haben wir vernomen und ab dem, das ir in egemelter schrift bey anderm gemelt habt, uff mainung, als ob wir die selben wittiben E. w. bey uns zu recht zu stellen, abgeslagen haben solten, nicht klain befrembden empfangen; dann wir gesteen E. w. deßelbig nicht, und uns beschicht damit ungütlich . . . Verrer so haund wir die benannten frawen für uns begagnet und ir sollich ewer schrift auch furgehalten; die hat darauf ir mainung und antwurt in ain suplication verfast und uns behendigt, die wir E. w. darnach haben zu richten, hierin verschloßen zusenden.

Ib., 1504, fol. 9. Nördlingen an den Komtur zu Klein-Erdlingen, z. 14. Jan. 1504. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 174f.

Fürsichtig, weiß, heb herren. Die schrift, Ewer ersamkait von meinem hern comenthur zu Erlingen zukomen, berürend ain tafel, so er meinem mann seligen zu malen angedingt, hab ich mit irem inhalt vernomen. Und ist nit minder, der comenthur hat solch tafeln meinem man seligen zu malen angedingt und des selben verdingens kerftzedel begreifen und ausrichten laßen; und hat der comenthur uff solch arbait meinem mann seligen, als ich in zeit seins lebens von im vermergkt und ytzo in schrift erfunden hab, geben IX guldin an gelt und an getraid auch IX guldin. Und so er im nach lawt der kerftzedel mer ze geben schuldig gewesen ist, des mein man nit hat mugen bekomen, hat er sich zu meinem gn. herrn graf Wolfgangen verfugt, des beklagt und sein gnad erpetten, das er im ettlich gelt uff sollich tafeln gelyhen; aus dem grund sein gnad bey mir die tafeln verpoten hat. Wie dem allem, so will ich lawt des commenthurs begeren die arbait, (so) mein man an der tafeln gemacht hat, durch erber leut schätzen laßen; was dann der commenthur nach der Schätzung mer zu geben schuldig würdet, dasselb gelt will ich hinder ewer weishait oder ain gericht zu legen verwilligen, benanntem meinem gnedigen herren graf Wolfgang und anderen, so mein man schuldig beleipt, ydem zu seinem rechten. Das wöll ewer ersam weishait, der ich mich hiemit befüch, guter mainung, darinn es meinthalben beschicht, verneinen. Ob aber mein her commenthur oder yemand ander vermaint, das nit billich sein, erbeut ich mich darum als ain burgerin an gepürenden orten zu recht.

Ib., 1504, fol. 9. Das Bittschreiben von Katharina Bopp, der Malerswitwe, an den Nördlinger Bürgerm. u. Rat, z. 14. Jan. 1504. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 174f.

Tafel halb des Boppen. — Castner zu Harburg hat dem burgermaister Gabriel Eringer aus befelch sins gn. hern, graf Wolfgangs gesagt: Auf das schreiben, seiner gnaden von aim erbern rat beschehen, wöll sein gnad die tafeln besichtigen und schätzen zu laßen nit absiahen; doch sey seiner gnaden beger, wa man ferrer damit handeln wölt, das dann ain tag daran furgenomen und sein gnaden auch verkundt wurd; wölt sein gnad darzu auch ordnen und der 20 gld halb, so von ains haiigen wegen von siner gnaden uf solch werck auch gelihen were, auch handeln laßen.

"Mehrer-Buch" 1501—08, fol. 101, u. Ratsprot. 1501—04, z. 15. Jan. 1504. Hierzu das spätere Schreiben Wolfgangs vom 7. Jan. 1506, demgemäß der verstorbene Maler von ihm 20 Gulden entliehen hatte, weswegen der Graf die Tafel später beschlagnahmen ließ. Ib., Mißive (lose), a. 1506. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 175.

Auf ersuchen des commenthurs zu Erlingen, auch Sebolt Boppen, des maiers seligen wittiben erbieten, der tafeln halben, ewern gnaden wißent, an uns beschehen, ist ain tag zu Schätzung der tafeln alher in unser stat furgenomen, auf donrstag sant Pauls tag conversionis nechst folgend, das wir ewern gnaden, ir beger nach . . . nicht verhalten wolten, sich darnach haben zu richten.

Mißivb. 1504, fol. 16. Nördlingen an Graf Wolfg. von Öttingen, z. 18. Jan. 1504. — Dies die Antwort auf das Schreiben Graf Wölfgangs vom 14. Jan.: „Ewr schreiben, uns jungst geton, ainer tafeln halb, die Sebolt Pop, sailig dem comenthur zu Erdungen solt gemacht (haben), haben wir seins inhalts vernomen und wollen uff das furderlich zu euch schicken und unser mainung zu versteen geben, gutlich bittend, ir wollend dazwuschen stil steen, die tafeln nit schätzen noch ichts handeln laßen; daran erzaigt ir uns sunder gevallen." Ib., Mißive (lose), Graf Wolfg. von Öttingen an die Stadt Nördlingen, Harburg, 14. Jan. 1594". Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 175.

1507

Sebolt, malerin, kam für rat, clagt, si wer arm und mußt ausziehen; daran engte sie die tafel, so ir man selig dem comenthur zu Erlingen gemalet, und dieselben noch bey ir staun hett, mit bit, die von ir anzunemen. Das wolt ain rat des gezengks halben, so von wegen der tafel zwischen graf von ötingen, der solch tafel vor diser zeit arrestieren laßen hett, und dem comenthur ain längs zeit gewest und noch nit zu end komen ist, nit tun. Also erbat si die zeugmaister, der Frantz Wanner, zunftmaister, ainer was; die namen gemelt tafel behaltnus weiß an.

Mehrer-Buch" 1501—08, fol. 174, z. 28. Sept. 1507. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 175 f.

1508

Als wir zu vergangen weylen nach abgang Sebolt Popen, des maiers sailigen, ain tafeln, dem comenthur zu Erdling zugehörig, in arrest legen laßen, haben wir yetz gewilligt, das die dem comenthur volg. Darumben wellend solch verpot wider entschlagen und dem comenthur die tafel volgen laßen, dann wir uns der hiernit verzeihen.

Ib., Mißive (lose). Graf Wolfg. von Öttingen an die Stadt Nördlingen, Harburg, 28. Januar 1508. — Der Nördlinger „Hans Bopp, gepriester", ist vermutlich ein Sohn des Malers. MLßivb. 1515, fol. 108. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 176.

1529, Januar – 9. Februar

Schäufelin erhält aus der Stadtkasse für nicht näher spezifizierte Arbeiten einen Gulden und zwei Ort

Zalt Hanns Scheifelen für der vasten[1] 1 gld 2 ort

Nördlingen, Stadtarchiv, Stadtkammerrechenbuch 1529, fol. 70v, Maller. Abschrift bei Müller 1800, fol. 122R (erhält 1 fl. 1 ort). Nach: Christof Metzger, Hans Schäufelin als Maler, Berlin 2002. Dok. 34.

 1. für der vasten — vor Beginn der Fastenzeit

1530

Schäufelin werden aus der Stadtkasse für ein »Roß Byß buch« drei Gulden, zwei Pfund und 24 Pfennig ausbezahlt.[1]

Zalt Hans Scheifelin moler für ain Roß Byß buch gemolt 3 guld. 2 lb. 24 d

Nördlingen, Stadtarchiv, Stadtkammerrechenbuch 1530, fol. 70v, Maller. – Abschrift bei Müller 1800, fol. 122R (erhält 3 gld. 2 Ib. 20 d). Publiziert bei: Rott 1934, S. 181. Nach: Christof Metzger, Hans Schäufelin als Maler, Berlin 2002. Dok. 35.

 1. Das genannte Buch hat sich mit dem illustrierten Traktat über Pferdekandaren (Roß Byß) im Museum für angewandte Kunst zu Wien erhalten (B. I. 155/QII 1). Die Handschrift enthält 99 Federzeichnungen und zeigt auf dem Vorsatz das Nördlinger Stadtwappen zusammen mit der Datierung »1531« (siehe Winkler 1942, S. 167, m. Abb. S. 134; hier Abb. 7, 27). In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der Kodex im Besitz des Nördlinger Bürgermeisters Friedrich Wilhelm Doppelmayr (1776–1845). Doppelmayr berichtete darüber: »Ich selbst besitze ein ganzes Heft von demselben [Schäufelin] mit seinem Handzeichen und der Jahreszahl 1531 in welchem etliche 90 Darstellungen von verschiedenen Pferdegebißen in natürlicher Größe dargestellt sind« (nach Doppelmayr 1820). Nach Adolf Rosenberg befand sich der Band noch in den 1870er Jahren in Nördlinger Privatbesitz (siehe Rosenberg 1877, S. 31 f.). Er vermutete, das Manuskript habe einem 1531 von dem Basler Buch¬händler Christian Wechsel in Paris veröffentlichten Werk zugrunde gelegen, das den Titel »Hippiatria sive Marescalia« trägt und 43 verschiedene Pferdezäume enthält. Eine vergleichbare pferdekundliche Handschrift, die 1527 datiert ist, war zwischen 1989 und 1994 im Antiquariat Heribert Tenschert, Rottalmünster, angeboten. Sie enthält auf 124 Blatt 162 in Feder gezeichnete und kolorierte Darstellungen von Trensen und Zaumzeug (siehe Katalog Antiquariat Heribert Tenschert, »Leuchtendes Mittelalter I–VI, 1989–1994«, Fazit 1996 [= Katalog 36], Rottalmünster 1996, S. 43, Nr. 106, m. Abb. 194; Metzger 2002, S. 576).

1531, 12. April

Schäufelin malt für Graf Martin von Oettingen-Wallerstein zu Flochberg (1500–1549) eine runde Wappentafel mit seinem Wappen – dem von Oettingen –, denen seiner Frau Anna von Leuchtenberg (gest. 1555) und seiner Mutter Dorothea von Anhalt (gest. 1505) sowie einer sechzehnteiligen Ahnenprobe.[1]

Anno etc. 31 mituoch nach pasce mit Maister Hanssen Scheijfelin abgerechnet hat vns gemacht ain Runde taffeil vnser wappen Otting, Leuchtemberg vnd Anhalt schilt vnd heim darauff, mer aussen vmher in Zirckel, die wappen unser 16 annen darfür 7½ gld. Mer ain schilt an des Spangenb ergers Haus darfür ½ fl thut sambt 10 mendlich[2] zuo der winterfarb[3] 8 gld. 20 kr

Harburg, Fürstlich Öttingen-Wallersteinisches Archiv VII. 1.2a Nr. 16 (Personalakten Graf Martin), Register Einnemens vnd außgebens Anno dmi 1530 angefangen [Graf Martin zu Wallerstein Haushaltungsbuch 1530–1535], fol. 466R. Publiziert bei: Rott 1934, S. 181 (fehlerhaft und unvollständig). Nach: Christof Metzger, Hans Schäufelin als Maler, Berlin 2002. Dok. 37.

 1. Graf Martin aus der sog. Flochberger Linie der Grafen von Oettingen-alt-Wallerstein wurde am 11. November des Jahres 1500 geboren und verstarb am 18. August 1549. Martin war ein heftiger Gegner der Reformation, während seine Frau Anna, Landgräfin zu Leuchtenberg, der neuen Lehre eifrig zugetan war. Die Gräfin, die den Grafen 1522 heiratete, trennte sich von ihm Ende 1537. Sie fand zunächst bei ihrer Schwester Elisabeth, die mit dem protestantischen Grafen Karl Wolfgang aus der Linie Oettingen verheiratet war, Zuflucht und lebte schließlich bis zu ihrem Tod am 22. Oktober 1555 in Nördlingen im sog. Christgartener Haus (Neubaugasse 5, A 112). Ihr Grab und Epitaph stehen im Chor der Nördlinger Stadtkirche. Das Haus des »Spangenbergers«, für das Schäufelin ein Wappen lieferte, ist in Nördlingen zu lokalisieren, denn als Graf Martin 1530 die Nördlinger Messe besuchte, logierte er »bei dem Spangenberger« (Haushaltungsbuch fol. 313R). Die Familie der Spangenberger ist mit dem Kanten- und Geschützgießer Hans S. seit der Mitte des 15. Jahrhunderts in Nördlingen nachweisbar. Aus dem 16. Jahrhundert sind der Lederer Leonhard S., sein Sohn Leonhard, der 1586 als Ratsherr starb, und der 1583 in Antwerpen verstorbene Kaufmann Jörg S. bekannt. Die Spangenberger führten als Wappen einen geteilten Schild, darin oben auf Silber ein goldener fünfzackiger Stern, unten auf Schwarz ein grüner Dreiberg (Metzger 2002, S. 576).
 2. mendlich — von mandel = eine Quantitätsbestimmung (?).
 3. winterfarb — weiß, helle Farbe.

1532

Hans Schäufelin bessert im Nördlinger Rathaus das Bild eines alten Mannes aus und erhält dafür zwei Pfund und 24 Pfennig[1]

Zalt Hans Scheufelin vom alten man auff dem Rathauß zu possern 2 Ib. 24 d.

Stadtarchiv Nördlingen, Stadtkammerrechenbuch 1532, fol. 70v, Maller. – Abschrift bei Müller 1800, fol. 122R. Publiziert bei: Rott 1934, S. 181. Erwähnt bei: Voges 1986, S. 19 (ohne Herkunftsangabe). Nach: Christof Metzger, Hans Schäufelin als Maler, Berlin 2002. Dok. 578.

 1. Für das damit anscheinend identische Bild »vom Manne by der Styge« wurden schon 1434 der Maler Ulrich Schwindenbach 1484 ein auswärtiger Maler und 1495 Sebald Bopp entlohnt. Nach Dietmar-H. Voges könnte es sich um einen Vorläufer des Flachreliefs eines Narren am sog. Narrenhäusle unter der Rathaustreppe gehandelt haben (Daten und Fakten zum Nördlinger Rathaus, in: Nordschwaben, Heft2,1987, S. 108–114, hier S. 114).

Nürnberg

1493

Vertrag des Bildhauers Adam Krafft mit Hans Imhoff betreffs Errichtung des Sakramentshauses für St. Lorenz in Nürnberg.

Gott dem almechtigen zu lob und seinem allerheiligisten fronleichnam auch seiner auserwelsten mutter Marie und dem heiligen himelfürsten und mertrer sant Lorentzen zu eren ist ein abred und geding eines sacramentsgeheuß zu machen zwischen herren Hannsen Imhoff dem elftem auff einem und maister Adam Chrafft pildhauer anders tails geschehen in stücken, wie hernach geschriben stet. Zum ersten hat der obgenant meister Adam dem egenantten herren Hannsen Imhoff versprochen und zugesagt, ein schon wolgemacht kunstlich und werklich sacramenthauß von stainwerck zu machen auff die visirung ongeverlich von dem mergenantten maister Adam darzu gevisirt und gemacht. Nachdem aber derselb maister Adam gesagt und zu erkennen geben hat, das nit wol an [ohne] groß mü visirung gantz geleich dem werck, wie das dann in allen materien getrengen zu den materien dienen mit aufzugen beclaidung derselben gemacht mug werden, demselben noch domit dannoch dem werck der mainung [so!], so es durch den obgenantten herren Hannsen Imhoff furgeben worden ist, nichtzigt [nichts?] abgeprochen oder vergessen mug werden, ist hernach auff das kurtzt verzaichent, in was mainung das ongeverlich gemacht werden soll. Zum ersten soll das sten und gemacht werden an pfeiler neben Sant Lorentzenaltar zu der rechten hant mit einem fuß, wercklich doch nit kostlich von arbeit, nach dem und er untter dem gang nit fast gesehen wurdt. Darnoch soll ein gangk mitten an dem fuß umb denselben fuß gemacht werden mit zwaien stigen auff den gangk dienent an yettlicher seitten des pfeilers eyne, ongeverlich drey in vier stappfel hoch mit einem gelen gerings umbhin; welche stigen, ganck mit sampt allen gelenen subtil wercklich außgegraben und vast [sehr] wolgemacht, was dann an dem fuß über den gangk gen wurdt, dasselb nach dem umb es auch wolgesehen wurdt auch wol wercklich und subtil gemacht werden sol. Nachvolgend soll auff dem fuß das corpus des sakramentshauß sten, und darein drey eingeng, auff yetlicher seitten eyner und vorn einer gemacht, domit das man auff yetlicher seitten zu dem heiligen sacrament kumen, auß und eintragen mag, und neben dem corpus auf der ein seytten Mariam und auff der andern der engel Gabriel, und ob dem corpus Got der Vatter in einem gewulcken mit eingissung Got des Suns untter das hertz Marie. Nachvolgend auff dem corpus soll ein hubsche wolgemachte kuntliche patschirung und versimpsung gemacht werden, und ob der patschirung neben zu der rechten hant der abschid und das urlaub nemen, das Got von seiner mutter Marie und Magdalene thet, als er das abentessen thon wolt mit auff Satzung des heiligen sacraments mit einem getreng der jungern darzugepuren; neben demselben vorn das abentessen, das Got mit seinen jungern thet; neben dem abentessen zu der lincken hant, als Got an dem olberg pettet mit sampt Petter, Paulus und Johans, auch mit dem getreng der Juden und Judas, als er Got den kuß geben wolt; über dise drey materi ein hubscher wolgemachter und wol gecleitter aufzug mit aller zugehorung. Solchs corpus mit sampt allen materiell, pilden, aufzugen, capiteln und allen anderen stücken obgenant soll alles auff das wereklichst kunstlichst und aller reinist gemacht werden, wann es am meinsten den menschen in augen und angesehen wurdt. Auff dem aufzug soll nachvolgend neben zu der rechten hant die geislung unnsers Herren sten mit zugehorenden possen der Juden; neben demselbigen vorn, als Pylatus Gott dem volck untter dem fenster des gerichtshauß zaiget, sprechent: Ecce homo, mit einem getreng der Juden, die do schrien: creutzig in, creutzig in; neben demselben zu der lincken hant, als Got von Pylato zu dem todt verurteilt wardt mit einem zugepurenden getreng. Solchs soll auch kunstlich und wol gemacht werden, aber doch nit als subtilig, als das untter, wann es hoher sten würdt und von den menschen nit als wol gesehen mag werden. Nachvolgend soll ein freyer aufzug auff vier ort frey auffgen, und darein gemacht Got an dem creutz hangendt, Mariam auf einer seitten und Johannem auff der andern mit sampt Mariam Magdalenam an dem creutz umbfangen knyent. Nachvolgend mit einem aufzug darzugepurendt und eraischent wereklich und wolgemacht vollent auf piß zu volpringung des wereks. Und zu solchem werck soll der mergenant maister Adam stain bestellen und nemen, wo im die in dreyen meylen ongeverlich umb Nuremberg von dem mergenanten herren Hannsen Imhoff angezaigt werden. Auch soll der mergenant meister Adam an solchem werck stettigs verpunden sein mit sein selbs leib zu arbeitten, und zusampt im bestellen vier oder auff das mynst drey gesellen, redlich und kunstlich zu solcher arbeit kunnent, die auch stettigs daran arbeitten und sich sunst keinß andern wereks oder arbeit untterwintten noch daran machen. Nach dem aber der mergenant meister Adam ander arbeit auch untter handen hat und noch teglichs gewinnen mag, zu solcher arbeit soll er ander gesellen haben, die solchs machen, also das die gesellen zu dem sacramentgeheuß zu machen bestelt sind, noch meister Adam nichtzigt an denselben dingen machen oder arbeitten sollen, außgenommen meister Adam mag den gesellen, zu derselben arbeit bestelt, alle tag wol ein stund langk ongeverlich untterrichtung geben, was und wie sye ein dingk machen sollen, und nit lenger, es geschech dann mit erleubnuß des mergenanten herren Hannsen Imhoffs. Auch soll der mergenant meister Adam solchs sacramentgeheuß auch den grundt an dem pfeiler, darauff das sacramentgeheuß sten soll, nach aller notturfft machen und versorgen, alles von dem seinen ; allein was er von steinen zu solchem grundt bedurffen wurdt, dieselben stein soll im herr Hanns Imhoff darzu auff sein kostung antwortten, und die übrigen kostungen soll alle auf den mergenanten maister Adam gen. Auch soll er nachfolgend solchs sacramentgeheuß auffsetzen an die mergenanten stat zu Sant Lorentzen, und die pilder, materien, capiteln, aufzug alles mit eysenpinden auff sein aigen kostung nach aller notturfft versorgen und versehen. Dergleichen soll er alle gerust darzubedürffen auf sein kostung bestellen und auffrichten, allein soll im herr Hanns Imhoff darinn behulfflich sein gegen der stat paumaister, auch von Sant Lorentzen, ob im was von holtzpretter, sayl und zug zu solchem gerust notturfftig zu le[ien] widerfaren mocht. Auch hat der vilgenant maister Adam zugesagt, dem mergenanten herren Hannsen Imhoff solchs werck mit der hilff Gots in dreyen jaren, den negsten nach dato diser verschreibnus, zu volpringen ongeverlich, und von solchem werck soll der vilgenant meister Adam nit mer macht haben, fur alle ding zu vordem dann sibenhundert gulden. Dieselben sibenhundert gulden soll im der mergenant herr Hans Imhoff, wo er anders erkennen mag, das er solchs an dem mergenanten werck verdint hab, williglich geben; wo in aber gedeucht, solch sibenhundert gulden nit verdint het, und sich sunst mit eineinander nicht vereinen mochten, so mag yetliche parthei zwen man neben [!], und was dieselben vier erkennen mugen, das er minder dann sibenhundert gulden verdint hab, als vil minder soll im gegeben werden. Wo sich aber die vier nicht vereinen mochten, so sollen dieselben vier gut macht haben, einen obman zu nemen. Was dann untter den vieren mit sampt dem obman gemacht wurdt, im zu geben, das soll geschehen und dobei bleiben. Aber über sibenhundert gulden soll im nicht gesprochen noch gegeben werden. Und des zu urkund so sind also zwen gleich lauttent brieff geschriben worden und yetlicher parthey einer gegeben, und darzu von dem mergenantten herren Hannsen Imhoff dem eltteren und maister Adam Krafft pildhauer gepetten die erbern und weisen Jorg Ho[l]tzschuher und Michel Lemlin, das sie ihre insiegel auff dise bede brieff gedruckt haben, daruntter sich bede parthey verpinden, das alles wie oben geschriben stet, stet und vest zu haltten getreulich und an alles geverdt, des wir obgenant Jorg Holtzschuher und Michel Lemlin also geschehen bekennen, doch uns und unnsern erben an [ohne] schaden. Geben am pfintztag an sant Marx tag des heiligen Ewangelisten, als man zeit nach Cristi unnsers liben Herren gepurt tausend vierhundert und im dreyundneuntzigisten jare.

Aus: B. Daun, Adam Krafft und die Künstler seiner Zeit, 1897, S. 30–33; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 120–122.

1520

Vertrag des Bildschnitzers Veit Stoß mit dem Karmeliterkloster in Nürnberg betreffs Errichtung des Hochaltars.

Wir brüder Andreas Stoeß Doctor unnd Prior mit sambdt dem gantzen Conuent des ordens vnser lieben Frawen bruder vom Berg Carmelj genant, gelegen in Nurenberg, Bekennen öffentlich mit diesen brieff vnd mit diser gegenwertiger schrifft, das wier den Ersamen mayster Veyttenn Stoeß Bildtschnitzer haben angedinget vnd werding vnns zu machen ein tafell von holtz auff vnsere Choraltar | an die Verfassung vmb vierhundert floren Reynisch | die selben tafel soll er vns machen | so im got verleyhen wirdt das leben von datum dieses brieffs in dreyen iaren | vnd auff soll setzenn, wie dann handtwerg recht innen helt, vnd er uns versprochen hat | sein mögliche vleyß dar mit wil brauchen | Besser wil machen | vnd gemacht soll werden weder die obgemelt Suma darvmb ist lautten vnd was wir im feynd vnd werden anzeygen, das mit steht in der fisirung, wil er vns machen nach vnseren begern, vnd die bilder sollen in der Tafel gantz geschnitten seyn vnd werden vnd in außzug, die vier materie an flügeln inwenig vnnd auswendig sollen auch geschnitten seyn flach oder wol erhebt. Die andern flugel vngeschnitten | vnd der Fueß soll auch geschnitten seyn mit gantzen bildern mit sambdt flugein, die man zu wirt thuen darmit. Vnd was obgenant mayster Veytt besser wirdt machen I wollen wir mit im vber eyn kumen. Vnd ist zwischen vns vnd Mayster veytten also gemacht worden der zalung halben | das wier auff Margarethe im sumer vor oder darnach acht tag sollen alle jar geben 50 floren biß im die egenandt suma wird betzalt. Deß hat sich Mayster Veydt verwilliget | vnd verwilligd. Doch das darbey gemeldet. So got vber in gebüdt | das er mit todt soldt abgeen, will er anzaygen was ein itzliche materie werdt sein, die gemacht sein. Soll man im abschlahen an der Suma, die er von vns entpfangen hat, vnd entpfahen soll; das vbrig sollen wier wiederümb entpfahen; Vnd was nit durch in gemacht wirt, will er auch antzaigen, was man soll einem geben, der die Tafel follend verstrecke vnd mach nach seinen todt. Deß zu warer vrkundt vnd Sicherheit haben wir auffgericht disen brieff vnd schrifft verzeichnet mit außschneydung auff beden seytten vnd itzliche parthey einer der anderen geben hat den brieff mit yeren auffgetruckten bethschofften darvnter, das Closter vnter seinen Priorat sigell vnnd Mayster Veyt mit seinem bethschofften. Des Mayster Veytten hat das Kloster genumen zu seinen handen vnd mayster veyt des Klosters zu seinen handen. Datum an sandt Margarethen iunckfrauen vnnd merterin tag im 1520.

Orig.-Urk.: Nürnberg, Kreisarchiv. S. I. L. 103, Nr. 3, fol. 18. Aus: M. Loßnitzer, Veit Stoß, 1912, S. LXI f.; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, Darmstadt 1967, S. 137.

Oberehnheim (Obernai)

1457

Der Maler Marx Doiger von Straßburg gibt den Inhalt seines Vertrags über die Anfertigung eines Retabels für den Fronaltar der Pfarrkirche zu Oberehnheim wieder

Zu wißendt, das ich Marxe, der maler, ein burger zu Straßpurgk uf hüte datum, den ersamen meister und rate zu Obern Ehenheim verdinget han ein nuwe tafel mit zweyen uffganden fettichen zu machen, in ire lutkirchen uff den frone altare, und sol die gemaht werden in solicher lengde und hohe, ouch mit solichen bilden, dar zu golde farwen und allem underscheide, als das dann alles eigentlich hienach vertzeichent und begriffen ist.

Zu dem ersten, so sol das corpus oder kafftze genant, zehen schuhe lang sin, desglichen die fettiche ouch zehen schuhe langk und das corpus ahthalp schuhe hoch, und die tiefe an der tafeln sol sin ein halbe ele, und sol mitten in der kafftzen stan ein crucifix und ein Maria und Johannes, ouch Petrus und Paulus und Johannes baptista und Sant Michel, und das sollent alles gute geschnitten bilde sin und geteilet werden zu beiden siten in die kafftzen, iglichs an die stat, da es sich dann geburt.

Item oben in der kafftzen sollent geschnitten gesprenge über den bilden gemacht und verguldet werden. So sol ouch uber dem crucifix ein wintpergk werden mit geschnitten poßen, so vil sich darzu geburet und ouch mit zweyen pfilern gemacht werden, die durch die kafftzen herabe dienen sollent. Und das sol alles wol geschnitten und verguldet werden, und sol die gantze feldunge in der kafftzen verguldet sin.

Item der fuße under der kafftzen sol eyner elen hoch sin, doran sollent unser heregot und die zwölfbotten gemalet werden mit iren angesichten, und dafür sol ein reme gemacht werden, die man zu und von getun moge. Item die fettich sollent in wenig flache gemalet und ouch der boden mit golde gemaht werden, und uff der rechten siten sollent stan Sant Steffan, Sant Lorentz, Sant Sebastian, Sant Anthonius, Sant Martin, so vil dann nach rechter lidemaß doran gestan mugent, und uff der lincken siten sollent desglichen ouch sten Sant Katherin, Sant Barbara, Maria Magdalena, Margaretha, Dorothea, Otilia, Lucia.

Item ußwenig an den fettichen sol die feldungen von farben sin gemaht, und sol an eym teile stan Sant Peters sterben und an dem andern teile Sant Paulus sterben, beide mit gulden dyademen.

Und was sich an disem vorgeschriben werck geburt zu vergulden, das sol alles mit fynem golde gemaht werden, des glichen, was sich geburt von farwen zu machen, das sol alles von schöner olefarwen gemaht werden und mit namen; so sol ich einen guten grunt machen, ouch die bilde schniten laßen und sie machen von gutem holtze und mit guter lidemaßen, dar zu iglich gemechde doran wol truckenen laßen und das wercke alles mit aller zugehörunge getruwelich machen und die vorgenanten von Ehenheim dorinne und domit versorgen, in solicher maßen, als ich dann getruwe, das myn eren solichs zymet und wol an stet, dann ich inen doran werschaft tun und tragen sol nach zymelich billich dingen, alles ungeverlich. Und von disem obgemelten wercke sollent sie mir geben zu lone und für alle hundert und zwentzig guter rynischer gulden genger und geber und die betzalen ye zu zielen, so sie dann von der heiligen wegen das han und uffbringen mogent, alles ungeverlich. Und by diser verdinge warent die ersamen Johannes, oberschulth. zu Obern Ehenh., meister Cleinfritsche und meister Studenhans, beide stettmeister do selbst, meister Herman, der kirchenmeister, meister Burekart von Heiligenstein und Bechtolt Schriber, und sint diser zettel zwey gliche, der igliche partie eynen hat. Geben und geschehen uff samstag nach sant Martins tag anno dni L septimo.

Oberehnheim (Obernai), Stadtarchiv, G. G., nr. 12 (1457–1750), z. 12. Nov. 1457. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 318 f.

1485

Item geben meister Mathis Kern, dem orgelmeister, XXIIII gulden, von der orgelen nuwe ze machen.[1]

Oberehnheim (Obernai), Stadtarchiv, Stadtrechnungen, z. 1485. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 319

 1. Trinkgeld an seine Frau und den Knecht.

Ochsenfurt

Zahlungen an Riemenschneider und Zutaten zum Taufsteintabernakel.[1]

 1. Der Tabernakel war für den neuen bronzenen „Taufstein“ bestimmt.

1514/15

XXIIII gulden[1] meister Dilen von Wurtzburg von dem tabernackel über den taufstein zu machen.

½ gulden für die stangen, die durch den tabernackel get[2].

½ gulden den gesellen zu drinkgelt.

III [lb.] II ₰ hat meister Dyel verzert, da im der tabernackel anngedingt ward[3].

Item III [lb.] dem schlosser fur zwo ketten an alten deckel und zwo ketten an newn tabernackel und von II newe schlos doran.

Und ein hackn oben an das seyl[4].

[…]

Ic gulden geben sanct Wolfgangs pflegern, die wirr endlehens habn vergangn jars zu bezalung des taufsteins.

Item II [lb.] VI ₰ von dem fuß zum taufstein in die kirchn zu furen von I furen[5].

II [lb.] Hans Zineken[6], zwen tag stein zu brechen zum taufstein.

I [lb.] XII ₰ der ammen man fur I½ tag stein zu hauen.

Item I guld[en] den alten taufstein abzubrechen.

Würzburg, Staatsarchiv, Rechnung 13832 (Ochsenfurter „Gotshauß Rechnung“ 1514/15 unter „Gemein ausgeben“); teilweise in: Kunstdenkmäler des Königreiches Bayern III, 1 (1911), S. 146, und bei Weber S. 147. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die späten Werke in Holz, Wien 1978, S. 127.

 1. Nicht „XXIII“ (Weber) und nicht „20“ (Kunstdenkmäler).
 2. Offenbar wurde auch dieser Betrag an Riemenschneider vergütet. Diese „Stange“ wohl eine Eisenstange als Träger des Tabernakels. Eisenwerk wurde fast immer gesondert vergütet. Vgl. Bd. I Anh 1.
 3. Nicht „word“ (Kunstdenkmäler).
 4. Daß nicht nur an dem „neuen Tabernakel“, sondern auch an dem „alten Deckel“ Ketten befestigt werden, berechtigt zu der Annahme, daß der Tabernakel auf den eigentlichen Deckel aufgesetzt wurde. Die Lieferung eines „Hakens oben an das Seil“ macht deutlich, daß der ganze Aufbau durch Seilzug bedient wurde.
 5. Der Schreiber war sich zunächst unklar, für wieviel Fuhren der Betrag gezahlt wurde und hatte daher vor „furen“ „x“ eingesetzt Nachträglich, wie sich aus der Art der Beifügung in der Handschrift deutlich ergibt, setzte er vor „Item“ „x I“. Der Betrag wurde also für eine Fuhre bezahlt. Unter „dem fuß zum taufstein“, der in die Kirche gefahren wird, sind offenbar die zum Fundament dienenden Steine zu verstehen, die zu brechen und zu hauen anschließend Ausgaben vermerkt werden. Der eigentliche Taufstein, das bronzene Werk der Vischerschen Hütte, kann deswegen nicht gemeint sein, weil er ja schon „vergangn jars“ bezahlt und doch wohl auch geliefert wurde. Man würde auch kaum vom „alten Deckel“ sprechen, wenn das Taufbecken, mit dem dieser Deckel ja doch zusammengehört, erst gleichzeitig mit dem Riemenschneiderschen Tabernakel geliefert worden wäre. Schließlich konnte auch die Anzahl der Fuhren nur bei den Fundamentsteinen zweifelhaft sein, während das bronzene Taufbecken ja nur in einer Fuhre transportiert werden konnte Der Betrag für 2 [lb.] 6 ₰ würde an sich nicht nur für die Verbringung der Fundamentsteine in die Kirche, sondern auch für die Abholung des bronzenen Taufsteins aus Nürnberg ausreichen, da laut der Ochsenfurter Gotteshausrechnung 1499 (Würzburg, Staatsarchiv Nr. 13825) eine Fuhre „von Nuremberg“ mit 2 [lb.], und laut der Rechnung 1496/97 (ebenda Nr. 13823) sogar mit nur 1 D bezahlt wurde.
 6. Die Kunstdenkmäler a. a. O. S. 146 berichten, dass „Meister Hans Steinmetz“ den Fuß für den neuen Taufstein gefertigt habe. Im Rechnungsbuch ist nur von „Hans Zineken“ die Rede.

Oplinter

1525, 10. September

Vertrag über den Schmuck einer Altartafel in der Kirche in Maagdendaal bei Oplinter mit dem Leuvener Maler Jan van den Berghe und dem Pfarrer der Kirche Hendrik van der Beeken

Item, JAN VAN DEN BERGHE, sone wylen Mertens, Schildere, heeft aengenomen te scilderen, eene Tafele, by Willem Hessele bereet zynde, van heeren Hendricken vander Beken, priestere, procureur des Goidshuysen van Meechdendale, by Oplynthere, die aen hem Janne verdinct heeft, inden name voirsc, de selve te scildere, op de manieren, conditien, vorwerden naebescreven :

"Inden ierste, dat de voirsc. Jan dair in sculdich sal zyn iiij principael poenten, dats te wetene : daer Ons Heere syn Cruys draecht, d'andere en middel poent daer Ons Heere aenden Cruyse hanct, derde daer men Hem vanden Cruysche doet, dat vierde daer Ons Heere geboren werdt.

"Item, noch iiij pointen die soe groot niet en syn, die onder in die voet vander tafelen staen.

"Item, noch synder iiij cleynen parcke, die welcke staen in die metselrye.

"Item,noch synder xv parcskens, met hären tabernakele daer toe dienende, ronts om die crosen.

"Item, noch est daer een creste met loveren ronts omme den balck en voerts alre metselrye, van crose tot crose, gelyck van yeghelyck dat besien mach.

"Item, yersten dese voirsc. acht pointen, die sullen behooren te syne gestoffeert van fynen gebruyneerden goude, rechte ende oick averechten, die rechten lysiere en die averechte afhalen van soender asuren oft ander schoen verwe daer toe dienende, naer den eysch op dat gout.

"Item, die sommege onderrocken en mantels van fynen gebruyneerden goude daer gulden laken metter hant, met olie verwen, daer opgetrocken, elck naer syn werck eysschende.

"Item, alle brisiele, het sy schoen, cousen, mutsen, die 't eysschende syn, die sal men gelatseren met fynen lacken op ghebruyneert goudt.

"Item, die ynghelen dwalen oft d'oexkens syllen syn al van fynen goude ende afgehaelt met diver sehe coloren, dat daer wit blyven sal, dat moet syn Veneeis wit afghehaelt op t'gout.

"Item, ende al dat niet mogelyc en es te bruynen, van fynen goude, dat sal men maken van fynen matten goude.

"Item, alle haren, diet eysschende syn, van fynen goude en andere colueren.

"Item, alle naeckten gestoffeert soe sy behoeren, werekelyc.

"Item, alle andere cleyne poenten staende in die metselrye, oick gestoffeert in alder manieren ghelyck die groote.

"Item, alle die metselrye fyn gout, ende die cleyn croeskens fyn azuere.

"Item, alle die eertrycke fyn gout en daer op gelaxeert met groene, dat niet en versterft.

"Item, die lyste rontomme metten croese en botseelen tabernakelkens en capeteelen, in die croesen hangende, sullen wesen al fyn gout, ende die pontkens dair inne staende, gestoffeert als vore gelyc die groote pointen.

"Item, die platten cant van den lysten buyten sullen oick wesen fyn gout.

"Item, allen die verwe, die in dit werck verwracht sullen weerden, sullen moeten goet en fyn syn, als dat sy niet en versterven, weel gewreven en reynlyck geleet, soe dat behoirt, en al werekelyck.

"Item, in dit werck en mach gheen partyt gout in geworcht werden, altyt tot meesters pryse, sonder fraude en argelist.

"Item, die doren sullen moeten gheplaesteert syn om daer op boven te schilderen en die canten ronsomme vergult, met fynen goude, binnen en buyten.

"Item, onder den voet vander tafelen moet syn merbel. "Dus sal de voirsc. heer Henric Vander Beken, procureur voirsc, sculdich zyn den voirsc. Janne, voer 't voldoen van desen geven hondert twintich rinschgulden, de hellicht te Paesschen naistcomende, en 't surplus als de vorse. Jan 't voirsc. werck volmaict en gelevert sal hebben, dwelck hy Jan sculdich sal syn te leveren volmaect tusschen dit en Sint Jansmisse naestcomende oft onbegrepen te Loeven kermesse, a° xve xxvj naistcomende, en alle dese vorwerden en conditien voerscreven hebben de voirsc. pertien malcanderen geloeft te voldoen. Coram Boxhoren, Hermeys septembris x."

Leuven, Stadtarchiv, lste schepenkamer, reg. 7419, f° 42. Erstveröffentlichung: E. van Even, L'ancienne école de peinture de Louvain, Brussel-Leuven, 1870, S. 247–249; nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, S. 209 f.

1491, 30. Juli

Die Vorsteher der Pfarrkirche zu Oss beauftragen Herbert Happensoon, ein Ziborium aus Silber nach dem Vorbild des Ziboriums in ’s-Hertogenbosch anzufertigen

Wy Jan van achelen en[de] Jorden van boert scepen[en] in sh[er]toge[n]bosch doen kont aen ygelijke[n] dat claes arntss[oon] als kerkmeester der fabrike der kerke van os t[er] eenre en[de] herbert habbens[soon] die goutsmyt t[er] aanre sijde ten bijwesen van Lambert corstiaens[oo]n[?] goyart Reyners[soon] Peter[?] Bedoyn, Coenrart Karpe Rombout Vilt en[de] meer and[ere] sek[ere] ordinantie en qui[tan]cie gemaect hebben van eenre cyborie van silver te maken vor der voors[chreven] kerke als In eenre cedulle daerop gemaect die hier na volgt claerlijke is begrepen. In[den] yerst sal die voors[chreven] herbert die cyborie voirs[chreven] maken nad[en] patroen en[de] maecsel dat hij die cyborie gemaect heeft der gulden vand[en] heilige[n] sacrament van bosch t[er] preeke[re]n uutgenomen dat hij die leger sal maken omtrent van tween vinge[re]n breet en[de] dat sal men [...] om die pil [...] en[de] alswaer soe dat werk sal diene[n] om sijn volcomenheyt en[de] gestenenisse te houden. Item om die cyborie te maken sullen die kerkmeesters van os den voors[chreven] herbert leve[re]n dat silver toe, dats getecke[n]t silver metten bosch teken of des woge wesen[de] en[de] die voirs[chreven] herbert sal die voirs[chreven] cyborie wederom geworcht leve[re]n als voir in gued[en] silver mitten bosch teken. Item herbert voirs[chreven] sal sculdich sijn alsoe te werken dat hij van nu bamisse naestcomen[de] om een jaar dat wercke sal hebbe[n] en[de] vol maect d[er] om[me] dan int wirts gelev[er]t bij alsoe dat hem silvers genoech d[er] toe gelev[er]t wordt en die gebruy [...] leveren. Item dese cyborie sal herbert sculdich sijn te maken en[de] te leve[re]n van xvj merken silver of d[er] omtrent luttel meer of myn en[de] hij sal hebben voir syn faetsoen makinge en[de] voir sijn loen van elke merk silver geworcht vierdels[?] Rijns gulden xx stu[vers] of die werde voir elke guld[en] gerekent. Ende oft gebuerde dat die pe[n]ni[n]ge[n] R[ij]n[s] g[ulden] Resen te weten den enckele[n] corvorst[er] guld[en] den xxiiij st[uvers] en[de] dat geord[on]n[eer]t bijden state[n] van brabant dat hij dan niet tegenstaen[de] die pe[n]ni[n]ge van sijn[en] loen en[de] makinge etc. niet hoger en sal dorven bueren dan van prise van gulden te xxiiij st[uvers] en[de] sulle[n] die kerkmeesters d[er] altijt met die ordinan[tie] inden betalinge moge[n] gestaen sonder argelijst. Item also voer silver als men herbert hier toe sal leve[re]n salmen tot elken Rysen als men dat levert, tekenen up beyde cedulle diemen hier af maken sali t[er] memorie[n]. Item herbert sal geloven in scepen[en] briev[en] vand[en] bosch claessen arnts[soon] als kerkmeester tot behoeff der kerke[n] van os op V[er]byntenisse van sijnen live en[de] guede allet dat voirs[chreven] staet t’onderhouden, en[de] alle scade der kerke van os der af mocht comen op te Richte[n] ende dese cyborie te leve[re]n als voirs[chreven] is en[de] die voirs[chreven] claes als kerk[meester] sal wed[er]om geloven op v[er]byntenisse der kerclce[n] gueden den voirs[chreven] herbert[en] dit te voldoen [...] te Betale[n] voer sijn loen van elke merck als voirs[chreven] is als hij dat werk gelevert sal hebben nad[en] cedullen voirs[chreven], welke ordinantie en[de] qui[tan]cie die voirs[chreven] herbert en[de] claes geloeft hebbe[n] deen den ande[re]n te wete[n] die voirs[chreven] herbert op hem en[de] allen sijne[n] gued[en] hebben[de] en[de] tvercrijgen[de], en[de] die voirs[chreven] claes up v[er]byntenisse van allen den gued[en] der voirs[chreven] kerke[n] hebben[de] en v[er]crijgen[de] vast en[de] stede te houden en[de] in heuren [...] onv[er]brekelyc te doen en[de] ni[m]m[er] m[er] iets d[er] tege[n] te doen of te doen doen bij selven of yemand heymelic noch op[en]lic van in gheend[er] manier[en] sond[er] argelist in ke[n]nisse der warh[eit] hebbe[n] wij scepen[en] voirs[chreven] onse segele[n] aen dese brief doen hangen. Geg[even] penultima julii a[nn]o LXCI. [...] in cedula post p[ro]tho[collata] est.

’s-Hertogenbosch, Stadtarchiv, Bosch Protocol R 1260, folio 109r. Nach: Liesbeth M. Helmus, Drie contracten met zilversmeden, in: In Buscoducis. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch, Bd. 2, hg. von A. M. Koldeweij, Maarssen etc. 1990, S. 480 f.

Parchim

1421

Der Maler Henning Leptzow zu Wismar schliesst mit den Vorstehern der S. Georgen=Kirche zu Parchim einen Vertrag über die Anfertigung eines Hochaltarretabels für die S. Georgen-Kirche zu Parchim.

D. d. (Wismar), 1421, Nov. 19, mit dem Notariats=Instrumente über den Abschluss d. d. Wismar, 1421, Nov. 30. Nach dem Original=Notariats=Instrumente im grossherzogl. meklenburg. Geheimen= und Haupt=Archive zu Schwerin. In nomine domini Amen. Anno natiuitatis eiusdem m. ccccxx primo, indictione xiiii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Martini, diuina prouidentia pape quinti, anno quinto, mensis Nouembris die vltima, in domo habitacionis honorabilis viri Johannis Vresen, consulis opidi Wismariensis, Raceburgensis diocesis, hora nona vel quasi, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum presencia personaliter constituti discreti viri dominus Hinricus de Pritze, presbiter Zwerinensis diocesis, pro se et nomine honorabilium virorum dominorum Hermani Willer, plebani ecclesie sancti Georgii, Johannis Subus, officiantis ibidem, et Hinrici Rolof, consulis opidi Parchimensis, dicte dioceste Zwerinensis, et Hennynghus Leptzowe, pictor et opidanus opidi Wismariensis, dicte Raceburgensis diocesis, quandam cedulam papiream in manibus eorum tenuerunt, produxerunt et legi fecerunt in bec verba: In godes nâmen Amen. Vôr allen cristen lû, de desse schrift zê, hôren edder lezen, bekenne ik Hennyngh Leptzowe, eyn meler, wônaftich tho der Wismer, dat ik na den iâren godes vêrteynhundert iâr inme eynvndetwynteghesten iâre dârna, in sunte Elizabet dâghe der hilghen vrûwenâmen, hebbe mâket vnde iêghenwardich mâke in desser schrift êne êndracht myd den êrbâren heren vnde lûden, alze her Hermen Willer kerkheren, her Hinrik van Pritze vicario, her Johann Subus offiante der kerken sunte Jurien vnde myd Hinrick Rolof, râdman der stadt to Parchem, vmme êne tâflen to mâkende vp dat hôghe altare in der suluen kerken sunte Jurien to Parchem in de êre des almechteghen godes, syner lêuen môder Marien vnde des hilgnen ridders sunte Jurien in sodâner wise, alze hîr nâ screuen steyt, dat ik Hennyng vôrscreuen schal vnde wil to paschen nêghest thôkômende thên tho Parchem wônen in êne wônynghe, de my desse vôrbenômeden prêstere vnde lûde vrîg dâr tho scheppen scholen, vnde schal desser tâflen beghynnen to mâkende, dârinne stân scholen druttich snedene bilde myd eren hûseten, pîlren, simbôrien vnde maschelrygen, alze zyk dat dâr tho van rechte bôrt, vnde ik schal de bilde vnde tâflen thôvâten myd varwen vnde myd finen gholde vorgholden vnde belegghen bynnen vnde bûten, alze syk dat ghebôrt, vnde in de vlôghele desser tâflen schal ik mâlen, watte matêrien vnde wo vele matêrien ze dâr in hebben wyllen, vnde de ôk myd fynem gholde belegghen bynnen vnde bûten, alze vôrscreuen is, vnde hôuen alle dinck schal ik desse tâflen mâken bynnen vnde bûten, alzo dat eyn iêwelk werkman des melewerkes zegghe, dat ik vnseme lêuen heren gade vnde myner reddelcheyt vôr de pennynghe, de ze my hîr vôre gheuen scolen, vul ghedân hebbe, wan desse tâfle gantzeken rêde mâket is, vnde ik Hennyngh schal desse tâflen mâken vp myne êghene koste, vnde ik schal dâr tho scheppen alle holtwerk vnde alle bylde, bôuen dat holtwerk vnde bilde, de alrêde to Parchem in der capellen stân, behaluen dat holtwerk, dat to deme vôte desser tâflen hôrt vnde nutte is, dat scholen ze my scheppen, vnde ik schal den vôet hôwen vnde mâken lâten vp myne koste; ok alle yzerwerik, dat hîr tho hôrt, dat scholen desse heren vnde lûde my scheppen vp ere koste, vnde ik Hennyngh enschal, noch enwil van Parchem nicht wônen thôn, id enzy dat desse tâfle gantzeken rêde zy. Ok enschal ik anders nyn mâlewerk vôre nemen to mâlende edder tho mâkende, êr desse tâfle rîde is, id enzy, dat ik dat dů na desser vôrbenômeden heren râde vnde willen. Hîr vôre scholen my desse heren vride lûde gheuen twêhundert lubesche mark pennynghe, alze tho der Wismer ghenge vnde gheue synt, vnde teyn lubesche mark pennynge, alze tho Parchem ghenge vnde gheue synt, drê vôder holtes vnde twê syde speckes. Desse twêhundert lubesche mark vnde teyn mark schalen desse heren vnde lûde my berêden bynnen Parchem edder bynnen der Wismer, vp ere êuentûre, wôr ik de berêdinghe lêuest hebben wil, van tyden to tyden allentêlen alze ik de tâflen berêde vnde mâke. Wêret ôk wan desse tâfle rêde is, dat dessen heren vnde lûden twyntich mark edder druttich mark enbrôke, alzo dat ze my de nicht rede gheuen konden, wan de tâfle rêde is, der pennynghe schal ik dach geuen vnde en der beyden myd ghûeden willen eyn half iâr. Alle desse vôrscreuen stucke vnde artikele vnde eyn iêwelk besunderghen lôue ik Hennyngh Leptzowe myd mynen eruen dessen vôrbenômeden heren vnde prêsteren, alze her Herman Willer, her Hinrick van Pritze, her Johan Subus, Hinrik Rolof, radman to Parchem, alze vôrstenderen desser tâflen vnde werkes, vnde tho erer vnde des suluen ghodeshûses sunte Jurien to Parchem trûwer hand den borghermêsteren vnde râdmannen dârsulues to Parchem stede vnd vast tho holdende in ghûden lôuen.

Post cuius quidem cedule productionem predicti dominus Hinricus de Pritze et Hennyngh Leptzowe omnia et singula in dicta cedula conscripta grata et rata habere et firmiter obseruare promisserunt, requirentes me notarium infrascriptum, vt ipsis super premissis vnum vel plura publicum vel publica conscriberem instrumentum vel instrumenta. Acta sunt hec anno, indictione, pontificatu et aliis quibus supra, presentibus honorabilibus viris dominis Jacobo Hoghenkerken, Gherardo Kos, presbiteris, Laurencio Manderowen, rectori scholarum apud beatam virginem, JohanneVresen, consule, Georgio Belowen, prothonotario, consulibus opidi Wismariensis antedicti et Johanne Bolten, laico, Zwerinensis et Raceburgensis diocesis sepedicte, testibus ad premissa vocatis et rogatis in testimonium omnium premissorum.

(L. Sign.) Nicolaus Craghe. Et ego Nicolaus Craghe, clericus Zwerinensis diocesis, publicus auctoritate imperiali notarius, quia huiusmodi cedule productioni, lectioni omnibusque aliis et singulis, dum sic, vt premittitur, fierent et agerentur, vna cum prenotatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, me aliis occupato negociis per alium fidelem conscribi feci et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signaui rogatus et requisitus, in euidens testimonium omnium et singulorum premissorum

Nach: Georg Christian Friedrich Lisch,Der Hochaltar der S. Georgen-Kirche zu Parchim, in: Verein für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, Bd. 23 (1858), S. 364–376.

Reval

Aufträge der Revaler Schwarzhäupter

Für den Dreifaltigkeitsaltar

1418, 5. Januar

In dem jare unses heren 1418 jar up der hylghen drey konyghe avent[1]do woert ik, Hans Blomendael[2], ghekoeren van den ghemeynen[3] Swarten hoveden, de do ter tijd jeghenwardych weren und dey drunke[4] helden, tho Goeschaelke van dem Rode, boergher tho Revel, myt em tho vorstaende der Swarten hovede altare tho den moneken in sunte Katrynen kerken, alze der hylghen dreyvaldicheyt altaer und unser leven vrouwen altaer, und allet, dat dar thohoret und denet to den altaren, alze hyrna ghescreven steyt.

 1. 5. Januar 5
 2. Hans Blomendal war vermutlich ein Sohn des gleichnamigen Revaler Ratssekretärs (Reincke 1959, S. 23, Anm. 2).
 3. gesamten
 4. »Drunke«, d. h. Trünke heißen bis zur Gegenwart die Gildefestlichkeiten der Schwarzenhäupter (Reincke 1959, S. 23, Anm. 3).

1419

Item in dem jare 1419 jar do lete wy, Goesschael van dem Rode und ik, Hans Blomendael, wyghen dat altaer der hylghen drevaldycheit; und dat stunt mer[1] 1½ nobele myt allem ungelde.[2] Item so woert dyt altaer ghewyget in de ere der hylghen drevaldicheyt und sunte Johannes baptisten und sunte Krystoffers des hylghen mertelers. Item so is de altaer-wyghinghe up den sundaech vor unser leven vrouwen daghe nativitatis, dat is erer boert[3]; Ho was unser leven vrouwen daech des achtenden daghes na der wyghynghe.[4]. Item so gafi ik dem wygelbysschoppe, dey der hylghen drevaldicheyt altaer wyghede, en nobele van den dren, de in unser leven vrouwen kysten[5] leghen. Item noch sante ik em tho syner tafelen up 18 ore wyn. Item noch gaff ik synen deneren 1 mark tho vordrynkende. Item noch gaff ik ut 2 ore und ½ mark vor dat lenwant, dat dartho denede, do men wyghede dat altaer. Vor lychtmyssen[6] do gafi ik Boden goeltsmede 10 ferdynghe vor en altaer-smyde vor der hylghen drevaldicheyt altaer[7].

 1. = nur
 2. Der englische Nobel galt derzeit etwa 40–42 Schillinge lübisch. »Ungeld« = Unkosten, Nebenkosten (Reincke 1959, S. 23, Anm. 4).
 3. 3. September
 4. Tatsächlich lag Marien Geburt (September 8) nur um j Tage nach dem Sonntag der Altarweihe (Reincke 1959, S. 23, Anm. 5).</
 5. ?=Sammelbüchse für den Liebfrauenaltar (Reincke 1959, S. 23, Anm. 6)
 6. Lichtmeß = Februar 2 (Reincke 1959, S. 23, Anm. 7)
 7. Die Mark rigisch zu 4 Vierdingen oder 36 Schillingen wurde derzeit mit 1 rheinischen Gulden oder 21–24 lübischen Schillingen berechnet. Der Vierding (ferdinck) zerfiel in 12 Öre oder 36 Artige (Neuregelung von 1421 nach freundlicher Mitteilung von Paul Johansen) (Reincke 1959, S. 23, Anm. 8)

1421

Item so gaff ik noch ut vor der Swarten hovede stoelte[1] vor der hylghen drevaldicheyt tho makende und vor hoelt, dat darto quam, und waghenschoet[2] al tohope gherekent[3] 8 mark rigisch, bysunder[4] dat my de ghesellen[5] noch darto geven, des was ok wol by 4 marck. — Item noch gaff ick Kampouwen tho hulpe 3 mark rigisch tho der fyguren, de an der hylghen drevaldicheyt pyler[6] steyt. De fygure hoert den Swarten hoveden. Dat ander ghelt woert [wurde] darto ghegeven, wot ze mer stunt[7].

 1. Gestühl
 2. Wagenschoß = Block von Eichenholz
 3. zusammengerechnet
 4. außer
 5. Genossen, Gildebrüder
 6. Pfeiler
 7. An anderer Stelle wird gleichfalls »de fygure, de an dem pyler steyt by der hylghen drevaldicheyt altare« erwähnt, mit dem Zusatz, daß auf Bitte von Hans Blomendal und Kampou mehrere gute Gesellen zu den Kosten beigetragen hätten. Hans Kampau (Kampou, Kampouw) war ein Mitglied der Schwarzenhäuptergesellschaft.

1424

Item noch gaff ik ut Kankelouwen[1] die 4 ore und 5 marck rigisch vor dey tafele tho makende, de up der hylghen drevaldychet altare steyt. Item noch gaff ik Kankelouwen vor den voeyt[2] tho makende 5 mark rigisch, de under der tafelen steyt up demselven altare. Item noch gaff ik ut ½ marck rigisch vor iseren werck [Eisenarbeit], dat tho der tafelen und to dem voete quam. Item noch gaff ik ut vor dat schuer[3] boven der hylghen drevaldycheyt altare hoegher tho henghende und dey haken tho vorlodende ½ marck rigisch to hope. Item noch gaff ik 9 ore vor blygh, dat darto quam.

 1. Hans Kankelow war, wie sich aus anderen Budiungen ergibt, ein Tischler und Schnitker. Er machte 1452 für 2 Mark einen Lüchter, der »vor unser leven vrouwen steyt«; ein Schmied, der den Lüchterboom beschlug und das Eisen »darin« machte, erhielt 3 Vierdinge, der Maler, der ihn bemalte, 2 Vierdinge; 1437 wurde Kankelow bezahlt für ein Rad, an dem die Leuchterkrone hängt (Reincke 1959, S. 23, Anm. 10).
 2. Predella
 3. Schauer, Schutzdach, Baldachin (Reincke 1959, S. 24, Anm. 11).

1425

Item noch gaff ik ut ½ marck vor dat scbaep[1] slotachtych [2] to makende under der hylghen drevaldycheyt altare.

 1. Schapp, Schrankfach
 2. verschließbar

1429

In demsulven jare, alze men screyff 1429 jar: . . . Item noch tueghe ik [tügen = anschaffen, kaufen] en antependye vor der hylghen drevaldycheyt altaer, dat stunt overal myt louwende[1] und to neghende[2] 1 ferdinck myn dan 4 marck rigisch. Item noch gaff ikvor syden[3], de darto quam, 17½ ore. — Item so sante ik in dessem jare over[4], de nyghen taff eien tho malende, de up der hylghen drevaldycheyt altaer sal staen, in schepper Johan Jacobpessone, de woret ze umme nycht[5] over. Item so gaff ik darvor ut: int erste 6 schillinghe to beryvende[6] unde tho schepe[7] tho brynghende. Item noech gaeff ik ½ marck vor en dake-hut[8], de dar upquam to dakende, over de zee. Item so sante ik doselves mede over an lubeschen gelde up 18 mark rigisch[9]; dat antwerde ik Tydeken Gelpyn[10], de soldet tho Lubeke Hermen Koerbeken[11] antwerden[12], de sal ze uns tho Hoemboerch enen swarten monyck malen laten[13]. Item noch sante ik over in dem herveste in schepper Hynryck van Rypen in em stroe [Gebinde] 2 stucke wasses, de weghen beyde x scheppunt und 2½ lispunt und 1 marckpunt[14]; dat scheppunt stunt 51 marck rigisch; tho wegende und to berevende und to schepende 4 schillinghe; de schepper wordet umme unser leven vrouwen wyllen over[15]. Summa: dat desse 2 stuck wasses staen myt ungelde 57½ marck und 4 schillinghe[16]

 1. Leinwand
 2. für das Nähen
 3. Seide
 4. oversenden = über See hinübersenden; overfaren = über See hinüberfahren (in aktiver Bedeutung) (Reincke 1959, S. 24, Anm. 12).
 5. umsonst
 6. umschnüren
 7. an Bord des Schiffes
 8. Bedachungs-Hütte
 9. gegen 18 Mark rigisch in Lübecker Geld
 10. Tideke Gelpin war ein angesehener Revaler Kaufmann und Vorsteher der Schwarzenhäupter, später Ratsherr (Reincke 1959, S. 24, Anm. 13).
 11. Hermann Korbeke ist als Lübecker Kaufmann mit baltischen Handelsbeziehungen auch anderweit bekannt. Er war nach freundlicher Mitteilung A. v. Brandts seit 1430 vermählt mit der Witwe des Revalers Gevert Timmerman, der mit den Veckinghusen und mit den Dominikanern zu Reval in Verbindung stand (Reincke 1959, S. 24, Anm. 14).
 12. überantworten
 13. = der soll die neue Tafel für uns in Hamburg durch einen Schwarzen Mönch(= Dominikaner) bemalen lassen. – Der Name der Stadt Hamburg wird in nichtamtlichen auswärtigen Aufzeichnungen recht oft als Hon-, Hom-, Hoen-, Haom- und Haumborch geschrieben, so daß an der Identität nicht zu zweifeln ist (Reincke 1959, S. 24, Anm. 15).
 14. Ein Revaler Schiffspfund wird zu 20 Liespfund und letzteres zu 20 Markpfund gerechnet. Da das Markpfund in heutigem Gewicht 419 Gramm ausmacht, ist ein Schiffspfund = 335 1/5 heutige Pfund. Das Gesamtgewicht der Wachslieferung betrug demnach 378 Pfund, das ist das Gewicht von 2 starken Männern. Man vgl. hierzu das Danziger Kontorbuch des Jakob Stövc von etwa 1560 (Hansische Geschichtsblätter Jg. 62, S. 40 ff., insbesondere S. 50 und S. 69, Anm. 121), sowie Eiert Kruse, Allgemeiner und besonders Hamburgischer Kontorist (1766), S. 308 (Reincke 1959, S. 24, Anm. 16).
 15. Der Schiffer fährt es (das Wadis) unserer lieben Frauen zu Liebe, d. h. umsonst, über See nach Lübeck (Reincke 1959, S. 24, Anm. 17).
 16. Das sind in Lübischer Währung etwa 86½ Mark. A11 sonstigen Nebenkosten werden durch das Altarbuch noch rund 19 Mark rigisch oder 28½ Mark lübisch nachgewiesen. Insgesamt kommt man also auf etwa 115 Mark lübisch. Der Thomasaltar hatte die Hamburger Englandfahrer rund 100 Mark lübisch gekostet. Die beiden Altäre dürften demnach ungefähr von der gleichen Größe gewesen sein (Reincke 1959, S. 24, Anm. 18).

1436[1]

Item gegeven vor de billigen drevoldicheyt tafelen to hengende 3 ferdinck unde 1 Schilling.

 1. Das Folgende von anderer Hand! (Reincke 1959, S. 24, Anm. 19))

1440

Int jar unses heren do men schref 40 weren vorstendere Tideke van Bodeken, Hinrik Tolner. Do wart getuget[1] vor der hilgen drevoldicheit en antependie, dat is van ghaerne ge wracht und darin gewracht de hilge drevoldicheit[2]. Dat laken stunt 7 marck.

 1. angeschafft
 2. Ein Inventar aus dem Jahre 1486 verzeichnet u. a.: Up der hilgen drevoldicheit altare is eyn palle (Altardecke) myt messingesspangen vergulded, und eyn antependium, dar steit de hilge drevoldicheit inne(Reincke 1959, S. 24, Anm. 20)

1443

Vor ein vastenklet[1] vor der tafelen der hilgen drevoldicheit 5 ferdinck myn 3 Schillinge.

Für die Kreuztragung

 1. Ein sogenanntes Hungertuch, mit dem die Altäre während der Fastenzeit verhängt werden. In einem Inventar vom Jahre 1476 werden erwähnt 2 Gardinen für den Dreifaltigkeitsaltar (Reincke 1959, S. 24, Anm. 21).

1428/29

Item so lende ik [Hans Blomendal] Tydeken van Bodeken in dem 29. jare vor wynachten 9 marck rigisch van unser leven vrouwen weyeste[1], dat he dar en werck mede leyt houwen, dar de draecht des hylghen cruses in to Stande komet[2]

 1. Lies: wissesten, nämlich Gütern, d. h. aus dem sichersten Vermögen (Reincke 1959, S. 26, Anm. 30).
 2. Gemeint ist wohl das Zurechthauen eines hölzernen Gehäuses, in dem die plastische Gruppe der Kreuztragung aufgestellt werden soll (Reincke 1959, S. 26, Anm. 31).

1429

Item in dem jare unses heren in dem 1429sten jare, do wart ens Hans Blomendal van der swarten hovede wegen myt Tideken van Bodeken also umme dat crucifixus, also de dracht unses heren, myt den anderen beiden, dat he de let setten in unser leven vrouwen capellen in den swibogen, den Tideke beköstiget hefft[1]. Myt susliken vorbeschede hefft Tideke dusse beide laten setten, dat de vor mundere der swarten hovede, [de] nu unde in tokomenden tiden komen syn, de solt dusse beide vorwaren myt luchtinge[2] like den altaren, und myt alleme tosene[3], also se wellen van Gade und van unser leven vrouwen dat loen untffangen erer beyder grote lyden und droffnisse, de se hebben gehat umme unser sunde willen.[4].

 1. = in demjenigen Teil der Kapelle, dessen Einwölbung T. v. B. bezahlt hat. Zu der Gruppe der Kreuzschleppung gehörten wohl auch die anderen »Bilder«, von denen im Text die Rede ist (Reincke 1959, S. 26, Anm. 32).
 2. Beleuchtung
 3. Aufsicht
 4. Außerdem stiftete Hinrich v. d. Putten für ein Ewiges Licht bei der »dracht unses heren« 70 Mark rigisch Kapital; von den Zinsen sollen die Vorsteher jährlich ein halbes Faß Seehundstran kaufen (Reincke 1959, S. 26, Anm. 33).

Für den Liebfrauenaltar

1403

Item so is unser leven vrouwen altaer ghewyghet in de ere unser leven vrouwen und der hylghen juncvrouwen sunte Gertrudis und sunte Dorotean, und dey altaer-wyghynghe is up den sundaech vor mytvasten, alze men synget in der hylghen kerken: Oculi mei semper etc. Und et woerdt ghewyget in dem jare, alze men screyfi 1403 jar [1403 März 18], alze ik et in scryfften hebbe ghewunden. Und de wyghynghe hevet wol 17 mark ghekostet — en nobele ghaelt do 3 ore myn dan 1 marck.[1] — Item dat bylde.[2]unser leven vrouwen, dat is ghewyghet und ghekresemet.[3], dat schaech ok, do men dat altaer wygede.[4]

 1. Tatsächlich galt im Jahre 1403 der englische Nobel 31 lübische Schillinge oder fast 1½ Mark rigisch. – Die Unkosten der Weihe waren 1403 unvergleichlich viel höher als 1419 beim Dreifaltigkeitsaltar, vielleicht auch deshalb, weil bereits der ganze Altarschrein fertiggestellt war und mitgeweiht wurde (?) (Reincke 1959, S. 25, Anm. 22).
 2. Hier handelt es sich offenbar um eine selbständige plastische Figur, wie eine solche auch neben dem Dreifaltigkeitsaltar als an einem Pfeiler stehend erwähnt wird (Reincke 1959, S. 25, Anm. 23).
 3. kresemen = mit geweihtein öl (Chrysam) salben (Reincke 1959, S. 25, Anm. 24.
 4. vgl. dazu die Transkription bei Jan von Bonsdorff: Jtem so js unser leuen vrouwen altaer ghewighet jn de ere vnser leuen vrouwen vnd der hylghen junevrouwen sunte gertrudis vnd sunte doroteen vnd dey altaer wyghinghe js vp den sundaech vor mytvasten alse men synget in der hylghen kerken oculi mei semper etc, [18. März] vnd er woerdt ghewyget jn dem jare alse men screyff xiiijc vnd iij jar alse jk er yn jn scryfften hebbe ghe vunden [...] Jtem dat bylde vnser leuen vrouwen dat is ghewyghet vnd ghekresemet [gesalbt] dat schaech ok do men dat altaer wygede.

1418

Item so gaff ik vor den altaer-voet, de up unser leyven vrouwen altare steyt, Meneken tho makende 3 ferdinge und 8 artige. Item noch 18 ore vor henghen und vor neghele. Item noch gaff ik ut 10 artige myn dan 1 marck vor waghenschoet, dat quam tho dem schuere boven unser leven vrouwen altare.[1]

 1. vgl. dazu die Transkription bei Jan von Bonsdorff: Jtem so gaff jk vor den altaer voet [Predella] de vp vnser leyven vrouwen altare steyt meneken tho makende iij v. vnd viij artige Jtem noch xviij öre vor henghen vnd vor neghele Jtem noch gaff ik vt x artige myn dan j mr. vor dat wagenschoet dat quam tho dem schuere boven vnser leuen vrouwen altare [...].

1419

Meneken dem snytker 3 or und 3 marck vor dat schar tho makende boven unser leven vrouwen altare[1].

 1. Im gleichen Jahre wurde das Gewölbe oberhalb des Liebfrauenaltars vermalt (Kosten: 6 Vierdinge), auch wurden die Glasfenster ebenda gebessert (1 Vierding) (Reincke 1959, S. 25, Anm. 25)..

1420

Item noch gaff ik Kersten meler 11 marck rigisch, vor den altaervoeyt, de up unser leven vrouwen altare steyt, tho malende und vor de apostele, de darinne staen[1]. Item noch gaff ik Hans Kampouwen 5½ marck rigisch vor en altaersmyde, dat is van kopper und is vorguldet und et denet tho unser leven vrouwen altare. Item noch gaff ik Kersten meler 12 marck rigisch, vor dat schure tho malende, dat boven unser leven vrouwen altare henget. Item so leyt ik dartho halen van Lubeke slaghen gholt, dat stunt 13 ferdinghe und 2 ore, dat quam dar ok to.[2]

 1. »Kerstyn maler« wurde 1414 Bürger zu Reval, vgl. Otto Greiffenhagen, Das Revaler Bürgerbuch 1409–1624 (1952), S. 87. – NB. Während der »Sdinitker« Meneke die reine Tischlerarbeit an der Predella herstellt, fertigt der »Maler« (neben der Bemalung) die Schnitzfiguren der Apostel an! (Reincke 1959, S. 25, Anm. 26).
 2. Vgl. dazu die Transkription bei Jan von Bonsdorff: Jtem noch gaff ik kersten meler xj mr. rig. vor den altarvoeyt den vp vnser leuen vrouwen altare steyt tho malende vnd vor de apostele de dar inne staen Jtem noch gaff ik hans kampouwen vj mr. rig. vor en altaer smyde dat is van kopper vnd is vorguldet und et denet tho vnser leuen vrouwen altare Jtem noch gaff ik kersten meler xij mr. rig. vor dat schure tho malende dat bouen vnser leuen vrouwen altare henget Jtem so leyt ik dartho halen van lubeke slaghen gholt dat stunt xiij v. vnd ij öre, dat quam dar ok to [...]

1421

Jtem noch gaff ik x v. vor dat iseren werck tho dem schure quam bouen vnser leuen vrouwen[1]

 1. Diese Nachricht wird zusätzlich bei Jan von Bonsdorff überliefert.

1443

Eyn vastenlaken vor unser leven vrouwen beide[1], 32 sol.

 1. Hier handelt es sich wohl wieder um die Pfeilerfigur neben dem Liebfrauen-Altarschrein (Reincke 1959, S. 25, Anm. 27).

1445

Vor louwent [Leinwand] to dem antependium unser leven vrouwen 28 sol.; to malende vor d'atsulve 1 mark.

1476

Die bisherige Monstranz und 38 Stücke Geschmeides, die »vor unser leven vrouwen« zu hängen pflegten, wurden für ein Marienbild verwendet. Außerdem wurden 13½ »nobbelwichte«[1] aus der Lade entnommen, um das Liebfrauenbild zu vergolden; »dat[2] sonden se to Lubeke«[3].

 1. Gold im Gewichte von 13½ englischen Goldmünzen
 2. das Gold
 3. Das Inventar vom Jahre 1486 nennt »Unser leven vrouwen silveren beide, dat van der olden monstrancie gemaket wart«: eine Lübecker Goldschmiedearbeit (Reincke 1959, S. 25, Anm. 28).

1481

Item anno 81 leyt ik to Brucghe malen eyn laken[1] op unser leven vrouwen altare, dat stond 2 pund grote, is 20 marck rigisch, dar dat lijdent unses heren inne stet. Item noch leyt ik maken to Brucghe eyn antependium vor unser leven vrouwen to den moneken, dat stond 1 pund 4 schillinghe 6 penninghe myt der pattrone to malende (is 12 marck rigisch unde 1 verding). Item noch koste dat laken an den bogel to makende 3 verding. So sted dit vormalde laken und dat antependium myt dem ungelde in al summa 33 marck rigisch[2].

 1. Das Wort »Laken« wird im Mittelalter durchweg für wollenes Tuch gebraucht, nicht für Leinwand. Es ist hier also nicht an ein Gemälde auf Leinwand zu denken, sondern an ein Gobelin. 'Das gleiche gilt z.B. auch für das »grote vormaelde laken«, das die Hamburger Schonenfahrer 1476 für 12 rheinische Gulden, »do it nye was«, in Brügge erwarben, um es in ihrem Gesellschaftshause »by der want« aufzuhängen (Zeitschrift für hamburgische Geschichte, Bd. 21, S. 115). Nur zu einem Gobelin paßt die Notiz, daß es an einem Bügel aufgehängt wurde; auch ist bekanntlich »Patrone« der technische Ausdruck für die Musterzeidinungen zu Textilien. (Reincke 1959, S. 25, Anm. 29).
 2. Es fehlen im Altarbuch Nachrichten über den einzigen auf die Gegenwart gekommenen Altarschrein aus der Schwarzenhäupterkapelle, den jüngeren Marienaltar aus der Werkstatt eines flämischen Nachfolgers des Hans Memling in Brügge. Indessen wird in einem jüngeren Denkelbuch der Schwarzenhäupter berichtet, daß der Altar 1495 »über Lübeck aus dem Westen« kam (vgl. v. Nottbeck-Neumann, Geschichte und Kunstdenkmäler der Stadt Reval, Bd. 2, 1904, S. 206); Reincke 1959, S. 26, Anm. 29a.

Weitere Kunstwerke

1436

Item gegeven vor de lynen to unser leven vrouwen beide to der kronen 14 ore[1].

 1. Die Holzplastik der Jungfrau Maria in einer Leuchterkrone wird auch in einer Buchung von 1499 erwähnt. Das Linnen war vermutlich für ein »Fastenkleid« bestimmt (Reincke 1959, S. 26, Anm. 34).

1438

Vor ene tafele, de in der swarten hovede stole steyt, 6 marck.

1445

Item gegeven Marquard den melre[1] vor sunte Johans beide to snyden und to malen 13 marck.

 1. Der Maler Marquard Hasse erwarb 1429 das Bürgerrecht in Reval. Über ihn vgl. Sten Karling, Medeltida träskulptur i Estland (1946), S. 100 ff. (Reincke 1959, S. 25, Anm. 35).

1499

Item so hebben de Swarten hovede maken laten de kröne, dar de 6 wasslycht up stan und unser leven frouwen er beide. Hyr hebbe ick togewen 7 marck dem melre Mychele[1]; dat ander hebben em de swarten hovede seifen gewen in der papegogeschop[2].

Hamburg, Staatsarchiv 612–2/6, Brüderschaft der Schwarzenhäupter aus Reval. E1 Altarbuch der Revaler Schwarzhäupter 1418–1517, S. 2, 9, 11, 13, 15. Erstmalig publiziert von Heinrich Reincke, Probleme um den "Meister Francke", in: Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen 4, 1959, S. 23–26; vgl. dazu: Jan von Bonsdorff, Kunstproduktion und Kunstverbreitung im Ostseeraum des Spätmittelalters, Helsinki und Helsingfors 1993, S. 39f. mit Anm. 288, hier in den Anmerkungen zitiert

 1. Dieser Maler Michel kann nicht der bekannte Meister Michel Sittow sein (vgl. Paul Johansens aufschlußreichen Aufsatz über diesen Meister im Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen, Bd. 61, 1940, S. 1–36, hier insbesondere S. 22, Anm. 8); Reincke 1959, S. 26, Anm. 36.
 2. = auf dem Schützenfest beim Papageienschießen Reincke 1959, S. 26, Anm. 37).

Ronse (Renaix)

1511, 24. März

Auszug des Vertrags über die Ausschmückung des St.-Hermesbildes der St. Hermeskirche in Ronse zwischen dem Maler Jan van Edingen und den Vorstehern der Gemeinde

Primo dictus pictor (Jan van Edingen) habebit omnia, preter loricam sancti Hermetis, deaurare auro puro, loricam vero daergentare, salva bordura lorica, que deaurabitur sicut cetera arma ; clausuras vero et ferrata, hoc est que fierent in vera habena equi ex ferro, illa opportebit per eum deaurare auro vero, vulgariter „d'or bruty“. Eciam ymaginem sive figuram diaboli, ubi opus erit, ex auro simili. Alias ymagines infirmorum faciet et depingit eas alio colore ad hoc opportuno, interponendo aurum, ubi de necessario opponendum extiterit. Equum vero grisei coloris pommati, vel illius coloris, quem eligent capitulantes.

Preterea eciam iterum pinget vausuram illam, in qua hujusmodi ymago posita est, apponendo aliam asuram et Stellas interponendo, non aureas tantum ; parietes vero illius loci iterum pinget juro vermiculo et bono.

Ronse, Stadtarchiv: Schepenregisters 1509–1512, f° 68 r°. Erstveröffentlichung: A. Cambier, Het St.-Pieters-en-Hermesstift te Ronse, 1, Ronse, 1960, S. 116–117. Nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, S. 204 f.

Rostock

1453

Eintrag der Kirchenvorsteher Steffen Slorf und Hans Luskow in die Kirchenrechnungen von St. Marien in Rostock über die Ausgaben für Turm, Orgel sowie die Tafel für den Hochaltar

Yn deme namen der unghedelden hylghen drevaldycheit amen na der bort crysti xiiij c iar dar na in deme lij iare des sundages na sunte maria magdalenen dage do dede wy her steffen slof und hans luskowe ene vulkomen rekenschop vom deme teghel hone und von deme godes hus unser leuen vrowen also at wy hebbet vor buwet up deme teghel houe und in deme nedder grawen und up deme torne und to den orghelen und to deme weifte up deme kerk houe und to den tafelen up deme hoghen altare M mark und lxxx mark und xjj. Item do gyft dat godes hus to rente xxxvij mark Item so late wy in deme godes hus iijc punt wasses und viij punt Item so hebben wy vor ouert bowen alle ut gyft dat wy deme godes hus blywen vc mark und xxxvij mark und xiiij [...]

Rostock, Stadtarchiv, Kirchenvorsteher der St. Marienkirche, Kirchenrechnungen, 1.1.18.2.7, Bd. 6 (1449–1456). Nach: Kathrin Wagner, Rostocker Retabelkunst im 15. Jahrhundert, Kiel 2011, S. 84.

Rothenburg

1516 und 1518

Rundschreiben des Rothenburger Rats an die Mitglieder der Schäferbruderschaft zwecks Beisteuer zu den Gottesdiensten und den neu errichteten Altären der Wolfgangskirche

Wir burgermaister und rathe des heiligen reichs stat zu Rotenpurg uff der Thauber enbietten allen und ieglichen maisteren und gesellen der schäffer bruederschaft, den diser unser prief zukomet oder gezaigt wurde, unser freuntschaft und gunst, und fuegen euch zu wissen, das uns unser liebe ratzfreund Hans Hornburg[1] und Hainrich Mor derzeit geordnet pflegere sant Wolffgangs kirchen vor unser statt Klingenthor gelegen, die da in der ere unser lieben frawen der junckfrawe Marie, des vorgenanten sant Wolffgangs und sant Wendeis geweicht ist — in welicher kirchen dann die schäffer ir pruederschaft haben mit volpringung der gotlichen ambte, die sie alle iar ierlich in sollicher kirchen mit gesungen und gesprochen messen und sonderlichen alle wuchen den verstorben, auch den lebendigen auß sollicher pruederschaft zu trost und hilf zwu messen lassen halten, der dan diser zeit geordent pfieger sind mit namen Mathes Trechssel unser burger und eusseren rats und Bernhart Guckenperger — haben furpracht, wie sie dem almechtigen got, der junckfrawen Marie, den vorgemelten patronen und allem himellischem here zu lobe und allen christglaubigen seelen und besonder deren, so in der vermelt[en] pruederschaft sein, zu ewigem trost und haile, auch zu aufnung[2] und merung sollicher loblicher pruederschaft und der gottesdienst, so aus sollicher pruederschaft volget, dise gegenwärtig Pauls Scheffern und Martin Morn[3] zaiger ditz briefs baid samentlich und ieden allain und in Sonderheit geordent und abgevertigt haben, allenthalben sich zu den schafferenze fugen, hilf und steur an sollich obgemelt pruederschaft und ir hantreich zu geben und zu thun zu ermanen, nachdem sie auch ietzund zwu kostlicher tafeln mit etlichen pilden in bemelter kirchen ereugt[4] und aufrichten lassen haben, daneben auch ine, den tag darauf die pruederschaft gehalten werden solle, zu uerkonden und uns daruf angeruefffen und gepetten, ine darinnen unser furderung und furpit mitzethailen. Demnach so pitten wir ainen ieden, zu den die vorgenenten Pauls Scheffer und Martin Mor[5] samentlich oder sonderlich komen werden, mit vleis, gutlich ir helfen ansehen sollich loblich gotzdienst und Zierde, so als obstet ierlichen und wuchenlichen gehalten und volpracht werden, und das auch das almusen, das ain ieglicher nach seinem vermögen mag geben, ain sonderlich loblich und verdienstlich gut werkh gegen got dem almechtigenist, und euch also die obgenenten Pauls Scheffern und Martin Mor samentlich und sonderlich getreulich bevolhen sein lassen, ine eur hailigs almusen zu raichen und gutwillige furderung zu thun, zu merung und volpringung sollicher loblicher gotzdienst guten willen mitthailn und erzaigen, das wollen wir zusampt dem lone, den ir von got und den obgemelten patronen deshalb entpfangen werden, mit willen freuntlich verdienen und beschulden. Des zu warem urkund so haben wir unser stat secret insigel offenlich an disen prief gehangen, der geben ist uff freitag nach dem sontag Exaudi, als man zält nach Christi unsers lieben hern gepurt funffzehenhundert und sechzehen Jahre[6].[7]

Pergament mit zwei Einschnitten für den Siegelstreifen. Dieser und die Siegel nicht erhalten. Die Urkunde hat ihrem Zweck offenbar durch mehrere Jahre gedient. Als 1518 je einer der beiden Pfleger der Wolfgangskirche und der beiden Kassierer der Schäferbruderschaft gewechselt hatte, wurde die Neuausfertigung in der Form vollzogen, daß die Namen der Ausgeschiedenen und die Jahresangabe „sechzehen“ durchgestrichen und die neuen Namen und die neue Jahresangabe „achzehen“ darüber geschrieben wurde. Die Korrekturen sind sämtlich von einer Hand, einer anderen als der des Schreibers der Urkunde, vorgenommen worden. Rothenburg o. d. T., Stadtarchiv. Urk. Nro. 2183 (Rep. S. 580) nach Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die späten Werke in Holz, Wien 1978, S. 124f.

 1. „Hans Homburg“ ist durchgestrichen und von anderer Hand darübergeschrieben „Seifrid Kumppff“.
 2. = Emporbringung, Hebung.
 3. „Martin Morn“ ist durchgestrichen und von anderer Hand darübergeschrieben „Hannsen von Meckumlen“.
 4. = vor Augen gebracht. Vgl. Heyne, Deutsches Wörterbuch P, Leipzig 1905, Sp. 785.
 5. „Martin Mor“ bzw. „Martin Morn“ ist durchgestrichen und von anderer Hand darübergeschrieben „Hannsen von Meckumlen“.
 6. „sechzehen“ ist durchgestrichen und von anderer Hand darübergeschrieben „achzehen“.
 7. Auf der Rückseite „1518“.

Rufach

1492

Vertrag über eine Kanzel für die Kirche Unserer Lieben Frau in Rufach

Nach Cristi geburt tusend vierhundert Nunzig vnd zwey Jor vf Mendag vor Sant Dyonisien tag haben Schultheis vnd Rate zu Ruffach Hanns Murer, Hannsen von Friburgs tochterman, verdingt ein Steinen Bredigstul oder Cantzel In vnnser lieben frowen Lutkilch zu Ruffach zu machen noch Innhalt des musters oder visier, So Hans Murer vf ein Bappier gezeichnet vnd entworffen vnd Hinder ein Rat geleit vnd des ein gegen visier behalten hat, vnd sollen dru Steynen Bilde obnan darin gemacht mit guter gestalt, mit velten vnd pruchen vnd angesicht, auch mit guten vfgezogen Blumen vnd gewechß alles meisterlich vf die Ruwe Hande, das die Meister, ob es sich also Begebe zu Besehen, sprechen werschaft vund wol gemacht sig, und man Im davon fur alle vordrung funffzig vnd fünf guldin, ye ein pfunt fünf Schilling für ein gulden, vnd sol die Stein in vnnser lieben frowen gruben zu dem obgenant Cantzel prechen vnd herheym füren, alles zu sinem Costen, aber die grub nit verwerffen, noch den Rum lassen ligen, das er schaden vnd Irrung an der gruben Bringen, Sonder was er da schadens lasset ligen, Sol er dannen tun vnd Rumen, als in sinem kosten vnd sunst kein Stein zu anderm gepuwe geforlich dar Inn brechen, noch niemand nutzit daruss geben, Es war dann, das zu wilen ein Stück, Zwey oder dru vngeuorlich geprochen, die nit In dem Werk nutzlich oder tugenlich weren, die mag er den Burgern Hie zu Ruffach verwerken vnd darüber nit; vnd sol das Werk gemacht vnd vfgericht sin vf unser lieben frowen tag Assumptionis vnns ersten mess. Item man sol Im vf das verding vf wihenachten zehen guldin geben, vf ostern zehen, vf pfingsten zehen guldin, alle Zil nechst nach einander künftig, vnd ob er das Werk vor dem obgemelten Zil vfrichtet, Sol man Im gantze Bezalung tun.

Rufach, Stadtarchiv, Fonds A, Série GG, No. 25, fol. 89. Transkription: Theobald Walter, Urkundenbuch der Pfarrei Rufach, Rufach 1900 (Beiträge zur Geschichte der Stadt Rufach, 1), S. 88, Nr. 83. Abdruck mit Abweichungen: Peter Poscharsky, Die Kanzel. Erscheinungsform im Protestantismus bis zum Ende des Barocks, Gütersloh 1963, S. 27f., wobei Text in einzelnen Buchstaben von Walter abweicht. Hier zitiert nach Karl Halbauer, predigstül. Die spätgotischen Kanzeln im württembergischen Nackargebiet bis zur Einführung der Reformation, Stuttgart 1997 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 132), S. 369.

Ruislede

1430, 5. August

Vertrag über die Bemalung der Flügel der Altartafel für den Hochaltar der Pfarrkirche in Ruislede zwischen den Vorstehern der Kirchengemeinde und den Genter Malern Jan van Coudenberghe und Marcus van Gistel

Kenlic zij ... dat jan von coudenberghe ende maerc van ghestele Commen ziin voor Scepenen ... kenden dat zij hebben ghenomen jeghen de kercmeesters van Ruselede mydsgaders mynen heere van axpoele ende meer andere prochiane te vergoudene ende stoffeerne de taeffele staende te Ruselede jnde kerke ten ooghen outare ende IIIJ jnghele ten vorseyde outare dienende met den hoofden vande calummen daar zij vp staen die oec te stoffeerne met finen goude gebruneert ende voort de calummen daer ondere te stoffeerne alzo zij te voren waren, want als vander portratueren zo es te wetene dat men maken zal jn de eerste duere buten IIIJ of V propheten propheterende vander toecomesten van onser vrouwen, Jtem binnen in de zelue duere de ceuninc jesse ligghende, de roede van jesse daer vte groeyende met al datter toebehoort, Jtem binnen in de zelue duere de versterffenesse van onser vrouwen, Jtem buten jnde zelue duere den domsdag alzoot behoort, Jtem buten vp de duerkine vanden hoofde vander tafelen tcroonement Jtem binnen jn den duerkine onzen heere ligghende jn raegen vander zonnen alzoot behort, Jtem binnen jn dander duerkine sente jan dopende onzen here alzoot behoort, Ende alle de vorseyde portreytueren moeten de vornomde jan ande marc ghemaect ende gherrocht jnder manieren dat finen ghebruneerden gouden toebehoort, Ende dat hebben de vornomde persoone belooft te werkene omme de Somme van XIJ Lib. grooten vlaemsch ghelts ... actum V die augusti anno (XIIJc) XXX0.

Gent, Stadsarchief: Jaarregister 1428–1430, f° 107 v°. Erstveröffentlichung: A. van Werveke, Over het beschilderen van standbeeiden, in Bulletin voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent, 5, 1897, p. 218–219. Nach: Erik Vandamme: De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, S. 198.

Schoonhoven

1570, 24. März

Vertrag der Brüder des Karmeliterklosters zu Schoonhoven mit Chrispijn van den Broeck über die Bemalung eines Altarretabels

In den naem des Heeren up den vierentwintichsten in maerte anno XVc t’seventich voir Paeschen, stilo Brabantie, is ghecommansceept tuschen broeder Jan Oswald in den naem ende als prior van Onsz Vrouwen brueders binnen stadt van Schoonhoven in Hollandt vuer d’een zijde, ende meester Crispiniaen van den Broucke, schilder binnen Antwerpen vuer d’ander zijde, dat de selve den zelven convente van Schoonhoven sal schilderen een aultaertafel met eenen rijckelicken voet in den welcken den prior overleden saligher ghedenckenisse op d’een zijde moet gheconterfeijt sijn ende op d’ander sijde noch een religieutje. Midtz oick leverende al ’t houte werck der selver tafel toebehoorende naer de breijde van den aultaer, neghen ende een half voeten ombegrepen breedt, in den hooghen choor des selfs cloosters, ende die hoogdhe naer advenant, rijckelick met den ijseren leden ende sloten ende met eenen boghe opghaende ende de lijsten ghestoffeert rijckelick naer den eijsch van den wercke. Binnen in ’t middel panneel wesende Onsz Liefver Vrouwen des maechs Marie sterfdach, ende boven die hemelvaert der selver. In d’een blat van den dueren die bodtscap van Onsz Vrouwe ende in d’ander blat die visitatie Marie, ende buuten die vier evangelisten, wit en swert. Dit werck, oft teminsten die tafel ist moghelick, sal ghelevert sijn ende staen teghens sinte Barotelmeent dach in Ougstmaendt [24 augustus 1571] anno een en t’seventich ende die dueren so haest daernaest, als ’t moghelick sal wesen. Dies is bespreck dat de selve meester Crispiniaen sal hebben ghereeder penninghen tweehondert guldenen op de handt ende noch een hondert guldenen als die tafel sal gherecht staen in den selve choor, ende noch twee hondert guldenen, als men die dueren aenhanghen sal, alzoo dat tsamen die commansceep is vijfhondert guldenen. Is noch bespreck dat meester Crispiniaen sal met den tafel reijsen te scepe tot Schoonhoven ende die bewaeren, leveren en stellen met sijne schrijnwercker ende in ’t clooster met den selven den cost hebben. Dies sal ’t convent betalen den oncost van die ghereetscap ende nootelijcke ijseren, om d’werck vast te maken, ende voor sijn vacatie met sijnen scrijnwercker tsamen sal meester Crispiniaen boven die vijfhondert guldenen noch ontfanghen van den prior achtien guldenen eens. Aldus ghedaen binnen onsz liefve brueders clooster tot Antwerpen, ter presentie ende goetducken des eerweerdighe meester provinciael der selver ordene, broeder Johan Smeijers, doctor in der godtheijt, ende heer Gillis Happaert, thesourier der stadt Antwerpen, ende broeder Jan Hanswijck leesmeester, met brueder Gielis Vermijlen, prior des cloosters ende broeder Laurentius Cuper, die dit ghescreven hebben. Oirconden die hantteecken van beijde dese die ’t aenghaende is hier onder ghestelt. Ita fatum frater Johannes Oswaldi, prior Carmilitorum conventus Schoonhovensis. Crispiaen van den Brocke

Gouda, Streekarchief Midden-Holland, Archief van het Gereformeerde Weeshuis te Schoonhoven, toegangsnummer 1017, nr. 250; Lugard 1946, pp. 106–110. Nach: Hellmus 2010, S. 436 f.

Schwabach

1507

Bestellungsurkunde für den vom Maler Michael Wolgemut gelieferten Tafelaltar in Schwabach.

Zu wissen sey allermeniglich. Nachdem Michel Wolgemut, Maler Burger zu Nurmberg, vonn den Ersamen unnd Weyßen Burgermeistern unnd Rate zu Swobach Ein taveln uff den Chor Altar daselbst auff Sechshundert Gulden zu machen angenommen hat, unnd Inn solichem enderung gescheen ist Alß das er soliche taveln Im Verding, Sechshundert Gulden oder darunter nach erkantnus und darüber nit von gantzen geschnitzten vergulden pilden Inn die flügel nach aller notturft mit verguldung unnd Farben ausgestrichen ohngebrüchig furderlichmachen soll, wo aber die tavel an einem oder mer Orten ungestalt wurd, das soll er so lang endern und pussen (pessern?) bis die nach der bestendigen Besichtigung von beeden tailen darzu verordnet wolgestalt erkannt wurd, wo aber die tavel dermaßen so großen ungestalt gewinn der nit zu endern were, So soll er soliche Taveln selbs behalten unnd das gegeben gelt on abgang und scheden widergeben, alles nach laut zweyer Verschreibung daruber begriffen es das die vermelten Burgermeister unnd Rate zu Swobach dem gedachten micheln wolgemut, durch des fursichtigen Erbern unnd Weysen Wilbalm Derrers, burgers zu Nurmberg gutlich furbit vorher und ytz, vierhundert gulden bezalt unnd uberantwort haben, unnd sollen Im darzu so die tavel gesetzt unnd besichtigt ist Hundert Gulden, unnd was darüber ausstendig pleibe, von derselben Zeit uber ein Jar on allen Verzug und scheden entrichten und bezalen doch soll gemelter michel Wolgemut die furderlich fertigen unnd machen Alß das sie uff den nechstkunfftigen kirchweyhungstag zu Swobach gesezt unnd auffgericht sey onverzug und ongeverlich, unnd Ich Wilhalm Derrer vorgemelt bekenne für mich, unnd all mein erben das Ich gegen vermelten Burgermaistern unnd Rate zu Swobach umb all vermelt Sachen Ein gutwilliger purg und selbschuld worden bin sein soll unnd will versprich auch für mich unnd all mein erben alles das Ihme So Ihm an vermelten Maister Micheln abgeht, zu wiederkeren unnd abzulegen on allen abgang cost und scheden getreulich unnd ongevarlich zu waren Urkund Hab Ich mein aygen Innsiegel zu end der Schrifft furgedruckt am Erichtag nach Sant Marxtag Anno D. Septimo I.

Aus: H. Thode, Die Malerschule von Nürnberg im 14. und 15. Jh. in ihrer Entwicklung bis auf Dürer dargestellt. 1891, S. 245 f.; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, Darmstadt 1967, S. 125 f.

Schwaz

1500

Vertrag der Kirchengemeinde Schwaz mit dem Bildschnitzer Ulrich Vaist von Landsberg für den südlichen Hochaltar

Zw wissen pey allermeinigklich das Claws Slosser Unnser lieben frawen Gotshauß und Kirchen zu Swatz Pawmaister In Beysein und mit wissen des Erwirdigen und Geistlichen Herrn Conraden Abbt zu sanndt Jörgen auff sandt Jörgenperg, auch der Edln vesten fürsichtig und weysen hilpranden von Spaur pfleger zu Freundtsperg, Hannsen Fueger des Eltern, der Roemischen Kunigklicheri Maiestat unnsers allergenedigsten herrn Rat, Casparn von Pirchach perkrichter zu Swatz und annder von beyden perk- und landtgerichten an stat der ganntzn Gemayn daselbs. Dem Erbern Maister Ulrichn Vaistn pildhawer von Landtsperg ain Tafel und werch hyeher gen Swatz in bemelt unnser lieben Frawen Kirchen, in den newen Kor auff Sandt Anndres Altar zu machen her zu antburtn auff zu setzn und zu verfertign verdingt hat, wye hernach volgt. Nemlichen das er sölls werch und tafel zehen schuech weyt am Corpus wye im des ain maß geben ist Mit zwayen flügeln des gleichen die Hoch und außzug wye das dann [dem werch] not und formlich ist zu machen und das der furm in der visier an-tzaigt. Und in das corpus Sol er Sandt Andreen in die mitten, Sanndt Johanns gotztauffer zu der gerechten und sandt Johanns ewangelistn zu der Tenckn sehen steend mit den pildwerchen dartzu dienend Sneiden und Inwendig in den Flugein sol geschnitn sein der Heyligen leben wye die Visier innhalt, Dann außwendig sollen die flugein mit pildungen und figurn gemalt sein. Ob sich in künftig zeit zutrueg das dem gemeltn Maister Ulrich mer pilder zu Sneiden antzaigt werden die sol er alsdann auch machen. Er sol auch solch Tafel und werch Rein Sauber und werchlich machen und von dato diser Spantzetl ynner den nachstkunfftign drithalben Jarn verfertign Hye auffsetzn und antwurten und sonderlich mit geding das die selb Tafel auch berait sey So maister Veit sein tafl von Nürnberg verfertigt, das sy zu ainer Zeit mit ainander auffgesetzt und besieht mugen werden und solch werch und Tafel machen auff Syben hundert oder ungeverlich biß in Achthundert Reinisch gulden, Doch so verr sich an der arbayt zutrueg und dem werch die notturfft erfordert das der obgemelt Maister Ulrich sein kunst und vleyß prawehen das die Tafl am gelt hoher gultig sein wurde, So dann die selb Tafel auffgesetzt und verfertigt ist und sich die von Swatz und Maister Ulrich selbs darumb nit vertragen möchten, Das dann yeder tayl zwen verstendig werchlewt oder annder dartzu geben und was als dann die vier erkennen, das dasselb werch mer wert sey, dann die obgeschriben Summa, das sol maister Ulrichn bezart werden doch in allwege das die selb Summa uber Tausent guldin Reinisch nit lauffen werde. Ob auch dieselben vier in Jerem erkennen erfunden, das solch werch und Tafel der Sybenhundert guldin nit wert war, So sol es aber besteen wye das die Vier erkennen, das sol Maister Ulrichn bezalt werden, dann die bezalung sol steen auch wye hernach volgt. Nemlichen yetzo in Anfang sollen dem bemelten maister Ulrichn hinder den obgemeltn herrn Abbt zu Sandt Jörgen und den wirdign Convent daselbs als sein porgen und selb gelter gelegt und geantwurt werden zwayhundert guldin und darnach albeg nach der gestalt der arbait So Jm not ist Sol Im zymlichn mer gelts hinder den Abbt und Convent gelegt werden, davon er dasselb gelt alltzeit enphahen mag und so er alsdann das werch auffgesetzt verfertigt und geantwurt hat, was sich dann in erkenntnuß der obgeschriben auch in Raytung bringen wirdet, das sol Jm zu ganntzer bezalung enntricht werden, was auch unkost der furhalben herein darauff gen virdet, das sol auch in die Raytung gelegt und dem Mayster Ulrichen bezalt werden. Solch geding arbait und werch hat Maister Ulrich zu verbringen und zu verfertign angenomen und zugesagt wye dise Spanzetl ausweist, das alles wie obsteet, zu warer urkhundt sind diß gedings zwo gleich lautend Spanzetln gemacht auß einander gesniten und yedem tail aine geantburt. Geschehen am Suntag vor Sandt Marie Magdalenentag der heiligen Junckfrawen tag nach Cristi gepurdt Im funfftzehn hundertistn Jare.[1]

K. v. Radinger, Ulrich Vaist, Bildschnitzer von Landsberg, Altbayerische Monatsschrift, München 1915, S. 1–8; nach: Erich Egg, Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 39.

 1. Da die Schwazer mißtrauisch waren, verlangten sie vom Meister eine Bürgschaft, die das nahe Kloster Georgenberg in der Höhe von 600 Gulden geleistet hat, weil Vaist für die dortige Marienkirche bereits 1474 einen Altar geliefert hatte und Georgenberg das Patronat über die Schwazer Kirche besaß [E. Egg, Kunst in Schwaz, Schwaz 1974, S. 53; Paumeister Raittung der Liebfrauenkirche Schwaz 1508, f. 153, und 1509, f. 32, 1510, f. 61, Pfarrarchiv Schwaz.] Der Meister seinerseits mußte dem Kloster seinen ganzen Besitz, ein Haus mit Barschaft, Silbergeschirr, Handwerkszeug, Bettgewand, Hausrat, Zinngeschirr und Kleidern, verpfänden. Da Ulrich Vaist zum vereinbarten Termin 1503 den Altar nicht ablieferte, kam er in große Schwierigkeiten, wurde über Ersuchen der Schwazer sogar längere Zeit in Haft gehalten und mußte den Fortgang der Arbeiten durch zwei bestellte Männer wöchentlich kontrollieren lassen. Sogar König Maximilian I. und Herzog Albrecht von Bayern wurden von den erzürnten Schwazern um Intervention bemüht, und der Bildhauer erhielt zur Verhandlung in Schwaz 1508 freies Geleit. Die Arbeit zog sich noch lange hin, erst 1518 wurde der Altar geweiht [Kirchpropst-Raittung der Liebfrauenkirche Schwaz 1518 f. 10, Pfarrarchiv Schwaz.]. (Egg, Erich: Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 39 f.)

1503, 19. August

Quittung von Veit Stoß für den nördlichen Hochaltar an die Schwazer Kirchengemeinde

Ich Veit Stoss, Bildschniczer, Burger zu Nueremberg, Bekenn mit disem offenn Briefe für mich vnd für all mein Erben, daz mir der fursichtig vnd weys Lienhardt Steyrer, derzeit Pawmaister vnser lieben frawen gotshaus vnd kirchen zu Swacz an stat der herren vnd ganzen gemain daselbs zu Swacz, bar vnd berait ausgericht vnd bezalt hat, Benentlichen: aindlefhundert vnd Sechsundsechzig Reinisch guldin alles gueter werung für daz werch vnd Tafel, so ich auf vnnser frawen kor altar in derselben kirche gemacht vnd aufgeseczt hab vnd waz darynn beruert, der mich dann darumb vnd für alle ansprach, so ich desshalben zuhaben vermeint hab, ganz wol benugt, rueff mich der gewert, schon aussgericht vnd bezalt sein zu rechter zeit an alln meinen schaden vnd abgang. Ich obgemelter Veyt Stoss sag auch darauf für mich vnd all mein Erben den gedachten Lienhart Steyrer als pawmaister an stat der Herrn auch der Kirchpräst der berurten vnser frawen kirche vnd der ganczen gemain zu Swacz oder wer desshalben zu quittiren notdurftig ist vnd für all jr Erben vnd nachkommen obgeschriebner Summa gelcz zu ganczer bezalung des angezaigten werchs vnd Tafel vnd aller anvordrung waz darynn berürt nicht ausgenomen gancz quit frey und ledig vnd los, jn auch solcher bezalung sondern danck sage; alles treulich angeuerde. Des zu warer urkundt han ich den fürsichtigen vnd weysen Hannsen Vichhauser zu Swacz mit vleys erpeten, daz er sein ynsigl zu ende diser schrift an dise quittung hierunder hat thun drucken, dochjmvnd sein erben an schaden. Zewgen meiner pete vmb daz jnsigel synd: die erbarn Michel Enndlich, Fridrich Kaser, Linhart Talhaymer vnd Hanns Schmidl daselbs. Beschehn an Freytag nach vnser lieben Frawentag assumptionis anno dominjetc im dritten Jare.[1]

C. Fischnaler, C.: Ein verschollenes Altarwerk des Veit Stoß, Ferdinandeums-Zeitschrift, Innsbruck 1896, S. 215-218. Nach: Erich Egg, Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 40 f.

 1. Wenn von diesem Altar auch der Vertrag nicht mehr erhalten ist, so war darin doch, wie bei den meisten Gedingen, festgelegt worden, daß Fachleute das fertige Werk zu besichtigen haben, ob es gemäß dem Entwurf gemacht sei und dem Wert entspreche. Am 19. August 1503 zahlten die Schwazer „der küniglichen Majestet Maler von Ysprugkh, das er dy taffel auf unser lieben frauen peschaut hat“ sechs Pfund. Es handelte sich um den Hofmaler König Maximilians I., Jörg Kölderer. Aber auch „maister Veitn stoss piltschnitzer, der die taffel auf unser chirch hat aufgesetzt“, erhielt für Zehrung und Verpflegung seines Rosses beim Wirt Andre Achorner 4 Gulden und 42 Kreuzer vergütet [Paumeister Raitungen 1503/05, f. 162, 166, Pfarrarchiv Schwaz.]. (Egg, Erich: Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 41.)

Solothurn

1504

Bernhard Burenfind[1] wird dazu verpflichtet, die Tafelbilder für Zofingen in Solothurn anzufertigen

Und dem nach [die von Safenwil] die taflen und die bild ze schnetzen gon Zofingen verdingt, das wir nit dulden, sunder wellen, sollich bild in unser statt Soloturn durch unsern bildhower, der dess ein guter berumpter meister ist, geschnitten werd, so ist wider unser beger an dich, du wellest dich mit den unsern von Savenwil gon Zofingen zu dem moler oder bildschnitzer, dem das verding bescheen ist, verfügen und dasselbe verding luter abstellen und doran sin, damit die bild in unser statt, als vorstat, gemacht werden.

ANMERKUNG AM RAND:

Das verding gegen dem moler loßen wir, wie das bescheen ist, beston, doch das die bild by uns gehowen werden.[2]

Denkw. Sachen XVII, fol. 161 f. Solothurn an Heinrich Hüniker, Vogt zu Gösgen, z. 10. Januar 1504. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 168.

 1. Am 18. Nov. 1504 erwirbt er ein Haus in Solothurn: "Wir der schultheß und rat zu Solothurn tund kundt …, das wir … verkouft und zu koufen geben haben … dem erbren, unsrem heben getruwen burger, meister Bernhart Purenfindt, dem bildtschnitzer, so im selbs und allen sinen erben von uns also gekouft hat das hus, hofstatt und geseß in unser statt Soloturn an der Gurtzelen gaßen, zu der obern siten an wilendt unsers lieben getruwen burgers und ratzfrund Heinrich Zieglers seligen und zu der undren siten an Kathrinen Salminen …, wittwen husern gelegen …, für fry, lidig, eygen." (Kaufpreis 30 Gulden. Den auf dem Haus ruhenden Zins und Abgabe an das St. Ursenstift löst der Bildhauer 1517 mit 15 ½ lb ab, die ihm abgezogen werden „am verdingt des gestuls im chor zu siner zit“; Luzern, Staatsarchiv, Schwarzes Buch des Klosters St. Urban, 4b, fol. 192, z. 18. Nov. 1504; u. fol. 193, z. Freitag vor Gregor 1517. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II., Stuttgart 1936, S. 168 f.). 1520 übergibt Bernhard Burenfind sein Haus an die Herren von St. Urban: "Ich Hans Stölli, Schultheiß zu Solothurn tun kundt mit disem brief, das hut … erschinen sind der erber meister Bernhart Pürenfindt, der bildhower, burger und geseßen hie zu Solothurn an einem und der wirdig andechtig her Walthert, schaffner des gotzhuses zu Sant Urban, dem andren teil, und ließ also der genant meister Bernhart durch den furnemen wisen Niclausen Ochsenbein, venner und des ratz, sinem erloupten fursprechen offnen und dartun, nach dem und er dan sich selbs und Katharin, sin eeliche husfrowen zu den erwirdigen geistlichen herren apt und convent des gotzhuses zu Sant Urban sin lebenlang verpfrundt und verpflicht hette, ingestalten, dass er den bemelten herren von Sant Urban sin seßhuse hie zu Soloturn da gegen zu handen stellen und übergeben sollte, alles nach inhalt ir berednus und verkomnis briefen …, deshalb wer er des willes, den bemelten herren von Sant Urban sollich hus, wie er dan daselb von minen herren erkouft hette, zu handen ze stellen und nach der statt Solothurn rechte zu vertagen …; und also sollichs einhellenglich erkandt ward, so hab ich obgenanter richter im diß urkund mit minem anhangenden sigel verwart geben. (Luzern, Staatsarchiv, Schwarzes Buch des Klosters St. Urban, 4b, fol. 193, z. 29. Oktober 1520; Solothurn, Staatsarchiv, Copiae L/ll, fol. 553 f.; vgl. auch Anz. 2XXII, 267 f. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 171.); "Ein vertigung des huses, so meister Bernhart dem gottshus Sant Urban und des verdings der pfrund halb. Meister Bernharts furspräch Ochsenbein und herrn Walthers Suri." (Solothurn, Staatsarchiv, Ratsman., nr. 8, fol. 175, z. 1520. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. Stuttgart 1936, S. 172).
 2. Vermutlich ist hier der Bildhauer Jörg in Zofingen gemeint.

1509

Bernhard Burenfind wird für eine Arbeit an einem Zeitglockenturm entlohnt

Item V ß ußgeben XII lb meister Bernhart, dem bildhower, an sim malen am zitgloggen turn.

Sä. Rechn., z. 1509. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 169.

1512

Bernhard Burenfind wird für eine Altartafel im Chor von St. Andreas entlohnt

In vigilia S. Andree apostoli conduximus tabulam summi altaris faciendam discreto magistro Bernhardo pro trecentis LX lib.[1]

Solothurn, Protokoll des Ursenstift I (1505–1526), fol. 178, z. 29. November 1512. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 169.

 1. Anmerkung am Rand: „Nota. Altare in choro.“

1513

Bernhard Burenfind wird für ein Chorgestül entlohnt

Item ußgeben meister Bernhart, dem bildhower, uff das gestül im kor XXX lb.

Sä. Rechn., z. 1513. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 169.

Bernhard Burenfind wird für eine Figur der Hl. Anna entlohnt

Item dominus abbas dedit dem bildhuwer ze Soloturn um sant Annen pild II kronen.

Luzern, Staatsarchiv, Rechenbuch von St. Urban, nr. 495, fol. 11, z. 1513; vgl. auch Anz. f. schw. A. IC. XXIII (1890), 325. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 169.

1514

Bernhard Burenfind wird für eine Tafel entlohnt

Aber hand wir ußgeben meister Bernharten, dem bildhower, under allen molen uff sin verding der tafelen LXXVIII lb.

Solothurn, Staatsarchiv, Sä. Rechn., z. 1514. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 169.

Bernhard Burenfind wird für eine Arbeit an einem Turm entlohnt

Aber ußgeben III ß meister Bernharten und andern, so den man uff dem turn beschowet hand.

Bernhard Burenfind wird für eine Tafel entlohnt

Aber ußgeben meister Bernharten XXXII lb uff die tafenlen.

Solothurn, Staatsarchiv, Sä. Rechn., z. 1514. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 169.

Bernhard Burenfind wird für eine Arbeit in Burgrain entlohnt

Item dominus abbas dedit meister Bernharten, dem bildhower, III gl in gold uff die bild gan Burgkrein.

Luzern, Staatsarchiv, St. Urban, Rechn., z. 1514. Burgrain im Kanton Luzern. Name u. Datum unrichtig im Anz. f. schw. A. K., 1. c, 325. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 169.

1515

Bernhard Burenfind erhält drei Pfund

Item[1] hat im[2] geben bin meister Bernhart, dem pildhuwer, III lb.

Luzern, Staatsarchiv, St. Urban, Rechn., fol. 38, z. 1515. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 169.

 1. Bruder Walter.
 2. Dem Schloßer Lienhart von Solothurn.

1515/16

Bernhard Burenfind wird für ein Werk entlohnt

Item so hand wir geben meister Bernharten, dem bildhower, uff sin verding und werck LXXXI lb.

Solothurn, Staatsarchiv, Sä. Rechn., z. 1515/16. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 169.

1516

Vertrag zwischen dem Ursenstift und Bernhard Burenfind für ein Chorgestül

Zu wussen und offenbar sie mencklichem mit diser beyelschrift, das uff hüt sant Johannsen und Paulis, der heiligen marterer tag im jar nach Christi unsers lieben herrn geburt gezalt tusend funfhundert und sechtzechen jar zwuschen den erwurdigen und andächtigen herren probst und cappitel der stift sant Ursen zu Solotorn eins und meistern Bernharten, dem bildhower, burgern und gesässen daselb zu Solotorn, mit rat und bywesen miner herren hienach genampt ein abredung und verding beschechen und beschlossen wie dann harnach.

Dem ist also und namlichen, so sol der genant meister Bernhart in dem chor obbemelter stiftkilchen sant Urssen machen und uffrichten ein zwyfach gestül von gutem eychinem und dürren holtz an des jetzigen alten gestüls statt, mit so vil ständen und in söllicher form, wie dann das werck nach grosse und sinem begriff erliden, und zu sitzen, ouch zu stand, aller fugklichost und geschicktost sin mag. Denne sol er machen an jedem gantzen stand ein brustbild ob dem houpt von lindinem holtz, in das eychin gesetz, namlich an den ständen ob den stägen die zwölf botten, an den andern die pr[o]pheten; es sol ouch ob den standen ein gantzer laden mit possenwerck gan nach anzoig der visierung von gutem lindonem holtz. Das gestül ob den stägen sol ouch hinden gantz und oben sin nach ußtruck jetzbemelter visierung. Denne so[l] er machen zu jetwäder tür by den stägen ein hüpsch türgestell mit iren türen, wie dan dasselb durch die visierung begriffen ist; und die länen an beyden stägen sollen ouch nach inhalt der visierung ußgewercket und dur[ch]sichtig sin.

Furer so sol er machen ein preßbiterium, gela[n]t an die wand, einer zimlichen höche, rotond mit einem krantz zu rang darumb und zu obrest mit einem possen. Zuletst sol er machen enmitten in dem kor ein zweyfach pulpbrett, umbgand, zimlicher höche und grösse und einem schafft, und söllichs alles zu dem aller komlichosten zu singen und zu läsen, nach sinem besten vermögen und in guten truwen.

Dargegen sollen im aber die obgedachten herren probst und cappitel ußrichten und geben sechshundert pfund der müntz und werschaft hie zu Solotorn loiffig, deßglichen drissig und funf mütt korn, und namlichen, wann er das werck anfacht, achtzig pfund, demnach all fronvasten fünfzig pfund, biß zu gantzer entrichtung der summ sechshundert pfund obbemelt, daby das korn, so er deß je zu zytten notturftig wurdt, alle diewil und er an dem werck ist; dann wo er darvon liesse und abstünde, ist man im nützit schuldig noch pflichtig. Ob ouch das werck vor ußgang der zylen zu end und vollzug gebracht wurde, sol im nitdesterminder die zugesagte summ, sovil dero noch ußständig wäre, gelangen und bezalt werden. Es ist ouch beredt, das min herren der stift alles schmidtwerck, zu söllichem gestül notwändig, machen lassen und darumb ußrichtung tun sollen, an des obberürten meistern Bernharten kosten und engeltnuß. Daby so sol dem selben meistern Bernharten gevolgen und zustän das alt gestül und er dagegen pflichtig sin, dasselb abzubrechen und das nüw uffzesetzen in sinem kosten, doch das söllichs nit anders dann zu kilchen oder in das für verwandt und gebracht werde.

Es ist darby abgeredt: ob sich bege[b], das der vilgedacht meister Bernhart vor vollzüchung des wercks mit tod abgienge, das gott wände, und aber sovil enpfangen hätte, da durch mit dem ubrigen, so min herren von der stift zetund beliben, söllich werck nit geendot möchte werden, das alldann sin erben schuldig sin sollen, ersatzung ze tund, als sich biderber unpartigischer lutten erkandtnuß nach wurdt gebüren. Und hiemit so sol der gedacht meister Bernhart sollichs verdings und gestüls halb wol bezalt, ußgericht und benügig sin und über sölliche zugesagte summ verrer dehein beßrung vordren, noch die berürten herren probst und capitel im eyniche zetund schuldig oder pflichtig sin, sunder si zu beyder sydt hieby beliben, dem so hie obstat geleben und gnug thun, uff recht und ane gevärd. Und sind min herren, so sölliche abredung haben geholfen tun, von den partyen darzu beruft, hie by gewäsen die frommen, ersamen wysen Danyel Babenberg, schulthes, Benedict Hugi der älter, buwherr, Ulrich Koüffer, seckelmeister, Benedict Hugi der junger, venner, Hans Stölli, altvenner, Ulrich Suren, seckelmeister, Ulrich Tägenscher, all der raten zu Solotorn. Beschechen uff jar und tag wie obstat.

L. c, Copiae der Urkunden 1/9, fol. 100f., z. 26. Juni 1516. „Beyelschrift: Stift, m[eister] Bernhart, gestül." Vgl. auch Anz. f. schw. A. K. 2XXII (1920), 263 f. (H. Morgenthaler). Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 169–171.

1517

Bernhard Burenfind wird für eine Arbeit entlohnt

Wir hand geben meister Bernharten, dem bildhower, uff sin verding XVI lb XIIII ß.

Sä. Rechn., z. 1517. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 171.

Aufforderung an Bernhard Burenfind bezüglich des Chorgestüls im Berner Münster nach Bern zu kommen

An meister Bernharten, den bildhower, har zu minen hern zu komen.

Bern, Staatsarchiv, Ratsman. 175, fol. 27, z. 16. Oktober 1517. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 256.

1518

Bernhard Burenfind wird für eine Arbeit enlohnt

Item meister Bernharten, dem bildhower, hand wir geben uff sine werck und verding XX lb.

Sä. Rechn., z. 1518. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 171.

Teilzahlungen an Bernhard Burenfind für das Chorgestül im Berner Münster

Denne meister Bernhart, dem bildhower zu Soloturn, fur angeben des holtzes zu dem gestül in dem chor, ouch es hat geholfen houwen, fur sin arbeit zu einem rock IX lb und dartzu II kronen geschänckt, tut alles XIIII lb und XVII ß IIII &.

Sä. R., z. 1518II. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 256.

1519

Aufforderung an Bernhard Burenfind bezüglich der Arbeit am Chorgestül des Berner Münsters nach Bern zu kommen

An meister Bernharten, har uff ze komen und die eichen anzugeben zu sägen.

Ratsman. 183, fol. 47, z. 26. Oktober 1519. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 256.

Bernhard Burenfind wird für eine Tafel entlohnt

Aber geben meister Bernharten, dem bildhower, so im min herrn schuldig an der taflen bliben sind, X lb.

Sä. Rechn., z. 1519. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 171.

Nachricht über Zahlungen zwischen Frantz Katzmeyer, dem Knecht Bernhard Burenfinds, und Bastian Benthelin

Meister Bernharts knecht, Frantz Katzmeyer gegen Bastian Benthelin 1 blutruns. Und Bastian Benthelin gegen im 1 fräfen, tut X ß.

Solothurn, Ratsman., nr. 8, fol. 8, z. 1619; ebenso nr. 9, fol. 242. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 171.

Bernhard Burenfind wird für eine Arbeit entlohnt

Aber um ein venster meister Bernharten, dem bildhower, V lb.

Solothurn, Sä. Rechn., z. 1519. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 171.

Erwähnung des Hauses von Bernhard Burenfind

Hus an der Gurzellengaßen, zwuschen meister Bernharden, des bildhowers und des hafners husern gelegen.

Solothurn, Ratsman., nr. 8, fol. 34, z. 1519. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 171.

1521

Bernhard Burenfind wird für diverse Arbeiten entlohnt

Aber geben meister Bernharten, dem bildhower, für alle sin ansprach siner wercken und verdingen XXIIII lb.

Solothurn, Sä. Rechn., z. 1521. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 172.

Bernhard Burenfind wird für Bilder in St. Ursen entlohnt

Item so hand wir geben meister Bernharten, dem bildhower, von sant Ursen spil die bilder zu machen VI lb.

Solothurn, Sä. Rechn., z. 1521. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 172.

Die Stadt Solothurn erlässt Bernhard Burenfind aufgrund der von ihm für die Stadt ausgeführten Arbeiten die Schulden für sein Haus

Wir schultheß und rat zu Soloturn tund kund … mit disem brief, als wir dan vergangner jaren dem erberen unserm getruwen lieben burger, meister Bernharten Purenfind, dem bildhower, ein unser hus und hofstatt in unser statt Solotern an der Gurtzelen gaßen gelegen umb dryssig guldin … verkouft haben, inhalt des koufbriefs under unserm insigel uffgericht, und dem vermelten meister Bernharten uberantwurt, deshalb verjechen wir, das der berürt meister Bernhart uns gedachter dryssig [guldin] mit etlichen wercken und stucken, die er uns dan zu unser statt handen gemacht, erberlich und also bezalt, das wir darumb von im gut, volkomen benugen haben.[1]

Luzern, Staatsarchiv, Schwarzes Buch des Klosters St. Urban, 4b, fol. 193, z. 17. Mai 1521; Solothurn, Staatsarchiv, Copiae M/12, fol. 106; vgl. auch Anzeiger, 1. c., 269. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 172.

 1. Er zieht wohl damals mit seiner Frau nach St. Urban und beschließt als Pfründner im dortigen Kloster sein Leben.

1529

Zahlung an Albrecht von Nürnberg in Bern bezüglich eines Brunnenstocks

An meistern Albrechten, den bildhower zu Bern, das er den stock mache umb die XIIII krönen, wie er sich erbotten.

Solothurn, Staatsarchiv, Ratsman., nr. 8, nr. 17, fol. 363, z. 23. Juli 1529. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 172.

1530

Teilzahlungen an Albrecht von Nürnberg in Bern für die Arbeit an einem Brunnenstock

Ußgäben dem bildhower zu Bern uff das bild zum brunnenstock VI lb.

Sä. Rechn., z. 1530. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 172.

Ußgäben dem bildhower zu Bern umb das bild, so uff den brunnenstock gehört XVIII lb.

Sä. Rechn., z. 1530. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 172.

1531

Albrecht von Nürnberg in Bern wird für eine Arbeit am Fischbrunnen entlohnt

Aber ußgäben von dem stein von Bern ze füren, so zum Fischbrunnen hört, II 1b X ß X 8.

Sä. Rechn., z. 1531. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 172.

Teilzahlung an Albrecht von Nürnberg in Bern für die Arbeit an einem Brunnenstock

Ußgeben dem bildhower zu Bern uff das bild zum brunnenstock VI lb.[1]

Sä. Rechn., z. 1531. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, II. (Schweiz), Stuttgart 1936, S. 172.

 1. Noch weitere Beträge daselbst vermerkt.

’s-Hertogenbosch

1484, 17. März

Beleg für die Bezahlung von Henric die Borchgreve durch die Kirchenvorsteher

Henric die borchgreve goutsmyt Bourg[er] tot coelen heeft oepenbairlyc bekent als dat hij van gerit henric sanderss[oon] van oss en[de] claes Janss[oon] vand[er] stege[n] als kerckmeesters der fabrijken der kercke van s[in]te Jans evan[gelis]te in sh[er]togenbossche ontfange[n] heeft negen en[de] twentich marck silvers om die te verwercken aen dees cyborijen der fabrijke voirs[chreven] en[de] heeft dese also geloeft te leve[re]n der fabrijken voirs[chreven] tuss[en] dit en[de] meydach naestcomende na innehaude den contract daer op gemaict. Ende heeft voirt bekent die voirs[chreven] henric dat hij op zijnen loen des wercx voirs[chreven] vanden voirs[chreven] kerckmeest[re]n ont[fangen] heeft ter goede[n] Rekeninge die som[m]e van xxv Rijnsg[u]l[den] tstuck tot xx stuvers t[estes] Vlader[acken] ende Dachv[er]lies d[atum] sup[ra]

[Am Rand:]

vacant isti l[itter]es contractus ex ca[sua] alte[riu]s contractus de data xxvje junij an[n]o ... lxxxiiij prout in p[rae]sente libro Dirck die borchgreve ende meest[er] henric gijzels hebben geloeft als dat hij dat werck vand[en] voirs[chreven] Dirck die borchgreve en[de] meest[er] henric gijzels hebben geloeft als sculdn[er] principael onversceyd[en] op hen en[de] op alle[n] hen gueden, den voirs[chreven] gerit sanders tot behoeff der fabrijken voirs[chreven] als dat die voirs[chreven] henric die borchgreve, dat voirs[chreven] werck vanden cyboryen der selver fabrijke also wael en[de] getrouwelijc levere[n] zal na innehauden des voirs[chreven] contracts tuss[en] dit en[de] mey dach voirs[chreven] Ende of bijden voirs[chreven] henr[ic] die borchgreve dair Ennich gebreck inne waer, dat die voirs[chreven] dirck die borchgreve en[de] meest[er] henric gijzels als dan selver dair voir innestaen zullen als vand[en] leveringe der cyborijen voirs[chreven] sonder droch oft argelist t[estes] d[atum] s[upra] d[ic]tus henric die borchgreve aurifaber pro[misi]t super o[mnia] et habenda Theodorici die borchgreve et magistri henr[ici] gijzels et eorum bona de pretactis promissionibus atque damnos ... servare. T[estes] d[atum] s[upra] Et fiat in theu[toni]co cum narratione facti ut in forma

’s-Hertogenbosch, Stadtarchiv, Bosch Protocol 1253, folio 244. Nach: Liesbeth M. Helmus, Drie contracten met zilversmeden, in: In Buscoducis. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch, Bd. 2, hg. von A. M. Koldeweij, Maarssen etc. 1990, S. 478.

1484, 26. Juni

Auftrag der Kirchenvorsteher von Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch an Henrick die Borchgreve zur Anfertigung einer Monstranz nach dem Entwurf von Meister Alart du Hamel

Meest[er] marten van Rode Symon van gheel Gerit sanders en[de] claes janss[oon] vand[er] Stegen als meesters vand[en] fabrijken der kercken van sunte jans evan[gelis]te bynnen der stad van sh[er]genbossche ter eenre, ende henric die orchgreve geritss[oon] die goutsmyt Bourger tzo coelen ter ander zijde (zijn te same[n] mynly) hebben oopenbairlijc bekent, als dat zij gader mynlijc overcomen van enen contract en[de] voerwarde in forme en[de] manie[re]n hier nae volgen[de]. Item ind[en] ierste. Soe heeft die voirs[chreven] henric die borchgreve vand[en] voirs[chreven] fabrijcmeesters ind[en] name d[er] selve fabrijke aengenomen en[de] alhier Aenneempt te makene, wael en[de] loffbaerlijc een monstra[n]cie oft cyborye. Naden patroone, dat meest[er] Alart die meest[er] vand[en] warck van sunte jans, dair op ontworpen heeft, en[de] noch voirt volmaken zal mette beeiden etc, tussen dit en[de] den hoochtij van S[in]t[e] Jans zijnre geboorte naestcomen[de]. Ende welke monstrancie voors[chreven] wegen zal vijff ende vijftich marck zilvers Troys gewicht en[de] daer boven niet. Behoudelijc dat oft alsou gebourd bijd[en] uutdrag[en] des wercx voirs[chreven] daetz daer boven wooch, tot tween marken toe en[de] niet hoger. Soe sullen die fabrijcmeesters den voirs[chreven] henric genoch doene als van dien tween marken zilvers, mar als vand[en] werckloon der selv[er] tween marken zilvers, dair en zal die meest[er] niets af hebben. Item ist noch voirw[er]de als dat die voirs[chreven] henric die borchgreve sal sculd[ich] we zen, dit stuck wercx bynnen den voirs[chreven] tijde te leveren bynnen des[en] stad van d[en] bossche op zijns zelfs coste anxte en[de] avontuer. Item ist noch voirwairde, dat die voirs[chreven] henr[ic] sculd[ich] zal zijn, dat voirs[chreven] stuck wercx, also loffbairlijc te leveren van gued[en] werck zilver, also guet, en[de] alsoe zwaer, als die fabrijcmeesters hem dair toe leveren zullen. Item die voirs[chreven] henric kent hier op ontfange[n] te hebben[e] .xxix. marck zilvers troys gewichs. En[de] dair toe xxv Rijnsg[u]l[den] den gulden gerekent op xx stuvers den stuver tot drien g[ro]t[en] brabants op zijn Arbeytsloon ter goeden rekeningh. Item ist voirt voirwarde als dat die fabrijcmeesters den voirs[chreven] Henr[ic] die borchgreve oft Dircke die borchgreve zijnen neve tot zijns behoeff, en[de] in zijne[n] name leveren zullen bynnen des[en] stad datz es te wete[n] xiij marck zilvers gewichs voirs[chreven] tussen dit en[de] bamisse naestcomen[de] en[de] des gelijx oeck xiij marck zilvers gewichs voirs[chreven] voir korssmisse dair naest volgende. Item ist voirt voirwarde Soe wanneer dat den voirs[chreven] werck also lofbairlijc zal zijn volwracht, Soe zullen hem die fabrijcmeesters sculdich zijn te betalen als voir zijnen loen en[de] arbeyt dat es te wete[n] van elken marck tot vijff en[de] vijftich marken toe vier Rijnsgul[den] vand[en] prijze voirs[chreven], En[de] voer tselver loen soe zal hij dat werck voirs[chreven] sculdich zijn te vergulden ende die fabrijcmeesters zullen hem tgout dair toe leve[re]n. Ende of den voirs[chreven] henric byn nen myddelen tijde iet van node waer, meer penningen te heb[be]n op zijn loen voirs[chreven] Soe zullen hem die fabrijcmeesters of zijs vermoeg[en] dair inne geriefflijc wezen. Ende noch ist voirwairde en[de] bespreck in desen, Als dat alsullcen contract en[de] voirwarde als tus[sen] die voirs[chreven] partijen, tande[re]n tijde gebeurt en dat es te wetene den xvijen dach der maent martij anno domini etc lxxxiij hyer mede doot en[de] niet zijn zal. En[de] datmen dat roye[re]n ende doirslaen zal. En[de] v[oir]s[chreven] aldus gesciet wezen[de] Soe hebben die voirs[chreven] partijen te wete[n] die fabrijcmeest[er]s op v[er]bijntenisse vanden voirs[chreven] fabrijken gueden en[de] die voirs[chreven] henric die borchgreve ende met hem dirck die borchgreve zijn[en] neve onversceid[en] op hen end[e] op alle[n] hen gued[en] nu hebben[de] ende namaels v[er]crijgen[de] die een den ander[en]. Als dat zij alle die punte en[de] voirward[en] gelijc die boven bescr[even] staen vast houden, getruwelijc doen en[de] metten werck volbrengen zulle[n] bij also oft aend[en] voirs[chreven] henr[ic] die borchgreve in desen tzijnen zijde, ennich gebreck waer, dat dirck die borchgreve voirs[chreven] dair voer inne staen zal, en[de] alle dinge sond[er] droch oft argelist. Testes Brecht et Monix datum xxvj junij.

’s-Hertogenbosch, Stadtarchiv, Bosch Protocol 1253, folio 303v–304r. De tekst tussen ronde haken is in het Bosch Protocol doorgehaald. Nach: Liesbeth M. Helmus, Drie contracten met zilversmeden, in: In Buscoducis. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch, Bd. 2, hg. von A. M. Koldeweij, Maarssen etc. 1990, S. 479f.

1484, 26. Juni

Bürgschaft von Meister Henric Giijzel für Henrick die Borchgreve

Meester henric gijzels, heeft geloeft als sculd[er] principael op he[m] en[de] op alle[n] zijn gued[en] nu hebben[de] en[de] v[er]krijgende my franck tot behoef der voirs[chreven] fabrijke ind[en] gevalle oft ind[ien] voirs[chreven] henric die borchgreve in e[n]nich gebreck vyele, te zijnre zijde, dat die voirs[chreven] meester ... en henr[ic] gijzels dair voir inne staen sal na forme en[de] maniere voirs[chreven] en[de] al sond[er] droch oft argelyst, etc.

[Am Rand:]

iste duo contractus non s[ol] v[erit] ad[hu]c p[er] acte die voirs[chreven] henric die (voirs[chreven]) borchgreve promisit super o[mni]a et habenda Item Theo[dori]cus die borchgreve et magister henric gijzels et eorum bona de et a pretactis promissionibus Atque dampnis servare etc.

’s-Hertogenbosch, Stadtarchiv, Bosch Protocol 1253, folio 303v–304r. De tekst tussen ronde haken is in het Bosch Protocol doorgehaald. Nach: Liesbeth M. Helmus, Drie contracten met zilversmeden, in: In Buscoducis. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch, Bd. 2, hg. von A. M. Koldeweij, Maarssen etc. 1990, S. 480.

1485, 19. Juli

Beleg für die Bezahlung von Henric die Borchgreve durch die Kirchenvorsteher

Henric die borchgreve goutsmet Bourg[er] tzo coele[n] heeft oepenbairlijc bekent Als dat hij vand[en] kerckmeesters der fabrijke van S[in]te Jans bynnen des stad ontfangen heeft opt dwercke vand[en] nuwer cyboryen etc. vijff ende vijftich marck zilvers. En[de] dare toe opt punte va[n] zijnen loen der cyborye van vijf ende tseventich Rijnsg[u]l[den] den guld[en] tot xx stuvers dair mede inne gerekent en[de] begrepen dat verste ontfanck dat was te wete[n] xxix marck zilvers en[de] xxv Rij[ns]guld[en]. En[de] die welke leveringe En[de] betalinge voirs[chreven] die voirs[chreven] kerckmeeste[rs] sculd[ich] waere[n] den voirs[chreven] henric te doene na innehaude den contract in scepen[en] brieve[n] vand[en] bosch dair op gemaict. Scelden[de] dair aff quijt die voirs[chreven] kerckmeest[er]s en[de] alle andere des quijtan[cie] behoeven[de] T[estes] Borch[greve] ende Hubertus den xix july.

’s-Hertogenbosch, Stadtarchiv, Bosch Protocol 1254, folio 104. Nach: Liesbeth M. Helmus, Drie contracten met zilversmeden, in: In Buscoducis. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch, Bd. 2, hg. von A. M. Koldeweij, Maarssen etc. 1990, S. 480.

St. Gallen

1522

Wie min gnediger herr die tafel im münster uff Sant Gallen altar verdinget hat.

Zu wissen und kunt sige mengklichen mit disem zedel, dz der liochwirdig furst und her, her Franciscus, abt zu Sant Gallen min gnediger her dem ersamen kunstrichen meister Cristan Bocksdorf von Costentz die tafel in Sant Gallen münster uf Sant Gallen altar zu fassen verdingt hat, in wiss und inass, wie hernach von artickel zu artickel verschriben stat.

Item zum aller ersten, so sol bemelter meister Cristan bis uff Galli ongefarlichen mit siner hushab haruff von Costentz.[1] und in das hus unden im hof, das man nempt der Beltz, ziechen, das im dann min gnediger her, wie es ietzo ist, zu ainer herberg bis zu usstrag der fassung und uffstellung der tafel verordnot hat und darin die arbait vollbringen. Item er sol gut geschickt gsellen haben, die sich uff das vergulden und malen wol verstandint und des bericht sigind. Item es sollen all farben, die dann zur arbait gehören und nodturftig sind, von guten oelfarben sin und sunst kain andre farb bruchen; und dann zum vergulden sol er kain ander dann gut luter tugkaten gold nemen und bruchen.

Item der sarch sol gemacht werden, nemlichen das die bild darinn, die da geschnitten sind, vornen und nebent und hinden im sarch, die mentel, lcutten und barett und die usswendigen klaider, sollen all guldin werden und die ruggwand liinter den bildern und gespreng, och steb und boßenment hinden und vornen alles vergult, und soll ouch die ruggwand im grund schniden, hinden und nebent den bildern und die (= den) röckli hin und her ain guldins blömly in das gewand machen von schönen ferbli. Item die gewelb im sarch, hinden und vorna, die gewelb bögli sond guldin sin und der himel guot blaw und guldin Sternen darin; desglichen die blatt hinten und vornen sond och guldin sin, und die kela blaw, und der beschluss des sarchs sol von oelfarw gemalet werden uff das allerbest von materia, wie dann obgemelter min gnediger her im die angeben wirt.

Item es sollend och die bild im corpus bliben, wie die sind, es were dann, das etwa di ferbli werent geschennt, diselbigen sol man widerumb bessern nach der notturft.

Item die ruggwand hinter und nebent den bilden im corpus: der bild sol alles im grund geschnitten und vergult werden, desglichen der Ihesse unden im Schemel im corpus mit sampt den propheten, och dem rebloub stama, die gespreng vor den bilden im corpus, die wienechten sampt den vier profeta brustbild und das gespreng ob der wienechten, die holkelen nebent den hailgen dry küng und die vier bildli mitsampt den steb, och dem körli, capptel und possament, das alles sol und zum besten vergult werden.

Item die zwen flügel an der tafel söllen also gefasset werden mitnamen die zechen materia, die darin geschnitten sind; och alle bilder söllen nach dem allerbesten von gutem gold und farben, och anders, das die notturft aischt und ervordert, desglichen die gespreng in flügeln, och die flügel und fassa, sol alles vergult werden mitsampt den steben, possamennlin und die listen, innen und ussen der flüglen, da sol der maister die von ainer schönen ölfarb anstrichen und dann daruff stentzilieren von ainer weltschen listen; innen und ussen der flügeln sollen zechen materia von allen farben gemalet werden, wie dann min gnediger her die haben wil und im, dem maister, zu malen angipt. Item die zwen wappner nebenthalb der tafel sollen versilbert werden, der harnist und die glaich mit gold rittermäßig vergült, des glichen die har och guldin, und die syten hinder den weppner sol er och zieren nach dem besten und das kapptel under den weppner, och das korli darob sol er och etwa vil vergulden, was dann die notturft erfordert.

Witter so sol die ruggwand hinder der tafel, steb und gespreng, och das jüngst gericht, nämlichen der herrgot, Maria, Johannes, Sant Peter und dem engel, sol alles vergult werden die usser claidung. Er sol och hinden an die ruggwand von ölfarben ain legend oder histori nach gefallen und angaben mins gnedigen heren malen.

Item so sol der usszug also gefasset werden, nemlichen die bild alle im usszug: die mentel oder die usswendigen claidung sollen alle guldin sin, an allen bilden klain und groß, wie der usszug die begrift, und an allen koren, blatta und blömen, och all vigolen pössli daran, gestraeb und was dann lob ist; und all lobpossen und die vier runden stäb zwischend den vier bilder, mit namen Remachius, Constantius, Noggerus und Benedictus, sond all vergult werden, wie obstat, mit gutem gold; und all pfiler im usszug sond von ainer guten ölfarb angestrichen werden, wie dann den maister am allerbesten bedunckt sin und och am basten stat.

Der vermelt maister Cristan Bocksdorf sol och, die zit und wil er dise tafel fasset, one besonder gunst, wissen und erlouben des obgemelten mins gnedigen hern nichzit ze malen annemen, sonder solliche tafel fürdern, darmit und er die von nun crutz mitwuchen nechkunftig über ain jar uff crutz mitwuchen, sover es ienen gesin mag, widerumb in das münster uff stelle. Wa es aber uff die zit nit gsin mag, doch uff das längst darnach uff unser frowen tag im ougstmonat, und in dem allem truwlichen und wol arbaiten, des er lob und er hab.

Durumb und darfür, och umb und für erung, trinckgelt und alles anders, so git im m(in) gn. h(err) 1 M guldin an müntz Sant Galler werschaft, nemlichen 1c guldin angentz und dann und nach, je nach dem und sin gnad bedunekt, nach notturft der arbait und gestalt der sach; doch so mag m. gn. h. vierhundert guldin in behalten, bis das werch uffgestelt wirt, als dann so ist sin gnad, ob sich durch die maister erfindt, das er werschaft und nach lut des zedels die arbait gnugsamlichen gemacht hat, ime die hinus zu geben och schuldig. Actum uff sampstags vor Sant Frena der hailigen junckfrowen tag anno XVc XXII.

St. Gallen, Stiftsarch. A 99a fol. 123 f., z. 30. Aug. 1522. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. I. Bodenseegebiet, Stuttgart 1933, S. 24–26. H. Rott, in Oberrh. Kunst II, 41–43

Ex parte magistri Christophori pictoris capituli.

Als derselb vor capitel ernchynen ist, anzaigend wie das ime min gnediger herr abt von Sandt Gallen ain große arbait ze malen verdingt, die er auch ze erstatten angenomen hab und nun willens sye, sich an sollich ort zu verfügen, das er aber one urlob und wüsen ains capitels nit habe wollen tun, mit gar undertänigen pitt, ime gnedigclich ze erloben und, angesehen sein truwen ankerten flyß, auch das er die fabric des verdienten solds halb beschaiden bisher dann ander gehalten hab, ime furohin, so es zufalen komen Und die noturft erhaischen wurde, zu der fabric arbait wyter ze gebruchen, mit erbietung, sich allweg in sollichen diensten und arbait wie bishär geflißen und beschaidenlich ze halten, undertänigclich pittend, ine gnedigclich befohlen ze haben: Ist hierüber underred gehalten und sinem beger nach ime bewilgt, doch das er das, so noch lawt der abred ze malen schuldig ist, zu seiner zyt erstatte. Und ist im zugesagt, wann es sich begeben, das man etwas der fabric halb malen, ime sollich arbait werden ze laßen, sover anders er vorhanden und zur selben zyt zu förderlicher ußfierung sollicher arbait gerist sye, das dann er zu undertänigem danck angenomen hat.

StProt. Konst. Dk. nr. 7238 (1521–24) fol. 271, z. 24. Okt. 1522. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. I. Bodenseegebiet, Stuttgart 1933, S. 43.

 1. Weitere Nachrichten zu Christian und Christoph Bocksdorf(er): 1528 "Item druw pfund funfzehen schilling pfenig Cristoffel Bockstorf um ain fenster, das man den büchsenschützen zu Zürich geschenckt, och um 1 fisierung ains fensters ainem von Bern." (Sä. A. Rechn. z. 1528); 1534 "Item geraidt der 34 wochen mit maister Crist. Bogstorfen von den 12 monaten und stat zaichen am fisch marckt malen, tut XI ß V &.(Sä. A. R. z. 1534).Seit 1534 wohnt B. mietweise in dem Domherrenhof der heutigen Jolinnugaße nr. 7 (Brauerei Buck), in dem der Domherr Georg Sigismund von Hohenems von 1524–32 gehaust (Konst. Häuserb. II (1908), 432). 1534, Bockstorfer hat zu Jacoben Bagoltern clagt, er hab im stückwerck nach dem tagwan gemachet, des tags 1 ort begert; dann solt er nach dem stückwerck gmachet haben, werd sichs mer geloffen haben. Also hab er im bis an jungen zalt; so hab er im etlich fysierungen gemachet, dafür ain ort begert ußrichtung … Ist in der gütigkait herkannt, das er dem Bockstorfer bis morn abents 5 ß & für alle ansprachen solle geben." (Stadtgerichtsprot. 1534–39 (= W VI 18, 26), z. 24. März 1534). Bagolter war Inhaber einer großen Glaserwerkstatt und beschäftigte auch die Glasmaler Ludwig und Kaspar Stilhart."Item 4 ß dem Bockstorfer von zwayen meßen, zu den linwat bletter ze etzen." "Item sechs schilling pfenig m. Christan Bockstorfer, von den dryen gupfen brittlin ze etzen." "Item zechen schilling pfenig Christof Bockstorfer, von der ratstuben ze malint."; 1535 "Item sechs schilling pfenig Cristoferum Bockstorfer von vier roten tefelin in die ratstuben ze machunt." (Sä. A. R. zu 1534 und 1535). "Item geraidt der wochen mit maister Crista Bockstorfer von dryen uren uff dem schnetz thor ze malen, tut XV lb., zum Jahr 1535; 1543, "Ist die zunft niemands nichts schuldig dann allain Christoffel Bockstorf, dem alten 2 fl." Christ. Bockstorfer verläßt die Stadt Konstanz und siedelt nach Colmar i. E. und später nach Mülhausen über, wo er 1553 stirbt (Zunftrechnungen und Urbare 1500–1549 (Inventar 1549); Konst. Steuerb. zu 1544 und 45; im letztem Jahr beginnt sein Sohn Gallus zu steuern; siehe ferner H. Rott, in Oberrh. Kunst I, 30 f, II, 126 f, und in: ZGO 2 XLIII (1929) p. 69; nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. I. Bodenseegebiet, Stuttgart 1933, S. 40–44.

St. Leonhard in Passeier (Passeyer)

1486

Vertrag des Bildschnitzers Hans Klockher mit den Kirchpröpsten von St. Leonhard in Passeyer über die Errichtung einer Altartafel.

Khund und zu wissen sey getan allermenigklichen mit diser offen Spanzedelen, das durch den Edelen und Strenngen Ritter, Herren Degen Fuchsen von Fuchsperg, Gerichtsherrn inn Passeyr und obristen Vogt des Gotshawses Sand Leonharts Pfarrkirchen daselbs und Hannsen Walch auf Prantach als gewaltigen Kirchenbräbsts der bemelten Kirchen, Nigklasen Perenharten, Hainrichen Mülpacher und annder Nachpawren und Pfarrlewt ain Abred und Geding gemacht worden ist mit Maister Hannsen Klockher Pildschnitzer, Burger zu Brichsen: Allso das derselb Maister Hanns machen sol ain newe Tafel inn die obgenannte Sand Leonhartskirchen inn Khor auf den Fronalltar mit Namen. Unndten inn den Fuess mit geschniten Pilden die vierzehen Nothellfer, und oben inn dem Corpus unnsers lieben Herrn Gepurd mit sambt annderen Pilden und Auszügen oben darauff. Hierinn nit alles Notdurft zu verschreyben, sunder nach der Visierung darumben vorhanden angeben. Darauff berett worden ist, das der bemellt Maister Hanns sölich Tafel und Arbaitvolennden, vorbringen und aufsetzen sol inn drein Jaren nagstkünftig. Davon wir im geben nemlichen fünffhundert Guldein reinisch oder sovil Muennss Meraner Werung, derselben im drewhundert Guldein gefallen sollen inn den benannten drein Jaren alle Jar ainhundert Guldein ungeverlich. Und wann dann sölich Werch und Arbait in der bemelten Zeyt volbracht, aufgesetzt wirt und ist, so sol alsdann dieselb Arbait durch erber Lewtt so wir obgenante Vogt und Kirchenbräbst und Nachperschafft ains Tails und Maister Hanns am andern Tail darzu nemen und pitten sollen von den Stetten Meran und Stertzingen, die sölich Arbait versteen, wo wir uns selbs darumb nit verainen möchten und khunden; wer dann das werch nach dem geding an sein stat komen und des obgeschriben gelts fünfhundert guldein wer dt, das es dann dapey beleyb; ob es aber pesser und das daran sichper wäre, was alsdann die so dartzu genomen und gepeten werden, erkennen, das wir dem benannten maister Hannsen zu pesrung geben, des sollen sy gwalt haben und sölich pesrung mitsambt der übertewr der zwaier hundert guldein obberurt zu zylen und fristenzelegen zu bezalen das maister Hannsen nit zu lang und der obgeschriben kirchen nach jrem vermügen nit zu gehe sey zu erswingen angeuerde. Es sol auch maister Hanns machen lassen die eysnen pannt und sloss so zu solicher tafeln gehören, damit das werch versorgt sey; das sullen wir in sunderhait bezalen und auch die tafel in unser kostung füren und haimbringen, doch das maister Hanns, wann die tafel gefürt wirt die wagnuss habe, ob etwas präche dasselb widerumb in seiner kostung pesseren und machen. Er sol auch solich obgeschriben arbeit und werch verpurgen zuuolbringen nach gestalt der visierung obgemelt wie sich gepurt, als er sich auch selbs erpotenhat zutun; und wannjmgelt gegeben wirt, sol er quittungen darumben für und für geben, solich gelt empfangen haben, alles getreulich und angeuerde.

Mit Urkund zwo geleich Spanzedeln in ainem lawtt[1] yedem tail aine gegeben und verfertigt. Beschehen an sand Johannstag zu sunbenten. Anno etc. Octuagesimo sexto.[2]

Original-Chirograph im Tiroler Landesmuseum, Innsbruck, Urkunde 477; Transkription: J. Ladurner, Mitteilungen für christliche Kunst, Innsbruck 1866, Heft 6, S. S. 32–34; C. Fischnaler, Über einen alten Hochaltar für die St. Leonhardskirche in Passeier, in: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. 3. Folge, 41. Heft. 1897, S. 304–307; L. Schönach in: Kunstfreund 25, 1909, H. 8/12, S. 4; nach Fischnaler abgedruckt bei Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 117 f.; G. Scheffler, Hans Klocker. Beobachtungen zum Schnitzaltar der Pacherzeit in Südtirol, Innsbruck 1967 (Schlern-Schriften, 248), S. 119f.; nach Ladurner abgedruckt bei Erich Egg, Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 37 f.

 1. = mit gleichem Wortlaut.
 2. Er gibt die Darstellungen auf dem Altar an, beruft sich auf die Visierung, Termin ist drei Jahre, Preis 500 Gulden, zahlbar in mehreren Raten. Die Begutachtung erfolgt durch Fachleute der Städte Sterzing und Meran. Erstmals wird vom Meister eine Bürgschaft verlangt. Solche Begutachtungen vollendeter Werke durch Fachkollegen sind auch sonst damals üblich. Als das Grabmal Erzherzog Sigmunds in der Stiftskirche Stams 1480 vollendet war, erhielten sowohl der Bildhauer Hans Härder von Sterzing als auch der Maler Lorenz Weissmann von Hall mit drei Gesellen den Auftrag, „das grab zu beschauen“ [M. Mayer-Adlwang, Urkunden und Regesten aus dem Statthaltereiarchiv in Innsbruck, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen, Band XX, Wien 1899, Regesten 18512, 18590.]. 1501 ersuchte König Maximilian I. den Dompropst von Brixen, zwei der verständigsten und besten Meister unter den Malern von Brixen nach Innsbruck zu einer Begutachtung zu schicken. Der Maler Friedrich Pacher von Bruneck nahm an diesem Unternehmen teil und erhielt dafür 7 Gulden 1 Pfund als Zehrgeld [Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen, Band II, Wien 1884, Regesten 675, 679.]. 1504 beauftragte der König wieder den Maler Friedrich Pacher, mit zwei verständigen Meistern oder Gesellen nach Bozen zu kommen, um etliche „Gemäl und arbait“ auf Schloß Runkelstein zu bewerten. Damals befand sich in Bozen laut Aussage des dortigen Amtmannes kein „verständiger“ Meister [Detto, Regesten 736, 737.] (Erich Egg, Gotik in Tirol. Die Flügelaltäre, Innsbruck 1985, S. 38 f.)

1488

Hans Klocker bestätigt den Erhalt von 200 rheinischen Gulden für die Altartafel der Pfarrkirche zu St. Leonhard in Passeier.

Ich, Hanns Klockher, Pildschnitzer, gesessen zu Brichsen, bekenn mit disem offen Brief, das ich von dem erberen Hannsen Walch auff Pranntach als gewaltigen Kirchenbräbst Sannd Leonharts Pfarrkirchen inn Passeyr, inngenomen und in parem Gellt vormalen nach Lautt dreyer Quittung unnd auch auf hewtigen Tag empfanngen hab alles zu ainer Summen gerait und hierinn begriffen nemlichen zwayhunndert Gulldein Reinisch in Gold und Münnss, der ich mich volkomenlichen, gänntzlichen und gar nach meinem wolbenügen Rueff gewert sein an allen Abganngk und Schaden. Als von wegen des Werchs und Arbait ainer newen Tafeln, so ich inn die benannte Kirchen auff den Eronalltar machen unnd volbringen sol nach Lautt der Berednuss darumben beschehen. Der benannten Summ zwayhunndert Guldein sag ich für mich unnd all mein Erben den vorgenannten Kirchenbräbst und all sein Nachkomen anstat der vorgemellten Kirchen gänntzlichen und gar quitt, ledig und los, getreulichen und angeverde. Unnd des zu warer Urkhunnd, so hab ich vleyssigklichen gepeten den erberen weysen Hainrichen Mülpacher, gesessen inn Passeyr, das er sein aigen Innsigel durch meiner vleyssigen Bete willen, zu Ennde diser Geschafft gedrugkt hat. Darunndter ich mich verpundten hab bey meinen hanntgelobten Trewen an Aydesstat wider sein Innsigl nicht ze reden, doch im unnd seinen Erben an allen Schaden. Des sinndt Gezeugen aller obgeschribner Sachen unnd der Bete umb das Innsigel der ersame und gaistlich Herr Hanns Garhaimer, Pfarrer zu Sand Leonhart, auch die erberen unnd weysen Nigklas Perenhart, Georg Leytter, Gregori Schmid, Nigklas Frannckh Schneider, Oristan Plaichner Pader, alle inn Passeyr gesessen, unnd annder erber Lewt vil. Beschehen an dem heyligen Ostertag Anno domini etc. Octuagesimo octavo.

Innsbruck, Tiroler Landesmuseum, Urkunde 477. Nach: Gisela Scheffler, Hans Klocker. Beobachtungen zum Schnitzaltar der Pacherzeit in Südtirol, Innsbruck 1967 (Schlern-Schriften, 248), S. 120 f.

1490

Hans Klocker bestätigt den Erhalt von 16 rheinischen Gulden und 30 Kreuzern für die Altartafel der Pfarrkirche St. Leonhard in Passeier.

Ich, Hanns Klockher Pildschnitzer, Burger zu Brichsen, bekenn mit dem offen Brief, das ich von Hannsen Walch auf Prantach als gewaltigen Kirchbräbst Sand Leonharts Pfarrkirchen inn Passeyr, inngenomen hab sechzehen Guldein Reinisch und dreyssig Krewtzer als von wegen des newen Werchs und Tafeln, so ich inn die benannte Kirchen auf den Fronalltar gemacht und aufgesetzt hab. Darumben sag ich für mich und all mein Erben den bemelten Kirchbräbst anstat der vorgenannten Kirchen und all sein Nachkomen quitt, ledig und los. Mit Urkhund diser Quittung, geben unndter meinem aigen fürgedruckhtem Petschafft. Beschehen an Sand Johanns und Sand Pauls der Weterherren Tag. Anno domini eto. Nonagesimo.

Innsbruck, Tiroler Landesmuseum, Urkunde 477 (Siegel des Ausstellers, aufgedrückt zwischen Papier; im Wappenschild drei Malerschildchen mit Initialen H K darüber). Nach: G. Scheffler, Hans Klocker. Beobachtungen zum Schnitzaltar der Pacherzeit in Südtirol, Innsbruck 1967 (Schlern-Schriften, 248), S. 121.

Steinach an der Saale

1516

Urkunde im Rücken des Steinacher Kruzifixus aufgefunden

Anno domini XVC und XVI jar ward diß bild geschniden durch meyster Dyln, des rots zu Wurczpurg, und gefast worden durch Johann Wagenknecht, bawmeyster des thumbstifts, moler, auch burger, des rots[1]. Zu der zeyt regirende bischoff Lorentz, des geschlechts von Bibra und thumbprobst Albertus margrafl von Brandenburgk, decanus Thomas de Stein. Tempore Maximiliani imperatoris.

Auf einem Pergamentstreifen. Dieser wurde mit einem Bleiwürfel in den Rücken des Kruzifixus eingelassen und die Öffnung durch einen Korkpfropfen verschlossen. Aufgefunden 1903. Vgl. Fränkisches Volksblatt, Würzburg, Nr. 212 vom 21. September 1903 und Henner, Altfränkische Bilder 1909, mit Abb. Nach einem Bericht des Steinacher Pfarrers Kolb vom 2. Oktober 1903 an das Kgl. Generalkonservatorium der Kunstdenkmäler und Altertümer Bayerns (in Akt „Steinach a. Saale“ des Landesamtes für Denkmalpflege in München) war die Seitenwunde „nach rückwärts ausgehöhlt, und zwar so, daß man fast die Hand hineinlegen kann“. Nach diesem Bericht fand sich „außer der Urkunde ein Würfel aus Blei“. Die Urkunde war also offenbar nicht in dem Bleiwürfel verschlossen, wie Henner a. a. O. in seinem sechs Jahre später veröffentlichten Bericht angibt. Bei Weber S. 153 Anm. 1, in Kunstdenkmäler des Königreiches Bayern III, 10 (1914), S. 218, bei Schrade S. 8. Schrade Anm. 29 weist daraufhin, dass der Zettel sich beim Vergleich mit der von uns Bd. I S. 95 abgebildeten Urkunde als Originalhandschrift Riemenschneiders ausweist. Steinach an der Saale, Katholische Pfarrkirche. Unter Glas in einer verschließbaren Mauernische an der Südwand des Chores ausgestellt (Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die späten Werke in Holz, Wien 1978, S. 125).

 1. Hans Wagenknecht war Lehrling bei einem Bildhauer, dem 1473 zugewanderten Ulrich Hagenfurter. 1491 wurde er als Bildschnitzergeselle vereidigt, wird später aber immer als Maler bezeichnet. Baumeister des Domstifts Würzburg, id est Bauamtmann, war er nach Scharold (Archiv des Historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg IV, 1, 1837, S. 32) schon 1514. Er starb vor 1532. Vgl. oben S. 62 ff. und Rolfs, Grünewald-Legende, 1923, S. 112f., 115–117 und 140.

Straßburg

1464, 14. Juni

Nicolaus Gerhaert von Leiden[1] quittiert den Lohn für die Kanzel aus Stein im Münster

Ich Niclaus von Leiden, der bildehouwer zu Straßburg, bekenne und tun kunt offenlich mit disem briefe, als ich den ersamen fürsichtigen wisen meister und rat der stat Strasburg, mynen lieben herren, an ir nuwen kantzelien ein steinwerck mit ir statt wopen und mit ander zierunge gemaht han und den lon dar umb zu iren gnaden gestalt, do sint die selben myn herren mit mir mit mym guten wissen und willen gütlich uberkumen, also das su mir zugeseit haben zu geben nemlich zwey hundert und zwentzig guldin in myn hant, und darzu zu schencken zehen guldin myner husfrowen und mynen knehten vier guldin, das sint zu samen zwey hundert drißig und vier guldin, die su ouch mir und myner husfrowen und mynen knehten jeglichem, so vil als do vor bescheiden ist, geben und wol geweret haben, domit mich wohl benüget für alle myn und der mynen arbeit und costen, so ich an dem egemelten werck oder an dem gebuwe der stat Strasburg nuwen cantzlien gehebt han. Darzu so han ich ouch zu geseit, globt und versprochen für mich und myn erben, solichs obgerürten wercks werschafft zu tragen dise nehst künftigen zwentzig jor, mit solicher gedinge, was bresten jetz an dem werck ist, do sol ich solichen bresten wider machen in mym costen und one verzog ungeverlich. Dar zu were es, das das selbe werck von summer hitze oder winter keilte, von sne oder regen bresthaftig wurde an eim stück oder me, das ich dann zu jeglicher zit in den selben zwentzig joren solichen bresten bessern und wider machen sol und darumb keinen lon noch kosten me fordern oder heischen in deheinen weg, es were dan[n], das das werck von hagel, sloßen oder von donre oder sust von anderem großen zuvalle, anders dann von den egemelten vier stücken, beschedigt würde, begerten dann die egenanten myn herren an mich, inen denselben schaden wider zu machen; deß sol ich gehorsam sin, zu tun und es aber ouch zu inen zu stellen, mir darumb zu tun, was su dann zimlich bedunket, und mich ouch domit lossen benugen, on allen intrag und one geverde. Und des zu urkunde han ich myn eigen insigel gehencket an disen brief, der geben ist uff donrestag vor sant Viten und Modesten tag, als man zalt noch Cristi geburt tusent vier hundert sehtzig und vier jore.

Straßburg, Stadtarchiv, G. U. P., u. 35–37, z. 14. Juni 1464. "Alte Copie im Briefbuch C (A. A. n. 955), Fol. 49b. An der verschollenen, von mir nach langem Suchen wiederaufgefundenen Urkunde ist ein alter Zettel befestigt mit der Aufschrift: „Wie sich Niclaus von Leyden, der bildhouwer, verschriben hat, zwentzig jar lang werschaft zu tragen, des wopens halb an der cantzely, welchs er gemacht hat de anno 1464.“ Das an der Urkunde hängende, heute nur noch teilweise erhaltene Künstlersiegel zeigt einen Schild mit 3 Hifthörnern (2 über 1); von der schwer zu entziffernden Umschrift in gotischer Minuskel noch erhalten bzw. früher lesbar: „S • Claes • [G]erhaert • soen." Vgl. die Manuskripte von L. Schneegans, in der Stadtbibliothek, Hdschr. nr. 112, nr. 640, p. 62, u. 642, p. 11. Völlig unrichtig beschrieben bei A. R. Maier, Niclaus Gerhaert von Leiden 1910, S. 6." So Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 257f.

 1. Nicolaus Gerhaert von Leiden erwirbt am 30. 8. 1464 das Bürgerrecht der Stadt Straßburg: "Item meister Niclaus von Leiden, der bildehower, ist schulthn. burger gewesen und hat das burgrecht vor offenem rat gefordert und gesworen scda post Adelphi." (Straßburg, Bürgerbuch I, fol. 127, z. 30. Aug. 1464. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I., Stuttgart 1936, S. 257). Sein Sohn Peter kündigt es 1489: "Item Peter Gerhart, meister Niclaus, des bildehouwers seligen sun, hat das burgrecht abgeseit, quarta post Laurency" (Straßburg, Bürgerbuch I, fol. 279, z. 1489. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I., Stuttgart 1936, S. 259.

1467, 17. April

Streitigkeiten mit Nicolaus Gerhaert von Leiden über die Bezahlung von Tafel und Gestühl für die Stiftsherren zu Konstanz

Ich Dietrich Burggrofe, wilent stettmeister und ich Claus Ingort, yetz des rats zu Strasburg, tunt kunt menglich mit disem briefe, als ettwas spenne gewesen sint zwuschent den erwurdigen herren tumprobst, dechan und capittel der stifft zu Costentz uff ein, und meister Niclaus von Leyden, dem bildesnyder[1], andersyt, darumb nu die fursichtigen wisen meister und rat der statt Strasburg, nachdem solliche spenne durch den ersamen her Johannsen Bart, den die obgenenten herren des stifftz zu Gostenz deshalb mit vollem gewalt uszgevertiget habent, an sie gelanget worten, uns, die obgenenten zwen irs rats geordent und bevolhen hant zu besehen, obe wir sie bedersyt gütlich vereynen möhtent, das do wir zwen noch verhörunge der sache darin gütlich gerett und sie mit ir bedersyt wissen und willen übertragen haben in dise wise:

Nemlich, als meister Niclaus gemeynt hat, das er den obgenenten herren der stift zu Costentz ein tofel gemaht habe, besser und wercklicher, und daran me verdient, dann sie ime verdingt sy, und noch sollichen fürworten, so die selben herren ime deshalb geton haben sollent, dofür gefordert zwey hundert guldin, und dann ouch forderunge geton von eins gestüles wegen, so die obgemelten herren ime ouch verdinget habent zu machen, und begert, ine by sollicher verdinge lossen zu bliben noch besage der zedel: Do ist berett, das die vorgenenten herren der stift zu Costentz dem obgenenten meister Niclausen für sin vorgemelten forderungen der tofeln und des gestüles geben sollent fünfzig guldin, die ouch her Johans Bart von iren wegen dem selben meister Niclausen als bar geben hat. Und daruff sollent si bedersyt von der obgemelteten forderungen und spenne und aller anderer vergangener sachen wegen, wie sich die zwuschent inen bishar gemaht habent, miteinander geriht und gesliht sin und die verdinge, des gestüles halb, abesin, und deheyn teil keyn forderunge noch ansproch darumb an das ander nyemer haben noch gewynnen, dan sie bedersyt, nemlich der obgenent her Johans Bart von wegen der vorgenenten herren der stift zu Costentz, und meister Niclaus von sin selbs wegen, globt und versprochen habent, disen übertragk stete und veste zu halten, aller dinge ungeverlich. Und des zu urkunde habent wir, die obgenenten Dietrich Burggroffe und Claus Ingolt unser insigele, uns unschedelich, sunder als tedingeslüte, von beder parten bette wegen gehencket an disen brief, der geben ist uff fritag noch dem sontag misericordia domini, als man zalte noch Cristi geburt dusent vierhundert sehtzig und suben iore.

Kontr. Prot. 4 (1466–69), z. 17. April 1467; ungenau bei A. R. Maier, 1. c, 63. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 258.

 1. „seshaft zu Strasburg“ durchstrichen.

1467, 5. Juni

Die kaiserliche Kanzlei bittet die Stadt Straßburg, Nicolaus Gerhaert von Leiden dazu aufzufordern einen von ihr bestellten und bereits bezahlten Grabstein auszuführen

Nach dem wir vormals Niclasen, Steinmetzen, bey euch wonend, uns ettlich grabstain zu howen bestelet, und [er] nu ettwevil gelts daran empfangen hat, begeren wir an euch mit ernst, mit im zu schaffen und daran zu sein, das er sich onvertziehen herab fuge, und solh arbeit zuvolbringen, nach unserer notdurfft und wie sich geburet, gewisheit von im nemet. Dann wir ime umb sein dienst und arbeit nach aller billicheit gnug zutun mit sunderm gunst geneigt sein. Daran tut ir uns sonder gut gevallen.

A. A., nr. 210, fol. 57. Kaiserliche Kanzlei an die Stadt Straßburg, Freitag nach St. Erasmus (5. Juni) 1467; fehlerhaft bei A. R. Maier, 1. c, 63. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 258.

1472

Nikolaus Hagenauer[1] wird zum Anfertigen eines Kruzifixes verdingt

Item VII ß & gap ich der würtin zum Pfluge [in Hagenau]; hat meister Niclaus von Straßburg, der steinmetze, mit eyme knecht und zwein pferden by ime verzert, ein tag und ein nacht noch sante Niclaus tag, als man ime crutzefix verdinget zu machen.

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 253, z. 7. Dez. 1472, u. G. G. 251. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 170.

Zeugnis über die Mitarbeit des Maurers Peter Hansen an dem von Nikolaus Hagenauer ausgeführten Kruzifixes

Item IIII ß & gap ich Peters Hansen, dem murer, in den winacht virtagen, zu verzeren, als er zu Straßburg by meister Niclaus, dem steinmetzen was, zu erfaren, wie vil stück stein zum berge an das crutz gehörent und wie wit das pfuntgemunde[2] solt sein.

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 253, z. Weihnachten 1472. "Das Kreuz kam auf den St. Georgsfriedhof. Das Material hierzu wurde, wie beim Taufstein, in den Brüchen zu Offweiler bei Zabern bestellt: „Item XIX ß VII hl gap ich Niclausen und Jacobs Hansen, den steinmetzen von Offwiler …, umb XXIII½ stap quoderstein zu dem crutzifix.“ Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 251, z. 1472. Dieser Steinmetz Niclaus – nicht zu verwechseln mit dem Steinmetz-Bildhauer „Meister Niclaus von Straßburg“ (= Hagenauer) – ist identisch mit dem 1473 erwähnten „meister Niclaus, der steinmetz von Niederburne“ (= Niederbronn), Hagenau, Stadtarchiv, Rechn. 7. 1473 u. G. G. 253, z. 1473: „Item IX guldin meister Niclaus, dem steinmetzen von Burne…, umb die fünf großen stein zu dem crutzifixm als ime das also verdingt wart.“ Friedhof und Gerner wird in diesem Jahr von dem Straßburger Weihbischof consecriert." So Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 170.

 1. Das Haus Nikolaus Hagenauers in Straßburg wird 1485 erwähnt: "Item der brief A 34, datum MCCCCLXXXV. jore wiset, daß wir hant ein pfunt ewigs gelts … uff eym huse, gelegen in Kurdenwongaße [Kurbengasse] nebet Adolf Kym, dem kistenmacher einsite, ander site nebent Claus von Hagenowe, dem kistenmacher." (Straßburg, Stadtarchiv, Archiv der Karthause und von St. Nicolaus in Undis, nr. 84, z. 1485. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I., Stuttgart 1936, S. 261.); Nikolaus Hagenauer erwirbt aber erst 1493 das Bürgerrecht der Stadt Straßburg: "Item Niclaus Hagenower, der bildehewer, item Conrat Albrecht, der goltsmyt, habent das burgrecht für volle kouft, uff [!] noch unser frowen tag conepcionis." (Straßburg, Stadtarchiv, Bürgerbuch I, fol. 305, z. 1493). Sein Bruder Veit wurde 3 Monate vorher ins Bürgerrecht Straßburgs auf genommen: „Item Vix Hagenower von Hagenowe, hat das burgrecht für volle kouft uff zinstag nach sant Mauricyen tag und wil dienen mit den zymberluten“ (Straßburg, Stadtarchiv, Bürgerbuch I, fol. 300, z. 1493). Vielleicht ist Nikolaus Hagenauer ein Sohn des 1447 in Straßburg eingebürgerten Bäckers „Claus von Hagenowe“ (Straßburg, Stadtarchiv, Bürgerbuch I, z. 1447: „Claus von Hagenow witwe“ und seine „erben“, im Allmendb. 965, fol. 48 u. 231, z. 1466). Ein „Claus von Hagenauw“ schwört 1480 dem Bischof Albrecht von Straßburg Urfehde, „nyemer kein hasen noch hüner vohen, one sonder erloupniße und verwilligung des genanten myns gnedigen herren“. Deswegen ins Gefängnis des Bischofs gelegt, wurde er von diesem begnadigt, wie er gesteht: „umb ernstlicher bitte willen, so für mich bescheen“ (Straßburg, Bezirksarchiv, Fonds Saverne, Urk. 326, z. 20. Jan, 1480); nach Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 261 f.
 2. = Fundament.

1475/76

Der Maler Lienhard Heischer wird für die Ausmalung von drei Gewölben im Münster sowie die Anfertigung eines Gemäldes hinter der Orgel entlohnt

Item meister Leonhart, dem moler, von dryen gewelben im münster zu molen geben XXVII gulden.

Item demselben von dem gemeltz hynder der orgeln und voran, geigen dem großen portale, geben III gulden.

Item meister Leonhartz knechten für ir trinckgelt geben V ß &. Item meister Leonhart für ein hundert und vier stucke goldes geben XIIII ß VIII &.

Straßburg, U. Fr. Werk, nr. 43 (Münsterrechn.), z. 1475/76. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 208.

1477

Der Maler Lienhard Heischer wird für die Bemalung und Vergoldung von Fahnen aus Seide für den Empfang Bischof Albrechts 1479 verdingt

Wir Christoferus von Utenheim, probst, Johannes Breytenbach, schulherre, Thomas Cuon, custer, alle dry tumherren der wirdigen stift zu Sanct Thoman … habent verdinget dem erbern meyster Lienhart, dem moler, zwey par fanen zu vergülden und zu molen, in maßen wie hernoch geschriben stot. Zu dem ersten so sol meyster Lienhart das rot par syden fan vergülden und molen mit aller bildung, sternen und engeln, wie die alten sint gewesen, mit finem gold uff das aller beste … Zu dem andern mole so sol meyster Lienhart ein par griener syden fanen vergulden und molen, in jedes fane ein brustbild mit wolcken und stremen und pluomen oder ouch sternen … Und darumb so sollent wir Christoferus von Utenheim … dem obgenanten meyster Lienhart, für die II par fanen vergülden und zu molen …, XL guldin geben … Datum et actum feria secunda ante festum sancti Anthonii confessoris anno domini M°CGGG°LXXVII°.

Vertrag des Kapitels von St. Thoma mit L. Heischer, vom 13. Jan. 1477, abgedr. von Ch. Schmidt, im Anz. f. K. d. d. Vorzeit, 2X (1863), 349. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 208.

Lux Kotter wird mit 42 Gulden entlohnt

Item XLII guldin gap ich meister Luxsen, dem bildehower, uff sin lon an dem siebenden obent.

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 251, z. 1477 u. G. G. 253. Siehe über Lux Kotter Thieme XXI (1927), 355. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 171.

1478

Lux Kotter wird für ein Kruzifix entlohnt

Item LIIII guldin han ich meister Luxsen geben uff das crutzfix zu allen molen.

Item XIIII gulden gab ich meister Luxsen uff zinstag noch des hailigen crutztag zu ostern, und ist domit der hunderl gulden der gedingede von des crutzfix wegen gantz bezalt.[1]

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 251 u. 253, z. 1477/78. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 171.

 1. Dazu erhielt er noch 20 Gulden Trinkgeld, als das Kruzifix am 13. Oktober 1478 auf dem Kirchhof von St. Georg aufgerichtet und von dem Schlosser Hans von Geisenheim mit einem Gitter versehen worden.

1483–88

Renovierungsarbeiten werden am Münster durchgeführt und der Chor und andere Gewölbe neu ausgemalt, Meister Lienhart wird für das Jahr 1483 erwähnt

Anno domini 1483 … ward keiser Karol zwischen den zwoen münster tieren uff der gräten gegen dem fronhof durch meister Lienhart, den maier, erneuwert und gemalet.

Item eodem anno ward durch gemelten maler der chor und der lettner im münster neu ußgestrichen und gemalt.

Anno domini 1484 ward das chor und der lettner widerumb usgebutzet, erneüwert und gemalet.

Anno domini 1486 ward der umbgang uff dem chor durch Hans Hammerer, den werchkmeister, uszgemacht, circa festum exaltationis crucis anno uts.

In gemeltem sampt volgendem jare [1486/87] ward der chor und das gewölb ob dem chor gemolet und renoviert.[1]

Anno domini 1488 ward das eine gewölbe ane der einen abseiten gemalet.

Anno praescripto ward das ander gewölbe, ane der anderen abseiten auch mit malen angefangen und in anno 1489 uszgemalet.

Straßburg, Stadtbibliothek, Handschrift 241, Cart. 9 (L. Schneegans), z. 1483; Bulletin des mon. hist. d'Alsace 2XIII (1888), 15f., nr. 43, 44, 48, 49, 53f. (= Kleine Münsterchronik), z. 1483–89. Nach: Rott, Hans: Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 208 f.

 1. „Domolen (= 1486) wurdt der neu gang des cohrs im münster bauen, auch das cohrgewelb gemaldt, doran das jüngste gericht und den propheten. Der (= Jesaias) zeygt mit dem finger herab auf die pfaffen, in der andern handt ein zedel, doran ist geschryben: Diß volck ehret mich mit iren lipen, aber ihr hertz ist fern von mir. Welch noch zu sehen ist." Aus den Collectaneen Dan Specklins, abgedr. in Bulletin des mon. hist. d'Alsace 2XIV (1889), 286f. Ergänzendes hierzu bei Oseas Schadaeus, Summum Argentor. templum, Straßburg 1617, p. 54. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 209.

1486

Veit Hagenauer bekräftigt nach einem Gefängnisaufenthalt, die Arbeit an einer Tafel für eine Kapelle des Stifts in Zabern fortzusetzen

Ich Veyt, schryner von Hagnow, bekenne mich und dun kundt allermeniglichen mit disem brief, als ich etwas unzimplicher mißbruchung, mit worten begangen, dodurch und deshalben ich in des hochwürdigen, hochgebornen fursten und herrn, herrn Albrechts, bischofs zu Straßpurgk, pfaltzgrofen by Rin…, mins gnedigen lieben herren gefengnus kommen bin und umb bemelte wort billichen zu strofen were, hat aber sin gnad mir gnad geton und mich gnediglichen widerumb ußer gefengnus kommen loßen, mit sollicher bescheydenheit, das ich egerurte gefengnus engegen sinen gnaden, siner gnaden stift und allen denen, so sinen gnaden zu versprechen und zu verantwurten steen oder so der sachen verdocht und verwandt sint, nyemer nit effren, rechen oder anden soll noch will, weder mit worten, wergken, raten noch gedetten, in deheynen weg, one alle geverde, als ich dann das mit handtgebnen trwen gelobt und einen eydt mit uffgehabenen vingern und gelerten worten liplichen zu got und den heiligen gesworn und by demselben eyde mich versprochen, von sinen gnaden nit zu kommen, ich hab dann zuvor und ee sollich wergk, so ich mich zu machen verpflicht undernomen und angefangen, gantz ußgemache, ußbereytte und vollende, das ist benemlichen ein tafel in siner gnaden cappell zu Zabern, ouch ein spanbette, daran ich gute zyt gearbeit han. Und wann nu sollichs ußgemacht wirt, alsdenn soll ich die tafel in dem stift zu Zabern, so ich und min brüder in verdinge angenomen, noch lutt zweyer durchstrichner zedeln ouch machen; und so dann solliche obestimpte stücke und wercke alle volprocht und gemacht sint, so soll und will ich allen werckzugk, so ich zu Straßpurgk, zu Zabern oder andern enden habe, [und] minem gnedigen herren obgenant zugehörig ist, sinen gnaden gentzlichen zustellen und uberantwurten und ane siner gnade willen und wißen dorvon gar nit behalten, alles ungeverliehen. Und des zu einem woren urkunde, mich obgeschribner dinge vestiglichen zu besagende, so hab ich mit vliß erbetten den vesten jungher Gunraten von Wiltzpergk, minen lieben junghern, das er sin insigel umb miner pitte willen an disen brief hat geton drucken, des ich, der benante Gunrat von Wiltzpergk mich erkenne, doch mir und minen erben unschedelich. Geben uff sampstag vor dem sonentag exaudi anno LXXXVI.

Straßburg, Bezirksarchiv, Fonds Saverne, Urk. 361, z. 6. Mai 1486. Auf der Rückseite: „Veyt, schriners verbundtnus oind urfecht“. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 261.

1487

Lux Kotter wird für zwei Engel entlohnt

Item III guldin gap ich meister Luxsen, dem bildesnider, uff sundag noch des heiligen crutzstag zu ostern, umb II engel in unser frowen chor, hat ime Heinrich Waldeck also verdingt.

Hagenau, Stadtarchiv, G. G. 252, z. 6. Mai 1487, u. 253. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 171.

1490/91

Lux Kotter

Item Lux Kotter, der bildsnitzeler, III flor., faciunt 1 lb XI ß VI &.

Unter „Recepta censuum den. in civitate“ bei der Pfarrei S. Laurency. Straßburg, Bezirksarchiv, G. 4201 („Computatio faota per me, Johannem Wehinger, procuratarem chori ecclie Argent., de omnibus receptis necnon expositis“), z. 1490/91. Thieme XXI (1927), 355. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 264.

1492

Lux Kotter

Item Lux Kotter, der bildschnitzler, dat redditus III flor. in festo nativitatis sancti Joh. bapt. de domo in Fladergaße, nuncupata zu dem Han, juxta domum Carthusien., est una, et ex parte alia juxta dictum Mosung.[1]

Straßburg, Bezirksarchiv (Arch. Départ.), G. 3762 (Collig. des revenus du grand-chœur, 1492), fol. 209. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 264 f.

 1. Im Laurentius-Kirchspengel.

1494

Das Haus Lux Kotters wird erwähnt

Zum münster … III pfunde gelts von unserm huse, genant zum stegreif, in Fladergaße gelegen … Das ander hus genant zum stegreiff hant wir noch, ist gelegen in Fladergaße nebent Lux, bildhower, ein site, ander site nebent Jörg Wyß, dem schnider.

Straßburg, Stadtarchiv, Zinsregister der Karthause, nr. 84, fol. 2, z. 1494. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 265.

1498/99

Lux Kotter wird für eine Altartafel entlohnt

Uff die kirch. Item 1 lb X ß IX & fur linden holtz zu zweyen toffelen in ecclesiam nostram.

Item XVIII ß VI & meister Michel, die zwen krentz dar uff zu schniden.

Item II lb XII½ ß meister Lux für II bild, in eyn tofel in altare beate Marie virginis.

Item III ß X & die bild und das gespreng von Stroßburg zu fieren ad nostram domum.

Straßburg, Bezirksarchiv, H. 1984. Rechn. der Schlettstadter Johanniter 1478–1500, z. 1498–1500. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 265.

1499/1500

Lux Kotter wird für zwei Tafeln sowie zwei Engel für den Fronaltar und deren Transport entlohnt

Uff die kirche. Item V lb XVII ß meister Luxen, von den bilden in die zwo toffeln zu sniden.

Item 1 lb XIII ß umb II engel für den fronaltar zu schniden.

Item II ß von II engeln von Str[aßburg] zu fieren.

Straßburg, Bezirksarchiv, H. 1984. Rechn. der Schlettstadter Johanniter 1478–1500, z. 1498–1500. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 265.

1500/01

Lux Kotter wird für eine Figur der Heiligen Anna und eine Tafel im Straßburger Münster entlohnt

Item meister Luxen, dem bildhouwer, von sant Annen bilde und der touflen im münster zu machen, verlont XVII lb XVII ß.

Straßburg, Stadtarchiv, U. Fr. Werk, nr. 43 (Rechn.), z. 1500/01. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 265.

1501

Nikolaus Hagenauer quittiert den Lohn für eine Tafel

Quittacio pro camera chori ex parte tabule.

Constituti Vitus et Paulus, frates, operary et confectores tabule summi altaris, praesentibus, venerabili et generoso honorabilique viro domino Heinrico, comite et domino in Hennberg, scolastico, ac Petro Sarburger, vicario chori superattendent. camere chori ecclesie Argent, confessi sunt, ipsis antea nomine eiusdem camere ducentos et jam per eosdem dominos superattendentes adhuc ducentos florenos in prompto auro solutos fore et exhibitos, ita quod sint contentati de quadringentis florenis, in quibus eis camera chori pro opere sive tabula pretacta secundum desuper confectorum registrorum mentem conficienda obligabatur, quare ydem confitentur pro se, et praefatos dominos superattendentes necnon chorum et cameram praescriptos ac singulos alios intereße habentes a praescriptis quadringentis florenis necnon ab omnibus actionibus impetitionibusque insolidum quittaverunt … Actum in camera chori XIIII kalend. septembr. anno XYc primo.

Straßburg, Bezirksarchiv, G. 3757 (Kontr. Prot, des Domstifts 1495–1525), fol. 48, z. 18. Aug. 1501. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 261 f.

1501/02

Lux Kotter quittiert den Lohn für zwei Engel

Item meister Luxen, dem bildhouwer, von zweyen engeln in die capellen und sunst allerhandt zu machen, verlont III gl.

Straßburg, Stadtarchiv, nr. 43, z. 1501/02. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 264 f.

1505

Der Straßburger Maler Hieronymus Graf quittiert den Erhalt des Lohns für die Anfertigung der Rosenkranztafel für das Dominikanerkloster

Ich Jhieronimus Grafe von Franckfort, moler, und burger zu Straßburg, bekenne mich mit disem brief, fur mich und alle min erben, das mir der würdig und hochgelert her, her Jacob Wurtemberger, meister göttlicher geschrift, prior, und von wegen sin und des gantzen convents, des closters zu den predigern zu Straßburg, ußgericht und bezalt haben zweyhundert und sybentzig guldin, so gemelter convent mir von der tafeln des rosenkrantzes und funf und viertzig guldin von dem ußzugk der selben tafeln zu malen und vergulden, dartzu ein guldin von einem tuch für den fuß zur tafeln, schuldig gewesen ist. Deshalb sag ich gemelten prior und convent bedachtens closters quit, ledig und loß und alle, die sollichs beruren mag, für mich und min erben …, in kraft diser quittantzen, die des zu urkund under minem uff gedruckten ingesigel geben ist, uff donrstag post omnium sanctorum, anno domini millesimo quingentesimo quinto.

Sein Pettschaft erhalten: Im Schild ein Morenkopf, rechts und links außerhalb des Schilds: I G. Rückseite, gleichzeitig: „Quittancia vom rosencrantz“. Thomasarchiv, nr. 13, Gart. 12, 2 (Quittungen der Dominikaner, 1490–1525), z. 1505. Vgl. auch W. Zülch, Frankfurter Künstler 1935, S. 261 f. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 214.

1520, ca.

Die Straßburger Meister beklagen den Qualitätsverlust durch die Vergabe der Arbeit an Fachfremde oder weniger Qualifizierte und fordern Abbhilfe von den Stadtherren

Gnedigen, lieben herren. Als von langem har ein große irung und spanne sich zwischen den bildhöuweren an eim, die moler und zubereiter am anderen erhebt hat, das die moler [und] zubereiter bildhöuwer halten und gehalten haben, durch vergundung und gunst der bildhöuwer und nit durch myeßen tun sich zu gebruchen, mit bilden und anderem anzunehmen zu schneiden uf ein altar und zu verdingen, ursach halb, das die bildhouwer zu etlichen zeiten mit arbeit von stein und holtz behaft und beladen sint gewesen, und solich nochloßen gutlich, aus guter meynung, gundt und nochgeloßen ist worden, das jetzinmol von den molern und zubereiteren vor ein gebruch und recht wil geachtet werden, do durch vil brüst und widerwillens ist uff gestanden und noch furter uf stan möcht, des sie doch nit künden, ouch nie erdient noch erlernet haben, auch inen nit zu stot, sunder den bildhöuwern, das als uns zu einem großen abruch und nachteil dient, uns und unsern kinden desgleichen unsern nochkomen: des beklagen wir uns swerlichen gegen uch als unsere günstigen lieben herren.

Und aber als die moler [und] zubereiter under inen selbs einen zwitracht und zanck und ein nuwerung ufgericht haben, on eins erberen geriechts schöffel mit sampt der gemein wißen und willen, und sich berümen eins erlangten urtels, wie das sie mugen und macht haben, ein zier uf ein altar zu schneiden und zu verdingen, zu machen, das inen nit zu stot, sunder den bildhöuwern, die[1] solichs schwerlichen erdient und eriebet haben und noch, des gleichen sie solichs verding mit unsern gesellen oder knechten vollenfüren, das doch ein nuwerung ist, wan sollichs von alter har, ouch von natur und eigenschaft der arbeit der freien künst den bildhouwern zustendig ist, dan die moler [und] zubereiter nie gemacht noch machen künden, desgleichen nie erdient, eriebt noch gelernet haben, aber zu einem abruch und ufsatz als uns, den bildhouwern und unseren kinden, desgleichen unsern nochkumen und einer erbern zunft zu einem nochteil und abruch, ursach, das sich mancher kinstener har tete, der moler zubereiter halb aus bleibet.

Und als aber den molern ir fyrnemen geroten ist, on der bildhouwer wißen und willen, und [sie] uns, als die bildhower, abgetriben mit worten, das solichs als irer handel und zanck, den sie furen und gefurt haben under inen selber, die bildhouwer nit beruret und nit beruren sol, des als wir die bildhouwer vernügt sint gewesen von inen, und aber sie in mytteler zeit uffgeriecht und erlangt haben, das sie macht haben, tafelen, bilder und ein gantze ziere uf ein altar zu verdingen, schneiden, machen, bruchen und zu nießen, des sie nit künden, ouch nit erdient noch gelernet haben, sunder durch frembde, wie ob stot, es myeßen ufriechten, des doch ein loblich stat Stroßburg alle wegen bis har lobe, rum, ere und breiß gehabt hat von werckleuten der freien künst des bildhouwes, nemlich bey menschen gedechtnis, besunder meister Niclaus von Leyen, meister Hans Geuch, meister Hans Kamensetzer, meister Lux Kotter, Veit Wagener, die do alle berümpt sin gewesen gegen konigen und heiseren und gegen fürsten und heren, des ein loblich stat Stroßburg lob und rum hat gehabt und noch, und als dan ein erberer rot zu Schletstat in kurtzen verganger tagen ouch erkant haben, do mit das ein jeder trubet das, das er gelernet hat.

Wan aber die moler und zubereiter vermeynten, bey irem beriempten furnemen zu bleiben, des sie doch nit wißen noch künden und gelernet haben, so begern als wir, die bildhouwer: so vere und aber sie nit wolten dar von ston, das sie sollen machen meister stück der frien kunst des bildhouwes, wie sie namen werden haben, das selbig mit iren henden zu machen und sunst mit niemand anders; wan sie das selbig tun, billich sollen sie es genießen. Und aber wan solichs nit gesche, so sint als wir, die bildhouwer, in hoher hoffnung und demuticklichen bitten, ir, als unsere gnedigen heren erkennen und hanthaben uns bey dem, das wir mit großem kosten erdient und eriebet haben, es sey ein zier der tafeln, mit bilden und anderm. von stein und holtz, schilt und heim, das wir sollichs, als die bildhouwer, mügen verdingen, machen und nießen, wie das genant ist, und sunst niemand anders; und die moler und zubereiter nit, es sey dan vor geschnitten, und darzu etlich hantwerck aus geschloßen, die solich ouch gern triben wolten, do mit das jeder treibet, das er gelernet hat, danmals und alle wegen recht gewesen und noch were.

Und es solt hinfürso recht sin und nyemer mer wider triben werden; dan wo wir bey unserem altem harkomen und gebruch, das wir gelernet haben als die freien künstener, nit gehanthabt, so würden wir geursacht, sich anders wohin zu tun, do man bishar bildhöuwer in solichem gehanthabt und gehalten hat. Das ist unser begere, die moler mit sampt den zubereitern hin fürter dar an zu richten, das sie als uns, die freien künstner, bey solichem unserem alten harkomen, uns und unser kinder [in] rübigem besitz, gebruch und iebung des, das wir gelernet haben, hinfuro ungeiret bleiben zu laßen.

Straßburg, Stadtarchiv, G. U. P. 11. Rückseite: „Antwurt uf den dritten artickel mit den bildhoweren.“ Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. III. Oberrhein, I. (Baden, Pfalz, Elsass), Stuttgart 1936, S. 268–270.

 1. = die Maler

Tournai (Doornik)

1516, 28. Februar

Vertrag über die Anfertigung einer Altartafel für das Hôpital de Marvis in Tournai mit dem Tournaier Maler Bonaventura de Thieffries.

Du darrain jour de février l’an mil vc et seize, pardevant sir Jehan Hulland, prévost, comparurent Bonaventure de Thieffries, pointre, demourant au Monchiel en ceste ville, d'une part, et maistre Jehan Piccart, prestre chappelain de l'ospital de Marvis, ou nom et comme procureur et recepveur des Dames dudit liei, d'aute part; et recongnurent, de leurs bonnes volontéz sans constrainte, avoir marchandé ensemble, meismement ledit Bonaventure, de poindre, dorer et acoustrer une table d'autel de l'istoire de la Passion Nostre-Seigneur Jésu-Christ, et une cibolle dessus estant oudit hospital, selon les devises et conditions au long mentionnées en un foeuille de pappier qu'ils exhibérent pardevant ledit prévost, et fust lecture en hault et publicque en leurs présences, contenant la teneur qui s'ensuit. S'ensuit une devise pour poindre et dorer une table d'autel et une cibolle sénant sur la table. Premièrement, le bas de ladite table sera doré de fin or brunty, réservé le creu tout autour sera de bon asur, et les rosettes dedens le creu seront de fin or brunty ; et le can de dehors contre sera de bon noir à olle ; et le voye qui est embas au piét sera tout doré de fin or brunty si faire se peult, ou sinon sera doré de fin à olle et rencontré par derrière de bon asur souffisant à l'ouvraige ; et le gros dudit piet sera de jaspre à olle et bien verny. Item, pour les cinq grans parqueaulx, qui sont dedens ladite table, tous les personnaiges grans ou petis seront tous doréz de fin or brunty, c'est assavoir manteaux, robes et autres acoustremens qui seront de drap d'or brunty, figuréz de bon asur et de bon sinoppre de Coullongne ; et les onneurs des habillemens seront dorés de fin or brunty et pardessus de bon asur, et tous de belles fleurs et autres meignosités ; et pardessus les habillemens seront de belles lisières et bordures de pluisieurs manières, et de belles fleurs faites d'aluminures pour enrichir l'ouvraige et le faire plus sumptueulx ; et auusy les visaiges des personnaiges seront estoffe de pluisieurs sortes de carnation, chacun personnaige selon les contenances qu'ils sont; et seront tous faits de bonne et léalle coulleur, comme l'euvre le requiert et demande. Pour la machonnerie : et premiers, toute la machonnerie de la table, par dedens, aura toute dorée de fin or brunty ; et ce qui ne se porra bonnement bruntir, le menue taille, sera tout doré de fin or à olle ; et les six gros pilliers de devant entre les parquealx seront tout dorés de fin or brunty ; et les vossures qui sont dessus la machonnerie, les croisures seront tout dorés de fin or, et le reste de bon asur piain d'estoilles de fin or ; et derrière les grans parqueaulx, la menue taille rencontrée de bon asur. Item, pour la cibolle qui est sur ladite table, tous les pilliers, crestes et arboutans seront tous doréz de fin or brunty ; et toute la menue taille sera aussy parillement toute dorée de fin or à olle ; et la vossure et les espis des pilliers et le creu seront de bon asur ; et n'y aura rien en ladite cibolle que bon or et bon asur à tout ce qu'on peult perchevoir davant et des costéz. Item, töutes les terrees que appartiennent estre verds, comme le Mont de Calvaire et là où Nostre Seigneur porta la croix tous les cailleauls seront tous doréz d'or fin brunty, et les haulteurs des terres seront de fin or mat, et le reste glacié de verd à olle ; et les trois croix qui sont Cruchifiement seront toutes dorées de fin or brunty ; et Nostre Seigneur sera estoffé de morte coulleur, comme il appartient, et les larrons estofféz comme Teuvre le demande et requiert. Pour les foeuillets : item pour le premier foeillet, pardedens, fistoire là où Nostre Seigneur fait ses prières au Gardin d'Ollivier à Dieu le Père : Item, les bordures des foeillets, par dedens, tous les trois doréz de fin or brunty, et sera le plat en dehors œuvré de noir à olle ; item, ou deuxiesme, sera fait la prinse de Nostre Seigneur, et comment Judas le baisa et le trahit; ou troisiesme, la Résurection de Nostre Seigneur, et en pays esoigné comment il alla rompre les portes d'enfer ; et ou quatriesme et derrenier, sera fait comment Nostre Seigneur monta au ciel, délaissa sa mere et ses apostres. Par dehors : item, par dehors seront fais quatre ymaiges, est assavoir : Saint Lyon et ung priant d'après le vif; Fautre ensuivant, Nostre Dame en son trosne ; l'autre ensuivant, Saint Bonaventure ; et le derrenière, Marie-Magdalaine ; bien pourtrais et bien richement acoustréz comme l'euvre le requiert et demande. Et sera tout cest ouvraige, qui est cy-dessus devisés, bien fait et bien ouvré selon lesdites devises, et sans fraulde nulle, par dict d'ouvriers ad ce cognoissans, aux despens du tort. Ledit marchié fait pour le prix et somme de unze livres de gros, que ledit maistre Jehan le Piccart, oudit nom, ou autre de par ledit hospital, a prommis et sera tenu de payer comme il s'ensuit, c'est assavoir : les six livres de gros, incontinent que ledit Bonaventure de Thieffries commenchera à dorer oudit ouvraige ; et les autres cinq livres de gros, quanti cellui Bonaventure aura parfait ledit ouvraige. Lequel ouvraige ledit Bonaventure a promis livrer parfait et parachvé selon les devises dessusvenant, qui sera Tan mil vc et dix sept, ou plus tost si faire se peult. Proumettant chacune desdites parties, chacun en droit soy, entretenir, furnir et accomplir les devises dessusdites et chacune d'icelles ; et ad ce se cent obligiéz.

Tournai / Doornik, Stadtarchiv: Journaux des prévôts et jurés. Publiziert von A. de la Grange en L. Cloquet, Etudes sur l'art à Tournai et sur les anciens artistes de cette ville, 2, Doornik, 1889, p. 233–235. Nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, S. 206 f.

Turnhout

1510, 27 Juli

Vertrag der Heilig-Sacraments-Bruderschaft von Turnhout mit Jan Petercels über die Anfertigung einer Altartafel durch den Brüsseler Schnitzer Jan Borreman und seinen Sohn Paesschier

.... Dit zijn de vorwerden die welche houiven sullen de guldebruers vanden heyligen Sacramente, in Sinte-Peters kercke van Tournhont, aen deen zijde, ende meestere Jan Petercels aan dandere zijde, om te maken een tafel, op condicien en vorwerden naevolgende: in den yersten soe sal meester Jan voirscreven maken die selve tafel X voeten hoeghe en IX voeten tuijt, sonder den voet daerop zy staen zal.

item. die selve tafel sal syn booven int ronde.

item. binnen der tafel sal die selve wercken ierst in achtgrootepersonagien, te wetene: in midden het avontmael; voir die ordinencien van den zessen anderen sacramenten nair informatie diemen hem dairaf geven sal, ryckelijk om vuyt te steken.

item. die achtste personagie sal comen boven in die cruyne en salzyn eenen outair al gechiert dair voir knylende twee priestere, met cappen, tegen alcanderen, presenterende in een ciborie dat heilig Sacrament, de welke man en vrouw op hair knyen sittende ende indt besien sullen hangen vier yngelen, d'een booven den anderen oft neven alcanderen, soe hen dat int werck best schikken sal en die twee met eene wiroeckvat in die hant, en die andere met toertssen.

item. beneden op den voet des outaers sullen knylen tivee kinderkens elk wiroeck werppene tegen theylich Sacrament.

item. inde cruyene vande zesse personagien oft zevenen, naer dat die plaetse es, sal hy maken zeven cleyn personagien die met hen doen sal, het zy figueren van den ouden teatamente oft mirakelen.

item. die diepte van den backe sal zyn ander halven voet diep.

item. Het is oik vorwerde dat deze tafel sal zijn met dubbel doeren sluitende, vast werck en sterck, om in toecomenden tyde te laten scilden met potoraturen.

item. het is oick vorwerde dat dese personagien gesneden sullen worden by Jannen Borreman oft Paesschier, synen sone, te Bruesel woenende, zunderlinge en wel reyn, met aenmercken dat men se morgen oft overmorgen sal doen stoefferen.

item. met eenen merckel buyten op die doeren ….

Leuven, Stadtarchiv, nr. 7404, fol. 39–40; nach: Cor Engelen, Jan Mertens en de laatgotiek, Leuven 1993, S. 271 f.

Überlingen

1518

Vertrag des Malers Engelhart Hofmann mit dem Franziskaner-Konvent zu Überlingen betreffs Errichtung einer Altartafel.[1]

Dem ist also, das er und sine erben soliche tafel und werk mit den bildern, zwifachen flügeln, ußzügen und allem dem, wie das die visierung anzaigt und zu erkennen gibt, in seinem aignen costen selbs schneiden laßen, deßgleichen alle bilder, auch all veldungen im corpus, so 10½ schuch weit sein soll, und dem ußzug, was zu vergulten gehört, alles mit feinem und vom besten ducatengold vergulden, auch was von farben gemacht würde im corpus, auch die landschaften in den zwayen flügeln und dem ußzüg, dasselbig alles auch von besten ölfarben machen, und inen die von ostern nechst künftig über ain jar nach ausweisung der visierung allerding berait und uffgemacht, one allen des gotshaus costen und schaden uff dem fronaltar im chor antwurten und uffsetzen, anderst dann alle die weyl er die uffsetzet, solle das gots haus ime und seinen mithelfern lifrung geben, desgleichen was von eisen und schmidwerk an solcher tafel mit behenkt und zu machen ist, das solle das gotshaus auch in seinem aignen costen und one Engelhards schaden machen lassen.[2]

Aus: Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, 17, 1865, S. 279 f.; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, Darmstadt 1967, S. 134 f.

 1. 1518. Oct. 18. Guardian und Convent der Franziskaner zu Ueberlingen machen in Beisein ihrer Pfleger, des Bürgermeisters Jakob Keßenring, des Altbürgermeisters Gallus Heubier und des obersten Zunftmeisters Reinhart Moser mit dem Maler Engelhart Hofmann zu Ueberlingen folgenden Vertrag. Er soll eine Altartafel für den Hochaltar im Chor, 57 Schuh hoch, machen und schneiden lassen nach dem Plane (Visierung = Carton), den er verfertigt habe.
 2. Nach Vollendung des Werkes beruft das Kloster berühmte Meister des Handwerks und läßt die Tafel nach dem Carton prüfen, ist sie geringer ausgefallen als der Plan, so muß sich Engelhart Hofmann nach dem Urtheil der Sachverständigen einen Abzug an der Accordsumme gefallen lassen, entspricht die Tafel aber vollständig dem Plane, so zalt ihm das Kloster dafür 340 rhein. Gulden (1132⅝ fl. unsers Geldes), nämlich an Ostern 1519 zuerst 15 Gulden, an Weihnacht darauf 15 Gulden und dann von Ostern zu Ostern 15 Gulden bis zur gänzlichen Abtragung des Kaufschillings.

Ulm

1433

Bezahlung von Endres Nusser für Schnitzarbeiten an der Orgel

Item dem Nusser geben 1 lb hl, von ainer blumen ze schniden zu dem klainen orglen werk.

Item Edres Nusser hat gewürkt XXII tag; und man soll im X ß um bretter, das machet VII lb hl.

Stadtarchiv, A. 186 (1432—35). Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 49.

1462

Abrechnung mit Jörg Syrlin (Sürlin) d. Ä. für Schreinerarbeiten (Kanzel, Schranken, Schränke) in der Neidhartschen Kapelle und Bibliothek

Item vor Bartlomey ao LXII rechnet ich mit dem Sürlin, dem kistler, die pulpet, schranden, schrendlin und was er bis uff die ziten in die liberie gemachet hett, in gegenwurtikait hrn Thoman Griffen ab . . ., und belaib im darumbe aller Sachen schuldig XVI gulden, die han ich im und darzu den knechten II behemsch bezalt.

Stadtarch., Neidhartpapiere, Rechnungen (1424—71), über die Neidhartsche Kapelle u. Liberei, z. 1462. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 50.

1467

Auftrag für die Figuren des Turms des Sakramentshauses des Ulmer Münsters an Meister Jörg

Item wir pfleger, mit namen Mang Kraft, Conrat Bitterlin, Thoman Wirttemberg syen überkomen mit maister Jörgen bildhower[1], von der bild wegen zuo machen III großun bild und zehen klainen bild, und geben im XXXII fl darvon zuo machen; das geschach uff dornstag vor Magdalene im LXVII jar.

Ulm, Stadtarchiv, A 6967. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 55. Dazu: Barbara Rommé, Überlegungen zu Jörg Syrlin d. Ä. und zur Ausstattung des Ulmer Münsterchores am Ende des 15. Jahrhunderts, in: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg 30, 1993, S. 7–23.

 1. Jörg Stein (1455–1491) ist als „Jörg Stainlin, bildhower", oder „Jörg Stain, bildhower", in den verlorenen Steuerbüchern der Jahre 1455–85 nachgewiesen (Neubronners Auszüge der Jahre 1455, 14601, 1466f., 1473 u. 1485, A. 130, fol. 216. C. Jäger, Ulms Verfassung, p. 580. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 55.

1469

Vertrag mit Jörg Syrlin (Sürlin) d.Ä. über die Anfertigung des Chorgestühls des Ulmer Münsters

Zu wissen, als die ersamen und wysen Mang Kraft der jung, Cunrat Bitterlin und Peter Riethman, diser zyte von der fursichtigen ersamen und wysen burgermaister und raute der statt Ulme haissens und geschäftes wegen pfleger des erwirdigen unser lieben frowen pfarrkirchen buwes hie zu Ulme, und sunder mit der willen und wissen, dem erbern Jörgen Sürlin, dem schreiner, burger zu Ulme, ain zwifach gestiel, nämlich ain und newntzig stend in dem chor der gemelten pfarrkirchen zu machen angedingt, gelyhen und verlyhen haben, das zwischen den benannten pflegern und dem Sürlin von des gestiels wegen ain solche abredung beschehen ist, also das der Sürlin das gestiel von hut datum ditz briefs über vier gantze jaur die nechsten nachainander volgend, gantz ussberaiten, machen und uffrichten, dartzu im die pflegere das holtz, daruss er denne das gestiel machen soll, geben und anttworten sollen, one sin schaden, an das ende, do er denne arbaiten wirdet, der visierung, so er denne in furgehalten geben, und den dry stenden nach, die er denn hindan an dem sei altar in der gemelten pfarrkirchen uff gerichtet hat. Darumb im die pflegere von jedem stände insunder zu lone versprochen und verhaissen hand drytzehen guldin rinischer zu geben, solcher mauss und also: Wann der Sürlin an dem gestiel zu arbaiten anfahen will, so sollen im die pflegere uff den lone bar dargeben funftzig guldin rinischer, und darnach und alle die wile er also in arbait und Übung des gestiels ist, ouch uff den gemelten sinen Ion und ouch darnach alle cothemern[1] geben funftzig guldin rinscher, immer so lang, vil und gnug, untz das es von jedem stände insunder die drytzehen guldin treffe, one alle geverde. Füro so ist beredt, was der Sürlin zu uffrichtung des gestiels von klammern, negeln und andern solchen dingen von isen notturftig wirt, das sollen im die pflegere oder ir nachkomen auch antworten und geben uff iren und one sin costen und schaden. Und anders noch wytters dann wie hievor gemelt ist, sollen die pflegere oder ir nachkommen dem Sürlin dartzu zu tun nichtzit mer schuldig und damit gantz unbekumbert sein, sunder der Sürlin soll fürohin alle arbait, es sye mit bildwerck oder anderm, was denne über das gestiel gan wirdet, uff sin aigen und one iren costen und schaden selbs lyden und dulden, alles uff rechtlich, redlich und ungevarlich, arglist und geverde hierinne gentzlich ussgeschlossen. Und wann baid vorgenannt partyen dirre beredung und besonder die pflegere mit erlouben, willun und wissen der benannten burgermaister und raut der statt Ulme wilkurlich sin eyngegangen, so sind zu Urkunde und gedächtnuss aller vorgeschoben sach dirre brief zwen in glycher lutte begriffen und jeder party ainer mit der erstgenannten zwayer pfleger, für sich und ir nachkommen an der pfleg in pflegers wyse, der sich der vorgenannt Peter Riethmann ditzmals geprechen halb aigens insigels nut gebrucht und von des Sürlins gepette wegen mit der fürsichtigen wysen Ytal Leowen und Jacoben Ehinger, baid altburgermaister zu Ulme aigen angehenckten insigeln, doch in selbs und iren erben unschädlich, versigelt gegeben. Geben und geschehen uff aftermentag nechst vor sant Vytz tag nach Gristi unsersi lieben herren gepurt tusent vierhundert sechtzig und in dem newnden jauren.

Stadtarch., Urk. z. 13. Juni 1469. — Anhängende Siegel von Jak. Ehinger, Mang Kraft, Eitel Leo u. Conrad Bitterlin (von letzterem nur noch ein Rest). Regest bei Bazing-Veesenmeyer, Urk. z. Gesch. d. Pfarrkirche in Ulm, 104, nr. 236; Haßler, in von Zahns Jahrbücher für Kunstwissenschaft II (1869), 110f., mit unrichtigem Datum. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 50 f.; vgl. Barbara Rommé, Die Chorgestühle von Jörg Sürlin d.J. Produktionsformen einer spätgotischen Schreinerwerkstatt in Ulm, in: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg Bd. 27 (1990) S. 52–71.

Item wir pfleger unser frowen, mit namen Mang Kraft der jung, Conrat Bitterlin, Peter Rietman syend über komen mit Jörgen Sürlin und habin an in verdingt das gestul in den kor und geben ini von ainem stand XIII fl, und der selben stand sind LXXXXI, nauch inhalt zwayer briefen, darüber begriffen, unser frowen ainen und im ainen, und geben im al quattember L fl, bis er gar bezalt wirt. Das geschach uff fritag vor Oswaldi im LXVIIII jar.

Rechn. der Pfarrkirchen (Münster)-Pflege 1456—1518, A. 180, fol. 71, z. 4. August 1469. Friedr. Pressel, Ulm u. sein Münster 1877, p. 133. Es folgen die jährlichen Teilzahlungen (fol. 71/72) für das Gestühl; Die vorletzte Abrechnung fand am 13. Dezember 1474 statt. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 52.

 1. Quatember

1474

Item wir pfleger, mit namen Mang Kraft (darüber Claus Ungelter), Jos Wirttenberg und Gienger habind verdingt dem Jergen Surlin den sarch zuo der tafel, den sol er machen nauch der visierung, so er für gehalten haut, nauch ußwysung zwayer kärfzedel, wie das an im selbs ist und abgerett darüber vergriffen, und geben im all quattember L pfund bis uff IIIIc lb, so sol er deren stillstaun, bis das das werck gemacht wirt. Das geschach uff tag und wil, wie der kärfzedel uß wißt.

Rechn. der Pfarrkirchen (Münster)-Pflege 1456—1518, A. 180, fol. 73; die vierte Auszahlung am 25. Febr. 1474. Ungenau bei Pressel, 1. c, 133. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 52.

1475

Item wir pfleger habend gerechnot mit Jergen Sürlin von des gestüls wegen, und habin in gar bezalt an ainer sum XIc LXXXVIII fl uff mitwochen nauch ephy̅e im LXXIIIII jar.[1]

Rechn. der Pfarrkirchen (Münster)-Pflege 1456—1518, A, 180. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 52.

 1. Die vorletzte Rechnung fand im 13. Dezember 1474 statt.

1474–1499

Auftrag an Meister Erhart für die Anfertigung einiger Bilder

Item wir pfleger mit namen unser frawen Claus Ungelter, Jos Wirttenberg und Gienger habind angedingt etlich bild in die tafel an maister Michel, bildhower[1], und um söllich sin arbait geben sollen IIC und XX fl, all quattemper XL lb, bis ime die obgemelt schuld bezalt wirt, nauch inhalt zwayer kerfzedel, darüber vergriffen, uns ain und im ain. Das geschach uff dornstag vor Martini im LXXIIII jar

1475

Ich Michel Erhart, der bildhawer, burger zu Ulme, vergich offenlich . . ., als mir die erwirdigen gaistlichen herren prior und convente des gotzhus zu den predigern hie zu Ulme, mein lieb herrn, von miner vleißigen gebett wegen mit guten willen und gunst vergunt haben, an iers egenant gotzhuses kirchhof mure ußen vor meinem huse über ain tachwerck daran aufzurichten, min holtz und bretter, so ich den zu dem hantwerck brauch, dorunter zu legen und vor dem wetter zu behalten, also bekenn ich für mich min erben und nachkomen oder wer das hus inhatt, mit disenv brief, das sollich tachwerck an dem kirchhof nit durch gerechtigkait wegen da sein soll, sunder den benenten, prior und convent und yeren nachkomen, versprochen und verhaißen han, wan sy mir, minen erben oder nachkomen solichs nit mer verginnen noch gestatten, das wir denn das von stunden an alle intrag ... abtun und dannen füren wollen und sollen.

Spit. Arch., 28 (Einkommen des Gotteshauses zu den Predigern beim Spital), fol. 133, z. 10. Juni 1475. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 57.

1499

Item wir pfleger, mit namen Hans Mäßlin, Hans Schuhlin und Hans Müller, seyen mit dem vorgenanten maister Micheln, bildhawer, nach laut des vorigen bedingts gantz über ain kommen, also das er die XIII brustbild, so er dann zu machen schuldig ist, nämlich ain salvator und die zwelf boten, machen sol, halb auf Jacobi nächstkunftig; und sollen im darauf auf dieselb Zeit geben IUI fl, und den andern halbtail voll aus auf weyhennächten auch nächstkunftig, on allen Verzug und on allen schaden, und im alsdann aber geben IUI fl, und soll deshalben zwischen unser baider seyt umb all Sachen gantz ain gerichte und gesuchte sach haißen und sein, des er uns dann zu tun bey handtgebenden trewen zugesagt und versprochen hat, auf mittwochen nach dem newen jars tag anno LXXXXVIIII.

Und ist des vorgeschribens gedings und der VIII fl halben gantz und gar ausgericht und bezalt worden auf der hutten, an sonntag vor sand Niclausen tag im 1503, und der hausfrawen X grosch und den knechten V grosch ze trinckgelt.

A. 180, Rechn. der Pfarrkirchen (Münster)-Pflege 1456—1518, fol. 76, z. 1474, fol. 76b, z. 1499 u. 1503. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 57.

 1. Michel Erhart (1469–1522) wird als „Michel, bildhower" erstmalig in der Steuerliste von 1469 erwähnt (Neubronners Auszüge aus den St. B. A. 130; ebenso für die Jahre 1476, 1481, 1484, 1495 u. 1508. — C. Jager, Ulms Verfassung, p. 580; Thieme-Becker X (1914), 599. — Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. I. Bodenseegebiet, Stuttgart 1933, Qu. 89, 241, u. J. Baum, Die Ulmer Plastik 1911, 157f. (Urk. Beilagen. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 56).

1481, 30. November

Zahlung an Syrlin für eine Tafel

Item wir pfleger habind geben dem Surlin LXXV fl uff fritag, was Andree, im LXXXI jar, und ward damit gar bezalt der tafel halb

Rechn. der Pfarrkirchen (Münster)-Pflege 1456—1518, A. 180, fol. 73b, z. 30. Nov. 1481. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 52.

1482

Die Kirchenpfleger von Liebfrauen geben Jörg Syrlin dem Jüngeren den Auftrag für den Dreisitz im Münster

Item wir pfleger unser lieben frowen, mit namen Claus Ungelter, Hans Gienger, Hantz Rentz syen über komen mit Jergen Sürlin[1] dem jungen, das er sol machen das vespertolium mit den bilden, so inhaut die visier, darüber vergriffen, das corpus mit dryen sitzen und oben mit dryen ußzigen; die sol er machen nauch dem besten. Darumb geben wir im LXXX fl für sin arbait und für die bild, das sol er alles uf sin kosten machen, und geben wir im das aich holtz darzuo. Die bild sol er bezalen. Das geschach uff dornstag vor Letare im LXXXII jar.

Rechn. der Pfarrkirchen (Münster)-Pflege, 1456—1518, A. 180, fol. 90, z. 14. März 1482. Es folgen Teilzahlungen während der Jahre 1483 und 1484. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 53.

 1. Jörg Sürlin, d. J., der Kunstschreiner und Bildhauer (1482—1523)

1484

Item datum im mer XX fl uf fritag, was Conradi im 84 jar, und ward damit gar bezalt uff den tag.

Rechn. der Pfarrkirchen (Münster)-Pflege, 1456—1518, A. 180. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 53.

1485

Claus Huldi wurde verdingt, die Stube des Jörg von Hall zu täfeln

Zu wißen, das der erber Claus Huldi (von St. Gallen), der schnyder, burger zu Ulm, in bywesen, raut und hilf des ersamen maister Jörgen Stains, des bildhowers, burger zu Ulm, dem ersamen maister Jörigen von Hall gedingt und verdingt haut, im in sinem hus, hie zu Ulm by der Judengaßen gelegen, ain stuben zu machen, mit dry wenden, täfer gesümps . . . und anders darzu dienende.

Ulm, Stadtarch., Akten XVII 31, 1, fol. 173, z. 12. Nov. 1485 (Kerfzettel). Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 56.

1496/97

Nikolaus Weckmann wird für die Tafel und seine anderen Arbeiten in Liebfrauen bezahlt, Hans Schüchlin für seine Arbeit an der Tafel entlohnt

Ich hab dem byldschnytzer, mayster Nyklas[1], gäben von der tafel und all dem, das er unser lyeben fravven gemacht hat, XXVIII fl. — Item mayster Hans Schyechlin hab ich geben X fl an der tafel, uff gutem tag nach sant Lauenhartz tag im 96.

Ich hab zalt C gl dem Schyechlin um dye tafel im 97.

Spit. Arch., 58/1, Salbuch der Sondersiechen 1480f. Rechn, der Pfleger von St. Lienhard (U. L. Frauen vor dem Thor), 1494 f. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 59 f.

 1. 1481 „Ward unser burger Niclas Weckman, bildhower ... Er hat uns darumb ... zu bürgen versetzt maister Hansen Schielin, maler, maister Micheln, den bildhower, und Palsen Letzelter, bildhower, all drey unser burger.“ (Bürgerb. 1474—99, fol. 40, z. 23. Juli 1481. Über Nik. Weckman vgl. auch „Quellen u. Forschungen. Bodenseegebiet“, Qu. 182, u. J. Baum, Die Ulmer Plastik, 1911, p. 159f. [Urk. Beilage] und „Niclas Weckman, bildhawer“, erscheint zum ersten Mal im Steuerverzeichnis. (Auszüge Neubronners, z. 1481, A. 130). Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 59. Heribert Meurer [Hg.], Meisterwerke massenhaft. Die Bildhauerwerkstatt des Niklaus Weckmann und die Malerei in Ulm um 1500; [zur Ausstellung im Landesmuseum Stuttgart, Altes Schloß vom 11. Mai – 1. August 1993] / Stuttgart 1993.

1498

Nicolaus Weckmann wird für eine Figur des Heiligen Martin an der Kanzel bezahlt

Item maister Niclausen, bildhawer, ausgeben um ain sant Martin an den predigstul l 1/2 fl, auf freitag nach Dionisy, und II groß umb die fueß

Ratsprot. 1 (1501—06), fol. 39, z. 4. Okt. 1503. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 60.

Syrlin wird für seine Arbeit am Grab[1] entlohnt

Item ausgeben Jörgen Sewrlin von dem grab auf ze machen und ab zeheben

Rechn. der Pfarrkirchenpflege 1456—1518, A. 180, z. 1498 u. später noch mehrmals. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 53.

 1. Nach Rott "das Heiliggrab im Münster"

1508

Zunftmeister Syrlin wird für eine Truhe für Kerzenstangen bezahlt

Item ausgeben Sewrlin, zunftmaister, X groß umb ain truchen zu der kertzen stang.

Rechn. der Pfarrkirchen (Münster)-Pflege, 1456–1518, A. 181, z. 1508. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 54.

1510

Nachricht über die Vollendung der Predigtkanzel durch Jörg Syrlin in der Ulmischen Chronik aus dem 18. Jahrhundert

Anno 1510 hat Jörg Seyrlin die predigt cantzel in dem münster gemacht ... So hat er doch ein gar geringes vermögen gehabt und ist in dem spital gestorben. Seine behausung ist beym graben gewesen, so einen ercker hat, daran von seiner kunstreichen arbeit noch ao 1612 ein wilder mann, so ein schwein trägt, zu sehen gewesen.

J. Geiger, Ulmische Chronik (Anf. XVIII. Jhd., bis 1742), p. 103. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 54.

Werkauftrag an Daniel Mauch zum Franziskusaltar in der Ulmer Franziskanerkirche

Weytter thugen wir kunth allermenigklichem, das die taffel zu den Barfüssen uff sant Franciscusaltar dem erbern maister Daniel Mech [sic!] bildhower, bürger zu Ulme, zu schneiden verdingt worden ist umb sechsundtryssig guldin für das Corpus und die bild darjnnen, unnd darnach dem erbern maister Martin Schaffner dem maler auch burger zu Ulm für das gewölblin ob dem altar und sollicher gemelter tafel daruff dem altar zufassen geben funnfftzig guldin reinischer, und ist solliche tafel gefast und uffgesetzt worden von newem uff den hailigen Weichennecht tag aubentz der jartzal Cristj funnfftzehenhundert und im zehenden Jare.

Artikelbuch der Ulmer Grautucher, Wollschlager und Hutmacher, 1510: Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, HS 28604, fol. 46, nach: Susanne Wagini, Der Ulmer Bildschnitzer Daniel Mauch (1477–1540), Ulm und Stuttgart 1995 (Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm, 24), S. 127

1512

David Rot und Niclaus, bildhauer, II fl aus ainem stul, kumbt von der alten Zoller.

A. 196, Zinsb. der Pfarrkirche 1508f, z, 1512; ebenso 1514 u. 1517, A. 181. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 60.

1516

Meister Michel Erhart erhält 2 Gulden für sieben Bilder und Propheten und fordert weitere 30 Gulden

Item ausgeben maister Micheln, bildhower, II fl auf die syben bild und propheten ze machen, an freitag nach dem newen jar, und hat gefordert 30 fl, 1516.

A. 188, Rechn. der Münsterfabrik 1500—18, fol. 57, z. 4. Jan. 1516. Nach: Hans Rott, Quellen und Forschungen zur südwestdeutschen und schweizerischen Kunstgeschichte im XV. und XVI. Jahrhundert. II. Altschwaben und die Reichsstädte, Stuttgart 1934, S. 57.

Veere

1489, 17. August

Vertrag zwischen Paulus van Borselen und Anthonis Jansz van der Goude

A B C D In aldustanygen manyer ende vorwaerden, soe hebbe ic meester Anthonis Jansz aengenoemen een taeffel van scilderye, die ic selff met mijner hant sal maecken, alsoe ic daer eer off hebben wil mijne here Pouwels, bailju vander Vere, ende dat om ses ende dertich pond groten, daer off dattet vorwaerden siin, dat meester Anthonis ontfangen sal negen pond groten nu te Bamesse naest comende ende negen pond groten tot wat tijden dat dese taeffel halff gemaec sal siin, ende hoemeer dat dese taeffel volmaect es ende gelevert wort, soe sal hij dan noch 18 lb. groten ontfangen van laetste payment. Voirt soe siin vorwaerden, dat in mydden van dese taeffel sal Onse Vrouwe sitten op een stoel riickeliic gemaect haer kiindekiin op hoer scoet ende omtrent haer sullen engelkens vlyegen ende toenen het kiindekiin het cruus ende den doern croen ende nagellen met meer ander dyngen vander passy. Ende aende rechter syde sal Sinte Pouwels staen ende presenteren myne heer Pouwels met siin knechtkens, al gemaect nae tleven, ende an de linker syde sal staen Sinte Steven ende presenteren myne vrouwe met hoer dochteren, oic al gemaect nae tleven, ende boven dese heylichen sal staen gemaec boven in hoeff vander taeffel een scoen [metselrye]. Voert soe sal staen inde doer ande rechter hant Sinte Pouwels, daer hy onthoeff sal worden, ende den rechter daer ontrent met siin yesegen, ende boven sal Synte Pouwels vanden paerde geworpen worden van verde te syen in gebercht. Voert sal staen inde doer van de linker syde Sinte Steven, ende sal daer gesteen worden, ende de rechter daer bij, met Synte Pouwels die de clederen houden sal, ende boven in gebercht wat van siin leven dat best daer toe dyent. Ende beneden inde voet sal staen vyer percken vande vyer uterste, wel ryeckelic gemaec, ende buten op de doeren daer sal op gemaec worden Ecce Homo van wiitten ende van svarten steens gewyest. Ende dese vorscreven taeffel sal beghonnen worden nu Bamesse naest comende, ende sal volmaect wesen met de hulpe Goets te Bamesse in jaer van XV. Ende waer dat zaecke dat ic Anthonis voerscreven offlyvich worde eer dese taeffel volmaect wear, soe sal mynen here niet meer betaellen dan in avenant dat daer an gemaect sal siin, ende dat by seggen van meesters, die hem dyes wercx verstaen. Ende hadde meester Anthonis hyer meer gelts op ontffangen dan hy verdyent hadde, dat soude syn erffgenaemen weder omme keren. Alle dync sonder arch off list, in kennesse dat dit waer es, soe hebben wy elc van ons beyden een zedule [uut verband] gesneden met a b c ende dese vorwaerden siin gescyet in jaer Ons Heren duusent vyerhondert neghen ende tachtiche, den xvijde dach van oest.

Middelburg, Zeeuws Archief, Oud Stadsarchief Veere, voorlopig inv. nr. 1311 Van der Horst 1858, pp. 501–502; Van der Horst 1901a, pp. 48–49; Opmerkingen: Uit het contract zijn twee stukjes gesneden (afb. 49). In de transcriptie van Van der Horst 1858 staan hier respectievelijk de woorden ‘metselrye’ en ‘uut verband’. Uit de rekening vermeld op de achterzijde van het document blijkt dat Jansz van de rentmeester Huyghe Ghysbrechtsz in totaal 21 pond heeft ontvangen, de eerste keer 9 en daarna twee betalingen van elk 6 pond. Zie voor een reconstructie van het altaarstuk Graaf 1900–1901, pp. 171–173 (L. M. Helmus, Schilderen in opdracht : Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 415 f.).

1491, 1. Mai

Vertrag der Heilig-Kreuz-Meister der Fischverkäufergilde mit Anthonis Jansz van der Goude

Jhesus Maria Item tzijn voerwaerden tusschen den Heylighen Cruysmeesters Hughe Tzarjan, Willem Pietersz, Joest ende Bertelmeeus Lincsloet, ende meester Anthonis Jansz vander Gou, hoe dat den cruysmeesters voerscreven besteet hebben haer tafel te maken van poertretuer in sulker formen als hiernae bescreven. Item ten eersten aen die rechterzide, in den eersten duer, binnen, sal staen daer Onsen Heer in t thoefken is, ende dat mit zijn toe behoeren, die tweeste duer, binnen, daer Onsen Heer ghetoent wort Ecce Homo, ten derden, die gheheel tafel, daer Onsen Heer zijn cruys draecht, mit den moerdenaeren ende allen datter behoert; ten vierden, die ander duer, aen der slinkerside binnen, den ofneeminck van den cruys met Jozep ende Nicodemus ende meer ander, Marien, al zoët eyschende is, ten vijfften, inden anderduer, binnen, sal staen daer Onsen Heer verijst uten grave ende boven int lantscap noly me tangere, ende allen den ander parken wat meer van den pasci int cleyne, al zoët eyschende sal wezen. Ende buten op den duerren sal staen dat gheen dat den Cruysmeesters beliefven sal, ende dat van witten ende swarten als steens ghewijs. Ende dezen voersz tafel met sijn toe hoeren sal meester Anthonis voersz zoe goed ende beter maken als minen Heer Baeljuus tafel van der Veer, oft minen Heer, Heer Pauwels vander Veer in zijner kapelle staet. Ende van dezer tafel voersz zoe hebben beloeft die Heylighen Cruys[-meesters] voersz veertich pont groet, mer ist bij al zoe dat hem meester Anthonis voersz dat voersz weerck die beterscop hem selven al zoe m[eer] quijt ende werklieden segghen, twe aen die een side ende twe aen die ander zide, zoe sallen gheven die Heylighen Cruys-meesters voersz aen meester Anthonis voersz noch tien pont groet oft al zoe veel meer als hij van den werck verdient sal hebben. Ende wanneer dezen voersz werck oft tafel gheordenneert sal wezen oft bewerpen, zoe sallen den Heylighen Cruys-meesters voersz gheven aen meesters ses pont ende wanneer den werck oft tafel half ghemaeck is, noch ses pont groet ende niet meer ten sal tot hoeren beliefte staen, dan want [sic] den tafel oft den voersz werck vol ende al gemaect sal wezen, zoe sallen den Heylighen Cruys-meesters voersz vol ende al betaellen aen meester Anthonis voersz. Dezen tafel voersz zoe sal meester Anthonis voersz gheheel ende al voldoen binnen anderhalf jaer. Dit al ghedaen in deuchden ende sonder arch oft list, ende om deze voersz voerwerden gheen ghescheel coemen en zoude, zoe zijnder twe cedullen ghescreven, die een ghelijck den anderen van woerde te woerde, ende gesneden die een wt den anderen als duer A B C. Ende dits gheschiet int jaer Ons Heren duzent CCCC XCVIJ den eersten dach van mey oft daer omtrent.

Het manuscript dat zich volgens Van der Horst in 1858 in het stadhuis Veere bevond, is zoek geraakt. Het Oud Stadsarchief Veere bevindt zich tegenwoordig in het Zeeuws Archief, Middelburg en ook daar is het document niet gevonden Van der Horst 1858, pp. 503–504; Van der Horst 1901c, pp. 342–344; Zie voor een reconstructie van het altaarstuk Graaf 1900–1901, pp. 171–173 (L. M. Helmus, Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485–1570, Utrecht 2010, S. 416).

Volkach

1521–1524

Verdingung der Volkacher Muttergottes im Rosenkranz an Riemenschneider 1521, Aufhängung und Bezahlung 1522/24

Im Jahre 1521 wurde der Rosenkranz verakkordiert mit Meister Dill. Im Jahre 1522 mit 24 wird dieser Rosenkranz aufgehängt, und wurde Meister Dill ganz bezahlt.

Regest aus verlorenen Urkunden. Nach E. Schön, Historische Nachrichten übet Volkach, im Archiv des Historischen Vereins für den Untermainkreis II (1834) S. 87. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die späten Werke in Holz, Wien 1978, S. 125.[1]

 1. Schön berichtet a. a. O. S. 86, daß er „aus vorhandenen Rechnungen die Ausgaben namentlich und chronologisch angeführt“ habe. Die von Schön benutzten Rechnungen sind inzwischen verschollen. Nach Mitteilung obiger Notiz fährt Schön fort: „Dieser Rosenkranz mag das Stück Bildschnitzerarbeit seyn, welches wie ein Kranz von Rosen um ein in Holz gearbeitetes Muttergottesbild am Bogen des Chors auf Kirchberg hängt, und an welchem die Geheimnisse zwischen Rosen abwechselnd in Basreliefs vorgestellt sind.“ Die Redaktion des Archivs hat obiger Notiz eine Anmerkung über Dill Riemenschneider zugefügt, die als eine der frühesten biographischen Würdigungen hier Erwähnung verdient. Sie schließt mit dem Hinweis auf die Anna selbdritt in der Kirchberget Kirche, die „der Hand Riemenschneiders“ zugeschrieben wird. Bereits C. Becker Leben und Werke des Bildhauers Tilmann Riemenschneider, Leipzig 1849, S. 15 vermeldet, daß die „vor einigen Jahren noch vorhandene Kirchenrechnung jetzt aber nicht mehr auffindbar“ sei. Becker gibt Schöns Regest in verkürzter Form wieder: „Im Jahr 1521 wurde der Rosenkranz mit Meister Dill verakkordiett und im folgenden Jahr aufgehangen.“ Ob die Aufhängung wirklich schon im Jahre 1522 erfolgte, wie Becker annahm, steht dahin, da Schöns Regest lediglich anzeigt, daß sich die Aufzeichnungen über die Aufhängung und Abrechnung mit Riemenschneider in der Kirchenrechnung 1522/24 finden (Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die späten Werke in Holz, Wien 1978, S. 125 f.).

Waarmaarde

1518, 15. November

Vertrag der Vorsteher der Pfarrkirche von Waarmaarde mit den Oudenaardener Malern Adriaan Jaquemart und Philips Pievake über die Anfertigung einer Altartafel für den Hochaltar der Pfarrkirche

Wel es te wetene dat Adriaen Jaquemart, scildere, wonende tAudenaerde, heeft anghenomen jeghen Phelips Pievake, als kerkmeestre van der parochiekercke van Waremaerde, te scilderene ende verguldenen een tafle voor den hooghen autaer in de selve kercke, om de somme van achte ponden grooten, in der manieren ende condicien hier naer volghende :

Eerst ende alvooren moet de selve Jaquemart verghulden, de tabernacle met Onser Liever Vrouwen, tot up de creste, al van fynen gaude verghult, ende voort de cresten ende de looveren die daer upstaen, ooc al van fynen gaude ghebruneert.

Item alle de cleene paerken al van fynen gaude ghebruneert, ende ghestoffeert, al tghuend datter van witten behoort afghehaelt, den grond gaud. Voort den grond achter de cleene paerken die in tcruus lopen, gulden laken, ende de tabernacle al vergult al van fynen gaude ; ende voort drie groote paerken al vergult ende voort afghehaelt up tghaut, tzy up caussen ofte up taverechte ofte daert behoort, den grond gaud.

Item deerderycke ende de roosen al verghult van ghebruneerden gaude ; ende deerderycke ghestoffeert van gaude ende van groene, ende de coorberderen achter verselvert, ende de snede verghult, pylaren, bessellen ende datter es, verghult met ghebruneerden gaude in alzo verre alst moghelic es ende makelic van gaude.

Item de twee nederste voyen, blivende den grond al van azure ende de snede van den voyen, beede donderste voyen van fynen gaude ghebruneert, ende noch de molueren boven van fynen gaude, ende dupperste voye de derde van fynen gaude, ende alle andre personaigen, borduren ende alle andre saken, afghehaelt, altoos den grond gaud voor Onser Vrauwen te Bossut, ende van alle andre snede navolghende ghelyc up die monstre.

Item in deerste duere zal men maken, daer Onse Heere was onder de leeraren in en temple, ende daer naer den Pallemsondagh ; voort over dander zyde in de duere, den Paeschdagh,in dander duere den Synxendagh ende buuten de dueren de viere leeraers. De bordueren van den dueren binnen van ghebruneerden gaude ende de dueren van goeden olye verrewe.

Item moet noch maken tprocessie cruusse, al an ghebruneerden gaude, totten derden knoop medeghaende, uutghedaen de viere Evangelisten die al van mattegaude.

Item es bespreck ende voorworde dat voirs. Jaquemaert, de voirs. tafle moet halen tzynen coste ende weder leveren tzynen coste, ter zelver plecke. Moet voort de zelve tafle leveren al gheschildert ende ghestoffeert te half Aouguste anno XVe XIX, ofte emmers ten ommeghange te Waermaerde, dwelck es ter feeste van Onser Vrauwen gheboorte in September neghentienne, up de verbuerte van tiene Phelippus guldenen, commende ten proffyte van der kercken.

Item vermoghen de selve kerckmeester te nemene ghezworen meesters van den selven ambachte, dweerck ghedaen zynde, omme dat de voirs. acht ponden grooten, zo zauden de zelve kerckmeesters voor eenen pennynck afslaen, ende nemen de selve prysers ten costen van den onghelycke.

Item zo wanneer de selve Jaquemart tvoirs weerck halen sal, zo zullen hem voirs. kerckmeesters gheven in minderinghe van den selven achte ponden grooten, de somme van twee monden grooten, ende de reste ende vulle betalinghe van den selven acht ponden grooten, ter leveringhe van den selven weercke. Ende omme tvulcommen van al dies voirseit es, zo es borghe voor den selven Jaquemaert, Jan de Cupere gheseit Wittebrood, belovende, indien faulte of ghebrecke ware an den selven Jacquemaert dat selve te vulcommene ende vuldoene.

Actum den XVIen in Novembre XVe XVIII.

Oudenaarde, Stadtarchiv: Register van contracten, f° 80. Veröffentlicht von L. van Lerberghe en J. Ronsse, A udenaerdsche Mengelingen, 5, Oudenaarde, 1854, p. 179–180. Nach: Erik Vandamme, De polychromie van gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden. Materialen en technieken, Brussel 1982, p. 207 f.

Walsrode

1523

Vertrag des Bildschnitzers Hans Brüggemann mit der Kirche zu Walsrode über die Lieferung eines Altarbildes.

Tho wetende, dath ahm mithweken nha Vincula Petri anno XVe XXIII is gehandelt und gemaket ene vordracht van deme hern dem proveste, rade und olderluden der kerken tho Walszrode uppe ein und mester Hansze Bruggeman uppe ander deil, uns to makende ene tafelen in de kerken tho Walszrode uppe dat fromissen althar nha uthvvisinge ener formen und mannher, he uns uthgeviserth unde gewiseth heft, szo dat in deme middel der tafelen schal de hemm elf arth Marien myt den XII apostolen in byldeh sicklyken kan gemaketh werden und den vorth in de beyden vlogel und vothe unszen patronen sunte Johansze baptisten szampth den anderen patronen des altars gemaketh, de wy dar inne begerende sin, uppe syne kosth, teringk und allent, wessz dar behof is, uthgenomen dat stofferenth und malenth. Wes dat kostet, schal uppe unser kerken kost und teringk hirnamals scheen, wowol de sulfte mester Hanssz uns geloveth, dat besthe darinne tho dhonde. Darvor schal men ome geven viffundevefftig gulden, szo tho W[alszr]ode ginge und geve syn, des uppe Michaelis schirkomende ohm X gulden tho vornogende und uppe de handt geven, dat andere nastendig, wanner de tafel bereith und rede isz und tor stede steith. Sick ock vorwilligeth, wanner de tafel tho stande kumpth, dar by tho nemende, de des vorstanth hebben. Szo enszodan viffundvefftig gulden nicht werdt is, schal men omhe ringer geven. Dar sze denne beter, wyl he deme goddeshusze schenken, nach deme he ein Walszroder kinth geboren und sine fruntlyken leven olderen hyr by uns begroven heft. Dar men ok, dat godt affwende, dusses kopes in beiden delen nicht konden over ein komen, szo dat unssz de tafel nicht gefeile, schal enszodan tafel mester Hansze sin und der gebruken nha synem gefalle, wanner he unsz unszeuthgelechte gelt, he entfangen heft, hadt wedder geven. Desses to orkunde syn dusszer certeren efte schrifte twe gemaketh ein uth der anderen gesneden, dem goddeshusze de enen und mesther Hansze de anderen dhan am jahre und dage, wo vorgescreven, und mith dusszen vehr bockstaven bevesteth

A B C D.

Orig.-Zerter im Königlichen Staatsarchiv zu Hannover. Aus: Repertorium für Kunstwissenschaft, 24, 1901, S. 125 f.; nach: Hans Huth, Künstler und Werkstatt der Spätgotik, 2. Auflage Darmstadt 1967, S. 138.

Wallerstein, Schloß

1531

Graf Martin von Oettingen entlohnt Schäufelin für fünfwöchige Malerarbeiten im Wallersteiner Schloß.[1]

Item für 28 lb zuo 5 kr 26 lb zuo 3 kr Kessel praunn mer für 30 lb leimb ye ain lb zuo 14 kr thuot als 5 gld. 12½ B. 2 hl. Hat vnß vor der Kuchin, auffbaiden gangen, aussen vnd innen die Kuechin vnd Cantzlei prüst Maister Hanß Scheiffelin Maller von Nordling darmit angestrichen. Vnd die summerlaub im ercker Kammin vnd drei thür gefast für solchs alles, iber das er den Reitter tisch gehabt bezalt hat 5 wuchen daran gearbeit 1 Ofl Summa 15fl 12½ B. 2 hl

Harburg, Fürstlich Öttingen-Wallersteinisches Archiv VII. 1.2a Nr. 16 (Personalakten Graf Martin), Register Einnemens vnd außgebens Anno dmi 1530 angefangen [Graf Martin zu Wallerstein Haushaltungsbuch 1530–1535], fol. 466r. Nach: Nach: Christof Metzger, Hans Schäufelin als Maler, Berlin 2002, S. 577.

Graf Martin von Oettingen bezahlt bei Schäufelin 90 »wappen Zedell«.[2]

Scheiffelin hat vns 90 wappen Zedell außgestrichen[3] darfur bezalt ½ gld

Harburg, Fürstlich Öttingen-Wallersteinisches Archiv VII. 1.2a Nr. 16 (Personalakten Graf Martin), Register Einnemens vnd außgebens Anno dmi 1530 angefangen [Graf Martin zu Wallerstein Haushaltungsbuch 1530–1535], fol. 466r. Nach: Christof Metzger, Hans Schäufelin als Maler, Berlin 2002, Dok. 39.

 1. Die genannte »summerlaub«, also ein Sommerhaus, ist in Wallersteiner Inventaren mehrfach belegt, so 1486 als »Sommerladen« oder 1552 als »Sommerlaube« (siehe Anton Diemand, Inventare und Ordnungen der ehemaligen Burg Wallerstein, in: 1. Jahrbuch des Historischen Vereins für Nördlingen und das Ries, 1912, S. 32–79, hier S. 51,64; so Metzger 2002, S. 577).
 2. Gemeint ist damit wahrscheinlich eine Bibliotheksvignette. Das Bücherzeichen Graf Martins ist in zwei Varianten überliefert: Das Wappen sitzt beide Male in aufwendiger Renaissancerahmung. Unten ist der Wahlspruch des Grafen – ADS [A deo salus] / ICH HOF ES END SICH / MARTIN GRAVZVO OTING – angebracht. Die erhaltenen Exemplare der etwas aufwendigeren Version sind oben 1526 datiert; die Inschrift sitzt in einer Kartusche und ihre Type ist größer. Alle erhaltenen Exemplare sind koloriert (Abdrucke der einfacheren Fassungen im FÖWAH, Oe.B. 2°.VI.5.12 [Orarium Spirense, Venedig 1509], Oe.B. 8°.VI.5.1 [Thomas Lirer, Chronik von Schwa¬ben, Ulm i486], die reichere als Einzelblatt). Der Meister der Exlibris wird mit Hans Burgkmair oder Leonhard Beck identifiziert (siehe Friedrich Warnecke, Bücherzeichen [Exlibris] des XV u. XVI. Jahrhunderts, Berlin 1894, S. 7, Taf. IV [Variante 1526; Burgkmair]; K. E. Graf zu Leiningen-Westerberg, Deutsche und oesterreichische Bibliothekszeichen / Exlibris, Stuttgart 1901, S. 138 [Burgkmair; fraglich ob Exlibris], und Friedrich Zoeprl, Alte oettingische Bucheinbände u. Bücherzeichen in der fürstl. Bibliothek zu Maihingen, in: Sankt Wiborada. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde, 3, 1936, S. 69–79, hier S. 70–72, m. Abb. 2 [Variante 1526; Burgkmair oder Beck]; siehe auch die Abbildung ohne die Rahmung bei Wilhelm Freiherr von Löffelholz, Zur Geschichte des Wappens, in: Oettingana, Wallerstein 1883, Tafel II, Abb. 4). Nach Georg Grupp (Oettingische Geschichte der Reformationszeit, Nördlingen 1893, S. 57) ließ Graf Martin außerdem im Jahr 1532 um 6 Gulden die »große Form« des oettingischen Wappens schneiden und dieselbe auf großes Regal (Königspapier) drucken. Dafür findet sich aber kein Beleg im Haushaltungsbuch. Schäufelin selbst entwarf übrigens um 1513 das Bücherzeichen des Hartmann Schedel (Seh. 715). Leiningen-Westerberg (a. a. O., S. 138) schrieb ihm außerdem das Exlibris des Christof Bruno, Licentiat und Lehrer der Dichtkunst zu München, aus dem Jahr 1542 (eine Unmöglichkeit!) zu, hält es aber selbst für »nicht beglaubigt«; nach Hirth's Formenschatz (1885) sei die Einfassung von Hans Burgkmair (Metzger 2002, S. 577).
 3. außgestrichen – Bedeutet wohl das Kolorieren eines Drucks. Vgl. Albrecht Glockendon d. ]., der 1556 eine Zahlung für 500 königliche Wappen erhält, die er für den Regensburger Reichstag mit Farben ausgestrichen hatte (nach Theodor Hampe, [Art.] Glockendon, in: Thieme-Becker, Bd. 14, Leipzig 1921, S. 257–261, hier S. 259); Metzger 2002, S. 577.

1533 19. April

Schäufelin erhält von Graf Martin von Oettingen für je 50 große, mittlere und kleine Wappenzettel fünf Gulden

Item sambstagpostpasce mit dem Scheiffelin gerechnet vnd bezalt für 50 grosser wappen Zedell zuo 3 kr 50 mitler zuo 2 kr 50 klainer zuo 1 kr außzuostreichen thuot 5 fl

Harburg, Fürstlich Öttingen-Wallersteinisches Archiv VII. 1.2a Nr. 16 (Personalakten Graf Martin), Register Einnemens vnd außgebens Anno dmi 1530 angefangen [Graf Martin zu Wallerstein Haushaltungsbuch 1530–1535], fol. 466v. Nach: Christof Metzger, Hans Schäufelin als Maler, Berlin 2002. Dok. 45.

1533, 4. August

Schäufelin streicht im Auftrag des Grafen Martin von Oettingen Riegelwände mit Kesselbraun, eine aus gebranntem Grün span gewonnene Farbe. Außerdem malt Schäufelin vier Fahnen, die für eine Jahrtagsfeier benötigt werden.[1]

Anno etc. 33 montag post vinada petri mit dem Scheijfelin zuo Nordling abgerechnet vnd bezalt 34 Ib färb Kesselpraun zuo den Rigelwendye ain Ib pro 28 d abgeriben thuot 4fl2 Ib 10 d. Mer für 4fannen zuo mallen zuo dem Jartag gehörig 24 fl

Harburg, Fürstlich Öttingen-Wallersteinisches Archiv VII. 1.2a Nr. 16 (Personalakten Graf Martin), Register Einnemens vnd außgebens Anno dmi 1530 angefangen [Graf Martin zu Wallerstein Haushaltungsbuch 1530–1535], fol. 466v. Nach: Christof Metzger, Hans Schäufelin als Maler, Berlin 2002. Dok. 46.

 1. Graf Martin stiftete übrigens 1520 für seinen zwischen dem 24. Juni und dem 8. Juli gewaltsam umgekommenen Vater Joachim von Oettingen einen Jahrtag in die Wallersteiner Pfarrkirche (nach Ludwig Brutscher, Wallerstein – Markt und Residenz, Wallerstein 1996, S. 54; Metzger 2002, S. 578f.).

1534, 25. Juli

Schäufelin wird von Graf Martin von Oettingen für Fahnen, verschiedene Vergolderarbeiten, vier Falckonette (ein Feldgeschütz, auch »Halbe Schlange« genannt) und andere Malerarbeiten im Wallersteiner Schloß entlohnt.[1]

Anno etc. 34 in die Jacobi mit dem Scheijfelin abgerechnet hat gemacht ein fannen auf den stainstadel pro 8 kr. Item zwo fisierungen zuo den puchssen pro ½ fl. Item ain grossen Knopff auff ain Zelt vnd 4 klaine auff ain Raißbetstat zuo vergulden pro 1 fl. mer 7 mendlich zuo denfannen Klaidungfür ains 6 kr thuot 14 plappert. Item die Visierung gen Oting[2] zuofassen ½ fl – Item ain fannenn auff den diebsthurm 8 kr. Item 4 falckonet 3 back).[3] das beschleg schwartz anzuostreichen für ains 10 kr thuot 1 fl 10 kr. mer zuo dem newen baw den zwayen Kupfferin altanen gepraucht 11 Ib Kesselpraun zuo 28 d 7 lb als zuo 12 d 3½ lb furnews zuo 1 ort thuot sambt 2½ fl für die arbait 4½ fl 18 Bl Hl/9fl 2½ B 1 Hl [...] Zuo trinckgelt 10 B Hl

Harburg, Fürstlich Öttingen-Wallersteinisches Archiv VII. 1.2a Nr. 16 (Personalakten Graf Martin), Register Einnemens vnd außgebens Anno dmi 1530 angefangen [Graf Martin zu Wallerstein Haushaltungsbuch 1530–1535], fol. 466v. Publiziert bei: Rott 1934, S. 181, Anm. 10 (fehlerhaft und unvollständig).).

 1. Den genannten Steinstadel führt das Wallersteiner Schloßinventar von 1552 als Getreidespeicher auf (siehe auch unter Dok. 38). Steinstadel und Diebsturm, für die Schäufelin Fahnen liefert, erhielten 1534 auch neue Bedachungen (Haushaltungsbuch fol. 337v, »Verbauenn im ambt Wallerstain auch vnderhaltung des Hoffbaws«). Ein »Raißbetstatlin«, also ein transportables Truhenbett, das mit dem unten genannten identisch sein könnte, erwarb der Graf im Dezember 1533 in Augsburg um 18 Gulden und einen Kreuzer (Haushaltungsbuch fol. 375r–v; Metzger 2002, S. 579).
 2. = Oettingen.
 3. back – Seitenteil eines Möbelstücks oder Stütze für ein an der Wand befestigtes Brett.

1532, 24. September

Schäufelin bemalt im Auftrag des Grafen Martin von Oettingen einen Reisewagen, eine Zielscheibe (Zilstat), vergoldet drei Fahnen, liefert zwei unvergoldete Fahnen und vergoldet einen Knopf auf dem »Neuen Bau« des Schlosses in Wallerstein[1]

Anno etc. 32 afftermontags nach Mauricy Scheifflin bezalt hat vns ain Raißwagen angestrichen 1h fl. Mer ain Zilstat 1h fl. Item 3 venlich sind vergalt 1hfl. Mer 2 vendlich sind nit vergült 3 patzen. Item ain grossen Knopff vergult auff den newe paw darzuo ist kummen an gold 3 fl. 21 kr vnd für arbait 45 kr fach alles 5½ fl 21 kr

Harburg, Fürstlich Öttingen-Wallersteinisches Archiv VII. 1.2a Nr. 16 (Personalakten Graf Martin), Register Einnemens vnd außgebens Anno dmi 1530 angefangen [Graf Martin zu Wallerstein Haushaltungsbuch 1530–1535], fol. 466r. Nach: Christof Metzger, Hans Schäufelin als Maler, Berlin 2002. Dok. 41.

 1. in einem Inventar von 1552 als »Neues Haus«, ein Getreidespeicher, bezeichnet; Metzger 2002, S. 578.

Wimpfen

1510

Vertrag über den Innenausbau des Langhauses der Pfarrkirche St. Maria in Wimpfen a. B.

Zu wissen sey gethann menglich mit dissem brieff das die Ersamen ludwig Erer vnd conrat kurben verordnet heyligen pfleger der pfarr kyrchen mit wissen vnd vsser bevelcht eins erbern radts, meister bernharten steynmetzen verdingt vnd verliehen haben den Jnnern Baw Jn der pfarr kyrchen zumachen, mit runden schefften daruff ein zierlich obergesymmes mit sampt den anfengen vnd mit den zwelff bogen, den obern Baw das holtzwerck das ist das dachgestül mit vffmawern verfahen vnd wol versehen wie sich gepurt vnd das gehort nach aller notturfft Gewerlichen gerade uff furen vnd zyrlichen zu dem gewolb der kyrchen vnd borkyrchen gehorend stellen das keyn mangel daran sey oder sein werde nach Erbern meister erkantnus Den predigstul zyerlicher vnd hubscher dan der Jn der visirung angezeugt ist Jtem die gemelten pfleger haben Jme Jnsunderheyt zwey bretter zu den bogen gehorende verdingt das ein mit zweyen holen kelen das ander mit einer holen kelen vnd wan sie Jme zulassen das brett mit der ein holn kelen so sol er heynßheiner steyn darzu verarbeiten vnd den predig stul vnd ander arbeyt dester zyrlicher vnd hubscher hawen vnd machen vnd solichen Baw Jn zweyen Jaren zu enden vnd ußzumachen vnd Sunst mit anderm Als mit dem geschirr oppffer knechten zeug steyn Rawmen Rust holtz vnd allem andern ist beredt, das es gehaltten sol werden Jn massen die verdingung der hindern gibel mawern vßdruckt geschehen ist vnd von allen obgemelten stucken sollen die heyligen pfleger Jme geben zweyhundert vnd vierzig gulden die Also zubezalen Jm ersten Jar so er die Arbeyt anfacht das Jst Jm aylfften Jar sechtzig gulden darnach Jm andern aber sechtzig gulden vnd darnach Jn den dreyen nachgeenden Jarn Jeglichs Jars viertzig

VERSO:

gulden So lang solich Sum zweyhundert vnd viertzig gulden gar vnd gentzlich bezalt worden ist Auch ist beredt Ob es sich begebe das meister bernhart Jn solicher arbeyt ewan die vßgemacht wurde mit dode ab gieng So sollen die pfleger sein kinder vnd erben nach anzal der arbeyt so vil er daran verdient hat nach erkantnus erber meister vßrichten vnd bezaln Alles getrewlich vnd vngeverlich Zu vrkundt Sindt disser brieff zwen gleychs luts vssereinander geschnitten Jeglichem theyl einer behendigt die geben seindt uff mondag nach dem cristag Anno D(omi)ni funfftzehenhundert vnd zehen Jare

DARUNTER VON ANDERER HAND:

Bestanndt Zettell vber den Jnnern Baw Jnn der Pfarr Kirchenn, mit runden schefften daruff ein zierlig Obergesimbs, mit sampt den Anfeng vnd zwelff Bögen vnd anderm zustellenn. vmb. 240. fl.

Anno 1512.

Wimpfen, Stadtarchiv, Inv.Nr. L IX A, Nr. 3; Tinte auf Papier. Nach: Karl Halbauer, predigstül. Die spätgotischen Kanzeln im württembergischen Nackargebiet bis zur Einführung der Reformation, Stuttgart 1997 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 132), S. 371–373.

Würzburg

1490, 8. November

Ratsbeschluss zur Auftragserteilung für Adam und Eva der Marienkapelle in Würzburg

LXXXX0

Actum am Monntag nach Leonnhardj

Bylde Inn die Cappellen zu hawen

Eynmutiglichenn beslossen, Das man Adam vnd Eua vor vnnser frawenn Cappellenn hinwegk thun, In die Cappellen setzenn, vnd anndere Adam vnd Eua meyster Tyln zirlichenn hawenn lassenn solle, Auch Ime furter anndere bylde zu hawen außwenndigs der Capellenn beuelhenn.

Würzburg, Stadtarchiv. Ratsprotokoll VI, 1483–1496, fol. 268r. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 99.

1491, 5. Mai

Angeding bezüglich Adam und Eva der Marienkapelle in Würzburg

LXXXXI0

Actum Dornnstag nach Inuencionis Crucis

Adam vnd Eua zu hawen Meyster tyln Rymenschneider angedinget

Uf hewtte habenn Burgermeister vnd Rathe, Meister tyln Bildeschnitzern angedingt Adam vnd Eua von Stein zu hawenn, vngeuerlichenn dreyer finger hoher dann meister Tyll ist, mit dem hochstenn[1] tabernackel wie man Im ein muster gebenn hat, das auch die bede bylde solche tabernackeln obenn vnd die fus nittenn habe als die muster sind Er sol auch obenn Im Tabernackelnn, In iglichenn zwey byldelin hawen, wie man des Rettig wirf, Inn weyssen Stein der zu Konigshofenn gefeilet, vnd Er sol allenn Stein vnd allenn Zewck dartzu gebenn, Auch die bylde vnd tabernackel setzenn on eins Rats schaden, Dauon sol man Im gebenn IcX guldin[2], So er aber solchs kunstlich meysterlich vnd zirlich macht das Ein Rathe Erkennet, Das ers wol[3] verdint habe, So solle man Ime PXX guldin gebenn, Doch sol man Im Rustholfz leyhenn, vnd Er hat zugesagt Das er solchs alles ferrtigenn vnd setzenn solle, vor sannt kylians tag nechsfe komennde vber ein Jahre[4].

Würzburg, Stadtarchiv. Ratsprotokoll VI fol. 283v. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 99f.

Zahlung von 30 Gulden beim Angeding für Adam und Eva der Marienkapelle in Würzburg

Item XXX guldin haben wir geben dem Bildeschnitzer Dile Rymenschneider vff ein Recheung als man Ime Adam vnd Eva angedingt hat zumachen.

Würzburg, Dompfarreiarchiv. Rechnung der Baumeister (= Pfleger) „vnser lieben frawen Capellen vff dem Judenplatze“, vom 13. November 1490 („Samstag nach martini“) bis zum 13. November 1491 („Suntag nach Martin“)[5], fol. 22v. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 100.

 1. Tönnies und Weber lasen: „Krachstein“.
 2. = 110 Gulden.
 3. Tönnies: „vol“.
 4. 8. Juli 1492.
 5. Weber gibt versehentlich diese Notiz als in der Rechnung 1491–92 befindlich an“.

1492, 19. Januar

Ratsbeschluss über die Baldachinfiguren von Adam und Eva der Marienkapelle in Würzburg

Nonogesimo secundo

Actum am Donnerstag nach Anthonj

Adam und Eua

Mernnteyls beslossenn, Das mann In den tabernackel darinnen Adam vnd Eua steen vnd von newem gehawenn werden sollenn sollenn steenn vf einer seittenn Der Enngelisch grus vnd vf der annderseittenn Cristus vnd maria magdalena als Er sprach Noli me fangere.

Würzburg, Stadtarchiv. Ratsprotocoll VI fol. 328r. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 100.

1492

Betreffs Anbringung der Tabernakel von Adam und Eva der Marienkapelle in Würzburg

Item XVI [Pfennig] von acht pfatten vnd von etlichen Brettern zu furen zu Rustholtzer als man die zwen tabernackel macht dor Inn Adam vnd Eva sollen stehen.

Würzburg, Dompfarreiarchiv. Rechnung der Baumeister der Marienkapelle vom 13. November 1491 („Suntag nach martini“) bis zum 11. November 1492 („Sontag Sant mertheins tag"), fol. 22 r. Unter den 68 Ausgabeposten, die offenbar in zeitlicher Folge aufgeführt sind, der 27., so dass als Datum Frühjahr 1492 zutreffen wird (Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 100).

1492, Sommer

Zahlung von 45 Gulden für Adam und Eva der Marienkapelle in Würzburg

Item XLV guldin haben wir geben dem Bilde Schnitzer Dile Rymenschneider aber uff die arbeit adam vnd eva zu machen vnd hat ytzunt vnd hievor also nun LXXV guldin eingenomen.

Würzburg, Dompfarreiarchiv. Rechnung der Baumeister der Marienkapelle 1491–1492, fol. 23v. Unter den 68 Ausgabeposten der 51., als Datum ist also Sommer 1492 anzunehmen(Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 100).

1492, 21. Dezember

Ratsbeschluss über die Bartlosigkeit des Adam der Marienkapelle in Würzburg

LXXXXII Actum mitwoch vor Thome Apli[1]

Adam kein Bart

Merrnnteyls Beslossenn das mann Adam den meyster Tyll vonn Stein hawet keinen Bart machenn solle.

Würzburg, Stadtarchiv. Ratsprotocoll VI fol. 351 v. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 100

 1. = apostoli. Tönnies gibt irrtümlich das Datum des vorhergehenden Protokolls: „Actum am Donnerstag Die Lucie otilie“ (13. Dezember).

1493, 10. September

Übernahme von Adam und Eva der Marienkapelle in Würzburg durch den Rat

LXXXXIII

Actum am dinstag nach Natiuifate Marie

Adam vnd Eua zu bezalen

Mernnteyls beschlossenn, Das die Cappelenpfleger meister tyln Rymennschneider, ICXX guldin von Adam vnd Eua zumachen gebenn sollenn dieweyle sie meysterlich künstlich zirrlich vnd Erlich gemacht sind.

Würzburg, Stadtarchiv. Ratsprotokoll VI fol. 367r. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 100

1493

Zahlung von 45 Gulden für Adam und Eva der Marienkapelle in Würzburg nach der Übernahme durch den Rat

Item XLV gulden meister Dylen Rymschneider, Bildschnitzer, auf LXXV vor entpfangen; domit ist Im ICX gulden von Adam vnd Eva mit Ihren tabernackeln vnd zubehörung bezalt vnd X gulden zu Schenkung nach laut des gedings und hat quittiert.[1]

Würzburg, Dompfarreiarchiv. Rechnung der Baumeister der Marienkapelle 1492–1493. Dieses Heft ist verloren gegangen, so dass obiger Text nach Weber3 S. 97 Anm. 2 wiedergegeben werden musste (Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 101).

 1. Obige Nachrichten benutzte schon Scharold, die Aufzeichnungen der Kapellenpflege mit Ausnahme von Nr. 18, einem Fund des Verfassers, veröffentlichte zuerst Becker S. 6–7, die Ratsprotokolle auszugsweise Weber, vollständig zuerst Tönnies, S. 79–81. Weber in seiner 3. Auflage S. 95–97 gibt beides, den Wortlaut bei Tönnies berichtigt er mehrfach. Dem Verfasser stand auch die mitgeteilte Abschrift des Herrn G. H. Lockner zur Verfügung. Die Urkunden sind bis auf Nr. 22 nach den Originaltexten wiedergegeben.

1496, 21. Oktober

Vertrag mit dem Bischof Lorenz von Bibra bezüglich des Scherenbergdenkmals

Als Meister Tilen Bischoue Rudolffen seyligen[1] Stein zu hawen vnd zu uerfertigen verdingt vnd zu machn beuolhen ist

1496

Zu wissen als der Hochwirdig furst vnnd herr Herre Lorenntz Bischoue zu wurtzpurg vnnd Hertzog zu franncken vnnser gnediger Herre Meyster Tilen Rymenschneyder Bildschnitzern zu wurtzpurg weylennt dem Hochwirdigen furstn vnnd herrn Bischoue Rudolffn seyliger[2] loblicher gedechtnuss Ein Bischoffliche Bildung[3] mit einem meßgewand Infel[4] stabe vnnd swertt ordenlich geziret In Merbelstein oben mit zweyen Engelen der iglicher Ein schiltt haltn das Bisthumb vnnd Hertzogthumb daran gehauen[5] vnnd unter herabe mit vier schilten seiner vier annen mit zweyen leben Epithaphium[6] Des gemelten bischoven Rudolfs seyligen haltende vnnd zu oberst mit einem tabernackel alles ausserhalb der gemeltn Bildung In Sand stein die sein gnade darzu schicken sol Zirlich vnnd meisterlich zu hawn wie Ime des ein visir behendet[7] vnnd solch swerck sol er vertigen[8] uff seine ygen costen Dafur sol Ime vnnser gnediger Herre zu rechtem lone geben dritthalb hundert gulden[9] der Ime itzt hundert gulden so bald er anhebt, bezalt werden uff zimlich quitantz vnnd die uberichn anderthalbhundert gulden so er gemelt werck gefertigt hat auch unuerzogenlich entricht werden so man auch den stein setzen wurde sol sein gnade Zug vnnd gehilffen darzu orden Das er In die kirchn komen vnd doselbst aufgertcht werde darzu auch der genand meister Tile vnnd sein knecht getrewlich helffen sollen vnnd sol soliche Bildung vnnd Tabernackel wie obsteet gentzlich vnd volkomlich ausgefertigt vnnd bereyt werden vor dem heyligen pfingstag Der In dem achtund newnzigsten Jare schirst komen wirdet[10] alles ongeuerde Zu urkund sind dieser zettel zwen gleichs Lauts außeinander geschnitten Der einer von unsermgnedigen herrn behalten vnd der annder gedachtem meister Dilen ubergeben worden Am freytag der Eylftausent Junckfrawn tag anno etc LXXXXVI.

Würzburg, Staatsarchiv. Lib. div. form. 20 (Lib. I. contract. Laurentii) fol. 4r. Nach dem Original. Bei Streit S. 25, bei Weber2 S. 13, bei Weber 3 in Übersetzung, bei Tönnies S. 89. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 101f.

 1. Weber und Tönnies: „heylign“ bzw. „heylige“.
 2. Tönnies und Weber: „heylige“.
 3. „Bild“, „Bildung“ = Figur, Gestalt.
 4. = Bischofsmitra mit den beiden auf die Schultern herabhängenden Bändern, den Infuln, nicht bloß diese allein.
 5. Am Rand: „Bistumbs Hertzogthumbs wapen“.
 6. = Grabschrift.
 7. Riemenschneider erhielt also eine Zeichnung als Muster eingehändigt.
 8. Weber und Tönnies: „verhauen“.
 9. = 250 Gulden. Am Rand: „250 fl“.
 10. 27. Mai 1498.

1499, 14. Juli

Aufzeichnung über Riemenschneiders Quittung für das Scherenbergdenkmal

Thil Riemenschneider .q.[1] hundert gulden von dem stein Bischoue Rudolffs seligen zuhawen

Ith .q. dritthalbhundert gulden so Ime von Bischove Rudolff seligen leichtstein zu hawhen versprochen vnd betzalt worden sindt. Act' am Sontag Kiliany anno 1499.[2]

Grabinschrift des Scherenbergdenkmals[3]

Doctot Engelhard Funck, Dechant S. Johannesstifft zum Neuen münster hat Bischoff Rudolphen folgende grabschrifft gemacht, die ist auch in dem aufgerichten seinen leidhstein gehauen worden, also lautend:

Rudolpho de Schernberg Episcopo herbipol. Franciae Duci, summo in omni genere virtutum viro prudentia vera atque consilio admirabili, qui Episcopatum herbip. ob malitiam temporum creditoribus oppignoratum atque servientem nexu aeris alieni soluto, in pristinum statum dignitatemque restituit, ut ecclesiam herbipol. non tarn administrasse quam fundasse videri possit. Pacis tarn Studiosus fuit, ut eam saepe vel pecunia et iniquissimis conditionibus impetraret. Diaeta et vifae moderatione ad summam aefatem pervenit. Obiit anno Domini MCCCCXCV, III Kal. Maji, ingens et praeclarum omnium successorum exemplar[4]

Quod fuerat captae quondam tibi, Roma, Camillus

Hoc tibi Rudolphus Dux fuit, Herbipolis.

Ille urbem extorsit Gallorum ex faucibus: hic te

Servili nexu foenoris eripuit.

Solche Grabschrifft hat einer Johann Pfampffelmann genannt, so derselben zeit und hernach Bischoff Lorentzen des nechsten Herrn Secretatius gewest, verteutscht, und an ein sonderlich täfelein geschrieben, inwendig in das eiserne thürlein vor dem leichstein[5] gehangen, wie ich denn bey leben Bischoff Lorentzen gesehen und selbst gelesen habe. Es ist aber längst wieder hinweg kommen Und habe ich solche verteutschung nach fleißiger frage bey niemand erforschen können, darum ich die ehegemeldte grabschrifft selbst wieder verteutscht und für den gewöhnlichen kundspruch hieher gesetzt.

Zu gedächtniß.

Herrn Rudolphen von Scherenberg, Bischoffen zu Wirtzburg und Hertzogen zu Francken, dem vollkommenen mann aller tugend und erfahrner weißheit und wunderbarlichen raths, der dem Sfifft Wirtzburg, welcher durch unfall der zeit den gläubigern versetzt und unterthan war, aus verknüpffung der schuld erledigt und wieder in seinen vorigen stand und würde gebracht hat. Derohalben er billig davor gehalten wird, daß er demselben nicht allein wohl vorgestanden sey, sondern den von grund aufgerichtet und gestifftet habe. Des friedens war er so sehr geflissen, daß er denselben offtmahls auch mit gelde und sonst gantz ungleichen gedingen erworben hat. Er ist durch haltung und mäßigkeit seines lebens zu gar hohem alter[6] kommen.

Gleichwie Camillus Rom die stadt

Aus g’walt der Gallen drungen hat,

Von dem sie vor gewonnen war:

Also den Stifft zu Wirtzburg zwar Rudolph der Fürst durch gut vorsicht

Hat wieder in seinen Stand gericht,

Und von der schulden last gefreyt,

Darinn er lag ein lange zeit.

Die grabschrifft, die oben geschrieben stehet, vergleichet sich, und lautet gleich der, so in dem Stiffte am aufgerichteten stein gehangen, allein ausgenommen den tag Bischoff Rudolphs sterben, nehmlich stehet am steine, III. Kal. April. da hat sich der steinmetz geirret, und also die notul ihm ist recht fürgeschrieben gewest und hat gelautet III Kal. Maji. Dieweil aber Bischoff Rudolph im April gestorben, und der steinmetz die Calendas nicht recht verstanden, hat er vermeint, es soll und muß der III April stehen, so er doch den 29 April gestorben, wie denn solches aus dem liegenden Bischoff Rudolphen steine[7], und aus desselben umschrifft lauter verstanden wird, die von worten zu worten lautet, wie hernach folget:

Anno Domini M.CCCC.XCV. die Mercurii penultima Aprilis obiit R’ in Chro PR et Dominus D. Rudolphus de Scherenberg, Ep9 herbipolensis, Franciaeque orientalis Dux, cujus anima requiescat in pace. Amen.

Würzburg, Staatsarchiv. Standbuch 391 (Lib. 3 Quictantiarum), unter Buchstabe R. Nach dem Original. Zuerst von Weber 3 S. 58, Anm. 4 veröffentlicht. Nach: Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die frühen Werke, Würzburg 1925, S. 102.

 1. = quitat.
 2. Nach diesem Auszug zweier offenbar gleichzeitig erfolgter Quittungen bescheinigte Riemenschneider also 1. den Rest der 250 Gulden, der ihm noch ausstand, 2. die damit erfolgte Bezahlung der Gesamtsumme. Der Eintrag zeigt, dass er die Summe nicht in zwei Raten, wie der Vertrag vorsieht, sondern in drei, zu 100, 50 und zuletzt 100 Gulden, erhielt.
 3. Aus J. P. Ludewig, Geschicht-Schreiber von dem Bischoffthum Wirtzburg (Franckfurt 1713), S. 865 (nach der Chronik des Lorenz Fries).
 4. Bis hier auf dem Schriftblatt, das die Engel halten. Das folgende auf dem Sockelstreifen darunter.
 5. Auf Hans Ulrich Buelers Gemälde von 1627 in der Universitätssammlung, das das Dominnere vor der Barockisierung zeigt, ist das Gitter um das Denkmal noch zu sehen.
 6. Vgl. „Caspar Bruschen’s Leben derer Bischöffe zu Wirtzburg“ bei Ludewig a. a. O. S. 964: „Dieser löblich tugendreich Fürst starb an dem stein, bey Kayser Maximilians Zeiten als er hundert jahr alt worden wie etlich schreiben, sieben minder, verschied im jahr 1495 auff den 29 Aprillens.“ Es folgt dort eine andere Übersetzung der gesamten Grabschrift.
 7. Dieser ist samt den eingelegten Messingteilen verloren gegangen. Ygl. J. O. Salver „Proben des hohen Teutschen Reichsadels“, Wirzburg 1775, S 322: „Auf dem Grabe wurde ein von Messing gegossenes Sterbmal geleget, worauf dessen vier Anen (ergänze: -schilde) und nachfolgende Umschrift zu lesen...”.

1518

Entwurf für eine silberne Kiliansbüste für das Würzburger Domkapitel

a) Erteilung des Auftrages an Riemenschneider. 30. Januar 1518.

Anno 1518 Sabatho post conversionis Pauli ist angezeigt durch hern Hansen von Guttenberg, wie das silber zu sanct Kiligans[1] bild hinauf gein Nuremberg komen. Und hab der meister[2] geschrieben u[nserm] g[nädigen] h[errn], das[3] muster hinauf zu schicken. Ist beschlossen, es solle meister Tile[4] befolhen einzusenken[5], solle es Claus Friderich befolhen hinauf zu schicken, und sollen[6] meister Tylen sein lone gegeben werden durch die ihenen, den[7] es geburt.

Würzburg, Staatsarchiv. Würzburger Domkapitelprotokoll V, 1518–1526, fol. 207 v. Voraus gehen zwei Verhandlungen vom 9. und 12. Januar (ebenda fol. 207 r. und v., bei Weber S. 65 Anm. 2, und 66 Anm. 1), in denen die unauffällige Versendung des Silbers nach Nürnberg besprochen wird, da man einen Raubzug des Markgrafen befürchtete (Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die späten Werke in Holz, Wien 1978, S. 127f.).

b) Kritik des Nürnberger Goldschmieds an dem Riemenschneiderschen Entwurf. 23. März 1518.

Goltschmit Nürnberg bilds halben.

Anno 1518 dinstag nach judica hat herr[8] Peter von Aufseß angezeigt, wy er als er zu Nürnberg nest[9] gewest bey dem goltschmit des bilds halben, das er gesagt, das antlitzt sey zu kyndisch, er wolle es aber formlicher machen, daneben ein ander gesicht angezeigt, wolle im gut gestalt und machen, das er leycht zu tragen werde[10] und verhoffe dy zeit, so im aufgesetzt, zu halten…

Schnitzwerke für den Würzburger Dom[11]

Würzburg, Staatsarchiv. Würzburger Domkapitelprotokoll V, 1518–1526, fol. 209 v. Dem hier abgedruckten Teil des Protokolls folgen Mitteilungen über Vorschläge des Nürnberger Goldschmieds zur Fassung der für die Büste verwendeten Edelsteine. Nach dem Original (Justus Bier, Tilmann Riemenschneider. Die späten Werke in Holz, Wien 1978, S. 128).[12]